Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е задължен с окончателно съдебно решение до три месеца да уреди правила как всеки, явил се на изпит за адвокат, да види резултата си от него – къде е отговорил вярно и къде е сгрешил. Финалното решение по сагата с достъпа до писмените работи – отговори на теста и решение на казуса, е на Върховния административен съд (ВАС). То влезе в сила на 26 април 2021 г., което значи, че до 26 юли 2021 г. ВАдС трябва да го изпълни (пълния му текст виж тук).

Както „Лекс“ писа, още миналата година ВАдС беше осъден да предостави на кандидатка за адвокат резултатите от теста ѝ. В решението си тогава (повече за него виж тук) Върховният административен съд изложи подробни мотиви въз основа на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), че явилите се на изпита за адвокат имат право на достъп до писмените си работи.

Въпреки това виждане на върховния съд, ВАдС не промени практиката си да не дава на кандидатите да видят работите си, от които да научат в какво са сгрешили и къде са се справили добре. За първи път през 2020 г. публикува на сайта си верните отговори от теста, но не и решенията на казусите.

Сега с решение на върховните съдии Анна Димитрова (председател на състава), Илияна Славовска и Тинка Косева (докладчик) е потвърдено изрично разпореждане на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Висшият адвокатски съвет „да разработи и приеме правила/процедури, които да уреждат достъпа на физически лица до информацията, която касае техните резултати от проведени изпити, включително дадените правилни и неправилни отговори и техния брой“. Определен е и срок за изпълнение на разпореждането – три месеца от влизането на решението в сила. ВАдС е задължен да информира КЗЛД дали и как е изпълнил разпореждането.

Да знаеш къде си сгрешил

КЗЛД го издава още на 27 юли 2020 г., но едва преди дни то влезе в сила, тъй като ВАдС го обжалва на всички възможни инстанции. Решението на комисията е по жалба на кандидат за адвокат. Той е Камен Чанов и се е явил на изпита през есенната сесия през 2019 г. Той отговаря на теста, но не е сред допуснатите до следващата фаза на писмения изпит – решаването на казуси. И затова подава до ВАдС искане да види теста си и кои от отговорите, които е дал, са грешни, и кои – верни.

Пред „Лекс“ Чанов разказа, че се е явявал четири пъти на адвокатския изпит и всеки път е „късан“ още на теста. „Завършил съм в чужбина, взел съм си всички изпити за приравняване, изпита за юридическа правоспособност и за първи път ме спъна адвокатският изпит“, обяснява той.

Затова на четвъртия опит решава, че ще поиска да си види работата, след като с колеги е обсъждал отговорите, които те и той са дали и той все не продължава напред за разлика от тях. „Няма нищо по-логично от това да имаш достъп до информацията за верните отговори и да знаеш къде си сбъркал“, казва Чанов.

Висшият адвокатски съвет обаче му отказва достъп до работата, като твърди, че искането на Чанов е удовлетворено чрез публикуването на списъка па кандидатите, издържали теста. И заявява, че щом името му не е в списъка на допуснатите, това значи, че не е отговорил правилно на 80% от тестовите въпроси, които тази година са били общо 70. Пред КЗЛД съветът е застъпвал тезата, че отговорите в теста, маркирани със знака „х“, не попадат в приложното поле на понятието “лични данни“ и подчертава, че пликовете с имената на неиздържалите не се отварят.

След първото заседание на КЗЛД адвокатът на ВАдС предлага на Чанов споразумение – ако оттегли жалбата си, те ще му дадат достъп до работата му. „Казах да ми пратят проект на споразумение, но когато го видях, установих, че то не дава никаква гаранция, че ще получа това, което търся. Помислих и реших, че ако продължа с производството, ще мога да проправя пътя и за другите“, обяснява Чанов.

На следващото заседание представителят на ВАдС заявява, че носи работата на Чанов, но няма да му я даде, заради отказа му да се споразумее. КЗЛД обаче нарежда да я покажат на мъжа. „Това беше просто изпитна работа с отбелязани отговори и едно „не“ накрая, без отбелязване на верни и грешни отговори, а аз именно това търся да установя – къде съм отговорил правилно и къде съм сгрешил“, обясни Камен Чанов пред „Лекс“.

