25 младши съдии бяха назначени за редови магистрати. Така, след две поредни отлагания заради изчакване на конкурсите за повишаване в окръжните и административните съдилища (виж тук и тук), Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) най-сетне приключи с този въпрос.

15 от младшите магистрати бяха назначени в Софийския районен съд. Това са младшите съдии от Софийския градски съд Натали Генадиева, Светлана Петкова, Мария Малоселска, Кристина Гюрова, Ивелина Симеонова, Силвия Тачева, Лора Димова-Петкова, Димитринка Костадинова-Младенова, Ирина Стоева, Любомир Игнатов, Евелина Маринова и Мирослав Стоянов, както и Дебора Вълкова от ОС-Видин, Камелия Колева от ОС-Враца и Пламена Тренчева от ОС-Монтана.

Боян Войков (ОС-Русе) беше назначен в районния съд в Русе, а Мариета Динева-Палазова и Маринела Маринова-Стоева (и двете от ОС-Перник) ще работят в районния съд в Перник.

В районния съд в Бургас бяха назначени четирима младши съдии – двамата от ОС-Бургас Александър Муртев и Детелина Димова и колегите им от ОС-Варна – Ивелина Чавдарова и Лазар Василев.

Младшият съдия от ОС-Пловдив Мирела Чипова ще работи в районния съд във Велико Търново, а Габриел Русев (ОС-Кърджали) в РС-Пловдив.

Спорове в колегията предизвикаха онези предложения на Комисията за атестирането и конкурсите, които се отнасят до назначаването на младши съдии извън съдебния район, в който са били досега. На практика членовете на колегията имаха разногласия по въпроса дали трябва да се спазва разпоредбата на чл. 243 от Закона за съдебната власт, или водещ мотив да бъде желанието на младшите съдии къде да работят.

Въпросната разпоредба на закона гласи: „(1) След изтичането на срока по чл. 240 младшият съдия, младшият прокурор или младшият следовател се назначава на длъжност съдия в районен съд, прокурор в районна прокуратура, съответно следовател в окръжен следствен отдел, без провеждане на конкурс. (2) Ако в съответния съдебен район няма свободна длъжност, на лицето се предлага място в друг съдебен район“.

Спорът започна при назначаването на младшите съдии от Видин, Враца и Монтана в Софийския районен съд.

Първият казус беше с Дебора Вълкова от окръжния съд във Видин. В местния районен съд няма свободни места и заради това КАК предложи тя да бъда назначена в СРС. Още повече, че СРС е изключително високо натоварен, а и самата Вълкова иска да работи там. Така тя единодушно беше „прехвърлена“ в СРС.

Следващото предложение беше за Камелия Колева от ОС-Враца. И в тамошния районен съд на този етап няма свободно място, на което тя да бъде назначена. В конкурса за гражданското отделение в ОС-Враца има повишен кандидат, но той още не е встъпил. Заради това КАК беше предложила да се изчака с назначението на Колева до приключване на процедурата по повишаване.

Драгомир Кояджиков обаче заяви, че тя е с удължен срок за назначаване като младши съдия до 2 януари 2023 г. Не е ясно кога ще приключи конкурсът, т.е. няма време да се чака и заради това предложи Камелия Колева да бъде назначена в СРС, защото самата тя иска това.

Председателят на ВАС Георги Чолаков подкрепи предложението на Кояджиков като допълни, че единственото свободно място в района е в съда в Бяла Слатина, който обаче и много слабо натоварен, а и там работят шестима съдии. „Знаете кога и защо беше отпусната наличната свободна бройка – на нея трябваше да отстъпи предишният председател на съда и аз няколко пъти казвах тази бройка да бъде съкратена. Апелирам при следваща необходимост от кадрово обезпечаване на някой съд, да имате предвид и тази бройка“, каза Чолаков.

Атанаска Дишева обаче не се съгласи с предложението за СРС и заяви, че Камелия Колева трябва да бъде назначена именно в Бяла Слатина, тъй като така ще бъдат спазени правилата на Закона за съдебната власт.

