Върховният административен съд (ВАС) потвърди уволнението на военния следовател, работил като букмейкър – събирал залози, изплащал печалби и продавал лотарийни билети срещу процент.

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Георги Петров срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което той беше освободен от системата поради несъвместимост.

Случаят е отпреди близо две години. След получен сигнал, Военно-апелативната прокуратура установила, че военният следовател към Военно-окръжна прокуратура в София Георги Петров развива активна букмейкърска дейност.

Проверката установила, че той преминал успешно обучение, организирано от „Евробет“ и от 27 април 2018 г. започнал втората си работа. Петров сключил договор за възлагане и извършване на букмейкърска дейност и споразумение за използване на терминал на пункт на „Евробет“. Работата му била да събира залози в полза на фирмата и да изплаща печалби на участниците в игрите. За това получавал 5% от брутната сума на направените залози.

Същевременно военният следовател бил упълномощен от фирмата на съпругата си „Карамел евроспорт шанс“ и разпространявал от името на „Евробет“ и билети за моментната игра „Лотария България“ срещу 6% от стойността на продадените билети.

Срокът на договора му бил до 31 декември 2018 г., но предвид клаузата за автоматично подновяване, действието му продължило и след 1 януари 2019 г.

В хода на проверката от „Евробет“ заявили, че Георги Петров работи в три пункта на дружеството. А в договора му с фирмата пишело, че е солидарен длъжник с „Евробет“ и „Карамел Евроспорт Шанс“ ЕООД при неизпълнение на задълженията по няколко текста в договора. Наред с това в контракта било записано, че военният следовател осъществява възмездна дейност в полза на „Евробет“ като сред задълженията му са „с грижа на добър търговец“ да обслужва всички тегления и тиражи и да събира залози.

След като случаят излезе наяве, тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров поиска Петров да бъде освободен от системата поради несъвместимост. Това е така, защото Законът за съдебната власт (ЗСВ) забранява на магистратите да развиват каквато и да било търговска дейност.

На 13 февруари 2019 г. Прокурорската колегия изслуша Петров, а на 20 февруари го освободи от системата.

Още същия ден шефът на Военно-окръжната прокуратура в София полк. Емил Ангелов издал заповед за обявяване на решението на ПК на ВСС за освобождаване на Петров. Военният следовател е бил отчислен от списъчния състав на ВОП-София, освободен е от военна служба и е подписал акт за сдаване на длъжността.

Да изпуснеш срока за обжалване с 10 месеца

Десет месеца по-късно – на 11 декември 2019 г., Георги Петров обжалва решението на ПК на ВСС за освобождаването си. Той иска Върховният административен съд да го обяви за незаконосъобразно или нищожно.

Според чл. 36, ал. 1 от ЗСВ срокът за обжалване на решенията е 14 дни от съобщаването. Това означава, че Петров отдавна е изпуснал момента, в който може да поиска от съда да обяви освобождаването му за незаконосъобразно. Заради това тричленен състав на ВАС с председател Любомир Гайдов и членове Николай Гунчев и Десислава Стоева (докладчик) оставят без разглеждане тази част от жалбата му. По делото има множество писмени доказателства, от които е видно, че военният следовател е бил уведомен за решението на колегията още на 20 февруари м.г. Освен това на 25 февруари 2019 г. той е поискал и препис от протокола от заседанието ѝ, т.е. бил е наясно за решението на кадровиците.

Георги Петров е отправил и искане до върховните магистрати за възстановяване на срока, но ВАС заявява, че то е неоснователно.

Върховните съдии изтъкват, че според чл. 161, ал. 1 от АПК възстановяване на срока може да бъде поискано в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение.

Следователно, за да се възстанови пропуснат срок, следва да се докаже наличието на една от двете алтернативни предпоставки за пропускането му. Първата предпоставка, както твърди и жалбоподателят, е настъпването на непредвидени обстоятелства. Такива са обикновено факти от действителността, при наличието на които лицето изпада в обективна невъзможност да реализира своите права, или пречки, които не би могло да отстрани или преодолее“, казва ВАС.

Георги Петров е мотивирал искането си с осъществен спрямо него „масиран натиск“. Под това той имал предвид образувани срещу него дисциплинарно и досъдебно производства от 2018 г.

По първото шефът на ВОП-София искал уволнението му, а разследването било по чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс за затаяване на истината в частен документ.

Обвинен за кръводаряване

Всъщност миналата година майор Петров беше пратен на съд по обвинение, свързано с кръводаряване.

Прокуратурата твърдеше, че по обяд на 4 декември 2018 г. той бил на работното си място и поискал от зам.-шефа на военната прокуратура в София да бъде освободен, за да отиде и да дари кръв в полза на близък роднина на свой познат.

