С 3 на 2 гласа петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказанието „забележка“ на следователя Бойко Атанасов за това, че е накърнил репутацията на Иван Гешев – към онзи момент шеф на спецпрокуратурата, а сега главен прокурор.

В подкрепа на наказанието са съдиите Георги Колев (председател на състава), Стефка Кемалова и Емил Димитров, а на особено мнение са Виолета Главинова (докладчик) и Юлия Ковачева.

Всичко започва на 19 септември 2017 г., когато Бойко Атанасов участва в предаването „Често казано“ по телевизия BIT. Тогава той коментира делото „КТБ“, по което наблюдаващ прокурор беше Иван Гешев. Процесът е срещу банкера Цветан Василев и още 17 души, а наказателното производство за фалита на банката започна през 2014 г. Пред телевизията Бойко Атанасов казва, че скоро ще изтече давността по това дело. Нататък коментира и работата на Иван Гешев, като отбелязва, че го познава, защото са работили заедно. Следователят посочва още, че може да коментира Гешев „като човек, който дълго време е бил командирован в СГП от СРП и който е влизал по дела, по които е била свършена голяма част от работата, като е сключвал споразумения“. „По думите на следовател Атанасов тези споразумения са били “меко казано срамни“, тъй като прокурор Гешев е отказал да подържа обвинение за голяма част от хората, по отношение на които е било повдигнато обвинение от предишните наблюдаващи прокурори, работили по делата. В изказването си следовател Атанасов е декларирал, че е присъствал на “пазарлъци“ между прокурор Гешев и “най-общо казано организирани престъпни групи“, и че “пазарлъци между прокурор и организирани пристъпни групи не може да има“, става ясно от решението на ВАС.

Иван Гешев подава сигнал срещу Атанасов в етичната комисия на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС), който е препратен за проверка към Инспектората към Върховната касационна прокуратура (ИВКП). Впоследствие тогавашният градски прокурор на София Емилия Русинова предлага на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Атанасов за нарушения на етичния кодекс. Но ПК на ВСС ѝ връща материалите с указание да прецени дали да му наложи наказание „забележка“, което към онзи момент е от правомощията на административния ръководител.

През октомври 2018 г. Русинова наказва Бойко Атанасов със забележка, защото е нарушил два текста от етичния кодекс. Според единия магистратът трябва да предоставя на обществеността полезна, своевременна, разбираема и надлежна информация, а според втория колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.

През февруари 2019 г. Прокурорската колегия потвърждава наказанието, а следователят обжалва пред ВАС.

Какво казва мнозинството във ВАС

На 4 февруари 2020 г. тричленен състав на Върховния административен съд с председател и докладчик Милка Панчева и членове Тодор Тодоров и Стела Динчева потвърдиха решението на ПК на ВСС.

Според върховните съдии Бойко Атанасов в противоречие и в нарушение на изискването за колегиалност е коментирал професионалните качества на Иван Гешев. „Излъченото телевизионно интервю в гледаемо време обективно е станало достояние и е било възприето от широк кръг от лица, на които пряко и непосредствено са представени негативните и отрицателни морални оценки на следовател Атанасов. С тях същият е засегнал и накърнил личното достойнство и честта на друг магистрат, като по този начин пряко и директно е засегнал и репутацията на прокуратурата, като орган на съдебната власт. С изложените си в предаването твърдения, Атанасов съзнателно и умишлено заблуждава обществото, внасяйки съмнения и недоказани уличения, които подронват престижа и авторитета, както на конкретния прокурор така и на прокуратурата, и на съдебната власт в цялост“, казва тричленният състав на ВАС.

Наред с това той приема, че твърдението, че изтича давността по делото „КТБ“, се явява недостоверно и в разрез с правилото в етичния кодекс магистратът да предоставя на обществеността полезна, своевременна, разбираема и надлежна информация, която е в съответствие с изискванията на закона. „В случая имаме целенасочено изопачаване на информация и факти, спекулативни констатации, целящи да създадат невярна представа за несвоевременно упражняване на правомощията на наблюдаващите прокурори и компетентните разследващи органи“, казва тричленният състав.

Следователят Бойко Атанасов обжалва решението пред петчленен състав на ВАС.

