Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) продължава да предизвиква реакции в съдийската общност. Този път обаче те са разнопосочни. В писма до Висшия съдебен съвет (ВСС) председателките на апелативните съдилища на Пловдив Магдалина Иванова и на Варна Ванухи Аракелян, от една страна, и на Бургас – Деница Вълкова, от друга, изразяват противоположни мнения. Докато Иванова и Аракелян апелират за спирането на ЕИСС, то Вълкова дава конкретни идеи за подобряване на системата.

Както „Лекс“ писа, в съвета постъпват множество писма от съдилища от цялата страна, които алармират, че новата система е много тромава, изисква прекалено много кликове за елементарни действия, а и почти всяка стъпка трябва да се удостоверява с квалифициран електронен подпис (КЕП), което много затруднява работата. Някои магистрати искат спирането на ЕИСС, а други нейното бързо „опростяване“, за да не блокира работата на съдилища.

Във вторник Съдийската колегия обсъди проблемите и реши да отнесе темата до Пленума на ВСС като му постави два въпроса за решаване – необходимо ли е използването на КЕП на всяка крачка или само за подписване на крайния съдебен акт и може ли да се отложи внедряването на системата на Софийския градски и Софийския районен съд. Междувременно СК на ВСС ще пита Оперативната програма „Добро управление“, с чиято финансова подкрепа беше изградена системата, дали и какви санкции ще понесе съветът, ако отложи внедряването ѝ в някои софийски съдилища.

Шефката на АС-Пловдив до ВСС: Проявете загриженост и за съдиите от страната, не само за София

В остро писмо до Висшия съдебен съвет, председателят на апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова предупреждава кадровиците за зараждащо се напрежение не само сред магистратите и служителите, но и сред адвокатите и гражданите заради проблемите в работата на ЕИСС. Наред с това Иванова призовава ВСС да престане да дели съдилищата на такива от София и на такива от страната и да прояви поне малко загриженост и за магистратите извън столицата.

Повод за реакцията на шефката на АС-Пловдив, която отбелязва, че становището ѝ се споделя от председателите на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали, е решението на СК от вторник.

Магдалина Иванова изразява разочарованието си, че вместо колегията да вземе „отговорно и принципно решение“ за спиране на системата до отстраняване на всички недостатъци, кадровиците, след продължил дълги часове дебат, са отнесли до Пленума на съвета само двата въпроса – за квалифицирания електронен подпис и за отлагане на въвеждането на ЕИСС в СРС и СГС.

В тази връзка тя отбелязва, че използването на КЕП е един от сериозните проблеми в работата на съдиите с програмата и е трябвало да бъде решен изначално като така е щяло да стане ясно на магистратите дали наред с възложената им правораздавателна дейност ще им се вменят и задълженията на деловодители и секретари, което се случва на практика.

Подходът, с който беше внедрена с многобройните ѝ недостатъци и неадекватност нова система в съдилищата – ударно, за един ден, заварвайки ги изцяло неподготвени и принуждавайки ги да работят с нея веднага в реална среда, доведе не само до създаване на хаос при изпълнение на иначе рутинни задължения на съдиите и съдебните служители. Той доведе и до невъзможност непрекъснато възникващите проблеми и въпроси да бъдат отстранявани и решавани в някакви нормални времеви рамки, което от своя страна често налага и съдии, и съдебни служители да остават до късни вечерни часове, за да успеят да насмогнат в изпълнението на задачите си за деня, предвид постъпленията на нови на следващия ден. В резултат на ежедневната борба за усвояване и прилагане, на моменти с откровено безумни и безсмислени стъпки, кликове и други действия в ЕИСС, напрежението е ескалирало до степен съдии да отказват да работят с програмата, а дългогодишни и опитни съдебни служители да обмислят напускането си на съда.

Не следва да се подминава и зараждащото се напрежение сред граждани и адвокати, които очакват бързина и качествено обслужване, както е било до сега. Вместо това, за елементарна справка, те са принудени да изчакват продължително време, докато съответният съдебен служител търси начини тя да бъде направена, като в някои случаи опитите са изцяло безуспешни (напр., до момента не може да бъде направена справка в ЕИСС по номер на делото в предходната инстанция)“, пише Магдалина Иванова.

