Върховният административен съд (ВАС) е осъден окончателно да плати на фалиралото дружество „КМБ България“ обезщетение, което с лихвите до днес и разноските надхвърля 650 000 лв. То е за нарушение на правото на Европейския съюз, заради което на фирмата не е възстановен ДДС.

Както „Лекс“ писа, преди близо две години Софийският апелативен съд (САС) прие, че ВАС дължи обезвреда на дружеството, тъй като е тълкувал неправилно директива на ЕС и е нарушил Договора за функциониране на ЕС, като е отказал да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург.

Върховният административен съд обжалва, но състав на ВКС с председател Зоя Атанасова и членове Владимир Йорданов (докладчик) и Димитър Димитров не допусна делото до касация (пълния текст на определението виж тук). Така осъдителното решение на САС влезе в сила.

„КМБ България“ представляваше гръцката фирма „Марионопулос“, която пък държеше правата на марката „Карфур“ в България. „КМБ България“ беше инвеститор в „The Mall“ на „Цариградско шосе“ и преди да бъде обявена в несъстоятелност прокопа тунела под шосето, за да улесни достъпа на клиентите до търговския център. След изграждането си той стана част от градската инфраструктура и собственост на Столичната община.

Националната агенция за приходите (НАП) обаче отказа да възстанови на фирмата ДДС за изграждането на тунела, като се позова на чл. 70, ал. 1, т.2 от ЗДДС. Според този текст от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. НАП прие, че Столичната община е възложила изграждането на тунела на фирмата и става дума за безвъзмездна доставка, тъй като в договора между тях е нямало клауза за възмездно прехвърляне на разходите по обекта.

„КМБ“ обжалва ревизионния акт пред Административния съд София-град (АССГ), като изтъква, че единствената цел за изграждането на тунела е да обслужва икономическата дейност на дружеството, т.е. приложението на чл. 70, ал.1, т.2 от ЗДДС е неправилно. Фирмата се позовава на практика на ВАС, на Съда на ЕС и на Директива 2006/112, според които ДДС се приспада за доставени стоки и услуги, ако те се използват за икономическата дейност на фирмата.

АССГ обаче отхвърля жалбата, като приема, че изграждането на тунела не е било абсолютна предпоставка за достъп до обекта и по този начин да се обоснове свързаност с последващи облагаеми доставки при извършваните продажби.

Така казусът стига до ВАС и той постановява решението (пълния му текст виж тук), заради което днес е осъден за нарушение на правото на ЕС. Съставът на ВАС (Фани Найденова – председател и докладчик и членове Благовеста Липчева и Искра Александрова – на особено мнение) потвърждава решението на АССГ. Тълкувайки чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, ВАС заявява, че в случая става дума за безвъзмездна доставка, а с въпросната разпоредба в ЗДДС законодателят е имал предвид, че „правото на данъчен кредит е изключено за получателя по сделки, които са предназначени за безвъзмездни доставки, въпреки че последните са във връзка с икономическата му дейност“. Освен това върховният съд отказва да отправи преюдициално запитване до СЕС с мотива, че такъв отговор вече е даден по запитване на Административния съд във Варна. Съдия Искра Александрова подписва с особено мнение, тъй като не е съгласна, че не трябва да се изследва връзката с икономическата дейност на фирмата.

Така „КМБ България“ не успява да си възстанови ДДС и завежда иск за обезщетение за общо над 374 000 лева срещу ВАС в Софийския градски съд (СГС). На толкова дружеството оценява причинените му имуществени вреди от несъобразената с правото на ЕС правораздавателна дейност на върховния съд. „КМБ“ твърди, че ВАС е нарушил правото на ЕС поради неправилно приложение на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО, свързана с правото на възстановяване на ДДС и на чл. 267 Договора за функционирането на ЕС, според който пък националният съд е длъжен да сезира съда в Люксембург, когато пред него е повдигнат преюдициален въпрос по висящо дело, а решението му по него би било окончателно.