Единодушно от ВАС, АССГ и КЗЛД

Твърдението, че маркираните отговори на тест не са лични данни, отдавна е отхвърлено не само от КЗЛД, но и от Върховния административен съд. Комисията (решението ѝ виж тук), Административен съд София-град (решението му виж тук) и ВАС го правят и сега по жалбата на Чанов.

В решението си върховните съдии Димитрова, Славовска и Косева заявяват: „Избраните верни отговори отразяват знанията на лицето в определена област, а оформянето им с „х“ съдържа минимална информация за почерка на лицето. Налице е идентификация чрез данните на кандидата с имена и ЕГН, които данни се съдържат в отделен малък плик, който заедно с попълнения тест се поставя в голям общ плик по правилата, разписани в Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати. Моментът на отваряне на малкия плик е без значение от гледна точна на възможността за идентификация на лицето“.

ВАС подчертава, че съгласно ОРЗД (чл. 15, § 1) всеки субект има право да поиска достъп до данните и информацията, отнасящи се до него.Отказът Камен Чанов да получи достъп до данни (дадени верни и грешни отговори) на теста по реда на цитираната разпоредба е нарушение на основните принципи за обработка на личните данни, предвидени в чл. 5, § 1, б.“а“ от ОРЗД. С чл.12, § 1 от ОРЗД администраторите на лични данни са задължени да осигурят достъп до данни на субекта на данни във форма, която да позволява на лицето да се запознае с данните и да провери дали те са точни и се обработват в съответствие с ОРЗД, което гарантира възможността да упражни впоследствие и други права, защитени от ОРЗД“, пише в решението.

В него върховните съдии за пореден път се позовават и на решението на Съда на ЕС от 2017 г. (по дело С-434/ 2016 г.), с което още преди влизането в сила на ОРЗД той беше категоричен, че „писмените отговори, дадени от кандидат по време на изпит за професионални умения и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори, представляват лични данни“. СЕС подчерта, че отговорите отразяват равнището на знания и умения на кандидата в определена област, както евентуално и мисловния процес, преценката и критичното му мислене, има и данни за неговия почерк. Следователно писмените отговори, дадени от кандидата на изпит за професионални умения, са информация, която го засяга.

Затова ВАС потвърждава изцяло решението на АССГ, с което пък е потвърдено това на КЗЛД и е разпоредено на Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок да предостави на Камен Чанов искания достъп до негови лични данни и информация за правилните и неправилните отговори на теста и техния брой. Както стана ясно, разпоредено е и до три месеца ВАдС да регламентира как всеки кандидат ще получава достъп до резултатите от писмените работи.

Пробив с отговорите на теста, но проблемът с решенията на казусите остава

Въпреки тълкуването на съда в Люксембург отпреди 4 години, както и последвалото решение на ВАС от 2020 г., в правилата за изпитите за адвокати, които провежда ВАдС, нищо не се е променило.

Те са уредени от ВАдС в Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати. В нея няма никаква пречка или забрана кандидатите да получат достъп до писмените си работи, но няма и регламент.

Предоставянето им обаче трябва да бъде поискано до един месец от изпита, тъй като наредбата предвижда, че след изтичането на едномесечен срок от провеждането на изпитната сесия писмените работи – тестове и решения на казуси, се унищожават.

Разпореждането на съда ВАдС да уреди изрични правила за достъп до писмените работи е възможност той да предвиди изрично в Наредба №2, че трябва да публикува на сайта си теста с верните отговори, както и казусите с приетите за верни техни решения от изпитната комисия. Така всъщност в много редки случаи някой ще иска да си види работата, защото кандидатите ще знаят кои са верните отговори и решения на казусите.

Миналата година съветът за първи път публикува в специалната рубрика на сайта си за изпита за адвокати (виж тук) теста с верните отговори и казусите, но не и техните решения (преди това тестовете, без отговори и казусите, без решения, са публикувани в сп. „Адвокатски преглед“).

