Конституционният съд (КС) отмени забраната с касационната жалба да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Той обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 351, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с която тя беше въведена от 5 ноември 2017 г.

За противоречащa на основния закон е прогласенa и част от т. 3 от втората алинея на новия чл. 247в от НПК. Разпоредбата урежда хипотезите, при които се отлага разпоредителното заседание. А отменената от конституционните съдии, предвижда, че то се насрочва за нова дата, ако не се яви адвокат, но само в случаите на задължителна защита.

Решението на КС е взето с различни мнозинства за отделните разпоредби. Така за обявяването на чл. 351, ал. 2 НПК за противоконституционна конституционните съдии са били единодушни, а за чл. 247в гласовете са били 9 на 1.

На заседанието поради здравословни проблеми не е присъствала Цанка Цанкова, която е докладчик по делото. Затова то е било докладвано от председателя на КС Борис Велчев, който е втори докладчик по него.

Делото беше образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, който настоява за противоконституционни да бъдат обявени 20 от измененията в НПК, които влязоха в сила през ноември миналата година.

Общо пет от атакуваните от адвокатурата пред КС разпоредби са свързани с ограниченията за възражения за допуснатите на досъдебна фаза съществени процесуални нарушения след приключване на разпоредителното заседание. Съдът обаче отменя само едно от тях – в чл. 351, ал. 2 НПК.

Така в сила остава забраната за възражения за нарушения при разследването в съдебно заседание пред трите инстанции (чл. 248, ал. 3 НПК). Както и правилото, че във въззивната жалба и протест не могат да се изтъкват съществени процесуални нарушения на досъдебната фаза, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства (чл. 320, ал.2 НПК). Конституционният съд не е отменил и изчерпателното изброяване в НПК на процесуалните нарушения, който се приемат за съществени.

Какви са мотивите ще стане ясно след като бъде публикувано решението.

Висшият адвокатски съвет посочи в искането си, че ограниченията за възражения за нарушения при разследването след края на разпоредителното заседание погазват правото на защита. „Ограничаването на възможността да се възразява пред съда срещу допуснати съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство въвежда повече ограничения от необходимото за осъществяване на правосъдието, не съответства на съдържанието и значимостта, което правото на защита има в правовите държави и противоречи на принципа за неотменимост на основните граждански права“, изтъкват от адвокатурата в искането си. И посочват, че забраната на която и да фаза на съдебния процес след разпоредителното заседание да се правят възражения за съществени процесуални нарушения при разследването „на практика допуска провеждане на опорочени, несправедливи наказателни процеси“.

Другата нова разпоредба в НПК, която КС днес обяви за противоконституционна – чл. 247в. ал. 1 т. 3, пък води до там, че при неявяване на адвокат в разпоредителното заседание, дори по уважителни причини, съдът не е длъжен да отложи делото, ако участието на защитник не е задължително по закон. Затова КС обявява за противни на основния закон думите от нея „в случаите по чл. 94, ал. 1„.

Според адвокатурата тя, съчетана с преклузията за възражения за нарушения в досъдебната фаза, погазва правото на защита.

КС не се е произнесъл по съответствието на три от атакуваните от адвокатурата разпоредби с основния закон, а е отклонил искането като недопустимо. Става въпрос за чл. 50, чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия” и чл. 63, ал. 2, т. 4. Причината КС да отклони искането за тях е, че те бяха бяха променени при последните изменения на НПК през 2018 г.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 15:37
Гост

Редно е при неявяване на адвокат в разпоредителното заседание, дори по уважителни причини, съдът да не отлага заседанието.

Zornica
Zornica
09 октомври 2018 15:37
Гост

Ina4e delata samo se protakat.

Минувач
Минувач
09 октомври 2018 15:20
Гост

Жалко, че не отмениха повечето разпоредби. Промените в НПК от миналата година са пълна пародия.

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 15:25
Гост

Най вече се погазва правото на защита, което е в пълно противоречие с Конституцията.

хммм
хммм
09 октомври 2018 15:04
Гост

Без мотивите не мога да реша доколко е състоятелно отхвърлянето на по-голямата част от искането. Но ще виждам добър ефект от това на две инстанции след разпоредителното да си мълчал поради забрана за съществени процесуални нарушения на досъдебната фаза и извенъж ги изпраскаш пред ВКС