Допустима ли е вечна полицейска регистрация, каквато е на практика тя за всеки осъждан в България, независимо от престъплението, което е извършил и от времето, което е минало след изтърпяване на наказанието? На този въпрос (пълния текст на преюдициалното запитване виж тук) се очаква да даде отговор Съдът на Европейския съюз (СЕС).

Той е бил поставен пред него от състав на Върховния административен съд (ВАС), който е установил, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация. Същевременно, правото на ЕС изисква личните данни да не се съхраняват за период по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват и изисква администраторът им – в случая МВР, да установи срокове за тяхното изтриване или периодичен преглед.

Това е трето запитване, което българските съдии отправят пред съда в Люксембург, във връзка с това как у нас се обработват и използват данните, събрани във връзка с преследването на престъпления (виж тук и тук).

Както „Лекс“ писа, Специализираният наказателен съд отправи питане за автоматизма на полицейската регистрация на всеки с обвинение за умишлено престъпление от общ характер и лишаването на съда от всякаква възможност за преценка на основателността, когато разпорежда принудителното ѝ извършване (повече виж тук). Преди това този проблем беше поставен пред ВАС, като адвокат атакува текст от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация (виж тук). Делото обаче беше спряно, защото върховните съдии установиха, че той произхожда от самия Закон за МВР и затова оспориха разпоредбите за полицейската регистрация в него пред Конституционния съд (виж тук). Конституционните съдии пък отхвърлиха искането им заради неизяснено приложимо право на ЕС (виж тук). Така сега по отношение на принудителната полицейска регистрация се чака произнасянето на СЕС, но преди той да излезе с решение, ВАС постави пред него и проблема с практически вечната регистрация на осъжданите.

Повод за сезирането на съда в Люксембург е искането на осъден за лъжесвидетелстване да бъде заличена полицейската му регистрация. Мъжът е осъден на една година пробация и я е изтърпял на 14 март 2018 г. На 15 юли 2020 г. подава искане до полицията в Казанлък регистрацията му да бъде премахната, тъй като реабилитацията му е настъпила на 14 март 2020 г.

МВР отказва, като изтъква, че „осъждането с влязла в сила присъда не е сред лимитативно изброените основания за снемане на полицейската регистрация по чл. 68, ал. 6 ЗМВР (разпоредбата виж в карето), включително и при настъпила реабилитация“.

Следва жалба до Административен съд София-град (АССГ), който потвърждава отказа за заличаване на регистрацията. Той също изтъква, че „реабилитацията не е сред изрично изброените в закона основания за снемане на полицейската регистрация и доколкото последната има различна цел (чл. 27 ЗМВР да обезпечи националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред) от тази на реабилитацията – да заличи осъждането и занапред последиците от него, свързани със самото осъждане, то основанията не могат да се тълкуват разширително“. АССГ подчертава, че ЗМВР е специален по отношение на общите норми в областта на защита на личните данни и затова е невъзможно да бъде свалена полицейската регистрация на основания, различни от посочените в него.

Осъжданият мъж от Казанлък обаче се позовава на Директива 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Той изтъква, че според нея не може да съществува безкраен срок за съхраняване на личните данни, а в случая с осъжданите в България се получава именно това.

Така казусът стига до върховните съдии Виолета Главинова (председател на състава), Галина Карагьозова и Полина Богданова (докладчик), които решават да отправят преюдициално запитване до СЕС.

Пред съда в Люксембург те сочат, че полицейската регистрация в същността си е обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, или изпълнението на наказания, или за предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване. Българското законодателство позволява при определени предпоставки полицейска регистрация да бъде снета, но между тях не фигурира настъпила реабилитация. „Следователно не може да се стигне до снемане на регистрацията в тази хипотеза, а нито една от другите не би могла да бъде приложена“, пише съставът на ВАС.

Той напомня, че Директива 2016/680 изисква гаранции, че събраните данни не надхвърлят необходимото и не се съхраняват за период по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. И изрежда изискванията, които въвежда директивата. Тя задължава държавите да определят подходящи срокове за изтриването на личните данни или за периодичната проверка на необходимостта от съхраняването им, включително процесуални мерки, обезпечаващи спазването им. Освен това трябва да информират субекта на данните за срока за съхраняване или поне затова как ще бъде определен той.

„Настоящият съд намира, че не е ясно, дали така поставените цели от Директивата допускат законодателни мерки на държавите-членки, които да водят до практически неограничено право за обработване на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, или изпълнението на наказания и отпадане на правото на субекта на данните за ограничаване на обработването, заличаване или унищожаване на данните му“, заявява ВАС.

И затова отправя следния въпрос до СЕС: Тълкуването на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета във вр. с чл. 13, § 2, б. „б“ и § 3 от същата допуска ли национални законодателни мерки, които да водят до практически неограничено право за обработване на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, или изпълнението на наказания и/или отпадане на правото на субекта на данните за ограничаване на обработването, заличаване или унищожаване на данните му?“.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иванов
Иванов
09 август 2022 15:52
Гост

Има ли решение вече?