Тя коментира и намерението Съдийската колегия да поиска от Пленума отлагане на въвеждането на ЕИСС само в градския и районния съд.

Председателката на ПАС отбелязва, че съчувства на магистратите и служителите от тези две съдилища за „сътресението“, което ще преживеят с внедряването на ЕИСС.

Шефката на АС-Пловдив обаче казва: „За пореден път разделяте съдилищата на софийски и провинциални и без притеснение демонстрирате по-голямата си загриженост за първите, за сметка на останалите.

Уважаеми членове на ВСС, моля да престанете да забравяте, че и в съдилищата извън София работят съдии и съдебни служители. Ако сте разтревожени за последиците от бъдещото внедряване на ЕИСС в СРС и СГС, моля да се разтревожите, дори и не в същата степен, но все пак и за останалите съдилища в страната, в които тя вече реално действа и представлява ежедневно изключително сериозно затруднение.

Уверявам Ви, че работещите в тях съдии и съдебни служители са не по-малко качествени професионалисти от колегите си в София и категорично не заслужават проявяваното към тях пренебрежение. Затова Ви призовавам, ако поставите на обсъждане предложение да се стопира внедряването на ЕИСС в СРС и СГС, наред с него да разгледате и въпроса за преустановяване използването на тази система в останалите съдилища в страната, в които тя вече работи и те да се върнат към предишните си деловодни програми“.

По думите ѝ в тази ситуация именно един такъв управленски подход ще покаже, че СК на ВСС полага усилия за решаване на проблемите на съдилищата в цялата страна, а не само на софийските, и така не само ще препятства създаването на проблеми в СРС и СГС, но и категорично ще свали напрежението у магистратите и служителите в останалата част на страната, създадено в резултат на работата им с ЕИСС.

Председателката на АС-Варна поиска спиране на въвеждането на ЕИСС до отстраняване на проблемите

В писмото си до ВСС председателката на Апелативния съд във Варна Ванухи Аракелян също апелира за временно спиране на внедряването и работата на ЕИСС: „Призовавам ви да вземете тежкото, но възможно най-отговорно решение в името на функционирането на съдебната система: да се спре временно въвеждането и експлоатирането на ЕИСС; да се възстанови обслужването със САС (деловодната система, с която до момента работеха много съдилища – б.а.), а вече въведените в ЕИСС дела да се интегрират в САС“.

Тя отбелязва, че няма да коментира десетките технически несъвършенства на системата, неадекватността на софтуерните решения и противоречията им с процесуалните закони. И казва, че няма да изтъква неимоверните усилия, които всички съдии и служители полагат всеки час, включително и след края на работния ден, за да могат съдилищата да продължат да функционират. „Вместо да облекчи работата им, какъвто бе замисълът, ЕИСС ги изправя пред изключителни затруднения, изникващи буквално с всеки „клик, казва Ванухи Аракелян.

Председателката на АС-Варна отбелязва, че всяка система за управление на делата не е просто помощно средство за администриране, а побира цялата всеобхватна дейност на съдебната система. Затова, продължава Ванухи Аракелян, изключително притеснителните пропуски на ЕИСС възпрепятстват същността на функционирането и поставят под риск нормалния съдопроизводствен процес.

По мнението на софтуерните специалисти, констатираните проблемите не са пренебрежими, бързо отстраними или такива, които рутината ще преодолее. Това води до фундаментални деформации на целия работен процес, безсмислено увеличаване на усилията за технически по своята същност процеси и разхищение на човешки и времеви ресурс.

В съдилищата не само от нашия апелативен район се трупа лавинообразно неудовлетворение, прерастващо в силно напрежение. Длъжна съм да ви информирам за тези процеси и предвидимите последици, с оглед очакваните активни нови постъпления от дела от септември, присъединяването към ЕИСС на нови съдилища и още по-голямо натоварване на този продукт. Пиша това с отговорността на административен ръководител и с пълното съзнание какво е отношението към вестителите на лоши новини“, казва още шефката на АС-Варна. И призовава да спре внедряването и работата на ЕИСС докато не бъдат отстранени всички недостатъци.

Това решение ще даде възможност на съдебната система да се успокои, а новоназначената комисия да предложи решения, които не са ситуационни и фрагментарни и, решавайки един проблем, да не създават нов. След отстраняване на несъвършенствата и грешките, ЕИСС ще може да разгърне всички свои възможности и да оправдае дълго възлаганите надежди и очаквания за електронно правосъдие“, заключава Ванухи Аракелян.

