Г-жо Негенцова, приключи първата година от втория Ви мандат начело на Висшия адвокатски съвет. Макар председателят да е същият, екипът, с който работи, е друг. Каква е равносметката Ви за тази една година, която като че ли беше доста активна – дори само да вземем предвид първите две дела в Конституционния съд по искане на адвокатурата и десетките сезирания от адвокати от страната за най-различни проблеми в законодателството и практиката?

Първо бих искала да благодаря не само от мое име, но и от името на членовете на съвета, за доверието, което колегите ни гласуваха, когато ни избраха. Безспорно това е и голяма отговорност, която ние осъзнаваме.

Важно е да отбележа, че успяхме да реализираме за първи път и правомощията, които бяха дадени на Висшия адвокатски съвет по чл.150 ал.4 от Конституцията на България, като направихме и първите си искания за обявяване на противоконституционност на редица текстове от Наказателно-процесуалния кодекс, така също и на разпоредби в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Конституционният съд допусна и двете искания за разглеждането им по същество.

Прецизирахме дейността на Комисията по правни въпроси, която се занимава не само с искания за обявяване на противоконституционност на правни норми, но и със становища по конституционни дела, по тълкувателни дела на Върховния касационен и Върховния административен съд, проекти за нормативни актове. В комисията работят едни от най-добрите специалисти в правото.

Ако мога да направя равносметка за тази една година, то тя е направени две искания до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от нормативни актове и дадени 9 становища по конституционни дела. Висшият адвокатски съвет даде становища по 17 тълкувателни дела на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и направи три искания за приемане на тълкувателно решение.

Даваме становища по проекти за нормативни актове. Организирахме две национални конференции по ключови за адвокатурата и обществото теми.

При организираната от нас и със съдействието на Българската асоциацията за европейско право ключова конференция в навечерието на българското европредседателство гост-лектор беше Кун Ленартс – председател на съда на Европейския съюз. Участници в конференцията бяха и съдите от този съд Александър Арабаджиев и доц. Александър Корнезов, депутати, магистрати, адвокати и научни работници.

От особено значение беше и организираната от нас научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения“ под патронажа на председателя на комисията по правни въпроси при 44-то Народно събрание г-н Данаил Кирилов. Като резултат голяма част от обсъжданите въпроси и решенията по тях залегнаха и в приетите по-късно промени в Гражданския процесуален кодекс. Това са фактите, а оценката я оставям на другите.

Не сте ли прекалено взискателни при пресяването на сигналите на адвокатите за противоконституционни разпоредби?

Сигналите не са само от адвокати. Не става и въпрос за взискателност. Законодателят приема законите не за да бъдат обявявани за противоконституционни. Ние сме длъжни да правим нашите искания съобразно дадените ни правомощия при задълбочена и обстойна преценка и обоснованост на основанията. Не са малко случаите, при които се касае за неправилно или неточно прилагане на дадена правна норма или искането не е в обсега на предоставената ни компетентност.

Какво обаче от свършеното през годината оценявате като най-голям успех? А къде не успяхте?

Тези въпроси са по-скоро за края на един мандат, а не когато правим първия си отчет. Висшият адвокатски съвет в настоящия си състав цели да надгради постигнатото от предходните съвети. Имаме цялостна визия за работата, която ни предстои. А това включва и задълбочаване на реформата в адвокатурата.

Една от най-новите и много важни цели е работата по е-адвокатура. Не може да се работи за електронно правосъдие и облекчаване на административната тежест чрез електронен обмен на информация без да бъде включена и възможност за е-адвокатура.

Доколкото е важно да създадем условия за работа на колегите ни, за да могат да изпълняват основните си функции по защита правата и свободите на гражданите, осигурихме достъп на адвокатите до най-актуалните нормативни актове и съдебна практика.

С правни аргументи постигнахме и коректната формулировка в новоприетия Правилник за администрацията на съдилищата относно правилата за достъп на адвокати до делата.

Няма как да подминем решението за увеличение на вноските, които всеки адвокат прави към ВАдС. Не говорим за големи суми – 20 лв. месечно, но решението не беше прието еднозначно от колегите по места. Защо всъщност съветът реши да увеличи вноските?

Не бих искала да коментирам финансови параметри. Но отговорът е ясен и лесен – в основата е амбициозната програма за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2018 г., а и до края на мандата. Накратко само ще изброя основните направления за работата ни: засилване на дейността на съвета за сезиране на Конституционния съд с искания за установяване на противоконституционност; повишаване на квалификацията – ние сме единствената общност, която осигурява безплатно обучение за своите членове, разширяване на обхвата на социалната дейност, е-адвокатура, борба с нелоялната конкуренция и редица др.

Все стигаме до изграждането на е-адвокатура. Бихте ли обяснили какво означава това в чисто практически план – не само за адвокатите, но и за гражданите, които от години слушат за електронно правителство и електронно правосъдие, но те звучат все така виртуално.

Най-просто казано, става дума за безхартиен обмен на информация, електронни адвокатски карти, електронни разплащания и електронна правна помощ. Даваме си сметка, че за някой тези възможности са революционни, но сме убедени, че това е полезно както за адвокатите, така и за гражданите. Началото е сложено със създаването на новия сайт на Висшия адвокатски съвет, който се усъвършенства всеки ден.

Висшият адвокатски съвет поема финансирането по създаването на нови съвременни сайтове на всяка една адвокатска колегия от страната. Това ще направи диалога в самата адвокатура още по-съдържателен, което пък от своя страна ще ни помогне в процеса по затвърждаване на доверието на обществото към нас адвокатите.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
делегат
делегат
23 февруари 2018 13:33
Гост

А за увеличените вноски нали щеше да има отстъпки, ако ги платиш по-рано?

петя
петя
23 февруари 2018 14:05
Гост

Питайте на събранието!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2018 16:46
Гост

интересно събрание се очертава, май

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2018 11:16
Гост

Да видим, че сега адвокатурата е някъде в палеолита…