VVolf
VVolf
02 август 2022 15:46
Гост

Няма такова животно „доживотна полицейска регистрация“.
В кой век живеем? За какво е всичко това? Стига полицейщина!

Виви
Виви
30 юли 2022 18:40
Гост

И какво излиза, българският законодател, знаейки колко безразборно са създавани съществуващите електронни системи от данни в полицията и изключително трудната връзка помежду им, не смее да разпореди изтриване на данни от тях при определени условия, защото това май не може да става автоматично, а трябва да става ръчно, разбирай по субективното усмотрение на някой полицай.
Вместо да се приемат съответните изменения и допълнения в нормативната уредба и да се предвиди контрол и отговорност, занимават административният съд в Бг и Съдът на ЕС да решават елементарно решим законодателно проблем. Срам!

Мики
Мики
28 юли 2022 13:12
Гост

Не смятам, че е правилно полицейската регистрация да бъде сваляна.

Anonimen
Anonimen
28 юли 2022 13:14
Гост

В ЕС явно не мислят така. Виж цитираните директиви.

Сашо
Сашо
28 юли 2022 13:26
Гост

Бихте ли се аргументирали?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2022 10:35
Гост

Дано следващият въпрос, с който да се занимаят, е за вечните досъдебни производства, които Гешевтурата нарочно държи на трупчета до изтичането на давността, за да може да изнудва лицата, чиито имена са в кориците на делото.

Тихомир
Тихомир
28 юли 2022 13:17
Гост

Подкрепям! Трябва да се сложи край на тази порочна практика.

33Foggy
33Foggy
28 юли 2022 10:30
Гост

Ееее, айде! Най-накрая!

беззаконие
беззаконие
28 юли 2022 10:30
Гост

Средство милицията да рекетира гражданите-които са регистрирани, и да ги държи на къса каишка, ето например този случай-лице подава ВЕРНИ сигнали срещу беззакония на милицията, и вместо да се отреагира на сигнали, и нередностите-отстранят милицията проверява дали е регистриран(оказва се ,че не е, но милицията продължава да търси кусури сред роднини, приятели, съседи, и не намира такива), и снимат къщата му https://e-vestnik.bg/28875/za-politsiata-v-pordim-ili-mvr-collateral-damages/ . Тоест-ПОДАВАШ ВЕРНИ СИГНАЛИ ПРОТИВ МИЛИЦИЯТА, И МИЛИЦИЯТА ТЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ ИМАШ МИЛИЦИОНЕРСКА РЕГИСТРАЦИЯ-това къде, в кой закон е записано, и има ли значение, ако сигналът е верен криминалното минало на лицето.. Изнудвачески метод, използван за цели, нямащи… Покажи целия коментар »

Дори
Дори
28 юли 2022 10:29
Гост

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Несправедливост
Несправедливост
28 юли 2022 10:26
Гост

Това е проблем, който слага черен печат на десетки хиляди българи

Лола
Лола
28 юли 2022 10:25
Гост

КРАЙ на полицейщината

Филип
Филип
28 юли 2022 10:24
Гост

Ееее, браво!

Адвокат
Адвокат
28 юли 2022 10:24
Гост

Всички изпускат нещо много важно. МВР поддържа няколко регистъра с полицейски регистрации. По-важен е регистърът със заявителските материали срещу опрeделено лице. Именно с този регистър боравят патрулните полицаи, които ви спират на улицата и ви проверяват за „кодове“ по радиостанцията при дежурния. И именно тези „кодове“ не се заличават никога, даже когато на лицето не е било повдигнато съответното обвинение. И дежурният, като съобщи на патрулния полицай, че имаш код за наркотици или за кражба на автомобил, започва тормозът…

гуд олд коп
гуд олд коп
28 юли 2022 11:39
Гост

Така като се тръгнали, изискайте изтриването от архивите на МВР всички оперативни разработки, по които няма присъди или лицата са реабилитирани….За да функционира правоохранителната система, тези неща са необходими, не може да градим всичко единствено и само върху присъдите

ганю
ганю
28 юли 2022 22:56
Гост

Мислиш ли, че разбират какво им обясняваш?

ганю
ганю
28 юли 2022 22:58
Гост

Що пишете смехории?!

Daffie
Daffie
28 юли 2022 10:24
Гост

Време беше!

Николо
Николо
28 юли 2022 10:23
Гост

Белким Съдът в Рюксембург сложи край на тази недопустима вечна регистрация

Заки
Заки
28 юли 2022 13:20
Гост

Дано решат така.

Косара
Косара
28 юли 2022 10:22
Гост

В България личните данни ги нямат за нищо

Чавдар
Чавдар
28 юли 2022 13:22
Гост

Затова ще ни съдят и глобяват постоянно.

Константин Стаменов
Константин Стаменов
28 юли 2022 10:19
Гост

Крайно време е тази глупост за се премахне

Лазар
Лазар
28 юли 2022 10:18
Гост

Вечната полицейска регистрация е милиционерски инструмент за очерняне

Симо
Симо
28 юли 2022 13:23
Гост

И изнудване.