Правото на Европейския съюз не допуска общо и неизбирателно запазване на данни за трафик и за местонахождение, като в България. Това постанови Съдът на ЕС по запитване на вече закрития Специализиран наказателен съд (пълния текст на решението виж тук).

В България операторите са задължени да пазят трафичните данни на всичките си абонати в продължение на 6 месеца. Право на достъп до тях може да бъде получено от прокуратурата и службите след съдебно разрешение и само за предотвратяването и разкриването на тежки престъпления и на сериозни заплахи за обществената сигурност. Тази уредба мина през проверката на Конституционния съд през 2015 г. и 2020 г. През 2015 г. той обяви за противоконституционно запазването на трафични данни за деяния, които не са тежки престъпления и за издирване на лица. КС не видя проблем с общото и неизбирателно запазване на данни с цел наказателно преследване на тежки престъпления, при условие че срокът на запазване не е прекомерно дълъг, какъвто според него е този от шест месеца. КС прие, че на практика не съществува друг способ, който може да осигури необходимите сведения за целите на борбата с тежката престъпност, относно времето, предшестващо престъпното деяние.

Сега обаче СЕС казва друго. Нещо повече, той изтъква, че е недопустимо да се дава достъп на разследващите до трафични данни, без да гарантира, че лицата, за които става въпрос, „са били уведомени за това в степента, предвидена от правото на Съюза, и без посочените лица да разполагат с правно средство за защита срещу неправомерен достъп до тези данни“.

Диспозитивът на решението на съда в Люксембург, което е задължително за всички, гласи :

Член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година, във връзка с членове 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска:

–        национално законодателство, което предвижда превантивно, за целите на борбата с тежката престъпност и предотвратяването на сериозни заплахи за обществената сигурност, общо и неизбирателно запазване на данни за трафик и на данни за местонахождение, дори ако посоченото законодателство ограничава във времето това общо и неизбирателно запазване до период от шест месеца и предвижда определени гаранции в областта на запазването и достъпа до съответните данни,

–        национално законодателство, което не предвижда ясно и точно, че достъпът до запазените данни е ограничен до строго необходимото за постигането на преследваната с това запазване цел.

Член 15, параграф 1 от Директива 2002/58, изменена с Директива 2009/136, във връзка с членове 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и във връзка с членове 13 и 54 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета трябва да се тълкуват в смисъл, че:

не допускат национална правна уредба, която предвижда достъп от страна на националните органи, компетентни в областта на разследването на престъпления, до законно запазени данни за трафик и данни за местонахождение, без да гарантира, че лицата, до чиито данни са имали достъп тези национални органи, са били уведомени за това в степента, предвидена от правото на Съюза, и без посочените лица да разполагат с правно средство за защита срещу неправомерен достъп до тези данни“.

В решението си СЕС припомня практиката си, че запазването на данни за трафик или за местонахождение, при всички положения е сериозна намеса, независимо от срока на съхраняване, от обема или вида на съхранените данни, когато от посочената съвкупност от данни може да се направят много точни изводи относно личния живот на засегнатото лице навици, място на постоянно или временно пребиваване, ежедневни или други пътувания, упражнявани дейности, социални връзки и кръгове и по този начин да се установи профилът на посоченото лице.

По-нататък съдът посочва, че обстоятелството, че запазването на тези данни в България се основава на ясни и точни правила, които включват и гаранции за сигурността и защитата на запазените данни, не променя констатацията, че тази правната уредба у нас предвижда общо и неизбирателно запазване на данните за трафик и на данните за местонахождение. СЕС подчертава, че запазването на данните и достъпът до тях представляват отделни видове намеса в основните права, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС, а съществуващите задължения за доставчиците на електронни съобщителни услуги да гарантират сигурността и защитата на запазените от тях данни не може нито да ограничи, нито да отстрани тежката намеса в тези права, произтичаща от общото запазване на данните.

Затова съдът в Люксембург приема, че национално законодателство, което предвижда превантивно, за целите на борбата с тежката престъпност и предотвратяването на сериозни заплахи за обществената сигурност, общо и неизбирателно запазване на данни за трафик и на данни за местонахождение, дори ако посоченото законодателство ограничава във времето това общо и неизбирателно запазване до период от шест месеца и предвижда определени гаранции в областта на запазването и достъпа до съответните данни, е несъвместимо с правото на ЕС. И освен това постановява, че правото на съюза не допуска национална правна уредба, която предвижда достъп  до трафични данни без да гарантира, че лицата, до чиито данни са имали достъп разследващите, са били уведомени за това в степента, предвидена от правото на съюза, и без посочените лица да разполагат с правно средство за защита срещу неправомерен достъп до тези данни.