Според обвинението, в лекарския кабинет Петров е попълнил декларация за здравословното си състояние, в която написал, че в момента не приема лекарства, включително аспирин и не боледува от сърдечно заболяване, високо или ниско кръвно налягане, както и от гърчове или заболявания на нервната система. Така според обвинението следователят потвърдил неистина в документа, защото в действителност се лекувал с множество медикаменти, тъй като страдал от припадъци и колапс, разстройство на вегетативната нервна система и нестабилна стенокардия.

След като попълнил документите, Петров бил прегледан от лекар, който констатирал, че е годен за кръводарител. После следователят дарил 450 мл кръв и получил два дни платен отпуск.

Пред съда той обяснил, че бил редовен кръводарител и е попълнил декларацията, защото от 2 месеца не приемал никакви лекарства, а освен това неврологът, с когото говорил, му обяснил, че заболяванията са на нервна почва.

В решенията на военните съдилища се казва, че по делото не са събрани никакви доказателства, които да оборят обясненията на подсъдимия. Въпреки това, прокуратурата е настоявала Петров да бъде санкциониран – като бъде освободен от наказателна отговорност по чл. 78а НК и му бъде наложена глоба. Според двете съдебни инстанции обаче, обвинението е несъставомерно, тъй като въпросната декларация, попълнена от следователя, не може да служи за установяване на декларираните в нея обстоятелства и той не може да носи отговорност за истинността им.

В случая обвиняемият ор. майор Петров не е бил задължен да отрази истината за посочените в т. 8 и т. 11 от декларацията обстоятелства относно използвани лекарствени препарати и минали заболявания, поради което деянието му по декларирането на тези обстоятелства (дори и неистинни), и употребата на декларацията пред НЦТХ не съставлява престъпление“, се казва в решението на Военно-апелативния съд от октомври м.г, с което Петров е окончателно оправдан.

След това следователят заведе и дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, което още не е приключило.

Именно воденото срещу него дело за кръводаряването, както и дисциплинарното производство, Петров обявява за особени непредвидени обстоятелства, които са го принудили да се оттегли, „вместо да се бори на множество фронтове без ясна представа за крайния резултат“ и причина да изтърве срока за обжалване на уволнението си.

Върховните съдии обаче не приемат твърденията му и изтъкват, че бездействието на Петров „е израз на вътрешно, осъзнато и желано решение“. „С вземането на това решение жалбоподателят е предвидил последствията от своето процесуално бездействие в правната си сфера, като не са налице данни някой да е препятствал неговата процесуална активност или поведението на администрацията да го е въвело в заблуждение, за да се стигне до извода, че описаните от него обстоятелства попадат в обхвата на хипотезата на чл.161, ал.1 от АПК“, посочва тричленният състав на съда и отхвърля искането му за възстановяване на срока.

„Несменяемостта пречи на освобождаването поради несъвместимост“

ВАС разглежда по същество единствено искането на Петров за обявяване на решението на ПК на ВСС за нищожно, защото той не е ограничено със срок. И отхвърля жалбата на Петров в тази част.

В зависимост от степента на допуснатия от административния орган порок, актът се преценява или като нищожен, или като незаконосъобразен и в първия случай се обявява неговата нищожност, а в другия – административният акт се отменя като незаконосъобразен на някое от основанията, посочени в чл. 146 АПК. Доколкото в АПК не съществуват изрично формулирани основания за нищожност на административните актове, теорията и съдебната практика са възприели критерия, че такива са петте основания за незаконосъобразност по чл. 146 АПК, но тогава, когато нарушенията им са особено съществени, т.е. порокът трябва да е толкова тежък, че да прави невъзможно и недопустимо оставането на административния акт в правната действителност. Нищожен е само този акт, който е засегнат от толкова съществен порок, че актът от момента на издаването му не поражда правните последици, към които е насочен и за да не създава правна привидност, че съществува, при констатиране на основание за нищожност, съдът следва да го отстранява от правния мир чрез прогласяване на неговата нищожност“, посочва ВАС.

В конкретния случай съдът не намира никакви основания за обявяване на решението на Прокурорската колегия за нищожно.

ВАС коментира доводите на Петров, че освобождаването му поради несъвместимост противоречи на Конституцията. Военният следовател твърди, че след като е придобил статут за несменяемост, той може да бъде освободен само на основанията, посочени в основния закон – навършване на 65 години, оставка, влизане в сила на присъда за умишлено престъпление, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от година и за тежко нарушение и системно неизпълнение на задълженията и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Георги Петров развива тезата, че разпоредбите в ЗСВ за освобождаване от системата поради несъвместимост противоречат на Конституцията, т.е. те са неприложими.

Доводите са несъстоятелни, отсича ВАС. И посочва, че според чл. 133 от Конституцията организацията и дейността на ВСС, съдилищата, прокуратурата и следствието, както и статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаването и освобождаването им от длъжност се уреждат със закон. И това е направено в ЗСВ по отношение на несъвместимостта.