Кояджиков обаче възрази като изтъкна, че съдът в Бяла Слатина е изключително слабо натоварен, докато СРС е най-тежко натовареният, в който след конкурсите за повишаване са овакантени 22 щата. „Правим всичко необходимо за повишаване на капацитета му“, заяви той.

С 9 на 2 гласа (Дишева и Олга Керелска) Камелия Колева беше назначена в СРС.

Следващото предложение предизвика още по-сериозна дискусия. Става дума за младшия съдия от окръжния съд в Монтана Пламена Тренчева. Становището на КАК беше тя да отиде да работи в районния съд в града, където има свободно място.

Драгомир Кояджиков обаче отново възрази. Той изтъкна, че от юли т.г. Пламена Тренчева е в отпуск по майчинство. Същевременно председателите на районния и окръжния съд в Монтана Десислава Цветкова и Милена Бранкова в писма до ВСС са призовали за спешни мерки за кадровото обезпечаване с работещи съдии в РС-Монтана. Кояджиков заяви, че освен в този районен съд, свободно място имало и в Берковица, където е останал само председателят.

Спокойно, без колебание може да я назначим в СРС, както иска и самата Тренчева. И да предприемем спешни, незабавни мерки за обявяването на конкурс за свободните места в Монтана и Берковица. Това не би могло да стане, ако Тренчева бъде назначена в РС-Монтана“, заяви Кояджиков.

И тук Атанаска Дишева не се съгласи. „Основният аргумент Пламена Тренчева да не бъде назначена в РС-Монтана е очаквано продължително ползване на отпуск по майчинство. Докога ще се ползва, ние не знаем, това е предоставено на личната преценка на майката. В РС-Монтана има свободно място и няма никаква пречка този младши съдия да бъде назначен там в съответствие с чл. 243 от ЗСВ. Аргументът да бъде назначена в СРС, защото в РС-Монтана имат нужда от реално работещ съдия не може да послужи за мотив, защото по същата логика и СРС има нужда от работещи съдии, а не по щат. Само преди малко беше изтъкнат аргументът, че СРС е страшно тежко натоварен съд. Как 15 минути по-късно това се промени и ние сме съгласни, че този съдия реално няма да работи там, защото се очаква да ползва продължителен отпуск по майчинство и след като в СРС има много съдии, можело да поемат делата на един реално неработещ съдия. Логиката е неясна“, каза Дишева.

Тя допълни, че като се спази изискването на чл. 243 от ЗСВ председателите на окръжния съд в Монтана, апелативния съд в София и на Върховния касационен съд биха могли да командироват съдия в Монтана.

Тя подкрепи искането за обявяване на конкурси, но заяви, че дори и веднага да бъде открит външен такъв, той няма да приключи през следващите от 6 до 8 месеца. „Така че аргументът за работещ съдия е неработещ. Като не назначим младшия съдия в РС-Монтана, там все така през следващите месеци няма да има работещ съдия. А становището, че в СРС няма да работи през следващите няколко месеца и заради това е разумно да бъде назначен там, не мога да подкрепя“, заключи Дишева.

Вероника Имова поясни, че Пламена Тренчева има намерението да ползва 410 дни майчинство, а събирането на семейството на едно място е разумно, не е дискриминационно и е обосновано от обективни дадености – натовареността и съобразяване с желанието на Тренчева. Според Имова делата, които постъпят в СРС, може да бъдат поети от колегите ѝ, а Съдийската колегия „сериозно обезпечава“ СРС като предстои да бъде обявен нов конкурс.

Така отново с 9 на 2 гласа мнозинството в СК на ВСС назначи Пламена Тренчева в СРС.

Сходен спор последва и при „прехвърлянето“ на Ивелина Чавдарова и Лазар Василев от Варна в Бургас, като Кояджиков спомена, че това се налага „с оглед техния семеен статус“.

