Президентът да наложи вето на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предвиждащи кариерни и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), тъй като противоречат на Конституцията. Този призив отправи Съюзът на съдиите в писмо до държавния глава Румен Радев.

На 23 януари 2020 г. Народното събрание прие на второ четене редица изменения в ЗСВ, като някои от тях предвиждат допълнителни привилегии за кадровиците и инспекторите от Инспектората към ВСС. Законът все още не е обнародван в Държавен вестник.

Така в чл. 28 от съдебния закон беше записано, че членовете на ВСС, след изтичане на мандата или при подаване на оставка, се възстановяват на длъжността, заемана преди избора, равна по степен или с една степен по-висока. Като Висшият съдебен съвет няма да има право на преценка, а ще действа в условията на обвързана компетентност, т.е. няма да може да отхвърли молбата на съответния кадровик да бъде възстановен на по-висока длъжност.

Такъв кариерен бонус има и за инспекторите, но разликата е, че за тях ВСС има право на преценка дали да уважи заявлението той да бъде възстановен на по-висока длъжност.

Със серия изменения в други текстове от ЗСВ парламентът предвиди и финансови бонуси за кадровиците и инспекторите.

В чл. 29, ал. 2 ЗСВ се записа, че чл. 225 се прилага и за изборните членове на ВСС, а в текста на чл. 225 ЗСВ се направиха следните изменения и допълнения: в ал. 1 думата „еднократно“ се заличава, а ал. 4 се измени така: „При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.“

В писмото си до президента от ССБ изтъкват, че липсва обществена необходимост от въвеждането на кариерен бонус за членовете на съвета. „Напротив, създава се впечатление за неприемливо политическо удостояване на членовете на кадровия орган на съдебната власт като форма на властова корупция. Същевременно тази привилегия противоречи на въведеното в ЗСВ конкурсно начало, на което се основава кариерният процес на съдиите, прокурорите и следователите. Възстановяването на длъжността, заемана преди избора, етимологично се свързва с връщане към състоянието преди избора, т.е. заемане на предишната длъжност, осъществявана от члена на ВСС с приключил мандат. Заемането на по-висока длъжност не е възстановяване, а е повишаване, за което в ЗСВ е предвиден друг ред, а именно провеждане на конкурс. Приетата редакция на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ позволява от тази привилегия да се възползват членовете на ВСС, които преди избора са заемали длъжност съдия, прокурор или следовател, но не и друга юридическа професия. Така въведената привилегия за част от членовете на ВСС не съответства на чл. 6, ал. 2 от Конституцията“, посочват от съдийската организация.

Те изтъкват, че изменението противоречи и на въведеното в чл. 130а, ал. 5, т. 1 от Конституцията изключително правомощие на ВСС да назначава, повишава, премества и освобождава съдиите, прокурорите и следователите. От приетия от Народното събрание текст следва, че ВСС ще действа в условията на обвързана компетентност при направено искане за „възстановяване“ на член на съвета с изтекъл мандат на длъжност в орган на съдебната власт с една степен по-висока от заеманата преди избора, отбелязва ССБ. „В този случай повишаването на членовете на ВСС с изтекъл мандат е пряко следствие на императивния законов текст, а не на свободната преценка на висшия административен орган на съдебната власт. Показателна е отликата от предвиденото за главния инспектор и инспекторите при ВСС в чл. 50, ал. 1 ЗСВ – в този случай ВСС може да повиши главния инспектор и инспекторите, но има право на преценка по подадените молби за повишаване чрез „възстановяване“. С новата редакция на чл. 28, ал. 1 ЗСВ се лишава конституционният орган за администриране на съдебната власт от едно от най-съществените му правомощия – да повишава съдиите, прокурорите и следователите въз основа на свободно формирано решение, взето при свободна оценка на относимите към решавания въпрос материали“, аргументира се съдийската организация.

По отношение на финансовите бонуси ССБ казва, че, независимо че изменението формално се отнася и за съдиите, прокурорите и следователите, от него ще се възползват най-вече членовете на ВСС и инспекторите. „При встъпването си в длъжност те напускат съдебните и прокурорските си длъжности и получават полагащото им се обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ, а сега ще имат възможност след приключване на мандата си да получат допълнителен финансов стимул. Той ще се формира от разликата между размера на полученото обезщетение при напускане на съдийската и прокурорска длъжност и размера на обезщетението, определено към датата на приключване на мандата на ВСС. Като се има предвид, че съобразно чл. 29, ал. 2 ЗСВ членовете на ВСС получават най-високото възнаграждение в съдебната власт, равняващо се на получаваното от председателите на върховните съдилища и главния прокурор, в края на мандата си ще получат обезщетение, получено като разлика между получаваното възнаграждение като редови магистрати и по-високото като членове на ВСС“, посочват от ССБ.

