31 години след като полагането на труд беше обявено от Конституцията за право, а не за задължение на гражданите, от Наказателния кодекс (НК) беше „премахната“ разпоредбата, която обявява за престъпници безделниците, проститутките и просяците.

Конституционният съд (КС) днес „отмени“ чл. 329 НК, който предвижда:

ал. 1 Пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

ал. 2 Който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години.

Решението (пълния му текст виж тук) за на ал. 1 е прието единодушно от десетимата конституционни съдии, но по отношение на ал. 2 Янаки Стоилов го е подписал с особено мнение.

Разпоредбата е в Наказателния кодекс от 1968 г., когато Конституцията (и тази от 1947 г., и последвалата я от 1971 г.) въздига полагането на общественополезен труд в задължение на гражданите на социалистическа България. Демократичната Конституция от 1991 г. обаче изостави разбирането за труда като задължение и предвиди в чл. 48, ал. 1: „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право“.

Въпреки това, чл. 329 НК продължи да бъде действащо право. Съгласно практиката на Върховния съд (тълкувателно решение №29/1984 г.) за неморални се приемат доходите, придобити чрез проституция, сводничество и просия. А под ударите на наказателния закон попадат тези, които не упражняват общественополезен труд най-малко четири месеца в годината.

След 1991 г. нормата се прилага противоречиво от съдиите. Някои постановяват осъдителни присъди за проститутки и просяци, опирайки се на тълкуването на Върховния съд, а други оправдателни – изтъквайки, че деянието е несъставомерно, а чл. 329 НК  -противоконституционен.

Така през май 2022 г. главният прокурор Иван Гешев атакува чл. 329 НК в КС и поиска разпоредбата да бъде обявена за противоконституционна. Той изтъкна, че тя не само противоречи на разбирането, че трудът е право на гражданите, но и под ударите ѝ попадат най-уязвимите. „Често посредством тяхното преследване и наказване реално се облекчава наказателната репресия спрямо лицата, ангажирани с експлоатацията“, посочи Гешев и заяви: „Гражданите имат конституционно гарантирана от законите свобода да си набавят средства за препитание по всякакви правомерни начини, трудови и нетрудови, дори когато те могат да бъдат оценени като безнравствени“ (повече за искането му виж тук).

Докладчик по делото е Таня Райковска.

В решението си КС пише, че от текста в НК е трудно да се установи кои доходи се получават по „непозволен начин“ и какво се включва в разбирането за „общественополезен труд“.

Конституционните съдии напомнят, че държавата официално събира патентен данък от компаньоните и компаньонките и не придава пряко на проституцията наказателноправна регламентация, но в същото време тя е преследвана по чл. 329, ал. 1 от НК. Приложението на този текст от Наказателния кодекс следва от разрешението, дадено в Тълкувателно решение №29/1984 г. на Върховния съд на НРБ, където изрично се посочва, че нормата, установяваща наказателната противоправност на извършителите по чл. 329, ал. 1 НК, се отнася и до сводничеството, проституцията и пр., тъй като придобитите доходи на лицата са от водене на неморален начин на живот.

Затова КС казва, че трябва да провери дали законодателят е пропуснал да приспособи съдържанието на заварената „предконституционна“ норма на чл. 329, ал. 1 НК „към ценностния порядък на действащата Конституция и доколко това води като резултат към нарушаване на основни права до степен, че да се накърни тяхната същност“.

В решението е проследена законодателната история от 1947 г. до 1991 г., като се припомня, че Конституциите от времето на тоталитарната държава поставят акцент върху задълженията на гражданите, а не върху правата и свободите им.

„Това е основна линия в доктрината от онова време: принципът за единството на правата и задълженията е експониран като основно начало – правата са „предоставени“, а не присъщи на човека, поради което се набляга върху задълженията, т.е. върху това, което се дължи срещу предоставените права“, се казва в решението. Най-новата Конституция пък урежда правото на труд като субективно право, а не задължение и затова основният закон съдържа и забрана за принуда към труд.