Дишева отново не беше съгласна като посочи, че СК дълго време е чакала да се освободят места във Варна и сега, когато това е сторено, назначава двамата младши съдии в Бургас. Тя добави, че правораздавателната дейност във Варна е на много високо ниво, а с тези си решения Съдийската колегия обезсмисля цялата процедура, регламентирана в закона – планиране на свободните места, провеждане на конкурс, получаване на оценки, класиране, открити бройки и т.н.

И тук гласовете бяха 9 на 2 като беше поставен въпросът, че шефът на ОС-Бургас трябва да помисли за кадровото обезпечаване на районния съд в Несебър.

Последните две назначения на младши съдии, по които имаше спорове, се отнасяха до Мирела Чипова, която поиска от Пловдив да бъде прехвърлена във Велико Търново, и Габриел Русев – от Кърджали в Пловдив. На заседанието на СК на ВСС беше намекнато, че Мирела Чипева има „влошено семейно положение“, което изисква тя да бъде преместена във Велико Търново, като ситуацията около Габриел Русев също не беше лека – има две малки деца и съпруга в Пловдив и всеки ден пътувал по 200 км, за да ходи на работа.

Дишева отново цитира разпоредбата на закона, но мнозинството се съобрази с желанието на двамата младши съдии.

По отношение на Кърджали беше споменато, че там също натоварването е голямо и трябва спешно да бъде обявен конкурс.

„На първо място високата натовареност се дължи на командироването на един магистрат в Ардино, друг негов колега е повишен в окръжния съд, а трети предстои да се пенсионира. Това обстоятелство може да бъде преодоляно с командироването на Габриел Русев от Пловдив в Кърджали до разрешаването на кадровия проблем, което може да стане само с конкурс“, каза Драгомир Кояджиков.

Олга Керелска заяви, че уважава социалните мотиви на младшите съдии, но впечатлението ѝ е, че с тях се злоупотребява.

И пак – с 9 на 2 гласа двамата бяха назначени – Мирела Чипова в РС-Велико Търново, а Габриел Русев – в РС-Пловдив.

 

75
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
По повод новите назначения в сгс
По повод новите назначения в сгс
01 декември 2022 18:42
Гост

Така е.Аз съм състудент с АЯ,както я наричате.
Пари и самочувствие-в излишък.Знания- никакви.
Ноооо друго си е тати да е богат и с връзки в определени кръгове ….

По повод новите назначения в сгс
По повод новите назначения в сгс
01 декември 2022 19:12
Гост

#УНСС

По повод новите назначения в сгс
По повод новите назначения в сгс
01 декември 2022 18:27
Гост

А.Я. се подиграваше на колегите си от НИП , които бяха назначени за мл.съдии в провинциални окръжни съдилища. Тя,която въс най-ниски оценки от финалните изпити. Безкрайно нагла и със самочувствие без покритие,породено от добрите финансови възможности на баща й.Тя определено живее с мисълта,че няма невъзможни неща за нея,защото тати всичко ще й лупи. До настоящия момент точно така става … спечелени конкурси,написани дела,мезонетче в Лозенец,джип ….
Да не забравяме,че винаги е била в кабинет със съдии със знания,които за пари (ФС според мен само заради идеята) са готови да напишат селца или да дадат съвет …добре ориентирана още от нип

По повод новите назначения в сгс
По повод новите назначения в сгс
01 декември 2022 6:11
Гост

« Ами от кого се очаква работа? От дъщерята на адвоката на мафията ,А.я., която е последна на финалния изпит в НИП и която от първия си работен ден си плаща да й пишат делата и да й помагат ? Сега ще видим в сгс – ще се наложи да вдигне мизата . Чудя се как я сложиха във въззивен състав с Р.К. От връзкарчето нагаждач от Перник Т.Д.? От конюнктурния подмазвач и слагач замче Г. Ч. – който продаде чест и достойнство за тази длъжност и да замаже грешките на жена си? От другото замче – Н.Л. Която осъзна че… Покажи целия коментар »

16-ти април
16-ти април
01 декември 2022 8:49
Гост

Човече, признавам, че звучи грубичко, но пък защо не – след като се харчат данъците на хората – може би трябва да се настъпи по мазола на повечето…Все пак да им пожелаем да са по-безпристастни отколкото конкурсната комисия…