И.ф. шефката на АС-Бургас Деница Вълкова: В 21 век не може без дигитализация на процесуалните действия 

Временният ръководител на Апелативния съд в Бургас Деница Вълкова обаче е твърдо против спирането на Единната информационна система на съдилищата. Тя признава, че са допуснати грешки, като например – че не е осигурено достатъчно време за работа в тестова среда и че не е било предвидено писмено потвърждение от пилотните съдилища, че ЕИСС е без забележки и е годна за работа в реална среда.

Но същевременно твърдо застъпва тезата, че това е бъдещето и не бива да се отстъпва от него. „Не считам, че проблемите са нерешими и системата е непригодна за работа до степен да отречем изобщо постигнатите резултати от проекта. Считам също за неправилно да се преустанови работата с ЕИСС и да се върнем към старите разнородни деловодни програми. В съдилищата, в които е внедрена ЕИСС (вече близо 100), броячите по старите системи са занулени, считано от датата на внедряване на ЕИСС и десетки дела ежедневно се образуват, разпределят и приключват в ЕИСС“, казва Вълкова.

Тя изброява и някои предимства на системата – автоматизирано пренасяне на цялата електронна папка с делото, което ще улесни администрирането му пред горната инстанция; унификация на документооборота на съдилищата, ползването на един и същ софтуер от съдиите ще улесни работата при командироването им, защото няма да има нужда да се обучават на различни деловодни системи и т.н.

Заради това Деница Вълкова възразява срещу преустановяване работата с ЕИСС и връщане към старите системи. Тя иска спешно доработване на системата като същевременно ВСС и ИВСС трябва да поемат ангажимент и да не отчитат статистически и други грешки в ущърб на съдилищата докато не се изрази изрично положително становище за пригодността на новата система от поне две трети от съдилищата в страната.

Според Вълкова използването на КЕП би било полезно за съдиите и служителите, защото те ще свикнат с него предвид установените в ЗСВ правила за извършване на процесуални действия в електронна форма, въвеждане на сезиращите процесуални документи в информационната система на съдилищата чрез снемане на електронен образ, удостоверяване на въведените електронни образи чрез подписването им с електронен подпис и образуване на електронни дела, които предстоят да влязат в сила на 1 януари догодина.

Това дава самостоятелно основание за продължаване работата с ЕИСС, защото нито една от заварените системи в съдилищата не позволява работа с КЕП или друго признато от Регламент №910/2014 на ЕП и на Съвета средство за автентикация, нито приложението на посочените разпоредби в контекста на старта на електронното правосъдие и отварянето на ЕИСС за външни потребители като страните по делата, адвокати, прокурори и т.н.“, казва Вълкова.

Затова тя предлага да се изоставят безплодните спорове за това дали ЕИСС да работи, или да бъде спряна, и вместо това усилията да бъдат съсредоточени върху нейното доработване.

В тази връзка Деница Вълкова излага и конкретни идеи за надграждане на системата, като първата е за ускоряване на работата ѝ. Ето част от предложенията ѝ:

