Да се отмени текстът от наредбата за конкурсите, с който се дава възможност на магистратите да бъдат повишени по конкурси, приключили по стария ред в Закона за съдебната власт, т.е. преди промените в него от 2016 г.

Такова предложение е внесено за обсъждане на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във вторник от членовете ѝ Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков.

Става дума за §6 от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители, приета от Пленума на ВСС в началото на 2017 г. и пряко свързан с разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, която гласи: „В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.“

Текстът от ЗСВ беше приет през лятото на 2016 г. Но в преходните и заключителни разпоредби на закона не беше посочено дали може или не, т. нар. повишаване на класирани под чертата да се прилага по вече приключени конкурси. Тогавашният състав на ВСС се раздели по този въпрос. Прокурорската колегия реши, че разпоредбата ще се прилага и по отношение на вече приключили конкурси, докато Съдийската колегия взе точно обратното становище. Така процедираха до 9 февруари 2017 г., когато Пленумът на ВСС окончателно одобри наредбата за конкурсите. В §6 от нея кадровиците възприеха становището на Прокурорската колегия и започнаха да прилагат чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по отношение и на съдиите, и на прокурорите.

Карамфила Тодорова от Софийския градски съд обаче атакува §6 от ПЗР на наредбата във Върховния административен съд. Това доведе до спирането на над 40 дела, образувани срещу решения на съвета за повишаване на основание на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Доведе и до спиране на разглеждане от ВСС на молби на магистрати да бъдат повишени по този ред.

Тричленен състав на ВАС обаче отхвърли жалбата на Тодорова. В решението си съдът заяви: „Параграф 6 от ПЗР не урежда първично обществени отношения, неуредени в Закона за съдебната власт и не дава ново тълкуване на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е ново правило и то следва да се прилага от влизане в сила на новия закон незабавно и спрямо всички конкурси, но в рамките на установения девет месечен срок от приключването им и при наличие на „освободена“ длъжност, която е овакантена след обявяването на конкурса в съответния орган на съдебна власт. Тази разпоредба има процесуален характер и намира приложение както по отношение на заварените правоотношения, така и по отношение на такива, възникнали след нейното влизане в сила“. (Повече за мотивите на ВАС виж по-долу.)

Карамфила Тодорова обжалва решението. Петчленен състав на ВАС проведе няколко заседания и обяви делото за решаване, но вместо това, с три на два гласа сезира Конституционния съд с искане за отмяна на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Мотивът беше, че разпоредбата нарушава принципа за върховенството на закона, който изисква прозрачност, предвидимост и последователност в уредбата на обществените отношения.

На 27 юли т.г. Конституционният съд отхвърли искането на състава на ВАС, като не намери нищо противоконституционно в тази разпоредба.

След решението на КС петчленният състав на ВАС възобнови делото по жалбата на Карамфила Ранкова и го насрочи за 11 октомври 2018 г.

Същевременно пък новият състав на Съдийската колегия, който беше „замразил“ молбите на съдии да бъдат повишени по вече приключени конкурси заради делото в КС, започна да възобновява разглеждането им и първите такива ще се обсъждат на заседанието във вторник.

По информация на „Лекс“ мотивите на членовете на съвета Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков, внесли предложението за отмяна на §6 от наредбата, до голяма степен съвпадат с тези, изложени в жалбата на Карамфила Тодорова. Те изтъкват, че с наредба се дописва законът, което е недопустимо. Освен това се придава обратна сила на нормативен акт, което е допустимо по изключение и то с изричен текст, както и че обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден.

Според юристи, с които „Лекс“ разговаря, правните последици от евентуална отмяна на §6 от ПЗР на наредбата ще бъдат в две насоки. По отношение на висящите молби пред двете колегии – те вероятно ще бъдат отхвърлени, защото вече няма да има нормативно основание, на което да бъдат обсъдени. Що се отнася до спрените във ВАС дела по конкретни казуси за повишаване, то би следвало въпросът да бъде обсъден към момента на вземането на решения на съответните колегии. Т.е. жалбите срещу повишени по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ магистрати да бъдат отхвърлени, освен ако съдът не установи някакво нарушение на процедурата.

Юристи обаче поставиха друг въпрос – дали не е ли по-разумно все пак да се изчака произнасянето на петчленния състав на ВАС за законосъобразността на §6.

Какво каза ВАС за спорния параграф

В решението си тричленният състав на ВАС приема, че чл. 193, ал. 6 от ЗСВ трябва да се прилага след влизане в сила на закона по отношение на всички хипотези, попадащи в обхвата на разпоредбата, без да се ограничава действието на разпоредбата по отношение на заварените случаи.

Върховните съдии цитират текст от Указа за прилагането на Закона за нормативните актове, според който с преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения, или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършили действието на отменения акт.

„Жалбоподателката неправилно посочва в жалбата си, че общият ред за заемане на длъжности, обявени с конкурса за повишаване в длъжност и за преместване, е по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, а правилото на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, счита за извънредна процедура, която не следва да бъде отнесена към конкурсите проведени по стария ред. Назначаването по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е продължение на конкурсното начало и кореспондира със смисъла на закона“, аргументира се върховната инстанция.

