Проектът за нова Конституция, който управляващите успяха да внесат с помощта на гласовете на „Воля“, съдържа дребни редакции по отношение на първоначалния вариант, огласен от ГЕРБ преди две седмици (текста на внесения проект виж тук). Най-съществените са няколко – одобряването на изцяло нова Конституция или на сериозни промени в нея да става на референдум, за значителни промени (какви виж по-долу) в основния закон да се иска мнозинство от 4/5 от народните представители, както и по-ясен регламент за индивидуалната конституционна жалба.

Окончателният проект за нова Конституция беше внесен в Народното събрание на фона на масов протест пред сградата му, а новината, че ГЕРБ не се отказва от идеята да лансира нов основен закон, доведе до ескалация на напрежението. Включването на провокатори, като днес бяха определени от всички политически сили, хвърлящи бомбички, павета и всякакви предмети срещу полицията, пък завърши с намесата на органите на реда, които разчистиха всички блокади на улици, както и с много пострадали граждани и униформени и 126 задържани (половината с предходни криминални регистрации). Заваляха оплаквания и от полицейско насилие, включително и над журналисти, отразяващи протеста.

А от името на ГЕРБ Тома Биков обяви в декларация, че оставка на правителството няма да има.

Финалният проект на ГЕРБ се отличава от първия и по това, че вече има преамбюл на Конституцията и основните права на гражданите са се върнали на предно място сред разпоредбите на основния закон. Все така сред първите разпоредби, за разлика от действащата Конституция, са изведени тези за химна и столицата, като този път и тази за герба е актуализирана според настоящия вид на този основен символ на държавата.

Отпаднало е едно от най-оспорваните предложения, което даваше право на законодателна инициатива на бъдещите Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите, които трябва да заменят Висшия съдебен съвет. В окончателния вид на проекта обаче те все още продължават да се наричат така, въпреки множеството критики за неадекватност на подобни наименования.

Супермнозинство и референдум за нова Конституция

Както и в първоначалния проект, ГЕРБ и подкрепилите ги предлагат да отпадне Великото Народно събрание и обикновен парламент да може да приема нова Конституция и съществени промени в действащата. Това се съчетава с намаляване на броя на депутатите от 240 на 120.

Това супермнозинство – 96 души от 120 (или 192 при парламент от 240) ще се изисква за приемането на изцяло нов основен закон или когато Народното събрание решава:

  • въпроса за изменение на територията на Република България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;
  • въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;
  • въпросите за изменение на чл. 11, ал. 2 и 4 и на чл. 63, ал. 1 и 3 от Конституцията (това са текстовете, които уреждат непосредственото действие на Конституцията, примата над международните договори, неотменимостта на основните права на гражданите и временното ограничаване на отделни права при война, военно или друго извънредно положение
  • въпросите за изменение и допълнение на правилата за изменение и допълнение на Конституцията.

Ако промените в Конституцията не съберат 4/5 от гласовете, но са получили поне 2/3, ще имат и втори шанс за гласуване.

А след това ще трябва да бъдат одобрени и на национален референдум от повече от половината от гласувалите избиратели при участие на не по-малко от половината от тях.

„Най-висшият гарант, който трябва да утвърди новия основен закон или промените в него при горепосочените хипотези, е народът. Цялата държавна власт произтича от народа и той може да я осъществява непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията. Чрез националния референдум всеки един от имащите право на глас граждани осъществява принципа на народния суверенитет в неговата пълнота. Върховната санкция върху основополагащи решенията на конституционния законодател ще бъде в ръцете на гражданите. Гласът на хората за една нова конституция, утвърдили я чрез пряк и демократичен избор, ще ѝ вдъхнат нова природа. Тя ще се превърне в истински по своето предназначение и функция обществен договор, потвърден от най- високопоставената власт – волята на народа“, пишат вносителите в мотивите си.

