Сроковете, спрели да текат по силата на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, ще продължат да текат 7 дни след обнародването на измененията в него в Държавен вестник. Това прие днес правната комисия, която ги обсъжда на второ четене.

Засега приетият от нея текст гласи: „Сроковете, спрели да текат по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, спрени по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Все пак беше направена уговорка, че той може да претърпи някои редакционни уточнения. Това стана по настояване на депутата от ДПС Хамид Хамид.

По време на обсъждането в правната комисия министърът на правосъдието Данаил Кирилов постави въпроса с удължаването на действието с още два месеца на чл. 6 от закона за извънредното положение. Тази разпоредба регламентира, че по време на извънредното положение при неизпълнение на договор по кредит не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален.

Правителството обаче не предложи действието на тази закрила за длъжниците по кредити да бъде удължено с още два месеца след края на извънредното положение. Така въпросът беше поставен за първи път при обсъждането на първо четене на измененията в правната комисия.

„Идеята на чл. 6 беше кредитополучателите да бъдат защитени до приемане на механизъм за отсрочване и разсрочване на кредитите. По отношение на банките беше приет т. нар. частен мораториум и вече има механизъм, по който всички кредитополучатели и физически, и юридически лица, да отсрочат и разсрочат вноски, лихви, главница“, обясни адвокат Валя Гигова. Тя изтъкна, че ако се продължи действието на чл. 6, само ще бъдат стимулирани недобросъвестните, които не са поискали разсрочване на вноските си по кредита.

Гигова обаче направи специално уточнение – мораториумът важи само за банките, а не и за фирмите за бързи кредити и за колекторите. Затова по нейно предложение правната комисия прие, че няма да могат да се начисляват лихви за забава и неустойки от колекторите и фирмите за бързи кредити до два месеца след изтичането на извънредното положение.

Правната комисия прие също, че и два месеца след края на извънредното положение няма да се провеждат публични продани и няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица, върху заплати и пенсии и да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

„Такава беше волята на Министерския съвет“, каза правосъдният министър.

Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев заяви, че с колегите му винаги са били за баланса между правата на длъжниците и кредиторите. Той припомни предложението на ЧСИ още два месеца да не се налагат запори само на банкови сметки на граждани, но да не продължава фактическото блокиране на съдебното изпълнение. „В природата няма празно. Хората и бизнесът търсят други методи и средства да си получат правосъдието“, заяви Дичев.

Той изрази недоумение кого защитава удължаването на забраната да се провеждат публични продани. И напомни, че става дума за правоотношения, които са възникнали преди години и сега например хора, водили дълги дела за делба например най-сетне искат всичко да приключи. Дичев изтъкна и друго, че самата процедура по насрочване и провеждане на проданта отнема два месеца и така с удължената забрана реално всичко се отлага с 4 месеца.

 Министерският съвет ще обявява извънредна епидемична обстановка

Извънредната епидемична обстановка (ИЕО), която ще замени извънредното положение след 13 май 2020 г., ще се обявява с решение на Министерския съвет, реши още правната комисия в парламента и прие на второ четене промените в Закона за здравето.

Тя гласува и определение за извънредна епидемична обстановка. То гласи, че такава е „налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите“. Т.е. прави се обвързване с бедствие.

Обявяването на ИЕО ще става по предложение на министъра на здравеопазването с решение на кабинета, задължително ще е за определен период, а цялата процедура ще започва въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на епидемичния риск.

В закона се записва, че това ще става при наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

А такава се приема, че има при едновременното наличие на две обстоятелства. Първото е да става дума за някоя от следните заразни болести: холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, Covid-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. И второто – за тази болест да се установи една от осем, изброени в закона, характеристики:

  1. да е причинена от патоген с висок епидемичен потенциал (инфекциозност на причинителя, висока смъртност, множествен път на предаване или здраво носителство) и/или източникът, механизмът и пътят на предаване са необичайни или непознати, или
  2. да представлява сериозна опасност за общественото здраве, дори когато броят на установените случаи при човека е малък, или
  3. да може да затрудни или да забави мерките за контрол на общественото здраве, включително поради липса на лечение и/или ваксина и/или наличие на многобройни огнища и други, или
  4. да е с ниско имунизационно покритие на населението, или
  5. да е необичайна за региона, сезона или населението, или
  6. да протича по-тежко от очакваното, има по-висока заболеваемост и/или смъртност или е с необичайни симптоми, или
  7. да поставя в риск уязвими или рискови групи от населението (деца, възрастни хора, бежанци, лица с имунен дефицит и/или с хронични заболявания и други), или
  8. да има регистрирани случаи сред медицински специалисти.

След като правителството обяви извънредна епидемична обстановка, министърът на здравеопазването ще може да въведе със заповед противоепидемични мерки. Това ще става по предложение на главния държавен здравен инспектор, като може да е за територията на страната или за отделна област. Изрично в закона се записва, че заповедта се издава по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, т.е. представлява общ административен акт, издаден в неотложен случай. Въпреки изричната регламентация, че е ОАА, в закона се предвижда, че заповедта се обнародва в Държавен вестник.