Според тях тази промяна в закона противоречи на принципите за равенството на гражданите по чл. 6 от Конституцията и поставя в неравностойно положение останалите съдии, прокурори и следователи, които са същинските органи на съдебна власт. И заявяват: „Създаването на специален и свърхпривилегирован статус на членовете на ВСС – чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 2 ЗСВ, предвиждащ  приложението на чл. 218, ал. 1, чл. 225 ЗСВ, накърнява и принципа на правовата държава и независимостта на съдебната власт, тъй като създава зависимост на членовете на висшия административен орган на съдебната власт от другите власти, доколкото 11 от членовете на ВСС се избират от Народното събрание“.

От съдийската организация изтъкват, че парламентът не е осигурил прозрачни процедури, от които да стават ясни принципите и основанията на подбора на предложените магистрати за членове на ВСС от политическата квота. „За външния наблюдател на процеса по номиниране и избор на членове на ВСС остава основателно съмнение за договорки, нелегитимни обвързаности и зависимости. Затова въведените с обсъжданите изменения на ЗСВ привилегии в края на мандата на членовете на ВСС само затвърждават впечатлението за противоконституционна обвързаност между политическите партии и членовете на ВСС, които са ги излъчили, а това разрушава доверието в съдебната власт и нейната независимост“, пишат от ССБ.

Затова предлагат президентът да обсъди основанията и да наложи вето на тези изменения в ЗСВ.

Освен писмото от организацията са провели и анкета сред съдиите от цялата страна.

Според резултатите 96% от участвалите в допитването не одобряват въвеждането на кариерни бонуси за членовете на съвета, а 87 на сто са „против“ допълнителните финансови привилегии. Само един магистрат е казал, че одобрява, но под условието, че разликата в обезщетението се дава само при окончателно напускане на съдебната система.

Освен това съдиите са отговорили на още два въпроса, свързани с други изменения в ЗСВ, приети на 23 януари 2020 г. Едното е за отпадане на 10-те процента за външен конкурс. Общо 70 на сто от участниците в допитването не одобряват тази промяна, а други 30% я подкрепят. Един съдия е отбелязал, че е „за“ изменението, но само ако е за районните съдилища.

Последният въпрос е свързан с възстановяването на помощните атестационни комисии, които реално ще извършват атестациите по места, а после централните комисии към ВСС ще ги одобряват или не.

68% от анкетираните не одобряват промяната, срещу 32 на сто, които я подкрепят, като един от тези отговори е под условие – ако с това се подобри и ускори процесът по атестиране.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 12:18
Гост

За тези пари, които получават трябва да носят някаква отговорност и да си поемат задълженията. А не председателят на съд да си решава сам проблемите с натовареността и кадровата обезпеченост.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 11:25
Гост

При встъпването си в длъжност във ВСС те напускат съдебните и прокурорските си длъжности и получават полагащото им се обезщетение. След изтичането на мандата им-отново получават значителна сума. По време на престоя им във ВСС също получават бонуси. Е, тези хора като че ли само за това са отишли там.

Чочо
Чочо
30 януари 2020 11:50
Гост

А, не бе! Заради сините ти очи. Или, за да бъдат полезни в системата.

Гражданин
Гражданин
30 януари 2020 11:23
Гост

Абе защо тия от съдебната власт – от кадровиците, през ВКС до последния редови магистрат имат толкова много привилегии? Не се сещам за друга такава професия. Те ли са най-ценните в тая държава?

Пич
Пич
30 януари 2020 11:24
Гост

Магистратите са ни скъпи.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 11:21
Гост

На горкия Радев му е само до това сега, сигурно му се гади от съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 11:20
Гост

Корупцията във ВСС е факт и тя не е само властова.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 11:17
Гост

За мен ВСС дори е за закриване. Не виждам никаква полза от него. Е, освен за членовете му.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 11:11
Гост

Kариерните и финансови бонуси на ВСС са в пълно противоречие с Конституцията.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 10:41
Гост

Бонусите са скандал, но вече изживян. Нямам никаква надежда

голям праз
голям праз
30 януари 2020 10:20
Гост

И като наложи вето и какво от това. Ще бъде прегласувано. Ветото съвсем девалвира

ген. радев
ген. радев
30 януари 2020 10:26
Гост

ще покаже позиция, ама в тази обстановка в държавата, не знам генерало на какво ще го избие

бонусчета
бонусчета
30 януари 2020 10:09
Гост

Не съм фен на ССБ. Много се изложиха през годините. Но тук подкрепям с две ръце. Тези бонуси, както ги кръстиха медиите, са пълен скандал. Разни хрантутковци, които получават колосални заплати, на това отгоре ще бъдат повишени след 5 години, в които са се деквалифицирали! И някои ще кацнат направо във върховен съд без конкурс. Това е пълно безобразие.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 10:11
Гост

не ги харесваш, ама само те пишат, говорят. всички останали си мълчат. вместо цялата система възмутено да направи една подписка и да я изпрати в парламента, всеки се шушумиги