Жалбата до КС – само след изчерпване на всички съдебни инстанции

За разлика от първоначалния проект, внесеният в НС, съдържа ясни разпоредби за индивидуалната конституционна жалба.

„При съмнение за несъответствие между приложим закон и Конституцията, съдът, който разглежда делото като последна инстанция, по инициатива на заинтересованата страна или по свой почин спира съдебното производство и внася въпроса в Конституционния съд“, предвижда ал. 2 на чл. 162.

А после урежда, че когато инициативата не е била уважена от съда, „или не е било възможно да бъде направена, тъй като окончателният съдебен акт е основан на закон, чието прилагане не е било обсъждано от страните, в двумесечен срок от приключване на делото, засегнатият гражданин или юридическо лице може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на приложения закон“. Уважаването на искането е основание за възобновяване на съдебното производство.

В мотивите си вносителите припомнят, че още през 1991 г. е имало идея за въвеждане на индивидуална конституционна жалба, но надделява мнението, че това може да се случи на по-късен етап, „след утвърждаване на българската демокрация като политическа стълб“.

И заявяват: „Конституционният съд на Република България от създаването си до сега се утвърди като институция, защитаваща ефективно закрепените в нея основни права и свободи на гражданите и установения конституционен ред. Гражданите, следва в максимална степен да получат защита на техните основни права и свободи и от конституционната юрисдикция. Ето защо смятаме, че е настъпило времето за въвеждането на института на индивидуалната конституционна жалба, който да допринесе за засилване на правото на защита на гражданите и организациите“.

Друга важна промяна е, че се дава право на адвокатурата да сезира КС не само за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права на гражданите, но и на юридическите лица. „Това е в съответствие с чл. 146, който предвижда, както и до сега, че адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси“, обясняват вносителите.

В проекта е запазено първоначалното предложение за разделяне на ВСС на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. „Много често Висшият съдебен съвет не се възприема като автономен и независим орган, който е в състояние ефективно да защитава независимостта на съдебната система от изпълнителната и законодателната власт. Това усещане е индикация за продължаващото недоверие в българското правосъдие и по-специално във висшия кадрови и административен орган. За това предприехме инициативата изцяло да отделим колегиите на Висшия съдебен съвет. Съставът на съдебните съвети ще бъде такъв, че ще гарантира тяхната независимост и ще им даде възможност за изпълняват своите функции ефективно“, пишат вносителите.

И предлагат съдийският съвет да има 15 членове – в него да влизат председателите на двете върховни съдилища и 7 съдии, избрани от съдии и 6, излъчени от парламента. Прокурорският съвет пък да е с 11 членове – обвинител №1 и по петима от професионалната и парламентарната квота. Всеки от тях да има отделен инспекторат, е друга от познатите идеи на ГЕРБ.

Както е известно, друго предложение на ГЕРБ е мандатите на тримата големи в съдебната власт да се намалят от 7 на 5 години. Управляващите не са се отказали и от идеята си те да се избират от съответния съвет – на съдиите и на прокурорите, и да отпадне утвърждаването на избора от президента, който сега участва в процедурата с право на своеобразно вето.

Запазена е и идеята от началния проект Народното събрание да може да изслушва главния прокурор по въпроси, свързани с конкретни наказателни производства, след разрешение на наблюдаващия прокурор.

Защо ГЕРБ предлагат нова Конституция

Следва да се отбележи, че тъй като финалният проект за разлика от първоначално огласения съдържа мотиви, в него е посочено защо се предлага изцяло нов основен закон на държавата по следния начин: „Необходимостта от нова Конституция на Република България е тема, която през последните години е водеща за много граждани и обществени организации. За да отговорим на нагласите и очакванията на българските граждани предлагаме проект на Конституция, която да защити основните принципи и начала на нашето съвремие. Действащата Конституция беше приета в друг исторически период, при други политически дадености в самото начало на демократичния преход, при друг международен статут на страната ни, а изтеклото време показа, че без промяна на основния закон няма как да се отговори на предизвикателствата. Основният закон следва да бъде изграден така, че да е в унисон с европейските правила. Съгласно действащата конституция нова може да бъде приета само от Велико Народно събрание. Свикването на Велико Народно събрание и приемането на нова конституция е необходимо, за да се засили доверието на гражданите в институциите. Според нас е време да се направи съществен анализ и оценка на новите обществени отношения във всякакъв план и те да бъдат уредени от Велико Народно събрание, чрез широко представителство на гражданите. Това представителство следва да отрази обществените очаквания и развитието на обществените отношения“.

