Формално изясняване на фактите, несъразмерност на предприетите мерки и погазване на принципа на истинност в административното производство. Всички тези сериозни нарушения установява Административен съд София-град (АССГ) при издаването на заповедта на шефа на строителния надзор за спиране на строителството на небостъргача „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“.

Затова съдия Мария Ситнилска от АССГ отменя заповедта. Решението ѝ (пълния му текст виж тук) обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

„Формално в същата (заповедта за спиране на строителството – бел. ред) са посочени, както фактическите, така и правните основания за издаването ѝ. Данните по делото сочат обаче, че при издаване на оспорената заповед императивното изискване за изясняване конкретиката на поставяния пред административния орган казус не е спазено“, заявява съдия Ситнилска.

Тя констатира противоречие между квалификацията и описанието на отклоненията при строителството и некоректно посочени правни основания в заповедта.

В решението се изтъкват разминавания между констативния протокол от проверката на ДНСК, предшествала спирането на строежа и самата заповед. И се посочва, че след првоерката от „Артекс“ са направили възражение, че всички нарушения, установени от строителния надзор, вече са отстранени и в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и нормативи.

Съдът казва, че няма самоволно отстраняване на твърдените от ДНСК нарушения, защото административният акт, който спира строителството и обявява съществуването на нарушения, които според строителния контрол са били допуснати, към онзи момент дори не е бил издаден. И действително констативният акт е само процесуален акт и няма материалноправно действие.

Съдът критикува и издвода на ДНСК, че „липсва информация и яснота по какъв начин са отстранени, предвид липсата на представени проекти за възстановяване“. „Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица. Разпоредбата е императивна и представлява гаранция за издаването на административен акт в унисон с принципите на законност, истинност и съразмерност. Данните по делото сочат на нарушение на чл. 35 от АПК, изразяващо се във формално изясняване на фактите и обстоятелствата по делото и формално обсъждане на възражението на заинтересованата страна. Допуснато е и нарушение на чл. 36, ал. 3 от АПК, доколкото административният орган не е проверил и преценил всички събрани доказателства“, заявява съдия Ситнилска.

И подчертава, че тези нарушения, допуснати от ДНСК при издаването на заповедта за спирането на „Златен век“, са съществени, доколкото спазването им би довело евентуално до постановяването на административен акт с различно съдържание. „Като не е преценил всички факти и доводи от съществено значение за случая, административният орган е допуснал нарушение на един от основополагащите принципи в правото и в частност в административното производство, въведен в чл. 7 от АПК, а именно принципа на истинност“, се изтъква в решението.

Като в него се посочва, че погазването на процесуалните правила е довело и до неправилно прилагане на материално правните норми.

„Ако е налице съществен порок в дейността по установяване на фактите в административното производство, както е в случая, недопустимо е предполагаемата воля на органа да бъде извеждана, респ. допълвана или изяснявана в съдебната фаза на процеса. В случая, от съдържанието на оспорената заповед не стават ясни фактическите установявания на административния орган“, пише съдията.

Мария Ситнилска специално отбелязва, че в случая е нарушен и принципът за съразмерност (установен в  чл.6 от АПК), тъй като отклоненията в строителството се отнасят до отделни части на строежа и това не би трябвало да доведе до спиране на целия обект. „Прилагането на принципа за съразмерност изисква да бъде спряна само тази част от строежа, засегнат от констатираните отклонения, с оглед постигането на целта на закона“, обяснява тя.

Нещо повече – ако установените нарушения са били отстранени още към момента на издаване на заповедта и не са съществували, то това спиране би било лишено от своята цел.

Освен това в решението АССГ дава становището си по един от най-дискутираните въпроси около изграждането на „Златен век“ – дали е валидно разрешението за строителство. И отговорът на съда е категоричен – десетгодишния срок спрямо издаденото разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.

От „Артекс“ коментираха решението така: „Липсата на прозрачност и правната несигурност, създадени от действията на институциите преди това решение на САС, доведоха до загуби за „Артекс“ в размер на 1 800 000 лв. от издаването на заповедта на ДНСК на 15 април 2019 г. до днес“.

От компанията подчертават, че съдът е потвърди, че разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно. И заявяват: „В една правова държава законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очакваме и разчитаме, че институциите и гражданите ще се съобразят с решението на съда“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 август 2019 15:58
Гост

В цивилизованите държави правото е на първо масто. Цивилизована е само правовата държава. След като нещо е разрешено по надлежния ред, трябва да се изпълнява.

34 етажа корупция
34 етажа корупция
01 август 2019 15:32
Гост

Решението на съда може да е юридически блестящо, но управлението на София е престъпно и малоумно. Самият факт, че изобщо е дадено разрешение за строежа на това чудо на една метроспирка от центъра на града говори повече от всяко празно предизборно обещание на г-жа кметицата и експертния ѝ екип. Дай, Боже, това безумие да приключи след два месеца на изборите!

Анонимен
Анонимен
31 юли 2019 21:49
Гост

Впечатлен съм. Удоволствие е човек да прочете юридически изпипано решение. Има съдебни решения, които ми връщат вярата в правото.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2019 21:25
Гост

перфектно решение! когато правото затваря устата на политическата конюнктура

Кака Сийка
Кака Сийка
31 юли 2019 21:16
Гост

Хубава работа, ама българска. Защо не спряхте строителството като хората, може би, за да се стигне до тук?

Кико
Кико
01 август 2019 0:18
Гост

Защото става въпрос за много пари и се накърняват интересите на властимащите.