България няма право да отказва да издаде паспорт на българчето с две майки – едната българка, другата англичанка, и за целта не е нужно да му съставя нов акт за раждане. Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на Административен съд София-град (АССГ) (пълния текст на решението виж тук).

Двете жени са сключили брак в Гибралтар, Великобритания. През декември 2019 г. в Барселона им се ражда момиченце Сара. Испанските власти записват и двете като майки.

Българката подава искане до район „Панчарево” на Столичната община да издаде акт за раждане на детето. От там ѝ указват да предостави в 7-дневен срок доказателства коя от двете жени е биологичната майка на момиченцето. Жената обаче счита, че съгласно действащото законодателство в България не е длъжна да предостави подобна информация. Така общината отказва да издаде акт за раждане като посочва, че липсват данни за установен произход на детето по отношение на неговата биологична майка. И заявява, че е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй като еднополовите бракове в България са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред.

Жената оспорва отказа на община „Панчарево“ и когато казусът стигна до АССГ, той реши да отправи преюдициално запитване до СЕС (повече за него виж тук).

Днес съдът в Люксембург отговори, че: „По отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Европейския съюз, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена, от една страна, да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти, както и, от друга страна, да признае, също както всяка друга държава членка, издадения от приемащата държава членка документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки.

За да стигне до този извод, СЕС най-напред припомня, че за да могат гражданите на съюза да упражняват правото си свободно да се движат и да пребивават на територията му, Директива 2004/387 задължава държавите членки да издават на своите граждани карта за самоличност или паспорт, удостоверяващи гражданството им.

„Ето защо, при положение че С.Д.К.А. (детето – бел. ред.) е българска гражданка, българските власти са задължени да ѝ издадат българска карта за самоличност или паспорт, удостоверяващи нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти, независимо от съставянето на нов акт за раждане“, заявява съдът.

Той обяснява, че подобен документ, самостоятелно или заедно с такъв, издаден от приемащата държава, трябва да дава възможност на детето да упражнява правото си на свободно движение с всяка от двете си майки, чийто статут на родители вече е установен. И напомня, че ДФЕС (чл. 21, §1) включва правото гражданите на съюза да водят нормален семеен живот заедно с членовете на своето семейство както в приемащата държава членка, така и в държавата членка, на която са граждани, при завръщането им в нея.

„Тъй като испанските власти установяват законно съществуването на биологична или юридическа връзка на произход между С.Д.К.А. и нейните двама родители, и я удостоверяват със съставения акт за раждане на детето, съгласно член 21 ДФЕС и Директива 2004/38, доколкото В.М.А. и К.Д.К. са родители на ненавършил пълнолетие гражданин на Съюза, по отношение на когото действително упражняват родителски права, всички държави членки трябва да им признаят правото да придружават този гражданин, когато той упражнява своите права. Ето защо, от една страна, държавите членки са задължени да признаят тази връзка на произход, за да позволят на С.Д.K.A. да упражнява правото си на свободно движение с всеки от родителите си. От друга страна, двамата родители трябва да имат на разположение документ, който им дава право да пътуват с това дете“, пише СЕС.

Съдът посочва, че действително, правилата за гражданското състояние на лицата са от компетентността на отделните държави и те са свободни да предвидят или не в своето национално право брака между лица от един и същ пол или качеството им на родители.

„При упражняването на тази компетентност обаче всички държави членки трябва да спазват правото на Съюза, и по-конкретно разпоредбите на Договора относно свободата на гражданите на Съюза на движение и на пребиваване, като за целта признаят гражданското състояние на лицата, установено в друга държава членка съгласно правото на последната“, се подчертава в решението.

От него става ясно, че според СЕС задължението на България да издаде документ за самоличност на детето, което вече има испански акт за раждане с две майки, както и да признае връзката на произход между него и всяка от двете жени (при упражняването от детето на правата му по член 21 ДФЕС и свързаните с него актове на вторичното право), не нарушава националната идентичност, нито застрашава обществения ред у нас.