След обявяването на твърдите позиции на БСП и ДПС срещу приемането на нова Конституция и свикване на ВНС обаче този парламент не разполага с нужните 160 гласа, за да го направи.

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
de lege ferenda
de lege ferenda
03 септември 2020 16:42
Гост

1. Наказателното производство да се спира, ако обвиняемият предложи проект за нова Конституция.

2. Предложеният проект да се гласува в Фейсбук и да се приема, ако гласовете „Харесване“ са повече от гласовете „Нехаресване“…

3. Ако проектът „мине“, наказателното производство се прекратява, бившият обвиняем се зачислява като докторант по „Конституционно право“ без конкурс, получава правото да учреди политическа партия при преференциални условия, награждават го с орден „Стара планина“ (може и без лента) и го галят по главата.

Джони
Джони
03 септември 2020 16:33
Гост

Аз не съм фен на ГЕРБ, но четейки подобни злобни коментарчета не мога да не си мисля, че на хейтърите не ви остана друго освен да плюете на посоки. Нещо не ви хареса идеята за пряка демокрация и пряка конституционна защита на гражданите ли?

Тони
Тони
03 септември 2020 17:37
Гост

Ти не си фен на герберастите, ти си им трол. Проблемът не е ще има ли, няма ли да има референдуми и т.н. Проблемът е, че герберастите трябва да се измитат от парламента, не да пишат проекти за Конституция, защото този парламент вече няма доверието на хората. Обаче това са нагли типове и ако ще три милиона граждани да се съберат да протестират, герберастите пак ще правят въртели с проекти за какво ли не, за да останат на власт и да окрадат парите от ЕС за ковид-19. Слава богу, май ще им ги спрат. А троловете като теб изместват основния… Покажи целия коментар »

Димо
Димо
03 септември 2020 18:24
Гост

Не, в никакъв случай не си им фен, ама изобщо. Само като ти види човек коментарите, и се чуди дали си обикновен гербав (полезен идиот), или трол на заплата. „Джони 03 септември 2020 16:35 Гост Това е едно положително качество на Бойко и екипа му, което не може да им се отрече – че опитват (доколкото могат) да се учат от грешките си и да се коригират“ „Джони 03 септември 2020 16:32 Гост Какво добро би донесла оставката? Освен за бесепето и техните подли схемички? Столетницата е на издихание, безнадеждно е останала назад с електоралната подкрепа и търси последна възможност… Покажи целия коментар »

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
03 септември 2020 23:09
Гост

А аз съм персонален фен на Боко още от времето, когато беше старши лейтенант – курсов ръководител на випуск 1986-1991 в трети факултет „ПО“ на т.нар. от хората Симеоново. Боко тогава беше и „виден майстор“ каратист, но за карате способностите му повече могат да разкажат истниските биткаджии по това време. И понеже Боко тогава беше убавец и безспорно много му връзваше на жени /както и до ден днешен/, не стана много ясно как от курсов ръководител, сваляч Дон Жуан и псевдокаратист, се озова на днешния връх. Според повечето от близко запознатите, той е роден с късмет и под щастлива звезда,… Покажи целия коментар »

СпириДон
СпириДон
03 септември 2020 12:17
Гост

ГРОБ били направили изцяло нов основен закон! Да, ама е плагиатствано от сегашния. Факт е, че хората вече не ги искат и те отчаяно драпат да се задържат на власт.