СГС отхвърля иска, но САС го уважи и това решение отказа да допусне до касация ВКС.

Софийският апелативен съд прие, че с отказа си да сезира СЕС, ВАС е нарушил правото на ЕС, защото питането на АдмС-Варна (до произнасянето по което върховният съд спира делото) е било различно от това, което „КМБ“ е искал да бъде отправено. Още повече, че към онзи момент е имало и противоречива практика на ВАС.

Така според САС върховният съд е стигнал до неправилно тълкуване на директивата и е „останала неизяснена в цялост концепцията на общностното право по отношение на правния институт на ДДС и в частност на правото на данъчен кредит при получаване на облагаеми доставки с цел те да бъдат използвани за осъществяване на икономическата дейност на данъчно задълженото лице-получател на доставките“.

Всъщност няколко години по-късно, след като във ВАС се беше натрупала противоречива практика по въпроса, друг състав на ВАС отправи преюдициално запитване със сходни въпроси, за които е настоявало „КМБ“. По него СЕС даде разяснение (решението виж тук), че директивата трябва да се тълкува в смисъл, че „данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения данък върху добавената стойност за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност, доколкото тези услуги не надхвърлят необходимото, за да може посоченото данъчнозадължено лице да извършва последващи облагаеми сделки, и стойността им е включена в цената на тези сделки”.

Заради решението на СЕС в ЗДДС беше приета специална разпоредба – чл. 10б, с която се предвиди, че макар и получената от данъчно задълженото лице облагаема доставка да е формално „безвъзмездна”, за него се поражда право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона, когато направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура са част от общите разходи на лицето и/или са елемент, формиращ цената на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в рамките на икономическата дейност на това лице.

„Лекс“ е разказвал подробно за мотивите в решението на САС, което сега беше оставено в сила от ВКС (можете да си ги припомните тук). В тях апелативните съдии Иванка Ангелова (председател на състава), Красимир Машев (докладчик) и Златина Рубиева посочиха, че и без сезиране на съда в Люксембург, ВАС е можел да достигне до правилното тълкуване на относимото право на ЕС. Можел е да стигне до него и използвайки изводите на СЕС по преюдициалното запитване на АдмС-Варна. Апелативните съдии заявиха, че ВАС е допуснал „непростима юридическа грешка“, която не може да бъде оправдана, тъй като е действал като последна инстанция, решението му е влязло в сила веднага след постановяването му и се е отразило на практиката на административните съдилища. Освен това САС изследва и обоснова подробно наличието на предпоставките за осъществяване на отговорността на държавата и съответно на съда за нарушаване на правото на ЕС.

„Следва да се посочи, че мотивите на обжалваното въззивно решение могат да служат за образец за мотивиране на въззивно решение съобразно изискванията на закона и установената съдебна практика“, написаха за акта на САС върховните съдии.

44
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 17:47
Гост

Искра е наш човек – от ССБ. Преписваме особеното й мнение и готово. А щом се е паднало и на чичо Влади – мерси. Ще има да взимаме едни пари и да се тупат някои хора по гърдите. Смешна и жалка работа

454443
454443
30 юни 2022 17:57
Гост

„Така според САС върховният съд е стигнал до неправилно тълкуване на директивата и е „останала неизяснена в цялост концепцията на общностното право по отношение на правния институт на ДДС и в частност на правото на данъчен кредит при получаване на облагаеми доставки с цел те да бъдат използвани за осъществяване на икономическата дейност на данъчно задълженото лице-получател на доставките“.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 20:01
Гост

О да! Най-правилно тълкуват общностните директиви по ДДС и данъчно право гражданските съдии Машев и Йорданов, които всеки ден гледат данъчни дела! Не пасеме доматите с колците!!!!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 20:04
Гост

И затова мафията бе наказана с 0:6 на последните избори за членове на ВСС от квотата на съдиите. ТоВА е!!!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 20:37
Гост

Каква мафия – тук се говори за право! Отидете в друг форум или тема!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 20:36
Гост

Като прочетете решението, ще се убедите как трябва да се тълкуват „общностните директиви“ – и не са Ви виновни гражданските съдии. А как трябва да се тълкува общностното право, е обяснено в цитираните решения на СЕС. Трябва малко смирение, защото само по този начин могат да се поправят допуснатите грешки.

