Съдия иска Върховният административен съд (ВАС) да осъди Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да обяви конкурс за повишаване.

Жалбата е подадена от Атанас Атанасов, наказателен съдия от Софийския градски съд и е срещу решението на СК на ВСС от 4 февруари 2020 г., с което кадровиците оставиха без уважение искането му за обявяване на конкурс за апелативните съдилища. Атанасов се позовава на чл. 256, ал. 2 от АПК и оспорва бездействието на съвета по поставения от него въпрос.

Казусът е свързан с тема, която вече няколко пъти беше обсъждана от Съдийската колегия.

На 4 февруари кадровиците разгледаха писмо на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, в което се настояваше да бъде обявен конкурс за повишаване, независимо от това, че все още не е изтекъл 9-месечният срок от приключване на предишния, в който при освободени места се повишават магистрати, класирани под чертата. В дневния ред на същото заседание беше и искането със сходен характер на съдия Атанас Атанасов от СГС – той настояваше да се обяви конкурс за повишаване в апелативните съдилища.

Но тогава мнозинството прие, че трябва да се изчака изтичането на 9-месечния срок преди да бъде обявен нов конкурс, защото той няма да приключи по-бързо отколкото процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Освен това според решение на Конституционния съд тази разпоредба е част от цялата конкурсна процедура, има императивен характер, а и биха се нарушили права и възможности за кариерно израстване на магистрати, ако тя не бъде спазена.

Искането на Атанасов пък беше отхвърлено с аргумента, че все още не е приключил конкурсът за повишаване в апелативните съдилища, обявен през 2018 г. (Тогава обаче стартира конкурс само за две места в наказателните отделения – по едно във Варна и Бургас. За Софийския апелативен съд не беше обявен конкурс) .Също така кадровиците изтъкнаха, че не е приключил и конкурсът за Търговската колегия на ВКС.

Няколко седмици по-късно обаче Боряна Димитрова отново постави този въпрос в дневния ред на Съдийската колегия. Тя застъпи тезата, че няма никаква пречка да се обявят конкурси и то през три месеца за всички съдилища по нива. А разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ следва да се прилага по изключение.

Какво точно ще прави Съдийската колегия засега не е ясно, защото разрешаването на този въпрос беше отложено докато ВАС не се произнесе по жалбата на Атанас Атанасов.

В нея съдията изтъква, че СК на ВСС по закон има задължението да провежда конкурси за повишаване и преместване. В ЗСВ е регламентиран и редът за това, казва Атанасов и посочва какъв е той: в срок до 30 септември всяка година председателите на съдилища уведомяват Съдийската колегия за длъжностите, които предстои да се освободят през следващата година; СК на ВСС определя броя на местата, за които трябва да се обяви конкурс за преместване, респективно за повишаване; обявяване на съответните конкурси по ред от по-горестоящи към по-ниските степени на съдилищата.

Според чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, когато конкурсите за по-горестоящите съдилища не приключат до три месеца, СК на ВСС трябва да обяви конкурс за по-ниските по степен съдилища. „Това правило не е обусловено от конкурсната материя, за която е бил обявен неприключилият конкурс за по-висшестоящия съд“, изтъква Атанас Атанасов.

И посочва, че през юни 2019 г. Съдийската колегия е обявила конкурс за повишаване в Търговската колегия на ВКС. Той не е приключил за три месеца. Заради това на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ СК на ВСС трябва да обяви конкурс за апелативните съдилища. „Тъй като към посочената дата такъв конкурс не е обявен, не е обявен и след това, включително и до настоящия момент, СК на ВСС е в състояние на бездействие по изпълнение на задължение, пряко произтичащо от нормативен акт, за оспорването на което бездействие за мен е налице правен интерес, предвид съответствието ми на изискванията на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ за участие в конкурс за повишаване в апелативен съд“, казва Атанасов.