Затова и КС приема, че санкцията за неизпълнено задължение за полагане на труд според НК е намеса в основното право на труд.

„Оттук следва, че като ограничава основното право на труд, разпоредбата на чл. 329, ал. 1 НК подлежи на ограничаване от страна на Конституцията (известно в доктрината като „граници на ограничаването“)“, се казва в решението. В него конституционните съдии изрично посочват, че правото на труд предполага възможността да не бъде упражнено, оставяйки преценката на своя титуляр, без от това за него да могат да настъпят неблагоприятни последици в правния му статус.

„В този смисъл наказателното преследване по реда на чл. 329, ал. 1 НК на неупражняването на основното право на труд по своя интензитет надхвърля конституционно допустимото ограничаване на това право, поради което е конституционно нетърпимо. Мащабът на правните последици от прилагането на нормата на чл. 329, ал. 1 НК, съизмерими с посегателство върху същностното ядро на правото на труд, е несъвместим и с присъщото за всеки човешки индивид достойнство на личността като крайно основание за валидността на неотменимите основни права“, казва КС. Така той стига и до извода, че действащият чл. 329 от НК е реминисценция на господстващата позиция на тоталитарната държава спрямо гражданите, която не се вмества във възприетото от действащата Конституция положение за човека като най-висша ценност.

Освен това, пише КС, нормата е и неясна по отношение на конструкцията за получаване на доходи по непозволен или „неморален начин“ и поставя гражданите в невъзможност да предвидят с достатъчна степен на сигурност кога едно поведение може да бъде преследвано по чл. 329, ал. 1 НК. В решението е цитирана и разнородна съдебна практика, като някои съдии наказват системното бездействие, други оправдават подсъдимите поради липса на съставомерност на деянието, а трети са определяли текст от НК за противоконституционен.

„Конституционният съд е последователен в разбирането си, че едно от съществените измерения на върховенството на правото е разделянето на правото и политиката, което позволява да се ограничи максимално възможността отсъждането да бъде основано на персоналните ценности на съдиите, на техните предпочитания и идеология. Обратното е не само негатив за правораздаването, то е и провал за конституционните ценности и принципи, за чието утвърждаване като измерение на демокрацията съдилищата имат огромна роля“, пише КС, като цитира своето решение №12 от 2016 г.

Конституционният съд посочва още, че заради неяснотата на обхвата на приложимост на състава по чл. 329, ал. 1 НК, има опасност приложението му от страна на правоохранителните органи да прерасне в произвол, което пък е самостоятелно основание за обявяването му за противоконституционен.

По отношение на наказателното преследване на просията, КС цитира и решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по случая „Lаcatus срещу Швейцария“, където е направен преглед и на практиката на други съдилища, като изводът е, че в Европа няма консенсус за забраната или ограничаването на просията, но ЕСПЧ е приел, че дори само наложената глоба за просия на обществен път в Швейцария не е пропорционално наказание нито за борба с организираната престъпност, нито за защита на правата на хората.

„Трудно могат да се приведат разумни аргументи, с които един човек, който проси и е на най-ниското стъпало на човешкото достойнство, може да бъде наказан със средствата на наказателната репресия. В едно демократично общество „борбата с просията“ не би следвало да се провежда с наказания, а със социална политика“, пише и КС. И подчертава, че тези уязвими групи могат да преодолеят това състояние, ако се завърнат към нормалното съществуване, което трудно биха постигнали, ако са обект на наказателна репресия.

В този контекст КС посочва, че съвременното разбиране е да бъдат преследвани хората, които нарушават правата на проститутките и просяците, като това е отразено и в нормите на НК за преследване на сводничеството и трафика на хора. Същевременно обаче със запазването на разпоредбите на чл. 329 от НК се създава и вътрешно противоречие. Според КС репресията срещу просяци и проститутки води до своеобразно облекчение за сводниците и трафикантите.