ВАС изтъква, че §6 от ПЗР на наредбата не противоречи на §210 от преходните разпоредби на съдебния закон, защото последният не може да се отнесе към конкурсите, приключили по стария ред.

Според §210 от ПЗР на ЗСВ започналите до влизането в сила на закона конкурсни процедури за повишаване и преместване се довършват при досегашните условия и ред. „Т.е. преходното правило касае само неприключилите към момента на влизане в сила на ЗИД на ЗСВ конкурси. Конкурсната процедура следва да се счита приключила, когато настъпи и последният елемент от сложния фактическия състав на провеждането ѝ. Видно от приложените мотиви при обсъждане на проекта за изменение на оспорваната наредба, разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не заобикаля конкурсното начало, същата създава предпоставки и спомага за гъвкаво и своевременно попълване на кадровите дефицити, възникващи при освобождаване след обявяване на конкурса длъжности, за заемането на които да се използват резултатите от вече проведен конкурс“, казва още ВАС.

Те определят като несъстоятелен доводът на Карамфила Тодорова, че назначаването на магистрати по чл. 193, ал.6 от ЗСВ, които са участвали във вече приключили конкурси, е дискриминационно и в нарушение на действащото законодателство. „Нееднакво и неблагоприятно третиране би било налице ако възможността за назначаване по реда на чл. 196, ал. 3 от ЗСВ бъде предоставена единствено на магистратите, които ще участват в нов конкурс за повишаване в длъжност и преместване. Последното обстоятелство от своя страна би ги поставило в привилегировано положение“, изтъква тричленният състав на ВАС.

 

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 септември 2018 8:25
Гост

Свинщина или не, отмяната на тази норма ще засегне 5 човека. Стотици са назначени, голяма част от които са встъпили. И отмяната на тази норма ще е свинщина, защото по един конкурс, приключил при действието й, едни са назначени други не. Освен това, отмяната ще засегне само СГС, за който иначе ревем, че трябват спешно хора. Ако ще се отменя, ВСС трябваше по-рано да направи това, а не след като дори тези предложители участваха при гласуване на назначения по този ред и то с да.

Анонимен
Анонимен
22 септември 2018 21:11
Гост

Съжалявам , но ако сме магистрати трябва да разсъждаваме принципно, а не според това дали ни изнася или не….Точно това имам предвид под „свинщина“ – постоянната промяна на правилата . Конкурс по стария ред , назначаване по новия ред , обратно връщане към „нормалното“ , оплаквания , че ненормалното е новото нормално ….Истината е тази – при провеждане на конкурса никой не знаеше , че ще има доназначаване без конкурс . Да правят каквото искат , аз отдавна съм омерзен и от ВСС , и от колегите си …. Жалко е , че хората разчитат на такива като нас дето… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 септември 2018 22:49
Гост

Ох, анонимен, посочи си името, да видим твоите заслуги. То отстрани всеки може…

Анонимен
Анонимен
21 септември 2018 20:34
Гост

Доназначаването при конкурси проведени по стария ред е една ОТКРОВЕНА СВИНЩИНА , така характерна за конкурсите в съдебната власт . Явяват се хора на конкурси , пишат им някакви оценки едно-към-гьотере и нито участниците , нито конкурсната комисия предполагат , че ще има ЩАСТЛИВИ ГУБЕЩИ. Напълно съм убеден , че „печелившите“ според първоначалните бройки ся предварително определени. После на комисията не й дремеше и праскаше разлики с по една или няколко стотни НА ОСТАНАЛИТЕ НАИВНИЦИ , защото нямаше значение …..И ИЗВЕДНЪЖ СЕ ОКАЗА , ЧЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ. Това е все едно да играеш мач по хандбал и по средата на… Покажи целия коментар »

Мари Жан
Мари Жан
21 септември 2018 18:26
Гост

Мдааа, „блестящо решение“ на ВАС с докладчик съдията Радева- съпруга на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев, която без ден съдийски стаж стана направо върховен административен съдия. За нея е ясно, както се казва „правото не й пречи“, но за другите двама члена на съдебния състав не мога да си обясня как са подписали тези чутовни глупости?!!!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2018 18:46
Гост

Това че е съпруга на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев каква връзка има със статията?

Мари Жан
Мари Жан
22 септември 2018 0:52
Гост

Обяснява недоразумението, какво друго?!.

Анонимен
Анонимен
22 септември 2018 22:35
Гост

Не знам какво друго! Убеден съм обаче, че превръщането на дебатите в махленски /от типа на тези, като за пред блока/ не върши работа.

Минко
Минко
21 септември 2018 16:48
Гост

Наистина е спорна законосъобразността на §6.

Анна
Анна
21 септември 2018 16:45
Гост

Предложението Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков е напълно разумно. Не бива да се повишават магистрати, класирани под чертата, в конкурси по стария ред.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2018 16:42
Гост

Наистина е недопустимо с наредба да се дописва законът.