109 кандидати са допуснати до участие в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища. Трима не са допуснати. Списъците бяха публикувани днес на сайта на Висшия съдебен съвет.

Външният конкурс беше обявен през май. Местата са общо шест – по едно в районните съдилища в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй и две в Лом.

Двама от недопуснатите кандидати – Петя Петрова и Йоана Кръстева, не отговарят на изискванията за тригодишен юридически стаж, залегнал в чл. 164, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Случаят с третия е по-любопитен. Стефан Паров не е допуснат до участие в конкурса със следните мотиви: „При подадено по електронен път заявление за справка за съдимост на кандидата е получена информация от МП, че такива удостоверения се издават само на лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. Съгласно чл. 35а. от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в тези случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред. Кандидатът е уведомен по телефона на 16.06.2018 г., като е заявил, че ще представи свидетелство за съдимост. Към настоящия момент той не е депозирал такъв документ, поради което Комисията по атестирането и конкурсите не може да извърши проверка по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ на обстоятелствата относно съдимостта на този кандидат“.

Според наредбата за конкурсите тези трима кандидати могат да оспорят пред Съдийската колегия недопускането си, като това трябва да стане в тридневен срок от днес. В 7-дневен срок от постъпване на жалбата колегията взема решение, с което отхвърля жалбата или допуска кандидата.

Иначе предстои избор на конкурсни комисии и насрочване на дата за писмения изпит, на който се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест. До устен изпит се допускат онези, които са получили не по-малко от много добър „4.50“ на писмения.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пвтрова
Пвтрова
10 юли 2018 16:57
Гост

Случаят със Стефан Паров наистина е заинтригуващ. Дали няма наистина няма бюлетина за съдимост? И ако е така къде е тръгнал?

Temida
Temida
10 юли 2018 17:18
Гост

Ne go sydete tolkova strogo. Vseki gte6i. Vajnoto e da ne povtarqme gre6kite si.

Магистрат
Магистрат
10 юли 2018 16:43
Гост

Добре е, че въведоха изискване за три годишен стаж. Този пост не е за хора без опит. Образованието наистина е важно, но практиката в случая е от съществено значение.

Магистрат
Магистрат
10 юли 2018 16:27
Гост

А в СРС кога? Колегите да свръхнатоварени и поради тази причина оставят нерешени дела.

Анонимен
Анонимен
10 юли 2018 16:11
Гост

Голям наплив.