В решение от днес мнозинството приема, че той е накърнил доброто име на Иван Гешев. „Изявлението на Атанасов, съдържащо критика, която засяга работата и личността на прокурор Гешев, и вреди на репутацията на органите на съдебната власт е в нарушение на правилото по т. 4.3 от КЕПБМ, произтичащо от принципа за вежливост и толерантност. Посоченото нарушение е достатъчно основание за налагане на най-ниското предвидено наказание – „забележка“, казват тримата върховни съдии Георги Колев, Стефка Кемалова и Емил Димитров (виж решението тук).

Те обаче не намират нарушение по втория текст от етичния кодекс, а именно че магистратите трябва да представят полезна и надлежна информация. Аргументите на тримата върховни съдии са следните: „Твърдението на касатора в телевизионното предаване, че предстои изтичане на давността за наказателно преследване срещу обвиняемите лица по делото за „КТБ“ в разглеждания случай не е в противоречие с цитираното правило. То произтича от принципа за справедливост и прозрачност, който трябва да бъде съблюдаван в действията и актовете на магистрата като гаранция за справедливостта на взетите решения. Данните по делото сочат, че Атанасов не участва по делото в качеството си на следовател. Ето защо, каквато и информация да е поднесена на обществото в изказването, след като не е във връзка с водени от него дела, не може да бъде дефинирана като ненадлежна по смисъла на т. 3.3 от Етичния кодекс“.

Особеното мнение

Съдиите Виолета Главинова и Юлия Ковачева обаче не са съгласни с мнозинството и изтъкват, че участието на следователя в телевизионното предаване безспорно е израз и упражняване на конституционно закрепеното му право свободно да изразява мнение и цитират решения на Конституционния съд.

Свободата на словото представлява един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество, и е едно от основните условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. Тя важи не само за „информация“ или „идеи“, които намират благоприятен прием или не се считат за обидни или са приемани с безразличие, но също така и за тези, които обиждат, шокират или смущават държавата или която и да е друга част от населението. Такива са изискванията на плурализма, толерантността и търпимостта, без които едно „демократично общество“ не би могло да се нарече такова“, посочват Виолета Главинова и Юлия Ковачева, позовавайки се на Решение №7 от 1996 г. на КС.

Те напомнят, че Конституционният съд казва и при какви условия е допустимо ограничаването на правото на мнение, а именно с цел охраната на други конституционно защитими права и интереси, и може да става единствено на основанията, предвидени в основния закон.

Двете върховни съдийки изтъкват, че в редица решения съдът в Страсбург последователно и неотклонно приема, че защитата на правото на чест, достойнство и добро име е универсално приложима и се разпростира и върху политици, държавни служители и други длъжностни лица, като „в самата сърцевина на концепцията за едно демократично общество границите на допустимата критика са по-широки, когато същата е насочена към публична фигура.“

Следователно държавната власт като цяло, както и политическите фигури и държавните служители могат да бъдат подложени на обществена критика на ниво, по-високо от това, на което са подложени частните лица. Критиката в тези случаи може да включва „провокативни и нелицеприятни мнения“, ако те касаят значима тема на обществения дебат“, отбелязват Виолета Главинова и Юлия Ковачева.

В конкретния случай те приемат, че изказването на Бойко Атанасов може да бъде определено като критична позиция към действията на Иван Гешев по конкретни дела. Според тях думите на следователя не надхвърлят допустимите по-широки граници на критика към публичните личности и заради това изказването не влиза в противоречие с изискванията на Етичния кодекс за поведение на българските магистрати.

В контекста на изложеното относно конституционно закрепеното право на изразяване на мнение е и даденото задължително тълкуване на комуникационните права с цел изясняване на съдържанието им в Решение № 7/1996г. на КС, както и последователно поддържаното в съдебната практика на ЕСПЧ, че когато изказването е насочено срещу публична личност, тя може да търпи приемлива критика в по-широки граници. С оглед цялостното изказване на следовател Атанасов по тази тема в предаването „Честно казано“, считаме, че употребените изрази от Атанасов показват критичното му отношение по засегнатите въпроси, но нямат за цел отправяне на лични нападки и уронване на престижа на съдебната власт. Поради това неправилно поведението му е оценено като противоречащо на утвърдените разбирания за благоприличие и компрометиращо магистратската професия пред обществото“, изтъкват Главинова и Ковачева.