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 9:51
Гост

Колега, мога да продължа разказа Ви с маминия синковец, който от младши, след като го назначиха в РС носеше закуска, обяд и кафе на Зам. и когато тя стана преподавател в НИП, той седна на стола Зам. Нищо не похвана през това време. Имаше двама да му вършат работата, дела не гледаше, актове не пишеше, дума по събрания не обелваше и като се смени ръководството, приятелката му веднага се погрижи за нега, да не се преработи момчето – командироваха го, заедно с други двама. Тях обаче горките ги върнаха в РС и им прекратиха командировките, обаче той безценния го оставиха… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 15:06
Гост

Еее, крайно време беше групата на вечните районни съдии от СРС да ревне на умряло, че някой е повишен. Повишаването на С.Ш. и Е.Ш. наистина е някакъв пълен абсурд, де, няма разумно обяснение за това. За останалите – не виждам защо да не вършат работа в СГС.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 2:42
Гост

младши отпадъци

Любител
Любител
30 ноември 2022 15:48
Гост

Като обявят конкурса, кандидатстват навсякъде, пък където ги приемат. После почват с еквилибристиките, за да си отидат при семействата. Ако не ви се мести в чужд град, не е казано, че е задължително да сте магистрати.

Маг дал ин чо работещ(нищо) пенсионер
Маг дал ин чо работещ(нищо) пенсионер
30 ноември 2022 16:35
Гост

Което показва безсмислието и непригодността на конкурсите и конкурсното начало като свещена крава. Кому са нужни тези социалистически издевателства над личността на кандидата, за да е принуден да приеме всичко, дори когато е против интересите му и на семейството му. Така беше в социализъм-а и младите специалисти бяха разпределяни в провинцията за около 2 години, нещо като заточеници. И тук какъв е проблема след като са изкрали тези години в неблагоприятни условия за тях. Защо трябва да се творят „еквилибристики“ под формата на разпоредби в закон и наредби , за да се прегради пътя на развитие на хората. Точно тези… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
30 ноември 2022 12:07
Гост

Ем, аз в началото спечелих конкурс за Смолян, защото за там няма много желаещи и с честни усилия си спечелих място за там. Изкарах 2 години и подадох молба за командироване в СРС. И си останах тук:)). Тъй че – съветвам ви да кандидатствате в по-малките населени места, защото всичко живо се бута за големите градове, а там е по-трудно. После подавате молба и ще ви командироват- там където желаете, както стана при мен.

Спри и се сниши
Спри и се сниши
30 ноември 2022 11:33
Гост

Е какво е лошото, че ВСС е удовлетворил тяхната воля ? Какво нагло има в това, човек да има желания и понякога да се случват ? Имаше такава китайска пословица: „Внимавай какво си пожелаваш, че може да ти се случи“ е сега в СРС ще е голям кеф……Спри да плюеш , ти ли си най- безгрешния и съдник, но от твоята камбанария нали!

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 11:52
Гост

Лошото е, че има правила, които ВСС спазват или пренебрегват в зависимост от личността на желаещия преместване. Лошото е още, че желаещите преместване много добре знаят това и разчитат именно на застъпничеството на хора от ВСС, за да получат това, което искат.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 0:13
Гост

„Лошо им тръгва кариерата на тези недорасли разглезени хлапета – младши съдии . Общи впечатления – все недоволни и все мрънкат за нещо . Мисля , че само да работят не искат . Доста нагли . Заради тях прекратиха други командирования .“

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 0:12
Гост

„Хммм , заради егоистичните желания на тези нежни младши и необяснимото натискане на вече командированите младши да встъпят , питам какво ще стане с командированите в СРС съдии . Те са там от 2018г. , изринаха купища дела на закъсали състави и също имат семейства в София .
Има ли незает щат , на който да останат командировани ?“

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 0:11
Гост

Защо не се намери някой който да обжалва назначението на Михаил Малчев- назначен от ВСС в противоречие с Наредбата за конкурсите ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 5:53
Гост