 1. Оборудване на всички съдилища с достатъчно бързи компютри и осигуряване на добра мрежова свързаност, там където е възможно чрез Държавната оптична мрежа или чрез доставка на гарантирана свързаност посредством частен доставчик;
 2. Максимално бързо да бъде изграден „data center“ за нуждите на съдебната система с професионално проектиран и изчислен капацитет, който да може да обезпечи ежедневния мрежови трафик във всеки съд, като се осигури достатъчна изчислителна мощност и масиви за съхранение и се съобрази броя на съдиите и съдебните служители в съдебната система в качеството им на ежедневни потребители на ЕИСС;
 3. Минимизиране броя на кликовете, необходими за извършване на едно действие в ЕИСС, по възможност до два;
 4. Добавяне на нови функционалности – връщане „назад“ на извършена операция и отказ от операция; предоставяне на възможност всеки потребител, който вече е задал определена задача, да има възможност да отмени задачата; възможност за дистанционна работа; създаване на опция съдебният акт, постановен от тричленен съдебен състав да бъде обявен, обезличен и публикуван само с подписите на двама членове от състава; само съдията-докладчик да има достъп до съдържанието на проекта на съдебния акт преди изпращането му за подпис от останалите членове на състава;
 5. До доработването на ЕИСС и влизането в сила на разпоредбите от ЗСВ, свързани с удостоверенията в електронна форма, да се приемат измененията на ГПК, НПК и АПК, да се осигури възможност за изготвяне и подписване на съдебния акт на хартиен носител, сканирането му и прикачването му в електронната папка в ЕИСС вместо предварителното му подписване с КЕП, като обезличаването и публикуването на съдебния акт се съобрази с това временно решение;
 6. В съдилищата, в които няма „предефинирани“ съдебни състави, членовете на съдебните състави извън докладчика, както и съдебните заседатели да се избират едновременно, а не с отделни протоколи;
 7. Да се разработи „търсачка“ по ключова дума или фраза на съдебна практика, аналогична с разработените от ВКС и Апелативен съд-Бургас;
 8. Да се допълнят номенклатурите (например липсва „съд на друга държава-членка“ за работата по делата за международноправно сътрудничество, липсват редица правомощия на съда като „оставя без уважение“ и др.);
 9. Да се осигури отразяване на особено мнение на член на съдебния състав;
 10. Да може да се редактира влезлият в сила съдебен акт чрез добавяне на отбелязване, че е влязъл в сила;
 11. Да се облекчат справките по движението на едно дело, като стане проследим в хронологичен ред всеки електронен запис;
 12. Да се интегрира ЕИСС със Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ за обезпечаване призоваването и връчване на съобщения по електронен път;
 13. Да се разясни и обективира концепцията за отчитане натовареността на съдиите, защото не е ясно до каква степен и дали изобщо е интегрирана разработената от предходния състав на ВСС СИНС, нито какво всъщност се отчита по този показател – брой кликвания, брой приети, изпълнени и/или създадени задачи, отделено време за работа с ЕИСС или друго.

Считам, че с общи усилия и добронамереност проблемите могат да бъдат решени своевременно в интерес на правосъдието, за което апелирам“, заключава Деница Вълкова.

 

46
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
системен администратор в "голям" малък районен стд
системен администратор в "голям" малък районен стд
08 септември 2020 23:28
Гост

Уважаеми съдии, сега е вашия час, сега е момента да съберете кураж и достойнство, да напишете и изпратите във ВСС впечатления, отзиви, забележки, да опишете проблеми касаещи вашата работа и проблеми на ЕИСС спъващи вашата основна дейност и да заявите, че спирате да ползвате това недоразумение! От почти двумесечните мъки с новата система вече на всички стана и става все по-ясно колко погрешно е замислена и колко нелепо е реализирана тя. Тук въпроса не е дали искамме или не да работим с нова информационна система, въпроса е че тази ЕИСС в този и вид и функционалност и липса на всякаква… Покажи целия коментар »

съдия
съдия
08 септември 2020 17:17
Гост

Не мога да повярвам, че един европейски съдия върши деловодна работа (вероятно въвежда с КЕП единствено своя краен акт, и то след като множеството предходни стъпки да извършени от служител или правен помощник). Нека поддръжниците на системата проучат този въпрос и уведомят форума, пък после пак да обсъждаме.
Браво на председателите на АС-Пловдив и на АС-Варна, че заеха позиции в полза на всички нас.

никаква топла вода не е открита даже напротив
никаква топла вода не е открита даже напротив
08 септември 2020 11:10
Гост

Ако г-жа Вълкова наистина счита, че едва сега и с ЕИСС се създавала е-папка и тя се качвала на горна инстанция за първи път, трябва да я попитаме, тя къде е била последните 15-20 години, през което време това се прави в съдилищата на страната ни, че и много повече отгоре???Точно обратното е г-жо, Вълкова, сега съдилищата се разкачат е вече не са така е-свързани както до сега и е.папката не остава в единна директория и не се вижда от долната или горната инстанция, а 3-та нистанция въобще не е прикачена и очевидно няма как да се прикачи, за да… Покажи целия коментар »