„Засилването на репресивността спрямо извършителите на разглежданите престъпления позволява на третите лица, ангажирани с експлоатацията им (трафиканти, сводници и др.), известно облекчаване на преследването им, тъй като се солидаризира с посланията им пострадалите да чакат от държавата наказание, а не подкрепа. Обратно, интерпретирането на посочените по-горе социални явления като вид експлоатация на човека ориентира репресията именно към третите лица и създава възможност за жертвите да потърсят и получат помощ“, се казва в решението.

 

51
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Да живей живей ... юридическият Труд!
Да живей живей ... юридическият Труд!
28 септември 2022 8:17
Гост

Браво на Гешев! И на КС. Най-накрая решиха най-важният държавен проблем на #КОЙ!?

В огледалото.

Да живей борбата!
Да живей борбата!
28 септември 2022 2:02
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Пример: Да се създаде Съвет на проституцията,
Пример: Да се създаде Съвет на проституцията,
27 септември 2022 18:16
Гост

който да дава правоспособност на жени и МЪЖЕ правото да проституират. Ако нямаш правоспособност от Съвета, нямаш право да проституираш и да се криминализира това. Правоспособност да се взима чрез изпит – казус + устен изпит. Да се издаде учебник по проституция, да се издаде Кодекс на проституцията. КАЗУС ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОТО НА ПРОСТИТУЦИЯ – ПРАВОСПОСОБНОСТ: Марийка била много хубаво момиче. Била слаба ученичка, успехът й варирал от 3.00 до 3.25 всяка година, като едва завършила средно образование, след което дълго време не могла да си намери работа. Не придобила никакви професионални качества, не си изградила и трудови навици. При… Покажи целия коментар »

Марто
Марто
27 септември 2022 18:48
Гост

Пхахахахахаха, развесели ме:))))))))

Вписване на проститутка в БУЛСТАТ регистър?
Вписване на проститутка в БУЛСТАТ регистър?
27 септември 2022 17:36
Гост

Да попитам-след като проституцията вече не е забранена, може ли проститутка да се регистрира в регистър БУЛСТАТ като упражняваща свободна професия проститутка(ама вписано като проститутка, а не като компаньонка-да наричаме нещата директно, и в прав текст), да получи БУЛСТАТ номер,като упражняваща свободна професия-проститутка, и съответно да си плаща осигуровки, за да се зачита стажът като проститутка за трудов стаж? Какви документи следва да издава проститутка-за пред данъчните органи-с цел данъчно и осигурително облагане? Има законодателен проблем-текстът за помещения за свождане-остава-тоест е престъпно, но пък работата на проститутките не е незаконна вече. Това трябва да бъде уредено, за да не бъдат… Покажи целия коментар »

регулация на професията!
регулация на професията!
27 септември 2022 17:46
Гост

Професията проститутка трябва да бъде упражнявана, след вписване в съсловна организация, като преди това се полага изпит за проститутска правоспособност-теория-тест и казус с отворени въпроси и практически изпит, и после се получава статут на младши проститутка за две години-например с ограничения да не предоставя садо-мазо и тн услуги.

Следва да има и дисциплинарен съд-например при предоставяне на услуги на под минималните цени, определени от съсловната организация с Наредба да може да бъде изключена от организацията, със значението на забрана за упражняване на професията

Мунчо
Мунчо
28 септември 2022 7:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 21:56
Гост

Мисля, че коментарът Ви е доста беден откъм използването на думата „проститутка“, не се стеснявайте и дерзайте, очевидно имате богат речников запас.

