С наредбата за конкурсите се въвеждат критерии за оценяване на магистратите в конкурсите за повишаване, които не съществуват в Закона за съдебната власт (ЗСВ). С този основен аргумент Мария Вранеску от Софийския градски съд атакува във Върховния административен съд (ВАС) чл. 40 от наредбата.

Във въпросния текст се казва, че конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на всички данни от последното атестиране, проверките от по-горестоящите органи и от ИВСС, както и от кадровото досие на кандидатите. Като се посочва, че преценката за професионалните качества на съдиите в конкурса за повишаване се прави въз основа на два вида критерии. Първият е общ и се взима предвид следното: практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право; умения за анализ на правнорелевантни факти и доказателства; способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират.

Специфични критериите за съдии, изброени в наредбата, са: умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно планиране на съдебните заседания; подготовка на съдебно заседание; умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол.

Въз основа на тези данни конкурсната комисия поставя обща оценка, която представлява средноаритметично на оценките по двата критерия.

Според Мария Вранеску по този начин ВСС не е предвидил и уредил ред за провеждането на конкурсите, а е променил законовите критерии за преценка на качествата на магистратите.

ВСС е създал и въвел нов начин на оценяване на кандидатите за повишение. Същият е комбинирал критериите, посочени в чл. 192 от ЗСВ по начин да се промени тяхната относителна значимост в общата оценка, въвел е допълнителни критерии, които законът предвижда да се съобразяват при атестирането, но не и при конкурса за повишаване“, пише в жалбата си Мария Вранеску.

Разпоредбата на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ гласи: „Конкурсната комисия класира кандидатите за повишаване в длъжност според резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровите им дела и преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. При еднакви оценки се назначава съдията, прокурорът или следователят с по-дълъг стаж в съответната система на органите на съдебната власт, а при равен стаж в съответната система на органите на съдебната власт – този с по-дълъг юридически стаж“.

Според Мария Вранеску така, както ЗСВ урежда критериите, означава всеки един от тях да има отделна и самостоятелна тежест в общата оценка. Следователно всеки критерий следва да се оцени отделно от комисията и накрая да се даде общата оценка, като средноаритметично число между оценките по отделните законови критерии, изтъква съдийката.

Нататък тя обяснява, че чл. 40, ал. 1 от наредбата измества тежестта на критериите като ги разделя на две отделни групи като оценяването се дава за всяка от тях, а после се пише една обща оценка, а не по всеки един от елементите.

Изцяло в противоречие със законовата норма във втората група критерии ВСС въвежда нови такива, които по същество представляват част от критериите, които се изследват и съобразяват при атестирането на магистратите и следователно трябва да са част от „Резултатите от последното атестиране“, предвиден като първи критерий по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ (виж критериите за атестиране на съдия в карето – б.а.).

С тази подзаконова уредба оценките на магистратите се формират по начин, различен от предвидените в закона. Следователно уредбата, дадена в атакуваната норма на подзаконовия нормативен акт за оценяване кандидатите магистрати, участници в обявените конкурси за повишаване, се явява създадена в противоречие със законовата уредба“, твърди в жалбата си Мария Вранеску.

Тя обяснява, че чл. 40, ал. 1 от наредбата не може да допълва и изменя чл. 192, ал. 1 от ЗСВ, а само да я конкретизира и уреди изчерпателно, без да я променя.

Нещо повече, според жалбоподателката, ВСС е нарушил Закона за нормативните актове, като не е спазил чл. 194г от ЗСВ, според който редът за провеждане на конкурси и за съставянето на конкурсните комисии се определя с наредба на съвета.

Според Вранеску под „ред“ трябва да се разбира процедура и начин на организация на провеждането на конкурсите, а не допълнителни критерии, по които да се оценяват магистратите.

С тези аргументи тя иска Върховният административен съд да обяви за нищожен чл. 40 от наредбата или да го отмени като незаконосъобразен.