„Всъщност подобно задължение не предполага съответната държава членка да предвиди в националното си право лица от един и същ пол да имат качеството родители или да признае за цели, различни от упражняването на правата, които това дете черпи от правото на Съюза, връзката на произход между посоченото дете и лицата, които са упоменати като негови родители в акта за раждане, съставен от властите на приемащата държава членка. …Да се лиши детето от връзката с единия от родителите си при упражняване на правото си на свободно движение или да се направи упражняването на това негово право невъзможно или прекалено трудно, поради това че неговите родители са от един и същ пол, обаче е в разрез с основните права, гарантирани с членове 7 и 24 от Хартата“, заявява СЕС.

57
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Коментарно
Коментарно
21 декември 2021 21:00
Гост

Доколкото си спомням, по времето когато възникна казусът, в медиите се появи информация, че англичанката е биологичната майка. Ако беше българката, нямаше да има проблем да покаже какъвто там има документ и общината от своя страна щеше да издаде всякакви документи, защото детето щеше да е българче по произход. Явно ситуацията не е такава. Предполагам, че ако англичанката отиде в Англия, няма да има проблем да изкара каквито иска документи на детето. Друг е въпросът, че английските социални като нищо могат да приберат детето. Проблемът на двете майки е, че англичанката не е гражданин на ЕС и ако извади английски… Покажи целия коментар »

предложение
предложение
15 декември 2021 10:38
Гост

Предлагам България да поиска съдът в Люксембург да бъде преместен в София. Аргументи:
-В София няма нито една институция на ЕС. Ама нито една.
-В източна европа почти няма институции на ЕС. От никъде не следва,че всичко трябва да е на запад. И от никъде не следва,че институция не може да бъде местена.

политкоректно
политкоректно
15 декември 2021 10:35
Гост

А може ли дете да бъде родено от три или четири майки, щом може от две? Откъде следва,че майките може да са само две, а не и повече? Щом една яйцеклетка може да оплоди друга яйцеклетка, защо две яйцеклетки да не могат да оплодят трета?

Дигитално неидентифициран
Дигитално неидентифициран
15 декември 2021 9:35
Гост

Проблемът е ясно описан от коментиращите по-долу, които очевидно са по-наясно с фактическата обстановка по казуса от ЕСПЧ. Явно според своите хм… вярвания, въпросните две жени искат всяка от тях да е еднакво майка, т.е. и двете да са майки на детето de jure. Не искат едната да е майка, а и двете едновременно. Новото време и неговите „ценности“ разтягат до болезнени предели концепията за семейство поради свръхзвуковите темпове, с които „прогресира“ сляпата политкоректност. Както е ясно за всички, чели СК поне веднъж, наличие на две майки на едно дете е невъзможно от гледна точка на българското материално право.

Младия адвокат
Младия адвокат
15 декември 2021 9:15
Гост

Да няма после претенции от деветата майка или четиридесет и седмия баща. Майтапа настрана, плоскостта е очевидно наклонена и то доста.

цунг цванк
цунг цванк
15 декември 2021 7:04
Гост

. Значи мешаницата е налице: 1. испанските власти признават двете жени за майки. 2. по силата на членството в ЕС-България признава чуждите актове за Гражданско състояние, на държави от ЕС. 3. В България дете не може да има родители от един пол. 4. В България дете на български гражданин е български гражданин. 5. Испанските власт записват,че детето е дете на двама родители, тоест е дете и на български гражданин-българката му е майка,без значение дали го е родила. 6. Това решение на испанските власти е задължително за България, но в България е задължително,че дете не може да има две майки. 7.… Покажи целия коментар »

въпроси
въпроси
15 декември 2021 6:50
Гост

И как ще бъдат издадени български документи за самоличност, след като не е ясно коя от двете жени го е родила-нали те отказват да уточнят въпроса. Не е ясно дали детето е български гражданин. Ако детето е български гражданин-очевидно има право на паспорт, , но нали не е ясно точно това. По дефиниция, и по биология няма как дете да има две майки, но явно това е възможно в Люксембург. Не е ясно в графата баща на заявлението какво ще се впише, след като е с две майки, като едната жена е забременяла от другата. Явно от яйцеклетка може да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 21:12
Гост

Ами щом не трябва да му се издава български акт за раждане, да му дават там български паспорт и да се приключва тая драма.

