Съдийската Комисия за атестирането и конкурсите ще изготви нова етична оценка на съдия Милен Василев от Софийския апелативен съд. Това реши днес колегията.

Въпросът не за първи път е на вниманието на кадровия орган. Атестационната комисия беше определила оценка „много добра“ – 99 от максимум 100 точки, за Милен Василев. Като беше намалила с една точка критерия за правните познания. В началото на април КАК я намали на 93 точки като е отнела шест по критерия „спазването на правилата за етично поведение“.

На заседание на СК на ВСС тогава Драгомир Кояджиков предложи още едно намаление – на 89 точки, като отново се обоснова с нравствените качества на съдия Василев. Тогава стана ясно, че етичната комисия към Софийския апелативен съд от една страна казва, че Милен Василев има неетични прояви, но от друга заключението ѝ е, че той притежава необходимите нравствени качества. Затова СК на ВСС реши да върне материалите на КАК, която да поиска от етичната комисия към апелативния съд да изясни позицията си.

Днес стана ясно, че тя вече е „избистрена“ и макар да не беше казано какво гласи, стана ясно, че е положителна. Заместник-председателят на КАК Красимир Шекерджиев обясни, че на 14 юни е постъпило становище на Милен Василев, който е поискал преписката да се върне в комисията за изготвяне на нова оценка, „обективирана в нов формуляр предвид новото становище на етичната комисия“.

Драгомир Кояджиков подкрепи искането на Василев. „Следва в атестацията да намери отражение новото етично становище, изготвено от САС. Следва да върнем в КАК преписката за предварително обсъждане“, заяви той.

Шекерджиев поясни, че новото становище безспорно ще бъде разгледано от КАК, но тя не трябва да преработва атестацията.

Атанаска Дишева напомни какво гласи чл. 205, ал. 4 от Закона за съдебната власт, а именно „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата“.

По думите ѝ материалите трябва отново да отидат в КАК, защото се налага промяна на фактическите констатации в атестационния формуляр в частта, отнасяща се до етичните качества на съдия Василев.

Много често сме променяли оценката без да връщаме материалите в комисията“, каза на свой ред Шекерджиев.

Дишева видя в признанието критика към практиката на Съдийската колегия да нарушава разпоредбата в закона и призова това повече да не се прави.

С 6 на 5 гласа кадровият орган реши атестацията на съдия Василев да се преработи в частта за етичните му качества.

Албена Велкова беше избрана за шеф на РС-Кубрат

Съдийската колегия единодушно избра Албена Велкова за председател на Районен съд-Кубрат. Тя беше единствен кандидат за поста.

Велкова има 19 години стаж като съдия, притежава и административен опит. Цветинка Пашкунова я подкрепи с думите, че Велкова притежава необходимите правни познания за професията, има и положителни етични качества.

Пенсионираха съдия с ден по-късно заради размера на пенсията

Същевременно днес Съдийската колегия направи компромис, като пенсионира с ден по-късно шефа на Административен съд-Сливен Къню Жеков.

Той трябваше да бъде освободен от 30 юни. Но председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков призова колегите си да пенсионират съдия Жеков от 1 юли по една проста причина. От тази дата се вдига таванът на пенсиите и от 910 лева става 1200 лева. Ако Жеков бъде освободен от 30 юни, то той първо ще подаде документи по стария ред, а после ще трябва да поиска актуализация. „Това е една безкрайна бумащина само за един ден. Моля ви, да го пенсионираме от 1 юли“, призова Чолаков. Апелът му беше чут от останалите членове на Съдийската колегия.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Моралист
Моралист
25 юни 2019 15:07
Гост

Интересно как всеки месец етичната оценка се мени. Сезонни морални флуктуации явно показва колегата.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 11:01
Гост

Браво на Чолаков. Както винаги дава адекватни предложения и мисли за хората.

5е6о
5е6о
18 юни 2019 11:02
Гост

Да, така си е. Това обаче не е присъщо за всички „върховни“ председатели.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 13:41
Гост

Нищо, че противоречи на КРБ, нали? В нас е и ножът, и сиренето – за нашите хора можем да нарушим закона. А как имаме морал да го прилагаме точно и стриктно за страните?

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 10:59
Гост

Какъв е този парадокс? Хем съдията да има неетични прояви, хем той да притежава необходимите нравствени качества