С определение от 27 май тричленен състав на ВАС е допуснал жалбата за разглеждане като делото е насрочено за октомври. Същевременно ще бъде публикувано обявление в Държавен вестник и всеки, който е заинтересован, може да се включи в него.

Мария Вранеску участва в конкурса за повишаване в Гражданската колегия на Върховния касационен съд, където бяха обявени три места за заемане. Документи подадоха 34 магистрати, един се отказа, друг не беше допуснат и така комисията извърши класирането на останалите 32-ма съдии. Мария Вранеску е класирана на 23-то място.

Пред ВАС тя оспорва и решението на Съдийската колегия, с което бяха назначени трима души на свободните три места. Казусът все още е висящ.

 

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Наблюдател
Наблюдател
06 юни 2019 13:53
Гост

Много си е точно написаното от ВСС, те само детайлизират законовата разпоредба. А това, че магистратите сами водят дела срещу собствената си система като обжалват за щяло и нещяло, щеше да е смешно, ако не беше тъжно

Tene
Tene
31 май 2019 18:49
Гост

Едва ли има по-голяма простотия от конкурсите в съдебната система . Винаги някой обжалва , обжалването се спира заради друго обжалване и нещата продължават с години . Според мен моделът трябва да е съвсем друг за ВКС – избори с тайно гласуване от самите съдии във ВКС и никакво обжалване . Смешни ставаме…не всеки има капацитет за ВКС , колкото и да има желание .

Правда
Правда
01 юни 2019 15:58
Гост

Това е още по-неприемливо. Във ВКС има лобита и си „изтеглят“ „правилните“ кандидати, така че нищо справеливо няма да има. И в командироването е същото. Съдия с 5 години стаж в съответната материя е командирован във ВКС.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 13:39
Гост

Не съм съгласна. В закона най-общо са описани критериите, по които се преценяват качествата на магистратите в конкурсите за повишаване. В наредбата на свой ред те са развити, а не са добавени нови. Все пак когато се каже, че се преценява работата по представените дела, трябва да се регламентира как точно ще се извършва тази преценка. Освен това критериите в атестирането са съвсем различни от тези за конкурсите. Нима когато един съдия иска да бъде повишен, конкурсната комисия посещава съдебни заседания, разговаря с адм. ръководители и т.н. Не го прави. Взима тези данни от атестацията. Така че за мен чл.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 12:52
Гост

Може би оспорването й е свързано с участието й в конкурса за повишаване в Гражданската колегия на ВКС.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 12:54
Гост

Естествено. Ако ВАС обяви за нищожен чл. 40 от наредбата или го отмени като незаконосъобразен, тя ще е по-напред в класирането.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 13:39
Гост

И по-напред да е в класирането, във ВКС няма да я вземат. Каквито и да са „наредбите“ и комисиите. И това се знае много добре. Очевидно целта е да се протака във времето конкурсната процедура, колкото се може повече.

Вътрешно инфо
Вътрешно инфо
31 май 2019 14:07
Гост

Много топло.
Всичко се прави с цел заведеното от нея дело срещу конкурса за ВКС – ГК да бъде спряно докато приключи делото за Наредбата – по примера с десетките спрени дела по вече отменения § 6. По този начин срокът за прилагане на чл. 193, ал. 6 ЗСВ за тези под линия от същия конкурс, измежду които е и тя, ще се продължи почти до края на мандата на този ВСС.
Найс, а….

анонимен
анонимен
31 май 2019 14:58
Гост

Преди няколко години, когато в един избор получи 0 гласа пак подаде жалба и след това я оттегли като случайно или не кацна в ТО. Та и сега същото. Според мен не е нито за ВКС, нито за САС.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 12:49
Гост

Наредбата на ВСС в случая е в разрез с нормативната уредба, което е недопустимо.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 13:36
Гост

Така ли? Ма имаш ли някакви юридически аргументи или си пишеш по направление?!