гейропо...
гейропо...
14 декември 2021 17:24
Гост

Отдавна е време да напуснем ЕС. но нямаме гащи да защитим държавния си суверенитет, върховенството на нашата Конституция пре гейските съчинения на ЕС либерасти, и най-вече – на интересите на нашата държава и народа й!
Полша, например, ясно заяви, че държи на тези ценности и че ако бъде финансово санкционирана от еврогейци за това спира плащането на вноски от своя страна. Идва полско излизане от ЕС, вероятно няма да е последно.
Ние винаги се присъединяваме към загнили съюзи в момента на якото им размирисване. И винаги страдаме от тази своя погрешна преценка. Национална съдба…

Всички проруски тролове в Сибир!
Всички проруски тролове в Сибир!
14 декември 2021 18:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 14:57
Гост

Добре де, не може ли да се приеме, че българката е майка на детето /все едно тя го е родила/, а бащиното и фамилното име на детето да се образуват по реда на чл. 15 ал. 1 от ЗГР, който сочи какво се прави, когато произхода на детето, е установен само по линия на майката. Няма ли да се реши казуса така. Според мен да

LSSAH
LSSAH
14 декември 2021 14:51
Гост

Победа за психично болните явно.

Шони
Шони
14 декември 2021 14:20
Гост

Не мога да повярвам. Това е напълно неадекватно решение.

ТакаНиСеПада
ТакаНиСеПада
14 декември 2021 13:53
Гост

Преведено на български: „Длъжни сте да признаете детето за българче, и да му издадете документи, съгласно които то има 2ма родители, и тези родители са посочените в испанският му акт за раждане. Как ще го направите, си е ваш проблем“!

Да видим как точно ще се гърчат властите ни

Хахахах
Хахахах
14 декември 2021 12:36
Гост

Това дете, НЕ Е БЪГАРЧЕ !!!
Щом жената с българско гражданство отказва да го припознае, като майка, да си го гледат в Испания.
Цялото запитване от АССГ до СЕС е написано от съдия грантаджия !

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 12:44
Гост

Детето не е виновно, че родителите му са с леки „отклонения“ от приетото за нормално у нас. Ако майка му е българка, тогава има пълното право и то да се нарича българче.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:01
Гост

Хубаво де, ама то коя му е майка? То там е проблема. Едната е българска гражданка, другата не е. СК казва, че майка е тази която роди детето. Айде, баща няма, въпреки, че дете не става от две яйцеклетки, но ние сме грантаджии-йористи и това не ни интересува.
Панчарево са поискали да разберат коя от двете е родила детето и се води МАЙКА, защото това е важно за акта за раждане. Те се правят на ударени напълно нарочно.

гейропо....
гейропо....
14 декември 2021 17:26
Гост

Именно. Майката е жената, родила детето, другата му е никаква по нашето законодателство.
Не следва да признаваме и изпълняваме решения, които са в кардинален разрез снашата Конституция, основи на правото и национални ценности.
Не виждам по каква причина продължаваме да сегърчим в клоаката ЕС.

Заза
Заза
14 декември 2021 14:18
Гост

Да. Обикновено децата плащат за грешките на родителите си.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 12:29
Гост

Проф. Чл.-кор. д.ю.н. Семов сега дали ще напише статия за лекс.бг за Констентуционната идентичност през призмата на Правото на ЕС, след това решение на СЕС и да го коментира?? Съмнявам се…..
Всички удобно ще замълчат, щото на СЕС и ЕСПЧ нищо не трябва да се казва.

