2140 кандидати ще се борят за 74 места за младши магистрати. Това съобщиха от пресслужбата на Висшия съдебен съвет.

В петък изтече срокът за прием на документи на желаещите да участват в конкурса за младши магистрати. Най-много заявления – 860, са подадени за длъжността „младши прокурор“ в районна прокуратура като свободните места са 31.

Желаещите да станат младши съдии в окръжен съд пък са 675, като и там свободните места са 31.

Заявленията за участие в конкурса за младши следователи са 605 за 12 свободни длъжности.

Следващата стъпка е проверка на документите на кандидатите, след което комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегии ще се произнесат по допустимостта им.

Списъците както на тези, които ще продължат нататък в конкурса, така и на онези, които няма да бъдат допуснати и причините за това, ще бъдат обявени на сайта на Висшия съдебен съвет.

Според наредбата за конкурсите на ВСС недопуснатите кандидати могат да обжалват това решение в тридневен срок от обявяване на списъците пред съответната колегия. А ако и тя потвърди становището на Комисията по атестирането и конкурсите, тогава могат да се обърнат към Върховния административен съд.

Вече има дати за писмените изпити, които трябва най-напред да положат кандидатите. За младшите съдии ще се проведе на 14 април, за младшите прокурори – на 21 април, а за младшите следователи – на 28 април. Всички те ще се състоят в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на писмения изпит, който е анонимен, кандидатите могат да използват само нормативни актове. Ако някой бъде заловен, че използва съдебна практика, например, ще бъде отстранен от залата. Изпитът е от две части – решаване на казус и попълване на тест с 12 въпроса от правото на ЕС и правата на човека.

До устен изпит се допуска кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър “4,50” на казуса и теста, определена като средноаритметична от двете части.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2018 7:59
Гост

Как ги сметнаха че са толкова хора??
Някои от кандидатите кандидатстват и за прокурори е съдии. Вкл.и следователи.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 17:53
Гост

Пари и престиж. Друго младите не ги интересува. Справедливостта и законът са второстепенни по важност.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 18:43
Гост

Запишете се Вие след като сте стар и справедлив !

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 15:37
Гост

чл. 218, ал. (2) ЗСВ Основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт. Добре е.

Преминаващ
Преминаващ
19 февруари 2018 15:03
Гост

Това е по близо 30 души за едно място. Някой може ли да ми обсни защо е тази конкуренция и какви са заплатите?

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2018 15:38
Гост

Хем парите са добри, хем работаа сигурна, а и голям глад настъпи в центъра и по места