Вярно, след като си отказал да встъпиш по реда на класирането, губиш право на участие

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 0:09
Гост

Крайният резултат от това фиаско е,че в момента в СГС има 5 празни състава. Преди назначенията всички бяха празни.Ако целта на конкурса е да се решат проблемите и да се облекчи работата на съдиите в съответния съд,питам това,което приключи какво е.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 18:34
Гост

Още по – лошото е , че тези – новоназначените в СГС , са такива връзкари , че няма кого да натоварят с работа . Никой не очаква от тях да работят , те самите най – малко с тази цел са отишли . Халал да му са на СГС такива “съдии” . 😆

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 6:09
Гост

Ами от кого се очаква работа? От дъщерята на адвоката на мафията ,А.я., която е последна на финалния изпит в НИП и която от първия си работен ден си плаща да й пишат делата и да й помагат ? Сега ще видим в сгс – ще се наложи да вдигне мизата . Чудя се как я сложиха във въззивен състав с Р.К. От връзкарчето нагаждач от Перник Т.Д.? От конюнктурния подмазвач и слагач замче Г. Ч. – който продаде чест и достойнство за тази длъжност и да замаже грешките на жена си? От другото замче – Н.Л. Която осъзна че… Покажи целия коментар »

Адвокат VG
Адвокат VG
29 ноември 2022 21:06
Гост

Да пожелаем на всички млади колеги да запазят естествения си младежки правен ентусиазъм, да правораздават компетентно и мъдро, да влагат и разум и сърце, защото никоя човешка дейност не може без да „влагате сърце и душа“! Смело и независимо напред! Бъдете здрави!

Чужд опит
Чужд опит
29 ноември 2022 19:47
Гост

Вижте как е в Америка там съдии и прокурори направо ги назначават и то политиците а и те после стават политици . И никой не мрънка. Даже са ни пример

Намалете Лобата и завистта провинциални
Намалете Лобата и завистта провинциални
29 ноември 2022 19:44
Гост

Какво значи връзкари всички ли сте идеални и непогрешими . Всеки някъде е минал метър . Един в казвам друг в детска градина, трети в училище , следващ във ВУЗ -а , ни когато виждаш някой друг е трън в петата , дори и да не те засяга пряко . Просто от БГ завист. Покажете ми един поне един съдия прокурор слвдовател на апелативни или върховни ниво без връзки или нещо такова. Какво е станало? Байгън от провинциална, женска злоба и завист . Абе радвайте се бе хора и вие ше се уредите някъде за нещо – няма празни. Едни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 23:39
Гост

Младшите не ги назначават на върховно и апелативно ниво, с тази разлика. Освен това, с ниски оценки стават младши в Ен-ти ОС, почиват 2 години в същия Ен-ти ОС, а след това се изстрелват в СРС и гледат като телета, защото толкова и такива дела не са виждали. Обаче, защото много искали да са в СРС, затова са там. И аз искам с 5.87 да ме повишат на проточилите се 3 години конкурси за ОС, ама не може.

Адвокат от сак
Адвокат от сак
30 ноември 2022 8:14
Гост

Съвсем друг е въпросът колко са честни конкурсите за младши – вярвате ли, че тези на първите места са най-знаещите и изобщо, че влезлите са най-добрите от кандидатствалите? Самочувствието е огромно, но покритие нулево. Масово влизат с наказателни казуси и отиват да решават граждански дела, нямащи идея какво правят.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 19:45
Гост

Колкото са честни всички конкурси. Вижте за ОС, за Адм.съдилища, за ВКС, скоро ще се види и за АС – роднина, милиционер, съпруга, любовница … е положението. Пълни отличници, смях през сълзи, жалка работа! Затова такова е дереджето и капацитета на всеки ВСС.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 18:29
Гост

Аман от връзкари! Нали определени бройки от младши се заявяват, как така няма места! Този ВСС е пълен провал.