Читател
Читател
06 септември 2020 17:36
Гост

Един въпрос към всички оплакващи се от новата система, т.нар. ЕИСС: когато си купите нов смартфон с марка, различна от марката на стария ви такъв, на кого се оплаквахте, че ви е тромаво, че не разбирате менюто, че не знаете къде да си намерите картинките, независимо дали имате предвид иконките за отделните приложения или снимки? Същият въпрос важи и при смяната на лаптопа ви, таблета ви или настолния ви компютър. Например когато сменихте от Windows XP на Windows 7 или 8, 9, Home, 10 или 10 pro – тогава в чий блог пишехте, че ви е тромав, труден, наразбираем новият… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 септември 2020 19:37
Гост

А какво ще кажеш телефона да няма опция за оператор? Защото не знам как да тълкувам липсата на връзка между съдилищата от различна степен……? И друго да ти кажа- само ицмамниците продават Alcatel на цена на IPhone….. като в случая. И трето да ти кажа, в длъжностните характеристики та съдиите те пише, че трябва да са системни оператори…. и четвърто- електронен подпис, с който да се влиза от определена сграда, не е КЕП, а фалшификат, изготвен от издателя- справка- закона.

неуместно питане
неуместно питане
08 септември 2020 11:02
Гост

Това , което се въвежда в съдилищата не е нещо невиждано или по-добро от това, което до момента ползваха съдилищата, за да се налага великото му разучаване, тестване и вникване .То просто не е това, което се очакваше -лесна, по-добра, компактна и по-гъвкава единна система. ЕИСС причила на експериметн и на курсова работа на студенти, при това любители на игрите и губенето на време в интернет, хора които определено не са юристи и дори не са си направили труда да прочетат кодексите , които следва да са въвели в тази система за изпълнение.Съдебната система не е опритно зайче, за да… Покажи целия коментар »

Куку
Куку
12 септември 2020 8:35
Гост

По тъпо сравнение не бях чел!!Телефон да се сравнява с институция и отговорности!!!!Скрий се някъде ии не се показвай ,че стана за смях

Съдебен Служител
Съдебен Служител
05 септември 2020 15:59
Гост

Никой не спомена, че системата се внедри без да е готова и тествана. Много от модулите ги има само като бутонче (меню) за презентацията.
Като тръгнеш да работиш става ясно.
Модулът за ЕИСПП (Единна система за противодействие на престъпността ) не работи. Колегите от Националната следствена служба не получават данни. И това е един от примерите.
Ако системата за съдите е трудна, за служителите е двойно по-трудна от САС

Маг
Маг
04 септември 2020 20:19
Гост

А НЯКОЙ БЕШЕ КАЗАЛ,ЧЕ ЩЕ СТАНЕ ГОЛЯМ СКАНДАЛ С ЕИСС – И ПОЗНА!

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 16:42
Гост

В становището на Деница Вълкова са посочени повече от 20- на промени, някои от които свързани с промяна на законодателството. Следователно софтуерът принуждава съдиите да постановяват съдебни акове в нарушение на действащи норми. Само това не е ли достатъчно, за да се спре системата? Другите са свързани с необходимост от нови компютри, тоест сегашните не са адекватни. Е, а пък работата продължава…..Знаем как…. Трети пък са извън заданието, а са част от всекидневната ни работа. Тя как да се случва докато и ако изобщо има доработка…. Въобще, въодушевлението и ентусиазмът са хубаво нещо, ама само с “ дайте да дадете… Покажи целия коментар »

мизерниците
мизерниците
04 септември 2020 16:38
Гост

За някои от членовете на ВСС, свързани с този проект са налице условия за образуване на досъдебно производство. Например, закръглената прокурорка от долните нива на системата, както и една съдийка, завербувана от прокуратурата.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 17:16
Гост

Добре, че давността е голяма, защото сега сме в това положение поради предварителното разпределение на облаги от облажения с честта да съсипе системата между две фалшификации на избори. И слава Богу, че Имова е пенсионерка, щото дъно няма…..

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 13:32
Гост

Не се сещам за проблем на софийските съдилища, който ВСС да е разрешил. Само създават нови

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 13:10
Гост

Фактът, че се организира такава подкрепа в защита на системата сред „нашите“ хора в съдебната ситема, казва всичко, което е необходимо да се знае за изпълнението и целите на проекта…

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 12:32
Гост

Деница Вълчева разбира се подкрепя всяка помия, защото е И.Ф. Обаче да я питам, СВЪРЗАНИ ЛИ СА РАЙОННИ С ОКРЪЖНИ И АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА В СИСТЕМАТА? И да не ми говори за бъдещето, щото и нейното е несигурно, като гледам улицата.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 13:01
Гост

ДПС работи доста усилено да осигури бъдеще за нея и за останалите си слуги в съдебната система, така че аз не бих се притеснявал за нея.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 12:22
Гост

Маса пари дадоха за тази система, после даже доплатиха, а сега не работи. ВСС трябва да си поеме отговорността.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 12:16
Гост

Сега ли се сетиха, че оборудването на всички съдилища трябва да е с достатъчно бързи компютри.

