Трябва ли да бъде спряно делото по иск за нарушаване на правата върху промишлен дизайн, заради висящо пред административния съд оспорване на решението за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн? На този въпрос ще отговори Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) във второто си за годината тълкувателно дело. А произнасянето ѝ ще е относимо и към търговските марки, тъй като уредбата е идентична и дори част от противоречивата практика, обосновала образуването му, се отнася до тях.

Точната формулировка на въпроса, на който ще отговорят върховните съдии е: „Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК на производството по искове с правно основание чл. 57 от Закона за промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн?“.

На противоречията в практиката се е натъкнал състав, председателстван лично от зам.-шефа на ВКС и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков (пълния текст на определението виж тук). Той заедно с колегите си Камелия Ефремова и Бонка Йонкова е установил, че в три определения върховни съдии са приемали, че висящото оспорване на решението за заличаване на регистрацията не е основание за спиране на исковете за защита срещу нарушения на правата върху дизайна.

„След като отменяенянето и заличаването на регистрацията не засягат изпълнените влезли в сила решения по искове за установяване на нарушението на правото върху промишлен дизайн, респ. правото върху търговска марка, то производството по тези искове не следва да се спира на основание преюдициалност на спора за заличаване на регистрацията, тъй като това би имало за последица осуетяване изпълнението на решенията за установяване на нарушението, което е в противоречие с чл. 30, ал. 2 ЗПрД, респ. чл. 28, ал. 4, т. 1 ЗМГО (отм.)“, обосноват се застъпниците на тази теза.

През 2019 г. обаче върховните съди Емилия Василева, Костадинка Недкова и Анна Баева в определение (пълния му текст виж тук) възприемат обратното становище. Те сочат, че  „доколкото заличаването на регистрацията на дизайна има действие от датата на подаване на заявката (чл. 30, ал. 1 ЗпрД), ако в хода на производството по предявени искове по чл. 57 ЗпрД дизайнът, чието нарушаване се твърди, бъде заличен с решение на Патентно ведомство и по оспорването на това решение е налице висящо производство пред административния съд, последното се явява преюдициално по отношение на производството по исковете за нарушение и обосновава спиране на исковото производство по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК“.

В определението си, с което предлагат образуването на тълкувателното дело, Стайков, Ефремова и Йонкова обясняват, че независимо, че част от практиката, която сочат, е по искове за защита на правото върху търговска марка, „предвид идентичната правна уредба на правните последици от заличаването на регистрацията на търговската марка (чл. 38 ЗМГО, респ. чл. 28 ЗМГО (отм.)) и от заличаването на регистрацията на промишления дизайн (чл. 30 ЗПрД), същата се явява относима и към настоящия случай“.

Евгений Стайков, който в момента е и и.ф. председател на ВКС, е определил проекта на тълкувателно решение да бъде изготвено от Татяна Върбанова (докладчик) и Ирина Петрова.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Хари
Хари
19 май 2022 18:12
Гост

Интересен казус.

Мики
Мики
19 май 2022 18:05
Гост

Това решение ще бъде много интересно.

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 16:16
Гост

ОСТК на ВКС да вземе да се произнесе по първото си тълкувателно за тази година, то е бая по-интересно 😉

??????
??????
19 май 2022 16:18
Гост

за какво говориш?

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 16:19
Гост
Джанго
Джанго
19 май 2022 16:23
Гост

Е, спокойно, ще се произнесе. Само да дойде и да мине лятната ваканция.

въпросче
въпросче
19 май 2022 17:23
Гост

За коя лятна ваканция говорим за 2022, 2023 или 2024 г.?

Лозан
Лозан
19 май 2022 18:07
Гост

Тази година ли?😄

Михаил
Михаил
19 май 2022 18:06
Гост

Те не са от най- бързите.

хммм
хммм
19 май 2022 16:11
Гост

Ако исковете за подадени след решението за заличаване на регистрацията, нищо не се спира. И въобще и като цяло няма никаква преюдициалност.

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 16:09
Гост

Странно. От 2019 г. е определението в обратна посока, а едва сега образува тълкувателно

123
123
19 май 2022 16:13
Гост

Узрявали са за него.

Кирил
Кирил
19 май 2022 18:09
Гост

За толкова време направо ще презреят.

дрън
дрън
19 май 2022 16:08
Гост

Кого го интересува това, прекалено малък кръг от хора и заради това цяло тълкувателно…

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
19 май 2022 16:13
Гост

E, като са малко засегнатите, половин тълкувателно ли искаш да има?

Горан
Горан
19 май 2022 18:11
Гост

Противоречива практика.