Андро
Андро
29 ноември 2022 17:31
Гост

Варненският районен съд е в тежка ситуация след последните назначения в ОС. Закриват се 7- 8 състава или 1/3 от съставите. И ВСС назначава младшите в Бургас. Чудна политика.

Вредни са
Вредни са
29 ноември 2022 17:45
Гост

ВСС не провежда рационална политика за кадрово обезпечаване, а единствената му политика е угаждане на нашите хора. Така стана с преназначаването на съдиите от първоинстанционния спец.съд, така е и с назначаването на младшите. Пълен позор, готови са да вървят пряко срещу закона и правят каквото си искат.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 16:48
Гост

Хайде пак местене по втория начин, защото много искала София, ама нямала бал. На колко човека отказаха, защото се заобикаляло конкурсното начало и защото имало места в апелативния район. Виж, за правилните хора и едното и другото e без значение. Нищо, в СРС по стара традиция такива получават „прекрасни“ състави.

Да ви пикям на Конкурсите - Георги Русев
Да ви пикям на Конкурсите - Георги Русев
29 ноември 2022 17:29
Гост

Офффф кой е този втри начин и какво в това конкурсно начало ??? Все измислени механизми за тормоз ? Посочи ми поне един конкурс в света който да не е нагласен ? Нали виждаме какво правят децата на ЦК и КПСС и сина на Байдън и мъжа на Урсула и нашата еврокомисарка дет не й знам името , но казах че е женена за близък сътрудник на Макрон . Аз да питам писачите на правила за конкурсите на колко такива се явиха? Ами Урсула на какъв конкурс е яви , ами Борел … , че те без конкурс и избори… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 17:51
Гост

Младши съдии от един апелативен район могат да бъдат назначавани в друг, само ако няма места в съответния апелативен район, за който са спечелили място. Извън това законът предвижда, че местенето на магистратите се извътшва след спечелване на конкурс. В случая места има в Бяла Слатина, Монтана и Берковица, кандидатите не са се явили на конкурс за преместване, т.е. преместени са в нарушение на закона. Ето това означава втори начин. А дали е нагласен конкурсът в случая е без всякакво значение, защото (както казах) те дори не участват в него. Впрочем, след като толкова им трябват хора за Монтана и… Покажи целия коментар »

Питам
Питам
29 ноември 2022 22:34
Гост

Я ми кажете какво да прави млад човек в Бяла Слатина, още повече, че според статията там има 5 съдии?

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 1:01
Гост

Да работи. За каквото е кандидатствал. А ако ВСС смятат, че на Бяла Слатина им е твърде голям щатът, да назначат младшия там, след това да го преместят в друг по-натоварен съд от района заедно с щатната бройка, а не да запълват щата на СРС с разни недоразумения, които ще окапят на втората година.

Недоразумение
Недоразумение
30 ноември 2022 8:24
Гост

И защо да са недоразумения? Или добър съдия можеш да си само ако си бил първо в сгс и си решил 1000 дела на топлофикация и още 1000 бързи кредита. Количество не значи правна сложност. Дела има в цялата държава. Да кажеш, че някой е недоразумение без да го познаваш, защото идвал от малък град е най-малкото снобарщина.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 9:33
Гост

Защото практиката сочи, че обикновено желанието им е далеч по-голямо от възможностите. Тук въобще не става въпрос за противопоставяне между градове, а за това колко и какви дела са гледали, по какъв начин са свикнали да работят, с какви хора са свикнали да провеждат заседания, както и за правните им познания, отразени в оценката от конкурса. Ако говорим за противопоставяне и снобарщина, те произтичат от желанието им да се местят от малкия град към „престижното“ (в огромни кавички). Но иначе сте прав/а, „недоразумения“ не следва да се отнася към хората, а към безпринципното им местене и необоснованото им желание за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 ноември 2022 16:44
Гост

Похвално, не ми пука особено, само да внимват да не пишат тъпотии.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 16:06
Гост

Oxo. Трамвай желание. Шок!