Двете посочват и друго основание за отмяна на наказанието. В справка на ИВКП се казва, че изказването на Атанасов се отнася до две дела. По отношение на едното е установено, че е внесено в СГС със сключено споразумение по чл. 381 от НПК, което не е одобрено от съда, тъй като не са възстановени нанесените в особено големи размери имуществени вреди на фиска – 1 969 000 лв., и е в нарушение на разпоредбата на чл. 382, ал. 7 от НПК, според която съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.

В справка по повод сигнала срещу Атанасов, прокурор от ИВКП е извършил подробен анализ на правото на свобода на изразяване на мнение, като е изразил категоричното становище, че няма основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на следователя.

Виолета Главинова и Юлия Ковачева посочват, че въпросната справка не е била обсъдена и оценена от Прокурорската колегия и от градския прокурор при произнасянето им по дисциплинарното производство срещу Атанасов. А това, според двете върховни съдийки, е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, защото ако са били взети предвид всички събрани доказателства, това би повлияло върху решението на ПК на ВСС и би могло да се стигне и до друг изход.

С тези аргументи Виолета Главинова и Юлия Ковачева заявяват, че наказанието е трябвало да бъде отменено.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Граматиков
Граматиков
19 април 2021 22:58
Гост

Така е,но се пише уронили,а не промили.

ПравенсвятЕсобственостнаДелян
ПравенсвятЕсобственостнаДелян
29 март 2021 11:31
Гост

Адмирации и поздравления за особеното мнение, което е абсолютно точно и съобразно закона и добрите нрави, съдебна практика и практика на КС! Главинова и Ковачева са може би най-добрите съдии, с които ВАС разполага, никога не биха си оронили репутацията навеждайки се пред ХУНТАТА! Това са истински юристи с репутация и то градена в продължение на 30+ години като съдии, а Каскета .. той също има репутация, има репутация на бандит, на престъпник, на неграмотен и некомпетентен юрист! 3-мата решили в полза на Каскета просто не са за този съд и им желая да го осъзнаят по-бързо и да се… Покажи целия коментар »

Гражданин
Гражданин
29 март 2021 7:32
Гост

Просто политика.

Николай Нешев
Николай Нешев
28 март 2021 12:43
Гост

Искам да чуя колко от коментиращите тук бяха на протестите пред съдебната палата, когато Мафията номинира Милиционера Гешев за Главатар Прокурор? Мнозинството от българите са безкрайно равнодушни към всичко, което се случва, освен към личното си благоденствие. Затова и ще ни се случват всички тези нещастия и бедствия от типа на Царя Тиква и Главатяря на прокурорите. Вероятно ще са ни необходими столетия, за да се създаде критична маса от мислещи, морални и отговорни хора, които да не позволяват подобни безумия.

без страх
без страх
28 март 2021 12:57
Гост

Не, не столетия са нужни –
Идва Мачка за погачка ….

без страх
без страх
27 март 2021 23:10
Гост

Сега предвиждам Прокуратурата да се самосезира и да засъди целокупния български народ за нанесени имуществени и неимуществени вреди за това, че обществото дава твърде ниска оценка на доверие както на Правителсвото, така и на г-н Гешев.

Решението на 5-членката на ВАС е позор за пред света!

Анонимен
Анонимен
28 март 2021 23:35
Гост

Алоуу, „несъгласният“,
Би ли обосновал с две-три думички позицияата си?
В случай, че не отговориш, ще приема че си ТРОЛ.

Инакомислещите (визирам себе си) не са изчезващ вид, казвам го за твое сведение.

Анонимен
Анонимен
27 март 2021 16:18
Гост

Ха – изненада!!!
Гешев имал „репутация“??? И … откога?

Анонимен
Анонимен
27 март 2021 17:38
Гост

Отдавна. На селски турист, изпълнител на поръчки и нагъл инфлуенсър.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 23:15
Гост

Браво на Юлия Ковачева и Виолета Главинова. Не си плюха на репутацията. Ето такива трябва да бъдат Върховните съдии. За съжаление, във ВАС са кът.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 21:32
Гост

Георги Колев и Гешев винаги са си били лика- прилика и там промяна не може да се очаква, но Кемалова беше свястно момиче и много се надявах да не тръгне по кривия път.