Институтът на несъвместимостта между функциите на магистратите с други функции извън съдебната власт, регламентиран в чл. 195 от ЗСВ, има за цел да гарантира спазването на принципите за разделение на властите и независимост на съдебната власт – чл. 117 от КРБ. Несъвместимостта, като ограничение за заемане на определена длъжност или упражняване на дейност, може да е начална или да е възникнала по време на заемане на длъжността съдия, прокурор и следовател. Компетентен да прецени осъществен ли е някой от фактическите състави на несъвместимост, изброени в чл. 195 от ЗСВ, е Висшият съдебен съвет. Когато административния орган установи несъобразяване на правилата за несъвместимост, за него възниква правото да приеме решение за освобождаване от длъжност на съответния магистрат. Като юридически факт, съставляващ основание за прекратяване на правоотношението е необходимо същата да е налице към момента на приемане на решението по чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ от административния орган“, аргументира се ВАС.

Той се спира на чл. 195 от ЗСВ, който забранява на магистратите да упражняват търговска дейност под каквато и да е форма, не само лично, но и чрез подставени лица, с явен или скрит пълномощник и т.н. „С цел гарантиране независимостта на магистратите и елиминиране на всякакви възможности за влияние върху тях, ЗСВ, в разпоредбата на чл. 165, ал. 3 предвижда, че за тези от тях, които са придобили несменяемост, освобождаването от длъжност става само на основанията по чл. 129, ал. 3 от КРБ, както и в случаите по ал. 1, т. 7.

В изменението на ЗСВ, имайки предвид и предишната редакция, съдът подчертава, че е уточнена недвусмислено забраната за търговска дейност под каквато и да е форма, както упражнявана лично, така и с помощта на трети лица. В мотивите си към изменението на чл.195, ал.3 от ЗСВ, законодателят е приел, че „несъвместимостта“ следва да обхване както случаите на фактически упражнявана търговска дейност, така и случаите, при които за тази цел се използват други лица“, казва ВАС.

И изтъква, че решението за освобождаването на Георги Петров поради несъвместимост е обосновано, тъй като са представени множество писмени документи, който доказват, че той е развивал букмейкърска и търговска дейност.

ВАС напомня, че всъщност в обясненията си пред Прокурорската колегия военният следовател не е отрекъл, че е бил пълномощник на съпругата си и представляващ търговско дружество „Карамел Евроспорт шанс“ ЕООД, че е приел да разпространява от името и за сметка на „Евробет“ билети за моментната лотарийна игра „Лотария България“, срещу което е получавал всеки месец възнаграждение.

Решението на ВАС, с което се отхвърлят доводите за нищожност, е окончателно.

Георги Петров обаче може да оспори пред петчленен състав на съда оставянето без разглеждане на жалбата му за законосъобразността на освобождаването му, както отхвърлянето на искането му за възстановяване на срока.

 

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Хари
Хари
11 август 2020 13:20
Гост

Този от букмеикърсаката си дейност, даже няма време да погледне в закона.

Киро
Киро
11 август 2020 13:21
Гост

Пълна пародия! Да закъснееш с 10 месеца.

Emil
Emil
11 август 2020 13:19
Гост

Толкова е нагъл, че със сигурност ще обжалва пред петчленнка.

Кирилов
Кирилов
11 август 2020 13:13
Гост

Интересно как е сключил договор за възлагане и извършване на букмейкърска дейност, при положение, че е на държавна работа.

Христо
Христо
11 август 2020 13:05
Гост

Ако не беше тъжно, щеше да е смешно.

Анонимен
Анонимен
11 август 2020 13:06
Гост

От военен какво да очакваш.

Анонимен
Анонимен
11 август 2020 12:39
Гост

Кътил

Анонимен
Анонимен
11 август 2020 12:39
Гост

Простак. И има тая наглост

Анонимен
Анонимен
11 август 2020 12:37
Гост

Не го е срам

Гъливер
Гъливер
11 август 2020 12:37
Гост

Има си хас да не се уволни такъв елемент… позор за системата

папонец
папонец
11 август 2020 12:36
Гост

Такива са за уволнение и съд бе.

Шарлан Шарлааан
Шарлан Шарлааан
11 август 2020 12:36
Гост

Ех нещастие. Ех мизерия. Ех човека да си посрещал нуждите се занимавал с хазартец бее

Gerova
Gerova
11 август 2020 12:35
Гост

Начи като правиш глупости е ясно, че някой ден ще падне цялата схема. Така примерно е и с Божков, но в по-голяма степен де

Анонимен
Анонимен
11 август 2020 12:35
Гост

Продължавам да се чудя как като си умен човек правиш такива неща. Как може?

Ananieva
Ananieva
11 август 2020 12:34
Гост

Как може да има такива личности? Къде да ни е държавата при все на какво прилича всичко е нея

Лили
Лили
11 август 2020 13:07
Гост

То вече не остана държава, а разграден двор.

Есмералда
Есмералда
11 август 2020 12:34
Гост

Ужас