По време на командироването на български работник в държава от ЕС за него се прилага българското законодателство, независимо че е нает, само за да бъде изпратен в чужбина и още не е придобил качеството на осигурен. Това най-общо постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) в решение по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново.

То е изпратено в Люксембург заради дело на „Уолтопия“ АД срещу шефа на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Велико Търновo.

Казусът, по който днес се произнесе СЕС, е на работник, нает от „Уолтопия“ на 15 септември 2016 г. Българската фирма сключва трудов договор с шестмесечен срок за изпитване с Петьо Пунчев. За последно преди това мъжът е работил през март 2015 г.

Десет дни след като е назначен в „Уолтопия“ той е командирован от дружеството във Великобритания. Командировката му е до 6 октомври 2016 г., а на 25 октомври трудовият му договор е прекратен.

На 13 януари 2017 г. фирмата подава искане до НАП-Велико Търново да ѝ бъде издадено удостоверение образец А1 за това, че по време на командироването на Пунчев за него се прилага българското законодателство. В искането си компанията посочва в кое предприятие е бил командирован във Великобритания, за какъв срок и че е бил нает специално за командировката.

Първо инспектор от НАП, а след това и шефът на дирекцията ѝ във Велико Търново, отказват да издадат въпросното удостоверение. Мотивът им за това е, че не е изпълнено изискването наетото лице да е било подчинено на българското законодателство поне един месец преди командироването. Всъщност, Пунчев не можел да се счита за осигурено лице, след като не е получавал обезщетение за безработица през този период.

Така се стига до делото пред АдмС – Велико Търново, който се обръща към СЕС с четири въпроса (виж карето).

В решението си от днес съдът в Люксембург заявява: „Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност във връзка с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, изменен с Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г., трябва да се тълкува в смисъл, че лице, наето на работа с цел да бъде командировано в друга държава членка, трябва да се счита за лице, спрямо което „непосредствено преди да започне работа […] вече се е прилагало законодателството на държавата членка, в която е установен неговият работодател“, по смисъла на член 14, параграф 1 от Регламент № 987/2009, въпреки че непосредствено преди да започне работа като наето лице то не е имало качеството на осигурено лице съгласно законодателството на тази държава членка, ако към този момент е пребивавало в нея, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

В решението си СЕС припомня, че според Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като наето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и е командировано от него в друга страна от ЕС, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава. Условието е предвидената продължителност на работата, за която е командировано, да не превишава 24 месеца, както и да не изпратено да замести друг командирован.

Освен това Съдът на ЕС посочва, че една от основните цели на този регламент е не само да се избегне едновременното прилагане на няколко национални законодателства и усложненията, които могат да възникнат от това, но и да не се допусне гражданите да бъдат лишени от защита в областта на социалната сигурност, поради липса на приложимо по отношение на тях законодателство.

СЕС коментира условието в българския закон наетият да е бил подчинен нему поне месец преди командироването така: „Условията за съществуване на правото на включване в дадена схема за социална сигурност не могат да доведат до изключване от приложното поле на съответното законодателство на лицата, за които това законодателство е приложимо съгласно Регламент № 883/2004“. И заявява за казуса на Пунчев: „В случая от предоставената на Съда преписка не се установява за него да се е прилагало законодателството на държава членка, различна от Република България, непосредствено преди той да започне работа в „Уолтопия“, което запитващата юрисдикция все пак следва да провери“.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мунчо
Мунчо
25 октомври 2018 15:07
Гост

Шефчето на „Уолтопия“ с голямата уста хваща окото с гръмки изказвания, но като опре да приложи това, за което говори по телевизиите, никакъв го няма. Типичен бг работодател.

Костадин
Костадин
29 октомври 2018 11:54
Гост

По точно?

Минувач
Минувач
25 октомври 2018 13:41
Гост

В крайна сметка топката пак остава в България.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2018 13:33
Гост

Шефът на НАП добре се е измъкнал.

Минко
Минко
25 октомври 2018 13:35
Гост

По принцип е прав, защото Пунчев не е осигурено лице, след като не е получавал обезщетение за безработица тук. Такъв е законът.