Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Благой Златанов

Благой Златанов

адвокат, доктор по право, хоноруван преподавател към катедра "Частноправни науки" при ЮФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я на ас. д-р Благой Христов Златанов 1. Лични данни: дата и място на раждане – 03.09.1977 г., гр. Велико Търново семейно положение: неженен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски“ № 5, ет. 1 електронен адрес (e-mail): adv.zlatanov@yahoo.com телефон: 0899 286 749 2. Професионална квалификация: 1990 – 1996 Езикова гимназия „проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, Английски, немски и руски езици 1998 – 2003 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Стопанско управление“, бакалавър по администрация, управление и икономика 2004 – 2005 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието“, магистър по икономика 2005 – 2010 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, специалност „Право“, магистър по право, с придобита юридическа правоспособност 2010 – 2016 външен експерт под № ВЕ-1781 към Агенция по обществени поръчки (АОП) гр. София 2011 Успешно издържан изпит по чл. 8 от ЗАдв. (Удостоверение № 17 от 13.06.2011 г.) 2012 – 2015 редовен докторант към катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, записан със Заповед № РЗ – 316 от 02.03.2012 г. за докторант в редовна форма на обучение, в професионално направление 3.6 Право, област на висше образование Социални, стопански и правни науки – научна специалност 05.05.08 Гражданско и семейно право, за срок от 3 години, считано от 01.03.2012 г. до 28.02.2015 г. от 14.03.2012 г. адвокат от гр. В. Търново, с ЛН: 1000029550 в ЕАР, правни области на практикуване – гражданско и търговско право, семейно и наследствено право, търговска несъстоятелност, aвторско право. 2015 – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, доктор по Гражданско и семейно право, за защитен дисертационен труд, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ, дата на защитата: 24.04.2015 г. 2015 – хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 2016 – редовен асистент по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 2017 – синдик и доверено лице след успешно издържан изпит за придобиване на квалификация. Включен в утвърдения от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-671 / 19.04.2017 г. и обнародван в ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г. списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по ТЗ (чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ). 2017 – ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията със Заповед № РД – 01 – 236 / 23.06.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията гр. София. 2018 – арбитър по вътрешни и международни дела при Арбитражен съд при Европейска юридическа палата (ЕЮП) гр. София. 2019 – Заместник-председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) Елена, считано от 04.09.2019 г. до 03.09.2023 г. вкл. от 04.10.2020 г. – хоноруван преподавател (асистент) по търговско право към катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. 3. Участия в научни форуми в областта на гражданското и търговското право 1.) Участие във Втората национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките – 11 май 2012 г., гр. София. Представих на конференцията изследваните въпроси на сублизинга (правна същност, уредба). 2.) Участие в международна конференция „New Business Ideas“ – 08 – 10.11.2012 г., гр. София. 3.) Участие в Първи научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 17.01.2013 г. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих статията си „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“. 4.) Участие в проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“. Участието в този проект ми позволи да публикувам 3 статии в областта на търговското право. 5.) Участвах на 10.05.2013 г. в международната юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963 – 2013), където представих доклада си в подсекция „Гражданскоправни науки“ на тема „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“. Научният доклад е публикуван в юбилейния диск (CD) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, секция Юридически факултет през м. октомври 2014 г. 6.) Участвах на 13.06.2013 г. в Третата национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките, където представих статията си „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“. 7.) Участие във Втори научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 06 юни 2013 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих специфичното задължение на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 ТЗ. 8.) Участвах в Третия научен семинар на докторанти и млади учени, проведен на 15.11.2013 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където представих статията си „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“. 9.) Участие в Четвъртата национална научна конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при Българска академия на науките – 24 юни 2014 г., гр. София, където представих статията си „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“. 10.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ – материални и процесуалноправни въпроси“, 07.04.2012 г., лектор – Стилияна Григорова. 11.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Актуални въпроси по ЗУТ“, 12.05.2012 г., лектор – Валентина Бакалова. 12.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Дружествени спорове“, 16.06.2012 г., лектор – Станислава Казакова. 13.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Граждански и търговски дела – международно частноправни аспекти“, 13.10.2012 г., лектор – д-р Боряна Мусева. 14.) Участвах на 06.10.2016 г. в юбилейната международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“, където представих доклада си в секция „Частноправни науки“ на тема „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017. 15.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Проблеми на застрахователното право. Видове застрахователни договори“, 30.05.2015 г., лектор – Емилия Василева, съдия във ВКС, ТК. 16.