Ехаа
Ехаа
26 март 2021 21:28
Гост

Милиционерът Колев потвърдил наказание на уронил репутацията на милиционера Гешев! И на това в бантустана Тиквостан му викат правосъдие на последна инстанция!!!
В Страсбург ще умрат от смях, буквално!

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 20:55
Гост

Сега забележка, следващия път – уволнение. Ще му запишат устата, като му се развила жена му, а кредитите безработен не може да ги плаща. Нито пък Христо иванов ще му ги плаща. Атанасов беше дотук

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 18:41
Гост

Коя репутация на каскета е накърнена, тази на безскрупулен поръченец и интересчия ли? Или репутацията му на герберастка подлога? Или другата, на скъпо платен селски турист?

Гешев и репутация - магаре и космос
Гешев и репутация - магаре и космос
26 март 2021 15:58
Гост

За Гешев или добро, или нищо. Даже бабите на село вече му се смеят зад камера.

Позор! Оставка! Затвор!
Позор! Оставка! Затвор!
26 март 2021 15:28
Гост

Пазителят на интересите на обръчите от фирми на Доган и председател на ВАС Чолаков бди да не се накърни трагичната за всички юристи и повечето нормални хора репутация на другите подлоги на мафията и задкулисието като Гешев. Иначе Гешев на пресконференции като раздава присъди и лепи етикети в грубо нарушение на редица основополагащи принципи на правото като разделение на властите, презумпция за невинност и пр. – проблем за Чолаков и другите пазители на статуквото, обслужващо управляващата хунта – няма.

Младия адвокат
Младия адвокат
26 март 2021 15:14
Гост

Добре, че е институтът на особеното мнение, за да може понякога да прочетем някои големи слова на хора, които са достойни юристи и съдии по призвание.

Опитният адвокат
Опитният адвокат
19 април 2021 23:00
Гост

Редно е да напишеш младият адвокат,а не младия адвокат.

Нина
Нина
26 март 2021 15:10
Гост

Тоест-правото на свобода на изразяване на мнение отива на кино.

Дима
Дима
26 март 2021 15:05
Гост

Добре, че беше това дело, та да чуем за Гешев.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 15:04
Гост

Особеното мнение е класи над другото, което дори не мога да определя като решение. То е едно голямо нищо. Но не се изненадвам като виждам кои са съдиите – и подписали особеното мнение, и другото 🙂

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 15:02
Гост

Жалко, че решението е такова.

Лили
Лили
26 март 2021 15:03
Гост

Независимият ни български съд такива ги „произвежда“.

Били
Били
26 март 2021 15:00
Гост

То пък една репутация…ум да ти зайде.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:44
Гост

Няма как да не направя сравнение между особеното мнение и казаното от мнозинството и няма как да не прави впечатление огромната разлика. Особеното мнение е много подробно правно аргументирано, а останалото са само две изречения, което е срам за върховни съдии.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 15:09
Гост

ТОВА Е ВАС! напоследък все така си пишат, в подкрепа на статуквото…

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:44
Гост

Работата е ясна

Златимир
Златимир
26 март 2021 14:43
Гост

Решението не ме изненадва.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:42
Гост

И с това какво се доказва? Че Гешев е страшен професионалист и прави всичко в името на народа ?

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:42
Гост

Има си хас. Тя машината работи в защита на прокурора на нацията.

Дани
Дани
26 март 2021 14:41
Гост

Е като виждам 3 на 2 гласа не оставам с впечатление, че категорично Гешев е прав и Бойко Атанасов не е. Малко ми се струва изсмукана работа.

Севделина D.
Севделина D.
26 март 2021 14:41
Гост

Доста на кантар са взели това решение

Нина
Нина
26 март 2021 14:53
Гост

Жалко, че кантарът не се наклони в другата посока.

Demireva
Demireva
26 март 2021 14:39
Гост

Време си е. Време си ее Гешев да си подаде оставката

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:43
Гост

Абе то и Емо Костадинов, Лечков и корема Венци Стефанов трябва да си подадат оставките ама дали го правят?

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:38
Гост

Е какво? Гешев нима не е с накърнено достйнство изначално.