Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд отговори на четири въпроса, свързани със спорове, вследствие на сключени договори за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Това ще стане в рамките на тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ОСТК, образувано с разпореждане на председателя на ВКС Лозан Панов по предложение на заместник-председателя на съда и ръководител на Търговската колегия Дария Проданова. Тя сочи, че през декември 2017 г. ВКС е бил сезиран от Комисията за финансов надзор за наличието на противоречива съдебна практика при разглеждането на спорове по договори за „Гражданска отговорност“.

Проверка установила, че един и същ застраховател е предявил значителен брой искове пред районните съдилища в Русе, Добрич, Монтана, Бяла, Силистра, Оряхово, Разград, Враца, Видин и др. Застрахователят твърдял, че договорите са недействителни, на следните основания: защото липса на представителна власт на насрещната по договора страна, както и за липса на нейно съгласие;  твърдения за договор, сключен в противоречие или при заобикаляне на закона; противоречие с добрите нрави; липса на предписаната от закона форма; липса на основание; липса на застрахователен интерес; поради привидност – сключен при условията на персонална симулация. При условията на евентуалност са предявени и конститутивни искове за унищожаване на договора поради измама.

Според проверката основното противоречие в практика на съдилищата е различната преценка за допустимостта на исковете. Една част от съдилищата приемали, че исковете са недопустими, а други – че са допустими и те са ги разгледали по същество.

Независимо от различните становища на съдилищата по допустимостта и основателността на исковете, налице е позоваване на закона – чл. 477 и сл. КЗ, но при различно негово тълкуване. Преобладаващата част от първоинстанционните актове са влезли в сила като необжалваеми – постановени по реда на чл. 238 – 239 ГПК. При разглеждане по общия ред и евентуално упражнено право на въззивна жалба или частна жалба, актовете на окръжните съдилища биха били окончателни поради изчерпване на инстанционния контрол – ограничението на чл. 280, ал. 2 (сега ал. 3) ГПК и чл. 274, ал. 4 ГПК. От това следва, че за ВКС липсва процесуална възможност да се произнесе по реда на чл. 290 ГПК, което би спомогнало за уеднаквяване на практиката, въпреки допълнителната ал. 3 на този член“, изтъква съдия Дария Проданова.

Затова по нейно предложение Общото събрание на Търговската колегия да се произнесе с тълкувателно решение по следните четири въпроса:

  • Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, по който той е страна, при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с този договор?
  • Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ поради липса на съгласие; поради липса на представителна власт; поради първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на лицата по чл. 477, ал. 2 КЗ?
  • Непълното и/или неточното обявяване на обстоятелства, оказващи въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване на размера на вредите, основание ли е за унищожаване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на основание общата разпоредба на чл. 29 ЗЗД или по отношение на него е приложима специалната уредба по чл. 485 КЗ?
  • Съдебното решение, с което е прогласена недействителност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, противопоставимо ли е на третите лица по смисъла на чл. 477, ал. 3, предл. 1 вр. ал. 1 КЗ и на Гаранционния фонд?

Проектът на тълкувателното решение е възложен на върховните съдии Ваня Алексиева – докладчик, Ирина Петрова и Емилия Василева.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
14 юли 2018 17:45
Регистриран

Г-жо проданова-следва да напуснете това място -нямате обноски и морал.Т.н.застраховател е до болка прав-а на ВКС не им принадлежи да имат делегиран мандат за това т.н.“тълкуване“.Ще продължавате ли да „пречите“на гражданите да търсят правосъдие, или ще дочакате „златното“си маркиране…все тая.
Зная, че начин ще бъде намерен скоро.

Анонимен
Анонимен
01 март 2018 15:57
Гост

Да, интересно кой е застрахователят и как е завел дела без да има спор по договорите

Колега
Колега
01 март 2018 15:27
Гост

Абе какво има да му тълкувате, всичко зависи от това кой е застрахователят. Много добре знаем кои плащат и кои те въртят на шиш и накрая най-много два шамара да изядеш, вместо да те обезщетят.