Зафир
Зафир
14 декември 2021 14:21
Гост

Защото сме под чехъл. Впрочем ние сами си го направихме.

Четете
Четете
14 декември 2021 12:27
Гост

Четенето с разбиране е голяма трудност за туземците в територията. Проблемът не е в гражданството, то си го има и без да има издаден паспорт. Проблемът е че няма как детето да има две майки в акта за раждане и е недопустимо, някой да налага решения против решения на Конституционния съд. Това ще рече, че решение на съд, който е с дерогирани права от нашата държава може да променя правилата по които сме го дерогирали.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:07
Гост

Напълно съм съгласна. Проблемът не е в гражданството, то е придобито по рождение. От друга страна, родителите не се вписват в нито един документ за самоличност, вкл. и в международния паспорт и личната карта. Има едно елегантно разрешение на така възникналия казус – да се промени ЗГР и подзаконовите актове по прилагането му, като се предвиди отделен вид акт за раждане, когато българския гражданин или гражданска са родени в еврогейска държава с Родител 1 и Родител 2, колкото да се издадат документи за самоличност и тва е. Няма да приемем тези глупости на СЕС и ЕСПЧ.

ТакаНиСеПада
ТакаНиСеПада
14 декември 2021 13:56
Гост

Неприемането на „глупостите“ на ЕСПЧ и СЕС на практика означава отказ от членство в ЕС…

Давам жокер – закон за Фактическото Съпружеско Съжителство би могъл да реши всички горепосочени проблеми, без да пипа трупа на отдавнаумрялатасвещенакрава – „гражданския брак“

Цветомир
Цветомир
14 декември 2021 14:24
Гост

Голям зор беше да сме част от ЕС. Сега ще си носим последствията.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 14:44
Гост

закон за Фактическото Съпружеско Съжителство??? Ти сериозно ли, или отрано си почнал с тревата днес? А закон за ходенето до тоалетна не искаш ли?

darth maul
darth maul
14 декември 2021 19:55
Гост

Това фактическо съпружеско съжителство бе заложено в проекта за нов СК, но в 40-о НС решиха, че „такова животно нема“ и го отхвърлиха!

Кукуригу
Кукуригу
16 декември 2021 10:46
Гост

Забелязала съм, че употребата на изрази като „туземци“ и „територията“ вече е белег на не много висок интелект. Колкото до детето, въпросът, дали то има българско гражданство, е част от основата на спора. Ако наистина нашият правен ред принципно не позволява имане на две майки, то и майкаТА на това дете за нашия правен ред също излиза, че не е известна, защото няма как да посочим за майка само едната от двете фигуриращи в акта му за раждане жени. Освен ако не приемем подхода на общината: кажете коя го роди. Само да не земе се окаже, че е трета, сурогатна,… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
14 декември 2021 11:53
Гост

Изводът е ясен – РКС преди няколко седмици – в коша за боклук с приказките за “конституционна идентичност“ – идентичност имаш когато не разчиташ на пари от ЕС, ако разчиташ – ще се съобразяваш с ПЕС

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 12:30
Гост

Когато се обясняваше, че това Решение на КС няма никаква съществена стойност, някой не се съгласяваше. Ето – още един пример за това. Така ще бъде и при брачните процеси, упражняването на родителски права, Хагската конвенция за гражданскоправните аспекти при отвличане на деца и пр. КС трябва да прогледне някои очевидни неща, а не с патетика да постановява свои решения. Животът е по-пъстър и ще се развива независимо от решенията на КС (както се вижда, когато две жени искат да отглеждат като майки едно дете, никой, вкл. ни „конституционната идентичност“, ни професори, член-кореспонденти)

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:14
Гост

Какво „развитие на живота“ е това бе, манго? Че и правото да съобразяваме с вашите извратености. Но пасаран

ТакаНиСеПада
ТакаНиСеПада
14 декември 2021 13:58
Гост

(*&(*&&% се като кучета и над 63% от българчетата са извънбрачни. По-извратено от това накъде?