А именно решенията на казусите нерядко са поставяни под въпрос от участници в изпитите. Те се съставят от изпитната комисия, която се състои от петима адвокати, като поне двама от тях трябва да са хабилитирани преподаватели или научни работници (председател е член на ВАдС, като има членове на съвета, които досега не са били в изпитна комисия). Изготвят се два казуса – от областта на гражданскоправните и на наказателноправните науки, а кандидатите решават и двата без право на избор.

В наредбата обаче няма изискване още при съставянето им комисията да изготвя и вярното решение (често това се прави след провеждането на изпита), нито да го публикува.

Стигало се е до ситуация, при която на изпит е даден казус, по който има противоречива практика на върховния съд и предстои произнасяне на тълкувателно решение, ВАдС е дал становище по тълкувателното дело в един смисъл, а изпитната комисия приема за вярна точно обратната теза.

Есенната сесия на адвокатския изпит, която трябваше да е през ноември 2020 г., беше отложена заради пандемията от COVID-19. Тази година се очаква да има изпит през юни, на който да могат да се явят и допуснатите до изпит през ноември 2020 г., но все още няма решение на ВАдС за насрочването му.

А Камен Чанов чака да получи проверения си тест – с информация за верните и грешните отговори. „Още никой не се е свързал с мен“, казва той.

43
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стара гушка
Стара гушка
09 май 2021 10:54
Гост

Ти кажи колко си плати и на #КОЙ?

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
09 май 2021 11:47
Гост

Изпита стана платен последните години.Преди отиваш,влизаш в аула 272 и си го взел изпита.Тогава тъй беше.Сега клончето взе да се чупи.Адвокати с лопата да ги ринеш.За това трябва да се сложи малко ред.Свободна професия не значи свободия.

Анонимен
Анонимен
09 май 2021 14:38
Гост

И кой трябва да реди картите? Най-големите кантори ли? Както е в момента? За да са осигурени тлъстите хонорари и за внуците?

Малко адвокатче, отдалече
Малко адвокатче, отдалече
09 май 2021 20:33
Гост

Адвокат-селски бек, започни пръв да въвеждаш ред и си депозирай заявлението за отписване от съответната адвокатска колегия. Съгласен съм с теб- свободната професия не значи свободия и не може някакви дърти маргинали да си мислят, че вечно ще държат цялата клиентела. И ще уредят цялата си рода в същия бизнес. Винаги с удоволствие слушам виенето на дърти сфинксове, оставени от клиентелата, в полза на по-млади колеги, заради по-ниски цени и по-качествена работа. Това е пазарът, и няма да мине номера да се бетонират някакви вехти войводи, ама с големи кантори.

стара пушка
стара пушка
08 май 2021 11:53
Гост

Хмм,инересни мисли.И като си видиш изпитната работа какво? ще можеш да обжалваш изпита ли? Или ще поискаш преразглеждане и преоценяване? Навремето ,преди 15-20 години този изпит беше формален.Като знам какви свободни съчинения съм писал по казусите и по тестовете още ме напушва смях..Но времената се менят.Станаха много адвокатите,предлагането на услугата е в пъти повече от търсенето и е съвсем нормално малко от малко да се затвори вратата на адвокатурата.Все пак не говорим за солунската митница?

Анонимен
Анонимен
08 май 2021 15:54
Гост

На първо време е достатъчно човек да може да види къде е сбъркал, за да се поучи и да не повтаря грешките си. Изцяло друга бира е да се подсигуриш, че не са те скъсали на принципа на купчинките. Така че достъпът до резултатите и верните отговори играе ключова двояка роля.

Анонимен
Анонимен
08 май 2021 17:42
Гост

Колега Стара пушка, щом смятате, че трябва да намалеят адвокатите, отпишете се 🙂 Целия зор е, че преди 20 години имаше във всеки областен град по 200-300 адвоката. Сега са по 1200-1300 и нагоре. И пазарът се сви, цените падат, конкуренция. А старите искат да не им подбиват цените и да не им прибират клиентите. Е, няма как да се получи. Точно затова е пазар, а не длъжност по наследство с гарантиран доход. На който не му харесва- да се отписва.