Той напомня мотивите, с които кадровиците отхвърлиха искането му, а именно, че все още не е приключил конкурсът за ТК на ВКС, както и този за апелативните съдилища от 2018 г. и заради това нямат задължение да обявят нов. „С това свое решение СК на ВСС напълно е игнорирала изричната разпоредба на чл. 189, ал. 1, изр. 3 от ЗСВ, която недвусмислено сочи, че неприключването в тримесечен срок на конкурса за по-висшестоящия съд не само не е пречка, но е и основание за обявяване на конкурс за свободните длъжности в по-нисшестоящия съд“, заявява Атанас Атанасов.

И допълва: „Бездействието на СК на ВСС да обяви конкурс за повишаване на свободните съдийски длъжности в апелативните съдилища е налице и с оглед на извличащото се от съвместното тълкуване на нормите на чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ правило, съгласно което в рамките на една година следва да се обявяват конкурсите за свободните съдийски длъжности в съдилищата, съобразно планирането, произтичащо от обявените до 30 септември предходната година освобождаващи се длъжности. Само по този начин може да бъде обяснено императивното правило на чл. 189, ал. 1, изр. 3 от ЗСВ за обявяване най-дълго през три месеца на конкурси за свободните длъжности в различните по степени съдилища, като се започне с най-висшестоящите. Този срок от три месеца съответства на четирите степени общи съдилища, съответно Върховен касационен съд, апелативни, окръжни и районни съдилища.“

И тъй като последният обявен конкурс за апелативните съдилища е от май 2018 г., необявяването на нов също е бездействие за изпълнение на задълженията от страна на СК на ВСС, твърди Атанасов.

В жалбата си той заявява: „Неприключването на предходен конкурс не е пречка за обявяване на конкурс за повишаване на освободили се впоследствие длъжности в същите по степен органи на съдебната власт. Напротив, нормите на чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1, изр. 3 от ЗСВ установяват задължения за СК на ВСС да обявяват конкурси за повишаване за всички свободни длъжности в съдилищата поне веднъж годишно. В този смисъл следва да се вземе предвид и че обстоятелството, че не е приключила процедурата по назначаване на всички предвидени за заемане с конкурса, обявен с решението на СК на ВСС на 8 май 2018 г., длъжности в съответните апелативни съдилища, не препятства обявяването на конкурс за свободните към подаване на заявлението ми длъжности в тези съдилища, които по едни или други причини не са били обявени за заемане с посочения конкурс. Така например, с конкурса, обявен с решението на СК на ВСС на 8 май 2018 г., са предвидени за заемане общо две свободни длъжности за съдия в Наказателно отделение, съответно по едно в Апелативен съд-Варна и в Апелативен съд-Бургас. Лишено от правна и житейска логика е съждението, споделено от СК на ВСС, че едва след приключване на този конкурс могат да се обявят конкурси за повишаване на свободните длъжности в останалите апелативни съдилища, наказателни отделения“.

Той изтъква пред ВАС, че към момента има 8 съдии, които са командировани на свободни места в Наказателното отделение на САС, които е редно да бъдат обявени за заемане чрез конкурс за преместване или повишаване. А започването на такъв конкурс по никакъв начин не е обусловено или пък препятствано от изхода на този от 2018 г., посочва Атанасов.

Справка на сайта на ВСС показва, че от 2013 г. до момента са били обявени само два конкурса за повишаване в Наказателното отделение на Софийския апелативен съд – единият през 2013 г., а другият – през 2015 г.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
До преждеговорившия
До преждеговорившия
28 февруари 2020 17:53
Гост

Съгласен съм с всичко с изключение на едно – не е пир по време на чума, а пир по време на коронавирус Да сме актуално все пак 🙂

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 17:27
Гост

Атанасов е неориентиран, а от ВСС са идиоти. За тези апел. съдилища и за тези отеделения, където вече е проведен конкурс и спрямо които срокът по чл. 193, ал. 6 ЗСВ не е изтекъл, конкурс не може да се обяви за щатните места, които се освобождават в този срок. За тези места законът е предвидил по-бърз и ефективен начин за заемането им, използвайки резултатите от токущо приключилите тежки, продължителни и отегчителни конкурси. Няма обаче НИКАКВА ПРЕЧКА веднага да се обяви конкурс за тези отделения от тези апел. съдилища, за които през 2018 г. конкурс не беше обявен и спрямо които… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 15:28
Гост