някой си
някой си
04 септември 2020 12:10
Гост

Ало, доволния, я сподели ти работиш ли с ЕИСС, откога, посочи поне 3 неща от които си доволен от работата с нея.

ДОВОЛЕН
ДОВОЛЕН
04 септември 2020 14:18
Гост

ПОЗНАВАМ СИСТЕМАТА!Мога да работя с нея.
За писмата на шефовете:
ДЕНИЦА вЪЛКОВА е мислеща и умна жена и е титуляр ,а не И.Ф.Има конкретни предложения.Така се прави.
Останалите две писма- локум без орехи-нещо конкретно та даже и извън темата.
вСИЧКИ ЗНАЕМ КАК ДВЕТЕ ДАМИ СТАНАХА АПЕЛАТИВНИ СЪДИИ ЕРГО ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Четох за сведение писмата на Аракелян и Иванова в пълен обем.Време е ВСС да се замисли за кадровата си политика!
Всеки бере плодовете,които е посял!

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 17:18
Гост

Да, да ги набира само от публичен дом, че се римува с публичен пост

ДОВОЛЕН
ДОВОЛЕН
04 септември 2020 11:52
Гост

ПИСМАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ СА ДЕЛО НА БОРЯНА ДИМИТРОВА.Тя анли беше другия коодинатор .Тя какво е работила?!Тя въобще отворила ли е системата?! Впрочем същото важи и за т.нар. шефове на съдилища.Защо сега и защо мълчаха.може би зда да вкарат СК в тупик и да предизвикат следващия бунт на мравките! А що се отнася до становищата на председателите ня някои окръжни съдилища то те са ясни- на всяка манджа някои се опитват да бъдат мерудишята.те си знаят кои са компетентните по всичко и за всичко.Някои бивши и провалили се председатели няма начин да не дават съвети от страни,за да поддържат огъня под… Покажи целия коментар »

123
123
04 септември 2020 12:41
Гост

Мислих да отговоря пункт по пункт на нелепиците, които по-горе са изписани, но като за втори път прочетох това „кои бивши и провалили се председатели“ – разбрах, че е някой „присъдружен“ (както е „модерно“ да се казва) редактор на ПИК го е написал, да ще се въздържа да отговарям на очевидно несъстоятелни аргументи. Само да поясня – като се направи съпоставка във функционалността между „старите“ и „новата“ система, няма нужда от дълбокомислени разсъждения.

ГОСТ
ГОСТ
04 септември 2020 16:11
Гост

Даа, Марчева и Димитрова трябва сериозно да преосмислят позициине си, ако могат,разбира се!

адвокат
адвокат
04 септември 2020 11:47
Гост

На протестърите не им пука от решенията на съдебната власт, двама нереализирани адвокати им внушават, че протестърите са ненаказуеми спрямо нашите закони и че незаконното реализиране на правото им на протест е над съдебната система, над законите и над конституцията ни. Или трябва да им се покаже чрез силата на държавната принуда, че това не е така, или нормалните данъкоплатци да хващаме оръжията и да се върне талионното право. За каква ЕИСС изобщо става въпрос, на кого от протестърите му пука за нея и за нормалното й функциониране….

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:45
Гост

Магдалина Иванова в напълно права. Нямаше никакво време колегите да се адаптират.

Димитър
Димитър
04 септември 2020 11:39
Гост

Дано не я внедрят в СРС. Че с тяхното натоваряане ще е голям цирк.

Димо
Димо
04 септември 2020 11:35
Гост

Тази система е пълна пародия. Не върши никаква работа. Къде спаха от ВСС? Нямаха ли комисия, която да провери надеждността на деловодната.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:44
Гост

Ами няколко милиона доста приспивно действат на няколко човека…..