С приетите от правната комисия нови разпоредби в Закона за здравето се урежда, че само при обявена ИЕО министърът може да предвиди като мярка забрана за влизане в България на чужди граждани, както и да се ограничава временно придвижването на гражданите вътре в страната и да се ограничава или спира дейността на дадени обекти и услуги.

Когато мерките се въвеждат само в определена област, ще може да ги постанови шефът на местната здравна инспекция. Неговата заповед също е определена в закона като общ административен акт, издаден в неотложен случай.

Здравният министър ще може да въвежда противоепидемични мерки и без да е обявена ИЕО. Те обаче не могат да включват забрана за влизане в страната или ограничаване на придвижването. Този втори режим се урежда с нов чл. 62а в ЗЗ, като за тези заповеди не се изисква да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Освен това в Закона за здравето се регламентира специално задължение: „При опасност от или наличие на епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол“.

В него се създават и определения за „изолация“ и „карантина“. Според гласуваното от правната комисия „изолация е действие по отделяне на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 и 3 и на заразоносители с цел предотвратяване разпространението на съответните заразни болести“.

А  карантина е „действие по отделяне на контактни лица на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 и 3 и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, с цел предотвратяване разпространението на съответните заразни болести.

Познатите глоби от 300 лв. до 1000 лв. остават за всяко неизпълнение на противоепидемични мерки.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрист
юрист
12 май 2020 9:41
Гост

Т. нар. „колектори“ имат ли вече някаква правна уредба и къде и каква е тя? Доколкото ми е известно на прост български се наричат „мутри“ а дейността им е регулирана от чл. 213-214НК.
Коя е тая дебела леличка на снимката и защо си позволява най-нагло, с ехидна самодоволна усмивчица да си сваля маската – пред камерите? На закрито обществено място. Да очакваме ли да бъде глобена както всеки обикновен гражданин? Това ли е г-жа Гигова, излязла да лобира за интересите на мутрите и мафията?

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 13:17
Гост

Това не е Валя Гигова, а председателката на правната комисия.

ХрисТина
ХрисТина
11 май 2020 18:33
Гост

Браво! Резнаха фирмите за бързи кредити. А сега да видим от къде ще прилапват тлъсти лихви.

не е зле
не е зле
11 май 2020 17:07
Гост

7 дни е разумно! добре, че някой се е сетил, че го бяха оставили да влезе в сила от 14 май. Впрочем няма ли кой да артикулира ясно точно от кога няма извънредно положение?

денят е 13 май
денят е 13 май
11 май 2020 17:09
Гост

Ако е до 13 май, би следвало още в 00.00 ч на 13 май да няма извънредно и не знам защото в проекта се посочва, че измененията влизат в сила от 14 май?! за срковете ще се чака обнародване, не че няма да пуснат един извънреден ДВ за края на извънредното, но все пак разумно

Албена
Албена
11 май 2020 17:00
Гост

Куцо и кьораво е юрнало от днес да ходи на работа в офис. Задръстванията пак като преди. Няма да е добре това.

Дики
Дики
11 май 2020 18:16
Гост

Задръстванията са бели кахъри. Знаем ли колко носители на вируса са около нас.

Барни
Барни
11 май 2020 20:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Дени
Дени
11 май 2020 16:59
Гост

Вместо да намалят влизащите в страната те ги увеличават

Чочо
Чочо
11 май 2020 18:17
Гост

Разграден двор! Господ да ни пази.

Шели
Шели
11 май 2020 16:58
Гост

Наясно сме какво се визира под ИП. Изолация

Кънчо
Кънчо
11 май 2020 16:57
Гост

Мисля, че няма скоро няма да се отървем от този вирус

Тодоров
Тодоров
11 май 2020 16:56
Гост

Всичкия този текст но за какво? За какво?

Вятърко
Вятърко
11 май 2020 18:29
Гост

За този, който клати гората.

Боби Босов
Боби Босов
11 май 2020 16:55
Гост

Докато се натуткате и ще свърши НЕ извънредното и пак ще го въведат

Данка
Данка
11 май 2020 16:55
Гост

А какво се случва със затоворите? Кога ще позволят свиждания, отпуски? Никъде не намирам информация, колко време ще придължи още при тях?

фильо
фильо
11 май 2020 18:25
Гост

Да ви имам проблемите. Аз лично тази година няма да ходя на море за пръв път от 35 години. А и с тези безплатни чадъри и шезлонги на плажа ще е г.з до г.з.

Нешев
Нешев
11 май 2020 16:55
Гост

Знаем какво е мазна картина

Хари
Хари
11 май 2020 18:27
Гост

Нагледали сме де на такива. Неприятното обаче е, че в последно време пейзажът е един и същ.

Manoleva
Manoleva
11 май 2020 16:54
Гост

Колекторите няма умрат от глад

Temelko
Temelko
11 май 2020 16:54
Гост

Малко е