19 места в различни прокуратури бяха обявени за заемане чрез конкурс за повишаване. Отделно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на конкурс и 12 места в следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Пет от местата са във Върховната административна прокуратура, като две от тях са свободни, а три ще бъдат скоро такива поради предстоящо пенсиониране на обвинители.

Във Върховната касационна прокуратура местата са три, като едно е свободно, а други две ще бъдат след пенсионирането на двама магистрати.

В Националната следствена служба след конкурс трябва да бъдат запълнени пет места, а в специализираната прокуратура – шест.

Тепърва обявата трябва да бъде публикувана в Държавен вестник, след което започва да тече 14-дневен срок, в който желаещите могат да подадат заявление за участие в конкурса. Към него трябва да приложат и служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, която удостоверява общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка от административния ръководител с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на ИВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

Същевременно днес стана ясно, че кандидатите, допуснати до участие в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури, са 299. Сред тях е дъщерята на председателя на Военно-апелативния съд Димитър Фикиин – Пламена.

Трима кандидати не са били допуснати, сред тях е дъщерята на бившия член на ВСС Галя Георгиева – Мария Куртева. Както тя, така и другите двама недопуснати кандидати Теодор Атанасов и Любен Митков, не са представили документи за изискуемия по закон тригодишен юридически стаж.

Днес беше приета и първата оценка на бивш член на ВСС и инспектор. Става дума за Ясен Тодоров, но оценката, която днес бе гласувана, беше за дейността му като инспектор – от 2008 г. до 2012 г. Прокурорската колегия му даде положителна оценка, която бе гласувана единодушно без дебат.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Snatan
Snatan
18 октомври 2022 13:25
Гост

I’ve read all of your posts, and they get me pumped up for work color tunnel