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 12:17
Гост

Изтича им времето… Това е.

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 12:15
Гост

Продължаващото недоверие в българското правосъдие ще продължи да съществува, независимо каква ще е съдбата на ВСС.

Фиона
Фиона
03 септември 2020 12:12
Гост

А, сетиха се най-накрая, че най-висшият гарант, който трябва да утвърди новия основен закон или промените в него е народът.

Джони
Джони
03 септември 2020 16:35
Гост

Това е едно положително качество на Бойко и екипа му, което не може да им се отрече – че опитват (доколкото могат) да се учат от грешките си и да се коригират

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 12:08
Гост

Много жалко, че оставка на правителството няма да има.

Наглец
Наглец
03 септември 2020 12:09
Гост

Е, Бойко нали обеща да се маха вече. Хайде, за Гешев е ясно, че няма да подаде.

Джони
Джони
03 септември 2020 16:32
Гост

Какво добро би донесла оставката? Освен за бесепето и техните подли схемички? Столетницата е на издихание, безнадеждно е останала назад с електоралната подкрепа и търси последна възможност да се докопа до кокал. Ако дойдат на власт бесепе и Хр. Иванов сигурно рай ще настане, сякаш не сме им виждали сеира..

Тони
Тони
03 септември 2020 17:40
Гост

Схемичките на БСП са с нищожен обхват, сравнени с тези на ГЕРБ. Ти какво искаш, да остане герберастката мафия ли???

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 12:08
Гост

Те го плюят – той вика дъжд вали.
Те не го пускат в селото – той иска с попа да говори.
ПОЗОР! ОСТАВКА! ЗАТВОР!

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 12:06
Гост

Егати парадокса! Скалъпен проект на основен закон, направен за няколко дни.

Advokat
Advokat
03 септември 2020 11:49
Гост

Проектът е кръстен“Нова конституция“, за да оправдае свикване на Велико народно събрание. Всъщност си е сегашната, но с някои нескопосни промени. Опасно е в тази политическа среда да се правят конституционни промени, с тези хора и с този капацитет. Освен това е нечестно да лъжеш народа си ,че си написал Нова конституция и да му пробутваш зле преписан текст и да се държиш като слаб ученик на поредния поправителен изпит.

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 13:19
Гост

Лошото е, че пробутват текстове, които позволяват приемане на нова Конституция от обикновено събрание. Тръгнали сме да копаем дъното, пък на никой от подписалите се под проекта не му дреме за това.

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
03 септември 2020 11:34
Гост

Ех мечти, мечти. Не ни напуснаха до ден днешен. Както се казва – надеждата умира последна. Няма „матриял“, иначе Боко разполага с всички необходими „експерти“ с управленски, административен и юридически капацитет. За един подал оставка министър чакат поне трима резерви /все мераклии за къщички около Витоша/. Какво ще правим обаче с електората /масовия, който определя нещата на избори, а не изключенията – свестните хора, които са на изчезване/? Питам, щото, като дойде време за избори, решават гласовете на Мара Чалгата, Пена Джуката, Коко Дилъра, Асан, Айше и родата, и т.н. Ние сме просто техни „служители“, поради факта, че сме малцинство… Покажи целия коментар »

Иванова
Иванова
03 септември 2020 9:49
Гост

Абе вие ,луди ли сте. И като ни дадете да четем конституцията и да гласуваме за нея искаме я или не, какво ще се промени? Колко от тия гьонове по Надежда, Младост, Дружба – типичните българи ще я прочетат? Нищо, че са Българи, а не цигани, те не могат да четат!

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:50
Гост

Ами и за това ще се гласува на партиен принцип. Тия същите пейзани дето ги цитирате искат от утре да им се оправят „нещата“ и да почнат в работа да вземат по 3500 лв. минимална заплата, а не както е сега 650. Ама няма как да стане за автомонтьор да ти е толко заплатата или за жичкаджия или дограмаджия. Това става бавно и не с пренаписване на конституция.