промяна
промяна
29 ноември 2022 16:04
Гост

Осемнадесет на шест съотношение-жени-мъжелл
На какво се дължи тоталната феминизация в системата?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 ноември 2022 16:46
Гост

Сигурна длъжност и добра заплата, на жените като цяло им е по-трудно да се реализират на свободния пазар на труда, заради високата конкуренция и все още съществуващите предрасъдъци в обществото за „слабия пол“ – физически и психически.
П.С. Мислех, че това е публично известно.

Еми
Еми
29 ноември 2022 16:47
Гост

На курвалък

Аман от Дишевизми и Карелчене поне един път да се
Аман от Дишевизми и Карелчене поне един път да се
29 ноември 2022 15:51
Гост

Аз да попитам Дишева и Керелска как така са се преместили от Варна и Кюстендил в София. Та това морално ли е ? В какъв конкурс и процедура са участвали ? отговорът е ясен – в никакъв. А сега седнали да тормозят колегите си . На колко години Дишева дойде в София …. и то направо във ВАС стана върховна ?????? е за това никой няма да им гласува за кандидатите и в професионалната квотата и по политическите им партии. Те не работят за хората и колегите , ами се чудят каква гадория да измислят. Не било аргумент семейно положение,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 17:08
Гост

Аз си мислих, че ВКС и ВАС се намират само в София, а в тях могат да бъдат назначени съдии от цялата страна, а не само от София. Толкова за коментара Ви. Изводите си ги правете сами.

от Варна с кондукторското сако
от Варна с кондукторското сако
29 ноември 2022 19:56
Гост

Да де могат всички! Но тез всички после са първи кипри, че само те имат право. Щом те могат ,защо тези млади хора и техните семейства да ме могат . Така си е решил Съвета . А съвета и не само в България така си решава в цял свят . ВСС не само Дишева и Керелска . Рой е бил и преди тяхната моралност и ше бъде и акад тях . Живоата няма да спре . Просто казвам, че и те така по втория начин бе конкурс направо от окръжно ниво са цопнало в Сф и то във ВАС и… Покажи целия коментар »

Руслан
Руслан
29 ноември 2022 15:39
Гост

Разгеле! И този конкурс се забави много.

Селски съдия
Селски съдия
29 ноември 2022 14:39
Гост

Много нежни души тез младши…угодия няма. Лошото е, че започват кариерата си с безпринципни назначения. И как да очакваме да са принципни съдии …..

адвокат
адвокат
29 ноември 2022 14:14
Гост

Най-накрая! Те почти стаж за окръжни изкараха 🙂 Браво, успех!

Една
Една
29 ноември 2022 13:53
Гост

ВСС са твърде непоследователни в политиката си. Докато тече събиране на информация от ВСС за съдии в районните съдилища желаещи преместване във връзка с бъдещо обявяване на конкурс за преместване в районен съд, тихомълком назначават младши съдии по тяхно желание дори в друг съдебен район.

Pencho
Pencho
29 ноември 2022 13:59
Гост

Опааа. Някой иска да се мести и се опасява, че са му заели местенцето.

Хари
Хари
29 ноември 2022 15:40
Гост

За мен това е пълен лобизъм.

Мария
Мария
29 ноември 2022 13:47
Гост

Страхотно, че най-после има назначения

Мики
Мики
29 ноември 2022 15:42
Гост

Да, доста се забавиха и този път.

Ангелов
Ангелов
29 ноември 2022 13:46
Гост

Страшно бавене, страшно размотаване. Всичко в тази страна е така.

Филип
Филип
29 ноември 2022 15:44
Гост

Особено ако зависи от ВСС.

Кюстенджа и Варна са най-морални
Кюстенджа и Варна са най-морални
29 ноември 2022 19:58
Гост

Особено ако зависи от Дишето и Кюстендилско чудо

Машев
Машев
29 ноември 2022 13:45
Гост

Желая им успех в развитието. Отне си време докато се реши този казус, така е.