 

59
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
John Hubbert
John Hubbert
28 ноември 2023 21:32
Гост

What an amazing article,
DGME

DGME
DGME
10 ноември 2023 6:43
Гост

Yes Love this portal really helped me a lot with my credit card stuff.
Thanks a lot. DGME

DGME
DGME
10 ноември 2023 6:42
Гост
My Receiptify
My Receiptify
10 ноември 2023 6:42
Гост

Yes Love this portal really helped me a lot with my credit card stuff.
Thanks a lot. Receiptify

Julie minmi
Julie minmi
05 ноември 2023 4:03
Гост

Thanks for this amazing information.
http://www.upsers.com

Heather Anderson
Heather Anderson
05 ноември 2023 4:01
Гост

GOOD INFORMATION. All thanks to myccpay

Liana brat
Liana brat
05 ноември 2023 4:05
Гост

Yes Love this portal really helped me a lot with my credit card stuff.
Thank a lot. MyCCPay Portal

kinnser net
kinnser net
01 септември 2023 5:59
Гост
sonivaj
sonivaj
25 август 2023 13:26
Гост
Kinnsernet Login 2023
Kinnsernet Login 2023
25 юли 2023 7:31
Гост
meryemhemani
meryemhemani
18 юли 2023 15:46
Гост
stivenston8
stivenston8
22 юни 2023 9:11
Гост

Feedback from customers plays a vital role in shaping the services and products offered by Tim Hortons.
https://gab.com/Dfretbghy/posts/110541501289104271

mokaro3278
mokaro3278
13 юни 2023 9:27
Гост

CVS Health Survey Finds Consumers More Likely to Get Vaccinated Following Last Year’s Record Breaking Flu Season.
https://takesurvey.onl/cvshealthsurvey/

fetew57245
fetew57245
13 юни 2023 8:32
Гост

(ii) SURVEY INVITE: Entrants making a purchase (of any amount) at Walmart.com, Walmart.com/grocery, a participating Walmart retail location and any Walmart …
Visit My Post: check Here

yashvi
yashvi
26 май 2023 11:57
Гост
Kinnsernet Login 2023
Kinnsernet Login 2023
20 май 2023 7:17
Гост
Shellyi
Shellyi
28 април 2023 19:55
Гост
hemani
hemani
26 април 2023 15:56
Гост

GOOD INFORMATION
vystar login

elia2200
elia2200
24 април 2023 20:10
Гост

The Mayo Clinic Patient Portal is an online, interactive portal that gives patients access to their medical records. Patients can also request appointments and …

mayo clinic patient portal login

aaravityovi
aaravityovi
13 април 2023 12:50
Гост

Disneyplus.com Login: is a streaming site that gives an array of related to Disney content. Disneyplus.com Login

James M. Gibbs
James M. Gibbs
26 ноември 2022 9:30
Гост

A commitment of appreciation is all together for sharing, I found a tremendous store of stimulating information here. A striking post, incredibly grateful and obliging that you will make on a very major level more posts like this one. https://www.dgme.us/

Brett F. Davis
Brett F. Davis
25 ноември 2022 13:21
Гост

A commitment of appreciation is all together for sharing, I found a tremendous store of stimulating information here. A striking post, incredibly grateful and obliging that you will make on a very major level more posts like this one. https://www.officefootballpool.net/

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2022 10:34
Гост

Колеги, никога, ама никога не си вадете изводи за съдебно решение от статия в медиите, защото може да е изкривена и писана от неюрист, както е в конкретния случай. СЕС нищо не отменя, нито налага някакви законови ограничения. А.Винаги четете европейските решения на оригиналния език или сами си ги превеждате, защото се случва и българските преводи да са манипулирани- справка- Решение на КС от 2017!