Моля ви за коректни заглавия лекс.бг – все пак сте юридически сайт, а не сайт за плод-зеленчук. ОчевАдно е, че съдийската колегия не може ДА СЕ ОСЪДИ да проведе конкурс. Ако ви е трудно да се ориентирате в материята – вземете някой балетмайстор от брачно отделение на СРС с докторат по административно право и процес за консултант.

ала бала
ала бала
28 февруари 2020 17:44
Гост

я къш оттук и си намери по-добър сайт

Ваня
Ваня
28 февруари 2020 14:38
Гост

Натоварени ли са нак.съдии в САС?
Разглеждат 6 дела на месец, от които Въззивни наказателни дела от общ характер – 6%, наказателните дела за
възобновяване – 3%, частните дела по чл. 274, ал 2 от ГПК – 2%, и 1% –
частни наказателни дела по чл. 243 от НПК. Гледам год.анализ за 2018 на сайта на ВСС.
ТОЕСТ, те гледат едно нохд на два -три месеца. Е, за каква натовареност говорим?! Разбираемо е, че Насето иска да си почива в САС. В сравнение със СГС, НО, това е курорт.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 17:54
Гост

Ех, Ваня, вместо да гледаш анализи на сайта на ВСС, иди в Съдебната палата през месеците януари, юни, юли, август, септември и декември и виж кои състави от САС заседават. Може и през останалото време да провериш по колко време в зала заседават наказателните състави от същия съд.

Принцип
Принцип
28 февруари 2020 12:13
Гост

А има ли нужда от още наказателни съдии в НО на САС? Вижте им натовареността! Какъв конкурс, какви пет лева?
Свободните длъжности трябва да се дадат на ГО, в което издъхваме физически. Насрочване дела за декември . Колегите наказателни съдии нямат работа и това всички го виждаме. Срамно е, че няма председател , който да мисли за колегите.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 12:21
Гост

Искането е за обявяване на конкурс не за нова места, а за такива, на които има командировани. Командировани в продължение на 3-4-5, че и повече години

Тихомир
Тихомир
28 февруари 2020 12:35
Гост

Няма значение дали са нови или съществуващи бройки. Конкурсите се планират и провеждат с оглед натовареността, а не само защото има свободни бройки. СК миналата година точно това обсъждаше. Отправи се препоръка да се трансформират незаетите длъжности от НО в ГО. Но нали се самоуправляваме и затова е пълен батак.

Гост
Гост
29 февруари 2020 7:44
Гост

И в Бургаския Апелативен съд от повече от пет години в НО има командировани съдии, но там проблема е в поведението именно на т. н. „сив кардинал“ във ВСС-Боряна Димитрова, която умишлено саботира приключването на един „брадясал“ конкурс за първоначално назначаване, най-вероятно поради преследването на лобистки цели. (което е цинично на базата на изказването на тази особа за предполагаема липса на интегритет на класирания кандидат, защото бил „перфектен адвокат“, а тава създавало предполагаеми зависимости)!?

мила
мила
29 февруари 2020 10:17
Гост

Потеров, я се скрий вече!

Гост
Гост
29 февруари 2020 12:11
Гост

Мила, отиди да поплачеш на рамото на Борянка? Нали си нейна адвокатска.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 11:10
Гост

Ако се стигне до дело, това ще е прецедент. Но надали ще се случи.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 11:09
Гост

Само два конкурса за повишаване в Наказателното отделение на Софийския апелативен съд за седем години!