гуньо адвокатина
гуньо адвокатина
08 май 2021 19:13
Гост

Бюрото-майка не смогва вече да изхранва толкова адвокати.Демографската криза настъпва все по -здраво.По-добре да има по-трудно влизане,отколкото плащане на голяма сума пари за първоначално вписване и в един момент да се наложи да затваряш и зарежеш всичко.Апропо и таксите нещо май не отговарят на икономическите условия.Дали не трябва и те малко да бъдат повишени,в размер 2-3 пъти??

Анонимен
Анонимен
08 май 2021 22:48
Гост

Най-добре ще е, който не носи известна адвокатска фамилия, да работи за 1000 лева заплата при тези с фамилиите, нали така 🙂

Адвокат с чираци
Адвокат с чираци
08 май 2021 23:16
Гост

Хиляда лева ако работи в събота и в неделя до обяд.Иначе на МРЗ.И да си плаща сам осигуровките.

до Гуньо адвокатина
до Гуньо адвокатина
09 май 2021 6:40
Гост

Всъщност, ако ще има изпит за кандидат-адвокатите, трябва да се въведе и периодичен изпит за вече вписаните-примерно-един път на две години-атестация чрез изпит за вече вписани като адвокати-който знае не се страхува от изпит! Както и да бъдат изпитани всички, станали адвокати без изпит, вклч и началници, както и участвали в изпитни комисии досега-не за друго, а за да ни изумят със знанията си, да покажат на младите юристи как се изкарва този изпит с пъна шестица! НО Има поне един участник в изпитна комисия, който на изпита за съдии по вписванията получи тежка двойка-доказано не знае-на изпит, организиран от… Покажи целия коментар »

ДА.
ДА.
09 май 2021 11:05
Гост

Предполагам под държава разбираш държателката на държавния печат, русата калинка от съдебния район на Кошарево? С нейните служащи. Начело на която шайка е Боко Харам. Остави, имаш желание да бъдеш скъсан на изпита!

Напротив
Напротив
09 май 2021 10:52
Гост

Броят на адвокатите спрямо населението на България е близо същия като в Германия. Другаде е заровено кучето! Даже не е в прословутото смешно юридическо образование по ПУЦ-овете. Затова е спешна нуждата от нов закон!

За добро или лошо
За добро или лошо
07 май 2021 15:34
Гост

Въпросът не стои в това кой колко е учил и дали е доучил. Проблемът е другаде и е в три аспекта – липсата на прозрачност, липсата на обективни критерии за оценяване на решенията на казусите и липсата на равно третиране. 1. Прозрачност няма, защото до миналата година не бяха публикувани отговори изобщо, дори на теста. Скъсан си, без да знаеш за какво, работата можеш да си видиш при арменския поп. Едни 700 изпитни работи, съпроводени със 700 листчета в 700 пликчета влизат в една центрофуга и накрая не се знае знае ли се дали пликчето на Георги Георгиев е заедно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 май 2021 16:50
Гост

Как да няма прозрачност? То всичко е на повърхността. Ако те изпратят от някоя намазана кантора, вземаш си изпита. Ако си някой неизвестен, не вземаш. Това е една масонска ложа. Също като външните конкурси за магистрати- ако са те поканили, печелиш, ако не- ставаш фон за разпознаване на правилните, ако нещо се обърка и доиздрапаш до крайната фаза без покана- изкуфели теоретици (пардон, високочели професори, във всяка комисия има такава мумия) те скъсват с теоретични постановки, без приложение в реалния свят.

Много неизвестен адвокат
Много неизвестен адвокат
07 май 2021 21:20
Гост

Не е верно.Миналата година скъсаха дъщерята на шефката на нашата колегия.Едва ли не е имала възможност да оправи изпита! Така трябва,нужна е голяма цедка за адвокатурата.На България не са нужни толкова много адвокати.