Запитващ юрист
Запитващ юрист
28 ноември 2022 10:25
Гост

Колега, какво конкретно визирате в коментара си ? Решението на СЕС е задължително за прилагането на ПЕС в областта на ePrivacy и предвид това националните съдилища са длъжни да се съобразят с примата на ПЕС и да не прилагат противоречащите норми от ЗЕС и НПК в областта на събирането и предоставянето на трафични данни на органите на реда. Текстът на решението е български, защото това е езикът на производството, а не защото е преведен от съдебен преводач, например (другият единствен достъпен език на решението е френският, който вече текст е преведен). Какво имате предвид и под референцията към решение на… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
25 ноември 2022 0:50
Гост

Може би аз нещо не разбирам, но не мога да си представя как се запазват необщо и неизбирателно данните за трафика. Какво изобщо означава в тази му част решението на СЕС? Кой и на какъв принцип трябва да решава кои данни и за какъв период ще се запазят и кои не? Например в хода на разследването се установява, че трябва да се провери версията на свидетеля Х, че лицето Y му се е обадило еди кога си от еди кой си телефон – кой и на какъв принцип трябва да е решил дали данните за трафика към и от номерата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2022 9:36
Гост

Поредно бля, бля европейско решени.

Въпрос за 1 лв.
Въпрос за 1 лв.
24 ноември 2022 20:57
Гост

Чудя се това съдебно решение как ще му го разяснят на „бесния“ милиционер и дали някога ще успее да проумее кое е по-важно, правата на хората или интересите на каскетите, респ. тоталитарната държава!

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2022 20:16
Гост

Май СЕС е леко подхлъзнат по начина, по който е записано. Защо ли?

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2022 19:51
Гост

Някой дава ли си сметка, че тези данни може да се окажат решаващи за да се предотврати или докаже престъпление или е по- важно да си запишем името в историята – в крайна сметка Херострат и днес е известен.

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2022 21:39
Гост

Абсолютно сте прав, ами нали при разследване за тероризъм от там се почва, ами националната сигурност?! Не се учудвам на националния съдия, изумява ме СЕС, все се надявах там да има трезв разум, все пак решенията се прилагат на територията на целия ЕС, каква е тази безотговорност да се спасим от казуса по начин, че да не получим още 10 аналогични питания.

Топ ченге
Топ ченге
24 ноември 2022 13:41
Гост

Еха, СЕС защо не „отмени“ направи и разследването, а?

Всички частни компании могат да следят 24-часа всеки човек, чрез приложения и устройства, къде със съгласие, къде без съгласието на потребителя, НО държавата няма право да ползва такива данни при разследването на престъпления….
Нямам думи

Тити
Тити
24 ноември 2022 13:10
Гост

Не ме учудва въобще, че нашата уредба е такава, която предвижда достъп до трафични данни без да гарантира, че лицата, до чиито данни са имали достъп разследващите, са били уведомени.

Танчев
Танчев
24 ноември 2022 12:49
Гост

Надявам се някой да се вземе в ръце у нас

Хари
Хари
24 ноември 2022 12:54
Гост

Въпросът е, кога ще го направят.

Иванов
Иванов
24 ноември 2022 12:49
Гост

Да видим ще се промени ли нещо

Димо
Димо
24 ноември 2022 12:55
Гост

Дано да е към по-добро.

Стратиев
Стратиев
24 ноември 2022 12:45
Гост

Оф, да пазят данните и 5 години ако искат. Какво ме интересува. Нали не извършвам престъпления. Да мизерен съм, без голяма заплата съм, но това е така, защото си работя честно, не въртя интриги, не се мъча да крада пари от евро фондове, не изнудвам, не убивам. Така е. Ще си живея без пари за нова кола и без да ида някога на екскурзия примерно до Перу, но поне съм чист пред съвестта си. Та мен не ме бърка и пет години да ми пазят трафичните данни. Проблем е на тоя дето има нечисти намерения.

Ginev
Ginev
24 ноември 2022 12:48
Гост

И това е така

Димитрина
Димитрина
24 ноември 2022 12:43
Гост

Бас ловя, че тук ще се действа извън закона и тайно.

Ървин
Ървин
24 ноември 2022 12:48
Гост

Ченгесарска република сме, няма как

Pepi
Pepi
24 ноември 2022 12:56
Гост

Както обикновено.

Пример
Пример
24 ноември 2022 12:43
Гост

Абе това е като при претърсването по НПК…ровят из апартамента на заподозрения, намират нещо еротично- и гледайте сеир.