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 14:47
Гост

Не си оригинален, грантаджийо! Това няма общо с темата….

Бай Ганьо
Бай Ганьо
14 декември 2021 16:26
Гост

правилно…а на писачите долу – който не му харесва ЕС да върви на по-хубаво място, никой не ги е спрял…ама няма как бг – съдилищата да имат проекти, финансира от ЕС,а пък КС да се репчи с идентичност – докато си на чужда издръжка, нямаш идентичност.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 11:44
Гост

Според мен единствено трябва да изискат информация коя от двете е биологичния родител и след това да уважат заявлението.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:19
Гост

Ти не разбра ли, че общината са поискали такава информация, но тя не им е предоставена напълно нарочно от жителките на о. Лесбос.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 декември 2021 11:29
Гост

Честито, настъплението на неолибералните соросоиди започва…..

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 14:37
Гост

Толкоз от съюза на съдиите и продължаваме подмяната.

waistermajn
waistermajn
14 декември 2021 11:27
Гост

В миграционната служба на Мария Луиза виси Стойко Сакалиев – футболен агент явно е станал, с някакви странни чернокожи хора и им прави паспорти. Щото така е по-удобно за клубовете. Айде моля ви. Даваме гражданства на ишлеме на знайни и незнайни чужденци, които ще седят в сраната около година да играят футбол и после ще бягат някъде.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 декември 2021 12:12
Гост

Демек, ако имаме някакви съществуващи порочни практики, да ги затвърдим и разширим… Добра логика, браво.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:11
Гост

Гражданството няма нищо общо с казуса бе, абдали! Какво ме интересува какво правел Стойко Сакалиев с чернокожи в миграционната служба?

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 11:26
Гост

Еми да му издадат бе. Те на кой ли не негър домъкнат тука уж да рита топка му даваха паспорт и гражданство, остава на това дете да не се даде.

Stratiev
Stratiev
14 декември 2021 11:25
Гост

Стана объркана работата

Жаки
Жаки
14 декември 2021 14:27
Гост

Пълна каша.

Stratiev
Stratiev
14 декември 2021 11:25
Гост

Сега остава родния съд да направи каквото трябва.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:10
Гост

То съдът е ясно какво ще направи, но те актове за раждане не издават. Въпроса е после какво ще правят в общината?

Dimitrina F
Dimitrina F
14 декември 2021 11:25
Гост

Добре е, че се е разрешил този казус

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 13:23
Гост

ГолЕм казус, няма що… Да се занимаваме само с болни мозъци и с хора с отклонения – психични, сексуални и всякакви други.

Фики
Фики
14 декември 2021 14:28
Гост

До там я докарахме.

Mavri
Mavri
14 декември 2021 11:24
Гост

Имаме съмнения, че така ще стане ли? И това не е кой знае какъв проблем.

Агов
Агов
14 декември 2021 11:24
Гост

Страшен казус, няма що.

Mavri
Mavri
14 декември 2021 11:23
Гост

Е това и аз можех да им го кажа. То е ясно, че трябва да се издаде паспорт на детето.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 11:23
Гост

Бе не се излагайте бе. Европа дава гражданство на млади хора араби и африканци без да имат втори родител от Европа. За детенце с европейски родители ще се умува какво да го правели.

Кукуригу
Кукуригу
14 декември 2021 12:02
Гост

То тука спорът не е баш дали да се даде гражданство.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 11:22
Гост

Е тя Европа така дава гражданства. Така е.

Панайот
Панайот
14 декември 2021 11:13
Гост

Не знам къде ще му излезе краят

Анонимен
Анонимен
14 декември 2021 11:24
Гост

Къде трябва да му излиза края?