Idiot
Idiot
04 септември 2020 11:18
Гост

ВСС къде са спали, защо не са тествали системата преди да я приемат, примерно с група от 10-20 магистрати от цялата страна?

Спец
Спец
04 септември 2020 11:17
Гост

Не е нужен КЕП на всяка стъпка, има далеч по-лесни и сигурни методи, но ИО са си спестили работа и си пробутват собствените КЕП, които издават.

Петев
Петев
04 септември 2020 11:20
Гост

И сега ще одрусат съдебната власт за иначе безплатни софтуери, с които да се следят потребителите на системата и сигурността й. А, а за сигурността нещо да кажете?

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 12:19
Гост

Истината е, че много от магистратите имат затруднения с използването на КЕП.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:06
Гост

От „Информационно обслужване“ не желаят да поправят нещата. Смятат, че са си свършили работата. А това, че десетки съдилища изпитват сериозни проблеми с тяхната система, не ги интересува.

Гейтс
Гейтс
04 септември 2020 11:12
Гост

Не ги интересува, защото са се нагушили с всички големи държавни проекти, интересува ги само да си вземат парите и после – оправяйте се. Монополизмът в тази сфера е особено опасен.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:15
Гост

А ВСС къде спи. Не е ли страна по договора. Като вижда напрежението в системата, защо не тропне по масата и не принуди фирмата да си свърши качествено работата Може проектът да е сложен, може системата да има десетки модули, но тя е за цялата съдебна система, всеки съд ще работи с нея, изключая административните. Ако не е изработена качествено, това сериозно ще удари не само съдилищата, но и адвокати, граждани и т.н. ВСС не бива да допуска да се стига до там. И не трябва да е глух за призивите на съдиите и служителите.

Боби
Боби
04 септември 2020 11:33
Гост

Може просто да не могат даже да си я оправят.

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:00
Гост

Деница Вълкова, бърката, вероятно поради миналата си автобиография, това не е бардак, това е съд! Когато влезеш в една такава система, по естество, по обем, по съдържание, ти трябва да попаднеш на един изключително прецизен продукт, който дава логическата възможност да извършиш максимално бързо и максимално точно необходимите действия! Правораздаването не е просто елемент от софтуерен продукт или бисквитка, която да прикачиш към същия. Вашите предложения приличат на това да се поставят вагони на така наречен влак стрела върху нашите релси, след което същите да се форсират с идеята за пълна катастрофа, но удовлетворението за натъпкани джобове с пачки. В… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 13:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
един от системата
един от системата
04 септември 2020 10:58
Гост

Не ви е виновен Съвета госпожо, а Вашето раболепие! В СРС и СГС няма да въвеждат системата, защото знаят, че на софийските съдии хич не им дреме за тъпата система и няма да работят с нея, затова ВСС не смее да им наложи да работят с това недоносче! Вие сте повече, не работете със системата и тогава съвета няма да има друг избор, освен да си вземе за архив на глупостта и лобизма

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 10:52
Гост

ВСС е виновно. Трябваше да има повече време за тест и отстраняване на недостатъци. Така се прави с всяка нова система. А не да се юркат да я внедряват навсякъде

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 11:16
Гост

Точно така – за какво ти е пилотно внедряване, за да не се поинтересуваш какво се случва при него, какви проблеми има и да изпраскаш внедряване навсякъде

Анонимен
Анонимен
04 септември 2020 10:51
Гост

Като създава такива проблеми, ВСС да вземе да притисне разработчика да я оправи. Няма непоправими системи, въпросът е Информационно обслужване да не си прави оглушки и да бъде принудено да коригира системата

Киро
Киро
04 септември 2020 11:14
Гост

Става въпрос за пари, всяка доработка струва не малко, проблемът е, че системата е била приета в този си вид, а сега за поправянето й ще трябва да се плати поне половината от стойността на проекта.

и трите, дядо попе
и трите, дядо попе
04 септември 2020 10:50
Гост

Всъщност и трите са прави и Деница, че това е бъдещето и няма връщане назад и Ваня и Магдалина, че докато не се оправят нещата, не трябва да се издевателства над хората и да ги карат да праскат КЕП-ове на всяка крачка и въобще.

в женските роли /по Д.Донев/
в женските роли /по Д.Донев/
04 септември 2020 16:32
Гост

Общото между трите е, че са подложени на мафията. Вън!