Станчев
Станчев
29 ноември 2022 13:45
Гост

Категорично подкрепям назначенията

Дробчев
Дробчев
29 ноември 2022 13:45
Гост

Е как ще се взема предивд желанието на младшите съдии къде искат да работят

Ивелина Димитрова
Ивелина Димитрова
29 ноември 2022 13:59
Гост

Ами може би хората си имат и личен живот, деца и близки и не живеят в съдебните палати. Или дайте да разделим майките от бебетата им, за да спазим буквата на закона. Трябва да има морал, който за съжаление за мноого хора е непознато понятие.

морал
морал
29 ноември 2022 14:39
Гост

ама то моралът трябва да е за всички. Когато си кандидатствал за определено място, трябвало е да си направиш всички сметки за бъдещия ти личен живот. Или дай да забременея, да си остана при бебето и да изнудвам ВСС да ме назначи където искам.

морал да!
морал да!
29 ноември 2022 14:59
Гост

Тоест да не напускат границите на мястото, където са младши, и да си направят сметка, че могат да имат съпруг/съпруга завбъдеще само от този град? Забременяването е Божа работа и никой не изнудва никого – решенията ск си ги взема по свободна воля. По тая логика дай да няма конкурси и за преместване – взел си във Варна и седиш във Варна до пенсия независимо как ти се развива животът. Например

Една
Една
29 ноември 2022 16:36
Гост

Тук не става дума за конкурси за преместване, а угаждане на желания на започващи кариерата си лица. Нещата са тотално сгрешени. Първо би трябвало да се обяви конкурс за преместване, да се помисли за районните съдии с повече стаж, които именно заради такива младши с лични проблеми не могат да се приберат откъдето са, при семейството си, а пътуват години наред , а после да се пращат младшите на свободните места да поработят малко и едва след това да се явяват на конкурс.
С години не се обявяват конкурси за преместване.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 17:02
Гост

Моралът се изразява в това, когато си избрал определен район (или по-скоро за него си успял да се класираш), да си готов да правораздаваш там. Настоящата практика на ВСС е изключително порочна.

Колега
Колега
29 ноември 2022 17:43
Гост

Реално така се получава, понеже всички освободени през годините места биват заети по този начин от наши хора. И да, когато си отишъл да работиш в един район, си знаел, че ще се наложи да поработиш там няколко годинки….

Морал
Морал
29 ноември 2022 18:54
Гост

Има срок за уседналост по ЗСВ. Сядайте да четете, драги млади колеги. Ще ви е от полза.

Колега
Колега
29 ноември 2022 17:39
Гост

Колега, проблемът е, че това е аргумент за едни хора, а за други не е. При това при един и същи състав на ВСС…

Демирева
Демирева
29 ноември 2022 13:44
Гост

Ами радващо е, че най-сетне се случи

Лидиева
Лидиева
29 ноември 2022 13:44
Гост

Разгеле

Нана
Нана
29 ноември 2022 13:46
Гост

Да де, аз не мога да разбера абе като не ти се занимава с нещо ми не го прави бе. Това ВСС се тутка сто пъти

Симо
Симо
29 ноември 2022 15:47
Гост

Надявам се скоро да сменят този нелеп ВСС.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 21:43
Гост

В СГС след конкурса и встъпването на съдиите има пет незапълнени състава ,които преди това бяха пълни.Този конкурс,вместо да тели проблеми,създаде нови и още по-големи 🙁

Павлова
Павлова
29 ноември 2022 13:43
Гост

Желая им успех и попътен вятър в кариерата

Чико
Чико
29 ноември 2022 13:42
Гост

Честито

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 16:34
Гост

Хммм , заради егоистичните желания на тези нежни младши и необяснимото натискане на вече командированите младши да встъпят , питам какво ще стане с командированите в СРС съдии . Те са там от 2018г. , изринаха купища дела на закъсали състави и също имат семейства в София .
Има ли незает щат , на който да останат командировани ?

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 20:31
Гост

Лошо им тръгва кариерата на тези недорасли разглезени хлапета – младши съдии . Общи впечатления – все недоволни и все мрънкат за нещо . Мисля , че само да работят не искат . Доста нагли . Заради тях прекратиха други командирования .