легализиране на порнографията и дрогата!
легализиране на порнографията и дрогата!
27 септември 2022 17:30
Гост

Моето мнение е ,и че текстовете преследващи порнографията с пълнолетни актьори, участващи доброволно са противоконституционни. В Европа порното е по принцип легално. Това не е държавен въпрос,че да се занимава прокуратурата. Дали ще гледаш порно е личен въпрос и избор, в цивилизованите държави няма място за участие на полиция, прокуратура, при гледане на филми на здравноосигурителна тематика. Който се отвращава да не гледа. Странен е двойния морал-да се показва любовта е забранено, а филми с убийства-например Рамбо-са законопослушни, и се показват и по държавната телевизия. Обръщам внимание,че по българската дефиниция за порнография са престъпни и произведения на изкуството и на… Покажи целия коментар »

Старата школа
Старата школа
27 септември 2022 16:02
Гост

Не съм съгласен, че съответните състави ще бъдат декриминализирани. Между другото…нека да видим какво беше по времето на добрия стар социализъм, в годините преди 89-та година. Ще говоря за юристите. След завършването на факултета, тогава само ЮФ на СУ и Института на МВР, там можеше да се изучава „Право, та след завършване, полагане на тежки държавни изпити – четири в онова време – по гражданскоправни науки, по наказателноправни науки и по политически науки, имаше и четвърти по идеологически науки – История на БКП, Марксистка философия, Исторически материализъм и Научен комунизъм), после следваше едногодишен стаж в съдебната система и много тежък… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
27 септември 2022 16:38
Гост

Не мислиш ли, че след като не може да си осигури прехраната, упражнявайки юридическа професия, човекът е редно да се замисли дали не е време да се преориентира професионално. Това, че се даде възможност на практика всеки да завърши това което желае, не означава , че някой трябва да се грижи да го прехранва в този сектор. Навремето приемът във ВУЗ беше строго лимитиран, с оглед от нуждите от определена професия. Сега ЮФ са безчет, отделен е въпросът с качеството на обучението.

лустрация!
лустрация!
27 септември 2022 17:51
Гост

В цяла източна европа завършилите право, инсталирани като съдии, работили в администрацията, работили в милицията , завършили ведомствени учебни заведения бяха лустрирани.

В Чехия лустрацията е до ниво внуци на лустрираните, дори и към 1989г да не са родени, и включва-секвестиране на имущество-недвижимо и движимо-автомобили, пари в брой над МРЗ, забрана за работа в бюджетния сектор и общественозначими професии в часния сектор, стажът до 1989г не се зачита за трудов стнаж, пенсиите са отнети, влоговете на лустрираните-иззети.

лустрация!
лустрация!
27 септември 2022 17:55
Гост

Всъщност е под въпрос дали датата на лустрация трябва да е до 1989г, или да се отиде до 1990 г. Последния РАБФАК випуск е от 1990г.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 септември 2022 15:55
Гост

А честито на цялото ни общество…Чудесен морал, няма що- НЯМА разминаване вече между морал и закон, общоприетите морални норми не са това, което бяха…Очаквайте засилено предлагане на услугите на проститутки , независимо от пола, с цел получаване на облага от секса- било заради оценки в университетите, било при кондидатстване за работа в частния бизнес или пък за включване в проект…

адвокат без САК
адвокат без САК
28 септември 2022 7:57
Гост

Отдавна така се става йористКа!

Гешев и аверите му знаят защо!

цивилист
цивилист
27 септември 2022 14:40
Гост

Свобода на стопанската инциатива!

Филип
Филип
27 септември 2022 14:24
Гост

Сещам се аз за законите на Крум…

Лозан
Лозан
27 септември 2022 14:26
Гост

Тази крайност е излишна според мен.

Мони
Мони
27 септември 2022 14:19
Гост

Ужас! Децата ни явно ще растат сред проститутки и просяци.

Дичо
Дичо
27 септември 2022 14:21
Гост

Аз лично нямам нищо против тях. На мен не ми пречат въобще.

Коко
Коко
27 септември 2022 15:41
Гост

Че последните 30 години къде растат???

Мунчо
Мунчо
28 септември 2022 8:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Рики
Рики
27 септември 2022 14:11
Гост

Това решение много ме разочарова.

Бисер
Бисер
27 септември 2022 14:05
Гост

Гешев е напълно прав в случая.

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
27 септември 2022 14:17
Гост

Напълно ще е прав като умре в катастрофа!