съвет
съвет
30 юни 2022 14:32
Гост

Абе вместо да висите пред компютрите-марш към морето! И да нямате отпуск по някаква причина вече-събота, неделя, и още един ден неплатен-всеки може да го направи.
Супер е на плажа, а за този милион не му берете грижа.

Кьосев
Кьосев
30 юни 2022 13:30
Гост

На тия от ВАС задължително трябва да им се проверят знанията по финансово и данъчно право. Такива тъпотии пишат в мотивите някои съдии, че направо лошо ми става

werty
werty
30 юни 2022 16:24
Гост

Яд ме е, че понякога развалят готова написана и мотивирана работа, особено по данъчните дела и по ЗУСЕСИФ. На някои не им се чете и си играят да връщат и бавят дела, които са готови и решени,след като на страните са били дадени указания и е била разпределена доказателствената тежест още след постъпване на жалбата, но те просто не са се справили с нея. Въпреки това не се прилагат принципите и правилата по АПК и ГПК, а се връща за нещо, което вече е било искано като доказателство, но просто не е било представено. Не знам, но актовете са все… Покажи целия коментар »

Трендафил
Трендафил
30 юни 2022 12:11
Гост

Последните 3-4 години ВАС цепят уникални решения. Просто имам чувството, че не ходят по земята или им ги пишат разни помощници. Невероятни неща има. Когато търся добра мотивировка, вече не ровя там, особено сред актовете от последните години.

съвет
съвет
30 юни 2022 12:01
Гост

Съдиите от ВАдмС лично да съберат и платят парите!
При 8000 лв заплата, и огромен брой (десетки)инсталирани-не е проблем да съберат парите.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 11:50
Гост

Не е правилно да се критикува че данъкоплатеца е ощетен. Все пак парите са били начислени като данък и сега просто се връщат.
С лихви да. Но все пак държавата е ползвала средствата доста дълго, а и инфлацията следва да се отчете

Хари
Хари
30 юни 2022 11:12
Гост

Въобще не се учудвам, че Националната агенция за приходите отказва да даде пари. Там са само по вземанията.

Чавдар
Чавдар
30 юни 2022 11:14
Гост

Така е по закон. Това е безвъзмездна доставка.

Млад съдия
Млад съдия
30 юни 2022 14:54
Гост

Не думайте. Вие да не сте бивш съдебен помощник във ВАС и настоящ административен съдия, Чавдар?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 11:05
Гост

ВАС не прилагат правилно закона, за да услужат на държавен орган?! Нечуван и невиждан прецедент в съдебната практика!!!

wertyui
wertyui
30 юни 2022 12:12
Гост

Не е съвсем като да е прецедент… Въобще.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 14:36
Гост

оттам и сарказмът…

LBGT
LBGT
30 юни 2022 16:27
Гост

Ох, то е за рев, не е за сарказъм!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:32
Гост

Пълни глупости! Друг иск за вреди от уж неспазено право на ЕС в областта на ДДС и данъчно право против ВАС, ВКС го допуснаха и отмениха, а сега точно обратното – явно искат да си го върнат на ВАС и се правят на три и половина, щото очевидно не им се занимава с казуса, а и решението на САС като краен резултат им изнася.