Анонимен
Анонимен
07 май 2021 22:14
Гост

Кое не е вЕрно? Явно вашата шефка е изпаднала в немилост, за да я порежат, или не си е платила ИСКАНОТО. А може и да е отказала услуга. Адвокатурата е свободна, самоосигуряваща се и т.н. Нас ни отсява пазарната икономика – на теория. Като не ставаш, не задържаш клиентела. И приключваш. Но на практика не е така- за синчетата на някои е отворено всичко, за неизвестните- всичко е затворено. А ти кой си, че да определяш колко адвокати да има в БГ? Някой от лобистите на намазаните? И чисто информативно, би ли посочил коя е колегията, и коя шефката? Защото… Покажи целия коментар »

The Grey Knight
The Grey Knight
09 май 2021 15:52
Гост

Абсолютно си прав, колега. Миналата година така на изпита за младши една скапана мумия ме пита някаква абсолютна глупост и накрая 5.50 и пак резерва и пак к… А съм имал и оценки от комисия 5.75, 5.75, 5.75, 4.75…. да им…

Професора.
Професора.
09 май 2021 16:06
Гост

Е за там вече наистина трябва да си на човека човека.Ако бе си само благодарим за участието

По точка втора
По точка втора
10 май 2021 9:36
Гост

Колега напълно съм съгласен с точка 1 и 3, но бидейки от тройкаджиите изкарали изпита, ще ви кажа едно. Тъпият тест е цитати от закона. Буквално разпоредбите. Не се променят много тестовете вие не сте чел. Няма учебник… За петте въпросчета в края на всеки раздел, които не са разпоредби от закона се търсят в съдебната практика. Не сте ли решили тестовете назад? Тук не ти искат определенията от учебниците, а практическо разбиране … Завъртат ги по различен начин и това е. Прословутия казус – дават ти закона и всички тълкувателни решения в три сборника. Да си минал по съдържанието… Покажи целия коментар »

Ужас и безумие
Ужас и безумие
07 май 2021 14:18
Гост

Колко пъти да се взема решение от Върховния орган на адвокатурата – ОСАС – за изготвяне на нов закон! Колко! И онези „висши адвокатски съветници“ воглаве с Негенцова и Гегова да го саботират! И за това не се носи никаква, забележете НИКАКВА отговорност по сега действащия ЗА и все още и.ф. ВАдС!? Който си прави каквото си иска по ЗА, приет от НДСВ и ДПС, по лична заръка на Борислав Ралчев, тогавашен депутат от Варна. Понастоящем – покойник. Тези покойници във ВАдС трябва веднъж за винаги да заспят! Ама истински. То не бяха далавери, нагласени тестове и конкурси, саботажи, обиди,… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
08 май 2021 8:14
Гост

Не те знам кой си, но си злобен и некомпетентен. Как Гигова точно го саботира като написа законопроект с огромна група от адвокати, аз лично присъствах на дискусия и представяне от ОСА на проекта! А това, че не ти стига акъла да се сетиш, че не можеше да мине в НС през последните две години заради проблеми извън адвокатурата, си е твой проблем. Спънаха го и проблеми вътре в адвокатурата, щото всеки с балудна хрумка държеше да влезе в закона…

Амбициран селяндур, от дълбоката провинция
Амбициран селяндур, от дълбоката провинция
09 май 2021 19:39
Гост

Гегова бре! Коя беше Гигова … не се сещам …

Анонимен
Анонимен
07 май 2021 10:06
Гост

При това, че се заплаща такса за явяване на този изпит, редно е комисията да провери и да обяви с точност точките на всеки един кандидат независимо дали крайнста оценка е да или не. Както са описали в статията, на листа, който е показан на кандидата, е имало само едно НЕ без отбелязване на верни/грешни отговори. Колкото и да е интелигентен един човек, той не е застрахован за технически грешки. Как при проверка на десетки писмени работи без отбелязване на грешки и общи точки, могат да гарантират, че всичко е точно? Една сгрешена точка е решаваща, а разходите за този… Покажи целия коментар »

Кандидат
Кандидат
07 май 2021 9:57
Гост

Кой е бил адвокат на ВАдвС и по чии инструкции е вършил тези чудеса по делото, които са направо срамни?