Страхил
Страхил
27 септември 2022 13:54
Гост

Време е вече да им шибнем по един професионаленкод, да им закачим по един касов апарат и да заработят легално.

Заки
Заки
27 септември 2022 14:06
Гост

Особено на труженичките на любовта на Околовръстното.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 12:35
Гост

Съжалявам за това решение на КС, да живее законната проституция, като в Германия и Нидерландия, където си има цели централни улици, на които предлагат такъв тип услуги. Един интересен въпрос, къде в София ще е най-удачно да се помещават бардаците? Мисля си, че на Граф Игнатиев е най-добре, започваш с благословия от Попа, за да не лепнеш някоя болест, предавана по полов път, после първата серия (стига да не влезеш в някоя адвокатска кантора, но и там принцпно те …. таковат), следва това минаваш по пл. Славейков да се ограмотиш и да пречистиш душата дет се вика, после е втората… Покажи целия коментар »

Страхил
Страхил
27 септември 2022 13:55
Гост

Как къде да се помещават?
Те отдавна си имат големи бели сгради на пъпа на София. Все около ЦУМ.

Щерев
Щерев
27 септември 2022 14:13
Гост

Или на Лъвов мост. Бардакът е пълен.

Димитър
Димитър
27 септември 2022 17:15
Гост

Тука не съм съгласен с теб,защото това така или иначе става,единствения им проблем на нашите е псевдоморала,що не питаш учениците дали не знаят цените на проститутките,само дето не могат да си ги позволят

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 22:21
Гост

Наясно съм с реалността или поне достатъчно, че да съм запазил чувството си за самосъхранение. Естествено тук си говорим за персонална сфера и предпочитания, но не мога да възприема държавата само да отстъпва, когато става въпрос за поддържане на хигиена на човешките отношения, защото проституцията в същността си е служебна дейност, а не лична. Още малко законът ще въведе института на „любовната тайна“, подобно на лекарската и адвокатската – т.е. който е споделил нещо докато се такова, партньорът няма право да го разпространява. Как се оказва така, че либерализмът, който ни налагат е в защита на промискуитета и върл противник… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:20
Гост

Потресаващото е друго-тези текстове са очевадно противоконституционни. Никой Районен или Окръжен съд не посмя-или поради страх, или поради незнание да откаже да приложи тези разпоредби на НК. За сведение-за действащите закони, приети до приемането на действащата Конституция -всеки съд има правомощието право и ЗАДЪЛЖЕНИЕ да следи за противоконституционността им, на основание чл. 3 от ПЗР на Конституцията. Изключително притеснително е ,че десетки, дори стотици съдии 30 години прилагат противоконституционни разпоредби, и не посмяха да оправдАят подсъдимите, на основание-липса на престъпление, понеже разпоредбите на НК в тази си част са противоконституционни, а всеки съд може , а и е длъжен служебно… Покажи целия коментар »

Ганев
Ганев
27 септември 2022 12:08
Гост

То поне проститутките ни да бяха хубавици, както са в американските сериали, а те едни гадни циганки…тия са си за затвор бе, пренасят само болести.

спомени
спомени
27 септември 2022 12:27
Гост

Що-в студентски град-през 90-те години, услугата се предоставяше срещу подарък дезодорант 8 по 4 и чифт чорапи, дори не трябваше пари, а студентки и от блока на юристите се лишаваха от целомъдрието си срещу 5-10 долара(ужасно много пари тогава, когато доларът беше 2-3000 лв, а заплатите по 3 долара на месец). За студентките от провинцията този дезодорант беше чудо невиждано и , и с репутацията на скъп и престижен козметичен продукт, а 5 долара-бяха една заплата пари в родния им град-тоест много пари за времето си, и бяха готови на всичко за това. Включително и колежки от випуска, днес на… Покажи целия коментар »