Николов
Николов
03 септември 2020 9:48
Гост

Хубаво, че на ОП не са им прокарали глупостите със задължителната казарма. Макар, че като нищо и това да се наложи в случай, че им е нужна подкрепа на ГЕРБ

Мавродиева
Мавродиева
03 септември 2020 9:46
Гост

И като я пренапишем конституцията и мутрите и техните маниери ще изчезнат ли? Еми няма. Защото така е възпитан типчиния българин. НЕзависимо богат да прави далавери или беден да иска да прави такива. Дебел, плешив, на 40 години и озлобен и простак. Иска да направи далавера. Нещо шанаджийската да минеме. ДДС да точиме, далаверка нещо да направим. Стаи под наем да даваме ама тайно, да не се плаща на държавата. Е това ще произвеждаме винаги. НЕзависимо от конституцията

Джони
Джони
03 септември 2020 16:42
Гост

„типчиния българин – Дебел, плешив, на 40 години“

хехехе Вие много еднородна демографска картина извадихте. Такова ли ви е обкръжението?
Аз като съм на 30, имам коса и не съм дебел.. може би трябва да се запознаем ;{

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:45
Гост

Вчерашните лекенца дето метаха камъчки и павенца и се занимава с вандализъм не знам искат ли нова конституция, но и спрямо сегашната трябва да идат в затвора за 5 години!

VVVV
VVVV
03 септември 2020 11:38
Гост

Платените провокатори на борисоф ли визираш?

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:44
Гост

Хора, хора, хора… чакайте малко бе. Ние сме народ, който не си уважава законите, а го прави в чужбина. Абе вие смятате ли, че няма закон против носенето на свастики? А какво се прави с тия дето си ги татуират. А искате ли да ви кажа, че съм виждал полицай, който има свастика на гърдите си? Просто се наложи да ходим на курс по език с такъв човек и нещо стана дума за расизма по време на мача с Англия и му викам – абе зикараха ни ръсисти бе да им се незнае на англичаните. Тоя се хили и си… Покажи целия коментар »

Haralampi
Haralampi
03 септември 2020 9:47
Гост

Да уви доста млади, които не са задължително прости, а напротив. Те са направили своя цивилизационен избор, те са слушали в час по история, стигнали са до извода, че Демокрацията всъщност е мутренщина, комунизма е издевателстване над народа, обаче при национал-социализма всичко е било 6.

Киров
Киров
03 септември 2020 9:43
Гост

Все тая е какво предлага ГЕРБ, отчаян опит да задържат властта, но няма да им се получи. Интересно ми е като влязат в следващия парламент дали пак ще предложат промени в конституцията.

Саливерстров
Саливерстров
03 септември 2020 9:42
Гост

Проблема е в липсата на контрол. Не знам защо си мислят всички, че като пренапишем конституцията и намалим депутатите и ще станем богата нация. На нас мозъка ни е увреден изначално. Да не би да се спазват законите

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:41
Гост

НЕ се спазват законите, не е проблема в конституцията. А и кой следи дали се спазват

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:41
Гост

ВОЛЯ нали нямаше да подкрепят такива неща? Новят Сидеров ли е Марешки в парламента

От площада
От площада
03 септември 2020 9:40
Гост

Мутри, вън!

Политикант
Политикант
03 септември 2020 9:39
Гост

Конституцията има нужда от промени, но не виждам в близките години кой ще успее да ги направи. Десните имат идеи, но нямат мнозинство да ги прокарат, ГЕРБ имат желание от немай къде, но нямат правен капацитет, за БСП да не говорим…

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:37
Гост

Добре, че не са влезли промените на Патриотите, но то и няма смисъл – тези текстове никога няма да бъдат приети, слава Богу.

Анонимен
Анонимен
03 септември 2020 9:35
Гост

Слабо и популистко, пожарен вариант, писан от некомпетентни юристи, сори.