Ребека
Ребека
24 ноември 2022 12:43
Гост

Не се тревожете, те мобилните оператори знаят много повече от това, което вие си мислите, че те знаят за вас.

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2022 12:48
Гост

Нали работих в мобилен оператор в кол център. Като звънне някой с някакъв проблем го питаш за име, таен върпос и отговор, но реално виждаш всичко през програмата на компютъра си. Както и от къде звъни, каква е гледал (примерно порно) и какво ли още не.

Албена
Албена
24 ноември 2022 12:42
Гост

Бъдещето е да ни следят. Чрез всички тези приложения и кукита.

Биляна
Биляна
24 ноември 2022 12:47
Гост

Е вие защо смятате, че навсякъде по света IT сектора е толкова добре платен. За мен идеята е, че всеки човек на планетата може да бъде следен чрез една камара приложения за игри, за улесняване на живота и тем подобни. Някой трябва да ги напише. Ако заплатите бяха значително по-ниски, то нямаше да се случва това заливане с приложения толкова бързо. От там и начина на правителствата и властите да следят хората щеше да се забави значително. За мен да се изливат толкова пари в този сектор не е случайно. Нищо, че ви звучи леко конспиративно. Факт е, че сега… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2022 13:20
Гост

Има разлика между – да те „следят“ след като си дал съгласие в дадени приложения за достъп до местонахождение, интереси, бисквитки и да те следят, без да си дал съгласие за това, за нещо което можеш да извършиш евнтуално (!), и с реален риск с тези данни да бъде злоупотребено по всякакъв начин.

missionlane
missionlane
26 април 2023 11:02
Гост
ipsy
ipsy
21 юли 2023 9:45
Гост
Rent a car Karachi
Rent a car Karachi
30 ноември 2023 17:59
Гост

I’m glad you found the information helpful! Sharing knowledge is a fantastic way to empower others. Your friends will surely appreciate this informative content. Regards Rent a car Karachi

Rent a car Islamabad
Rent a car Islamabad
30 ноември 2023 18:00
Гост

That’s wonderful to hear! Sharing valuable and informative content is a great way to contribute to the knowledge base of your circle. Keep spreading the word! Regards Rent a car Islamabad

Rent a car Rawalpindi
Rent a car Rawalpindi
30 ноември 2023 18:01
Гост

I’m thrilled that you found the information valuable! Sharing informative content is a fantastic way to help your friends and acquaintances stay informed and engaged. Regards Rent a car Rawalpindi

Rent a car Rawalpindi
Rent a car Rawalpindi
30 ноември 2023 18:02
Гост

Absolutely! It’s always great to share insightful and informative content with friends. It could spark interesting discussions and broaden everyone’s perspectives. Regards Rent a car Lahore

SEO
SEO
30 ноември 2023 18:04
Гост

That’s fantastic! Sharing informative posts is a fantastic way to help others learn and stay updated. Knowledge sharing is key to fostering a more informed community. Regards SEO Service

landscaping companies in Dubai
landscaping companies in Dubai
30 ноември 2023 18:05
Гост

I’m delighted you found the post informative! Sharing such content is an excellent way to contribute positively to your friends’ understanding and awareness. Regards landscaping companies in Dubai

Four Seasons Pool & Gardens Landscaping
Four Seasons Pool & Gardens Landscaping
30 ноември 2023 18:06
Гост

I’m so glad you found the information useful! Sharing informative content is like planting seeds of knowledge that can benefit your friends and beyond. Regards Four Seasons Pool & Gardens Landscaping

elon-musk-height-and-weight
elon-musk-height-and-weight
30 ноември 2023 18:07
Гост

It’s fantastic that you appreciated the information! Sharing informative posts is a fantastic way to keep everyone informed and engaged. Regards elon-musk-height-and-weight

DGME
DGME
30 ноември 2023 18:08
Гост

I’m happy you found the post informative! Sharing valuable content is an excellent way to foster learning and knowledge-sharing among friends. Regards DGME

Receiptify
Receiptify
30 ноември 2023 18:09
Гост

That’s great to hear! Sharing informative content is a wonderful way to keep your friends informed and engaged. Keep up the fantastic work of spreading knowledge! Regards Receiptify