Гургулят
Гургулят
27 септември 2022 17:20
Гост

Ох искам да взема 1000 лв от шкафа и да се върна в онези години с машина на времето. Колко ще са това – към 400, 500 $. Чудно ще си поживея цяло лято, като стане октомври се прибирам с машината обратно в 2022 да си чакам ядрения холокост на безмозъчния Путлер. Нооо ще съм си направил густо с куп юристки и правистки от 1992-1996та…✌️😆😆😆😆😆😆😆😆✔️🍺✔️🍺✔️🍺✔️🍺♥️

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:08
Гост

Ставаме и ние модерна демокрация. Спокоен съм.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:07
Гост

Страшна работа всеки случай. Да си без работа било престъпление. Не съм знаел. Така си изкарах от 22 до 24 години без да работя. Бил съм извън системата. Трябваше с това да свалям момичета, а не да се чудя какво да измисля и в крайна сметка да го карам само на ръчен труд у дома си. Нищо де, сега работя и то на три работи. Последното за фрустриращите се лелки и чичковци, които ще кажат – ЕТО, ЕТО ВИДЯХТЕ ЛИ! ПО ТОШОВО ВРЕМЕ НЯМАШЕ ДА ИМА ТАКИВА НЕЩА! Съсипаха я тая държава. Спокойно лелки и чичаци, някога човек трябва да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:05
Гост

Гешев е такъв популист, че нямам думи

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 13:02
Гост

ДБ и ПП също са популисти, ма не го правим на въпрос

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:04
Гост

A пък в Беларус ако не работиш дължиш глоба на държавата. Няма помощи за безработица – има глоба за хората. Това хубаво ли е?

Страхил
Страхил
27 септември 2022 13:57
Гост

Да, никак не е лошо. За съжаление у нас няма да се приложи и ще продължаваме да си издържаме купищата хрантутници и челядта им.

Мунчо
Мунчо
28 септември 2022 8:11
Гост

Споко. Америка фалира. С нея и А за Б.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:03
Гост

Подкрепям тази промяна. Но тя е малко за протокола

Минола
Минола
27 септември 2022 12:02
Гост

Е това са някакви абстрактни неща сега. Безделничеството не е престъпление явно от много време, иначе да бяха арестувани много хора.

Каменов
Каменов
27 септември 2022 12:01
Гост

Проституцията кога е била криминализирана, че да става сега декриминализирана? Сводничеството е престъпление, проституцията кога е била престъпление?

Аман от хуманизъм
Аман от хуманизъм
27 септември 2022 11:59
Гост

И сега няма да има оправия тази отврътителна част от нашето общество тормоза им над хората ще продължи.

Никифоров
Никифоров
27 септември 2022 12:09
Гост

Като не ти изнася бягай към Москва, бе чичак. Там няма хуманизъм.

Чичака на Никифоров
Чичака на Никифоров
27 септември 2022 12:31
Гост

Ще видим когато гейшите на свободна практика, които нямат никакъв медицински контрол, започнат да извършват дейността си по булевардите на София, входовете, храстчетата, градинките и пред децата ви, замърсявайки след тях.

Ще видим, когато наглите просяци, завземат като чума религиозни храмове и обществени места и ще плашат децата и жените Ви, и ще бъдат 100 процентова предпоставка за извършване на кражби и грабежи

Ще видим как ще ревете на община и държава тогава .

Karamfilov
Karamfilov
27 септември 2022 12:10
Гост

Да де защото сте свикнали 40 години да ви набиват в канчетата, че трябва да работиш. Ама може да работиш някаква тотално глупава и малоумна работа, като да слагаш капаци на консервите, но е важното, че се занимаваш там с нещо. Нищо, че е работа, която и средно интелигентен примат може да върши. На вас ви се вдигаше самочувствието, че сте работещи хора. Сега имате претенции, че трябва да изказвате мнението си. Нещо, което тотално не искаме да чуваме и не ни интересува.

Сойко
Сойко
08 октомври 2022 10:25
Гост

Да, Карамфилов, прав си. Проституцията е много по-престижна професия от консервирането.