Vnm
Vnm
28 февруари 2020 12:16
Гост

Конкурсите се обявяват според необходимостта на съда, а не според нуждите на някой, който гледа само собствената си кариера.
А в случая Насето е повече от сигурен класирал се предвид лобистките практики в кариерното израстване

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 10:59
Гост

Това е резултатът от бездействието на СК на ВСС.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 10:50
Гост

Колегата Атанасов иска да стане апелативен съдия с помощта на ССБ-лобито във ВКС, но четейки жалбата му, съм категоричен, че не са му ясни елементарни неща от административното право и процес. Интересното е наистина ли се надява, че ще му се отвори парашута така?

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 12:22
Гост

Колегата Атанасов иска да бъде обявен конкурс, на който да се яви. Тези с лобитата ги командироват и остават командировани с години

Христо Иванов
Христо Иванов
28 февруари 2020 14:29
Гост

А той не е ли командирован също от години? А няма ли хора на ССБ, които от години стоят във ВКС? Които дори да са загубили конкурс продължават да стоят там? Реторичен въпрос.
Ееее, аман от тази ЕсЕсовска масонска ложа в софийските съдилища. Само вие сте компетентни, само вие сте умни и красиви.

безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
28 февруари 2020 15:22
Гост

То ССБ-лобито във ВКС редовно се проявява в тази насока. Справка-конкурсите за гражданска и търговска материя за апелативни съдилища

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 10:39
Гост

Боряна Димитрова е напълно права. Няма пречка да се обявяват конкурси през три месеца.

Гост
Гост
29 февруари 2020 7:52
Гост

Боряна Димитрова е едно голямо недоразумение във ВСС, в стремежа и да кадрува и да назначава свои хора в съдебната система. А това според мен е форма и начин за създаване на зависимости!

Georgiev
Georgiev
28 февруари 2020 10:30
Гост

Всъщност СК спазва разпоредбата. В противен случай ще се нарушат правата и възможностите за кариерно израстване на магистрати.

Кристина
Кристина
28 февруари 2020 10:34
Гост

В конкретния случай се нарушават правата на магистратите от окръжно ниво, които искат да се развиват кариерно, а не могат, защото не е обявен конкурс за София, а само за Варна и Бургас. И при 8 свободни места е безобразие да няма такъв от пет години.

123
123
28 февруари 2020 10:24
Гост

Не споделям тезата, че може да се обяви нов конкурс в 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 ЗСВ. Но пък от друга страна е безобразие пет години да не се обявява конкурс в НО на САС

мнение
мнение
28 февруари 2020 10:26
Гост

Да, но в този конкретен случай няма и не може да има 9-месечен срок, при положение че от 5 години няма конкурс за наказателното отделение на САС. Т.е. Съдийската колегия трябва да обяви конкурс, независимо че в Бургас и Варна все още не е приключил.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 10:23
Гост

Бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове.
Ще бъде много, ама много интересно дело

вярно
вярно
28 февруари 2020 10:27
Гост

Да, ще бъде, а и решението на ВАС ще е важно, за да се ясно оттук нататък как трябва да процедират двете колегии.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 10:53
Гост

Да бе – супер интересно ще е…. Ще ги задължи да проведат конкурс, нали…хахахаха

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 15:25
Гост

Кое му е интересното при жалба, която е очевидно недопустима, поради това, че е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на ВСС. Правомощието да се обяви конкурс е на съответната колегия и от нея зависи дали, кога и как ще го упражни

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 19:42
Гост

Само където има едни разпоредби в ЗСВ, които задължават за свободните бройки да се обявяват конкурси. Всяка година, от ВКС и ВАС надолу.

.!.
.!.
28 февруари 2020 20:09
Гост

Чак пък да задължават.

а така
а така
28 февруари 2020 10:21
Гост

А така! Пет години да не провеждаш конкурс, да държиш командировани, които са ти удобни, вместо да нещата да стават според професионализма!

интересно
интересно
28 февруари 2020 10:30
Гост

Може и това да е целта. Не знам за НО, но в ГО има командировани, на които шефката на съда много държи и не иска да се разделя с тях. Защо ли?