Не може да има рационална формула за пределите на доказване на престъплението по служба, защото всичко зависи от конкретния казус. Това заявява Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в определение, с което отклонява искането на главния прокурор Сотир Цацаров да излезе с тълкувателно решение по следния въпрос: „Какви са пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел, като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 НК?“.

„Преценката за това колко точно и кои доказателства и средства за тяхното установяване и проверка е необходимо да бъдат събрани е логическа, мисловна дейност и поради това тя не е нормирана от закона в  съдържателен аспект. Не може да получи регламентация и чрез механизма на тълкуването, защото е свързана с решаването на фактически въпрос, обусловен от строгата конкретика на всеки казус. А помощта, която ВКС е призван да оказва на съдебната практика с дейността си по тълкуването на закона е доктринална, тя третира принципни въпроси, чиито отговори са общо валидни за всички случаи, за цялата практика“, пишат върховните съдии.

Те се спират на понятието „предели на доказване“, което е производно от „предмет на доказване“, регламентиран в чл. 102 от НПК. „Нормата (на чл.102 НПК – бел. ред.) показва, че се касае основно за обстоятелства и факти, представляващи части от събитието на конкретното престъпление. Ето защо абстрактната законова формулировка на чл. 102 НПК добива конкретно съдържание едва в рамките на конкретния наказателен процес“, пише ВКС. И заявява, че това съдържание е невъзможно да бъде определено предварително.

„Само в рамките на конкретното наказателно производство е възможно да се прецени какъв е кръгът на фактическите обстоятелства, които са значими за правилното решаване на делото и подлежат на установяване. ..преценката за достатъчност, която съпътства преценката за относимост и за допустимост на доказателствата, е мислима единствено в рамките на конкретно производство“, се посочва в определението.

В него се напомня, че преценката на доказателствата, нужни за разкриване на истината, се извършва по вътрешно убеждение, съобразно със закона, с критериите на логиката и с данните по делото.

Няма как собственото на съда, респ. на прокурора, свободно усмотрение да се замени с една обща, предварително зададена рационална формула, най-малко защото тя би се конфронтирала с фактологическите предпоставки в конкретния практически случай, а и защото с такива формули в наказателно-процесуалната дейност е невъзможно да се борави

пишат върховните съдии.

В искането си за приемане на тълкувателно решение главният прокурор беше цитирал противоречива практика на съдилищата по отношение на това как се доказва специалната цел, заложена в състава на чл. 282 от НК. Той сочеше, че част от съдиите застъпват тезата, че за да се обосноват изводите за субективните представи на извършителя на престъпление по чл. 282 НК, е достатъчно да са събрани обективни фактически данни за поведението му и механизма на извършване на деянието. Според тях самите действия или бездействия по служба позволяват да се изведе действително преследваната цел. А други съдии приемат, че доказването на специалната цел изисква не само достатъчно доказателства за противоправно поведение по служба на конкретно длъжностно лице, но такива, които установяват взаимоотношенията му с потенциално облагодетелствания или увреден от него. Тези съдии изискват преки доказателства, че допуснатите нарушения не са случайни и изолирани или резултат на просто стечение на обстоятелствата.

В определението си, с което отклонява искането за тълкуване, ОСНК обаче заявява, че „констатираното противоречие е само привидно, доколкото различният подход при доказването на субективните елементи от поведението на дееца е манифестиран от съдебните състави при различни от фактическа страна казуси, като съответно е подчинен и е обусловен от строгата специфика на всеки конкретен казус“.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
22 март 2018 14:25
Регистриран

БОГА МИ, най-после нещо мъдро от ВКС-поздравления, госпожи и господа СЪДИИ.Вие вече се поправяте-мисля си, че ще Ви има…