1432
1432
30 юни 2022 10:59
Гост

„Заради решението на СЕС в ЗДДС беше приета специална разпоредба – чл. 10б, с която се предвиди, че макар и получената от данъчно задълженото лице облагаема доставка да е формално „безвъзмездна”, за него се поражда право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона, когато направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура са част от общите разходи на лицето и/или са елемент, формиращ цената на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в рамките на икономическата дейност на това лице.“

Бълнуване
Бълнуване
30 юни 2022 10:28
Гост

Златният век на административното правосъдие…
То не може да напълниш с калинки адм.съдилища и ВАС и да чакаш законосъобразни решения.

рокенролът беше млад, а колев беше шеф на ВАС
рокенролът беше млад, а колев беше шеф на ВАС
30 юни 2022 11:19
Гост

То не може и да го сложиш това в канчето на Чолаков, защото решението е от 2011 г. по времето на председателя Колев, та хайде да видим дали от тогава нещата са се подобрили и като човек с доста дела във ВАС имам точно тези наблюдения. Има обаче доста арогантност по отношение на ПЕС да се избива от главите на по-старите васаджии. Но и това изглежда ще стане

Калин Бръмбаров
Калин Бръмбаров
30 юни 2022 16:29
Гост

Но моля те, кой слага в конкретното канче?

Лично за мен в тая държава начинът за напредък в кариерата е само един и това определено не са знанията и уменията, ама нейсе. Кой се спасил – спасил се. Останалите – или поемат по същия път или се налага да търпят.

Demira
Demira
30 юни 2022 10:27
Гост

Че това е почти милион

Pelina
Pelina
30 юни 2022 10:27
Гост

Фирмата все пак ще намаже добре.

Ами не
Ами не
30 юни 2022 10:31
Гост

По-скоро кредиторите й.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:26
Гост

Поразия страшна. Да се научат да зачитат европейското право, защото не сме в съюз на Путин, а сме част от ЕС

Тити
Тити
30 юни 2022 11:17
Гост

Колко пъти ни налагат санкции. Но така и не се научихме.

Hameleon
Hameleon
01 юли 2022 10:12
Гост

Е нали народа го плаща тези санкции, а не те лично, що да им дреме!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 14:58
Гост

Ама, моля ви се сега е златният век на административното правораздаване според председателя на ВАС. Лято е, Върховните съдии имат големи отпуски и още по-големи заплати, ще отидат на някое екзотично място, а народът пак ще плаща солено за зависимостите им. Сляп, неинформиран, необразован, отказващ да заема гражданска позиЦия това е народът ни и ще го доят още дълго разни селски магистрати, окупирали ВАС.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:26
Гост

Осъдено било ВАС да плати. С какви пари точно ще плати ВАС? Какви пари има ВАС? Касичка ли има.

Мики
Мики
30 юни 2022 13:40
Гост

Прасенце! 😄

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:25
Гост

Правото в България явно не е каквото е в ЕС.

Димо
Димо
30 юни 2022 11:18
Гост

По принцип е спорно дали въобще сме правова държава.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:24
Гост

Безумие. Пълно

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:24
Гост

Винаги им недоволни

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 юни 2022 10:24
Гост

„Апелативните съдии заявиха, че ВАС е допуснал „непростима юридическа грешка“, която не може да бъде оправдана, тъй като е действал като последна инстанция, решението му е влязло в сила веднага след постановяването му и се е отразило на практиката на административните съдилища. “

Въпрос: Как се санира „непростима юридическа грешка“ и възможно ли е това въобще? 😄

werty
werty
30 юни 2022 12:15
Гост

Ох, тя да е една – с мед да ги намажеш!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:24
Гост

Това ще са пари на данъкоплатеца

Стоян
Стоян
30 юни 2022 11:20
Гост

Поредните. Защо ние да им плащаме грешките?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:23
Гост

Тъпотията в България е повсеместна

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 10:23
Гост

Еми ВАС да плаща

podkarantinaneraboti
podkarantinaneraboti
30 юни 2022 10:42
Гост

Да си платят от ДМС-тата.