Изискването хората с увреждания да представят документ за направен разход, за да получат парична добавка за наем на общинско жилище, няма законово основание и може да ги лиши от вече отпусната им помощ.

Това е становището на Върховната административна прокуратура (ВАП), с което тя протестира пред Върховния административен съд (ВАС) разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), приет от Министерския съвет.

Става дума за чл. 31, ал. 2 и 3 от правилника, в които се казва, че месечната добавка за наем „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ“ и че „при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация“.

Според прокуратурата въведеното изискване за представяне на документа влиза в противоречие със Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Според него с правилника се определят условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката за социална интеграция. С изискването за представяне на документа обаче, с правилника се поставя условие не за отпускането, а за изплащането на добавката, казват от прокуратурата. Според държавното обвинение, такова изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт.

„Освен това нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или длъжностно лице, пред които се представя документа. Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ. По този начин се създава правна несигурност относно дължимото от лицето и от администрацията поведение. По логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем“, мотивират се от ВАП.

Според прокуратурата въведеното изискване затруднява хората с увреждания и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата помощ. В подкрепа на това си виждане, ВАП припомня, че законът е въвел срок от само 3 месеца за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция.

Според ВАП оспорените разпоредби противоречат и на общите принципи на административния процес – съразмерност, последователност и предвидимост.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван
Иван
07 ноември 2018 14:51
Гост

И все пак – как ще се контролират злоупотребите, които са доста често срещани?

Анчо
Анчо
07 ноември 2018 13:11
Гост

И без това има срок за плащане на месечния наем. Ако не го спазиш, дори могат да те изхвърлят от общинското жилище.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 13:09
Гост

Напълно подкрепям мотивите на ВАП. Хората с увреждания са и без това в неравностойно положение, за да им се усложнява животът допълнително.

Минувач
Минувач
07 ноември 2018 13:12
Гост

Taka e. Трябва да бъдем по-толерантни.