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Новият Кодекс за застраховането“, 12.11.2016 г., лектор – д-р Константин Велев. 17.) Участие като ментор в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017 г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. 18.) Участие в проект / дейност Регионален център за консултиране (РЦК) при АС гр. Велико Търново за предоставяне на правни консултации по реда на ЗПП (и ПДРЦКАС) от 04.05.2017 г. 19.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство“, с лектор адвокат Людмил Рангелов, на 13.05.2017 г. 20.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка“, с лектор доц. д-р Захари Торманов, на 24.06.2017 г. 21.) Участие като представляващ на обучаваща организация (в която се провеждат студентски практики) в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2017 г.). 22.) Присъствие на 17.05.2017 г. на публична лекция „Особености на производствата при прехвърляне на вещни права“, организирана от СМЮ – клон Велико Търново и ЮФ на ВТУ, лектор нотариус Дешка Рачевец. 23.) Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието и проведен в „Сентръл Парк Хотел София“, бул. „Витоша“ № 106, гр. София (23 – 24.10.2017 г.). Удостоверение от 24.10.2017 г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс. 24.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейския съд по правата на човека“ с лектор адв. Златка Стефанова, на 08.07.2017 г. 25.) Участие на 19 – 20.09.2017 г. в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет, където представих доклада си в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, юни 2018. 26.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика“ с лектор адв. Мария Шаркова, на 30.09.2017 г. 27.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Реформата в НПК“ с лектор адв. Даниела Доковска, на 02.12.2017 г. 28.) Участие в семинар, организиран от Български хелзинкски комитет (БХК), на тема „Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство“, на 16.02.2018 г. 29.) Участие в задълбочено едногодишно професионално обучение по Право на ЕС (ПЕС), организирано от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ЦОА „Кръстю Цончев“, с лектори: проф. д. ю. н. Атанас Семов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева (30.03.2018 г. – 01.04.2018 г., 18.05.2018 г. – 20.05.2018 г., 06.07.2018 г. – 08.07.2018 г., 05.10.2018 г. – 07.10.2018 г., 30.11.2018 г. – 02.12.2018 г.). На дата 02.12.2018 г. получих Удостоверение за успешно завършено Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на Европейския съюз с обща продължителност от 100 академични часа. 30.) Участие в тематичен курс за синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“, организиран от Министерство на правосъдието и проведен в хотел „Грами“, бул. „Александър Малинов“ № 79 Г, гр. София (29 – 30.10.2018 г.). Удостоверение от 30.10.2018 г., изд. от министъра на правосъдието, на осн. чл. 21 Нар. № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, за успешно завършен курс. 31.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Реформата в НПК – практическо приложение“, с лектор Галина Захарова – съдия във ВКС, на 10.11.2018 г., хотел „Премиер“. 32.) Участие в международната научна конференция на тема: „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС“ с представен (написан) научен доклад на тема: „За арбитражната клауза при контокорентния договор“, 09 – 10.11.2018 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, зала 108В. 33.) Присъствие на публична лекция на тема „Етика за юристи – от етичните дилеми до теорията“ с лектор проф. д-р Лени Де Хроот-ван Леуен от Юридическия факултет на Университета Радбауд, Ниймеген, Холандия, 11.10.2018 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V, институт „Конфуций“, зала 108В. 34.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Новите промени в ГПК. Практическо приложение“, с лектор Емануела Балевска – съдия във ВКС, на 08.12.2018 г., хотел „Премиер“. 35.) Участие в VIII-та и в IX-та студентски научни сесии на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведени през януари 2018 г. в периода 11 – 14.01.2018 г. и през януари 2019 г. в периода 10 – 13.01.2019 г. в с. Рибарица, общ. Тетевен, като научен консултант и рецензент. 36.) Участие като научен консултант / преподавател, по дисциплината / предмета „Основи на правото“ (на руски език), на студентката от Башкирски държавен университет (гр. Уфа) Гузел Габбасова Хусаенова, в периода 10.10.2018 г. – 11.01.2019 г. 37.) Участие на 19 – 20.09.2017 г. в юбилейната научна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет към Пловдивския университет, където представих доклада си в панел „Гражданскоправни науки“ на тема „За лихвата при договора за текуща сметка“. Научният доклад е публикуван в юбилейния сборник на ЮФ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, юни 2018. 38.) Участие в съвместен семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“ и НБПП, на тема „Адвокатската защита в наказателния процес“, с лектор адвокат Ина Лулчева, на 09.11.2019 г., Областна администрация Велико Търново, зала 500. 39.) Участие в семинар, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, на тема „Промените в АПК - практическо приложение“, с лектор Соня Янкулова – съдия във ВАС, на 19.10.2019 г., хотел „Премиер“ гр. В. Търново. 40.) Участие в международната научна конференция на Юридически факултет (ЮФ) на тема: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“ с представен (написан) научен доклад на тема: „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, 29.11.2019 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, корпус V-ти, БИЦ. 41.) Участие в Международната научна конференция „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, организирана от Юридически факултет (ЮФ) на ВСУ „Черноризец Храбър“ - гр. Варна, 21.06.2019 г. - 23.06.2019 г., гр. Варна. 42.) Участие в X-та студентска научна сесия (СНС) на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, която се проведе през м. януари 2020 г., в периода 10 – 12.01.2020 г., в с. Рибарица, общ. Тетевен. 