ПиХ
ПиХ
07 май 2021 9:55
Гост

Всъщност от гледна точка на ОРЗД трябва да се предостави достъп до данните които са налични и се обработват в регистър или компютърно. Администраторът няма задължение да съставя нови данни – напр. да отбелязва кои отговори са верни. (Това може да следва от другаде – конкуренция, право на труд…)

Немак
Немак
08 май 2021 0:29
Гост

В решението на АССГ е засегнат този въпрос. Проверката на изпитните работи става чрез шаблон. АССГ казва: Висшият адвокатски съвет е пропуснал да съобрази, че чрез шаблона, който в конкретния случай улеснява Комисията по чл. 5 от Наредба № 2/ 29. 10. 2004 г. да извърши проверка на писмените работи, се обективират конкретните резултати на всеки отделен кандидат, при налагането на шаблона върху съответната писмена работа и които резултати безсъмнено представляват лични данни. Обстоятелството, че тези конкретни резултати не се обявяват нито върху самия тест, нито по друг начин, когато кандидатът не е отговорил на повече от 80 % на… Покажи целия коментар »

адвокатския изпит да отпадне!
адвокатския изпит да отпадне!
07 май 2021 9:02
Гост

Изобщо не трябва да има адвокатски изпит. Съсловната адвокатска организация има интерес да приеме по-малко кандидати, което и реално се случва. Адвокатурата е в конфрикт на интереси-те същевременно провеждат изпита, аимат интерес да приемат по-малко кандидати. Изпитващи по правило са лица, неизбитвани на същия този изпит-което е лек абсурд. Също така, за да станеш правоспособен юрист си ходил на 40 текущи семестриални изпита в университата , шест държавни идпита(шест, а не три-защото писвмената и устната фаза са отделни изпити). После си ходил на още по-държавен изпит пред министерството на правосъдието-който днес ес голяма сложност, не е като преди време. В… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
07 май 2021 9:54
Гост

я ходи да си четеш учебниците – аз съм минал изпита, ти явно не можеш,и затова и не искаш да го има….ми дай тогава направо съдия да те направим

Баце
Баце
07 май 2021 11:21
Гост

Държавата казваш. Браво бре Каун! Конституция значи ли нещо за теб? Изпит трябва, но негласен за наши хора и от висш съвет със свалено доверие!

мнение
мнение
07 май 2021 8:54
Гост

Редно е и да се предвиди механизъм за арбитраж-за оспорване на оценката от изпита. Особено при спорна съдебна практика. Всъщност, ако добре си мотивирал „неправилен отговор“-според комисията на казус, оценката следва да е положителна.

Анонимен
Анонимен
07 май 2021 8:36
Гост

Всеки конкурс следва да е прозрачен. Господа и дами от ВСС, вземете пример, нали сте непримирими борци за справедливост.

Джонката
Джонката
07 май 2021 8:22
Гост

Супер. Време беше.

Лалов
Лалов
07 май 2021 8:22
Гост

Готина идея

Саливерстров
Саливерстров
07 май 2021 8:21
Гост

Успех

Nikolov
Nikolov
07 май 2021 8:20
Гост

Да се надяваме, че това ще промени всичко.

Зоро
Зоро
07 май 2021 11:14
Гост

Напротив

Лелиева
Лелиева
07 май 2021 8:20
Гост

Повече от логично.

М. Кирилов
М. Кирилов
07 май 2021 8:19
Гост

Според мен е редно да се дават крайните резултати на всеки кандидат. Иначе няма прозрачност.

Черковски
Черковски
07 май 2021 8:18
Гост

Те и в частните институции е хубаво да се замислят за същото.

Манов
Манов
07 май 2021 8:17
Гост

Умно е да е прозрачно всичко.

Ivica
Ivica
07 май 2021 8:16
Гост

Да, аз също се чудя как може да се случи така, че да не се дават резултатите на хората.

Haralampi
Haralampi
07 май 2021 8:16
Гост

Струва ми се честно.