43.) Участие в обучителен семинар, организиран от Фондация „Български център за джендър изследвания“ (БЦДИ), на тема „Международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола“, на 20 - 21.05.2013 г., хотел „Будапеща“ гр. София. Издаден ми е сертификат от 21.05.2013 г. за участие, удостоверяващ участието ми в обучителния семинар „Международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола“. 44.) Участие, като ментор и като представляващ на обучаваща организация, в проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР (2020 – 2024 г.). Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. През 2020 г. съм бил ментор на 20 студенти, изучаващи „Право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. През 2021 г. съм бил ментор на 20 студенти, изучаващи „Право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. 45.) Участие в международен проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени и деца“, договор рег. № BGJUSTICE -4.001-0001-C01 / 20.02.2020 г., в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи и Споразумение за изпълнение на програмата между НКЗ и Програмния оператор в рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 между Министерство на правосъдието в качеството му на Програмен оператор и Националното бюро за правна помощ (НБПП). 46.) Участие в работна среща на 17.03.2021 г. в РКЦ при АС – Велико Търново по международен проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени и деца“, договор рег. № BGJUSTICE -4.001-0001-C01 / 20.02.2020 г., в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи и Споразумение за изпълнение на програмата между НКЗ и Програмния оператор в рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 между Министерство на правосъдието в качеството му на Програмен оператор и Националното бюро за правна помощ (НБПП). 4. Публикации в областта на гражданското и търговското право 4.1. Mонографии, учебници и учебни помагала: 1.) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с., COBISS.BG-ID 1285614308. 2.) Стефанов, Г., Бл. Златанов „Трудово и осигурително право“, електронен учебник, В. Търново, ВУАРР, 2016, ISBN 978-619-203-226-5, 162 с. 4.2. Статии: 1.) Златанов, Бл. „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212. 2.) Златанов, Бл. „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417. 3.) Златанов, Бл. „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120, COBISS.BG-ID 1258963172. 4.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, ISSN 1313-7204, с. 15 – 29. Статията е публикувана и в ПИС „Lakorda Web“. 5.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203, COBISS.BG-ID 1261571556. 6.) Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127. 7.) Златанов, Бл. „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395. 8.) Златанов, Бл. „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 151 – 158. 9.) Златанов, Бл. „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183. 10.) Златанов, Бл. „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207, COBISS.BG-ID 1282764516. 11.) Златанов, Бл. „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430. 12.) Златанов, Бл. „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, ISSN 1313-7204, с. 31 – 39. Статията е публикувана и в ПИС „Lakorda Web“. 13.) Златанов, Бл. „За съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, 2020 (под печат). 14.) Златанов, Бл. „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229. 15.) Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018, бр. 6 – 7, ISSN 1313-7204, с. 23 – 30. Статията е в съавторство със С. Руфат. 16.) Златанов, Бл., С. Руфат „Правна уредба на контокорентния договор според италианския Граждански кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2019, бр. 1, ISSN 1313-7204, с. 16 – 28. Статията е в съавторство със С. Руфат. 17.) Златанов, Бл. „Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката“, Сборник „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, Варна, 2019 (под печат). 18.) Златанов, Бл. „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, изд. „Фабер“, 2020, ISBN 978-619-00-1165-1, с. 373 - 380. 19.) Златанов, Бл. „За арбитражната клауза при контокорентния договор“, Сборник „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС“, В. Търново, изд. „Фабер“, 2019, с. - . 4.3. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на дисертационен труд: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015 г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, COBISS.BG-ID 1282184420. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Заглавие на автореферата: „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2014, 52 с., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус № 5, зала № 709, дата на защитата: 24.04.2015 г., 16:00 часа, Диплома № ВТ-15 4-0032, изд. на 14 май 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 5. Други публикации извън обсега на частното право 1.) Златанов, Бл. „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001 г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, бр. 23 от 07.06.2012 г., ISSN 1313-8863, с. 7 – 9. 2.) Златанов, Бл. „За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine на Закона за устройство на територията – проблем, породен от законодателя“, сп. „Адвокатски преглед“, 2020, бр. 8, ISSN 1313-7204, с. 38 – 45.

Вижте всички публикации на Благой Златанов
По въпроса може ли съдът да присъди левовата равностойност на крайното салдо в хипотезата, когато вземанията, записани в контокорентната сметка, са в чуждестранна валута

По въпроса може ли съдът да присъди левовата равностойност на крайното салдо в хипотезата, когато вземанията, записани в контокорентната сметка, са в чуждестранна валута

  По въпроса може ли съдът да присъди левовата равностойност на крайното салдо в хипотезата, когато вземанията, записани в контокорентната…

Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката

Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката

Относно отражението (влиянието) на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката д-р Благой…