Съдия се държал весело, дори фриволно, завалял думи и се подсмихвал по време на дело за изнасилване. Не можел да артикулира изречения, повтарял едно и също, а на финала прочел присъда преди да са приключили съдебното следствие и пледоариите на страните. Заради поведението му в зала Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) го наказа със „забележка“, а тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказанието.

Случаят е от есента на 2019 г. На 10 октомври Александър Станчев от районния съд в Русе имал две насрочени дела – едно за пътно престъпление и едно за изнасилване (чл. 152, ал. 1, т. 2, пр. 2 вр. чл. 18, ал. 1 НК).

По време на заседанията обаче съдията се държал странно. Употребявал думи, изрази, невербални форми на изразяване като смях, подсмихване, необясними, нетипични и правещи впечатление жестове с ръце и тяло, не могъл правилно да артикулира често употребявани думи и изрази и имал затруднения при изговарянето им, става ясно от решението на ВАС.

По време на „пътното“ дело Александър Станчев не можел да прочете номера на делото, нито наказанието, за което е постигнато споразумение, като на финала казал само, че наказанието е лишаване от правоуправление, което не било така.

При процеса за изнасилването, съдията не отговорил на искането на страните делото да се гледа при закрити врати, при разпита на майката на подсъдимия се затруднил да ѝ разясни правата, като в крайна сметка заявил: „Нали сте във фактическо съжителство със сина си”. На друг свидетел не разяснил правата, при разпита си човекът казал „отправиха се“, а съдията повторил „справиха се“. Магистратът не предупредил вещите лица за наказателната отговорност и многократно задавал едни и същи въпроси.

Наблюдаващият прокурор Людмила Дончева уведомила ръководителя на РП-Русе Яна Илиева за поведението на съдията, а тя подала сигнал до етичната комисия към окръжния съд в града.

Алкохол или лекарство

Междувременно и председателят на районния съд Пламен Ченджиев научил за случая и още същия ден разговарял с Александър Станчев. Ченджиев се усъмнил, че магистратът е употребил алкохол. Съдията отрекъл и тогава шефът на съда му предложил в 13.30 ч. да даде проба с техническо средства и едва след това отново да влезе в зала. Станчев отказал да се тества, но не продължил и с разглеждането на делата, а си взел болничен и напуснал сградата.

Етичната комисия към ОС-Русе извършила подробна проверка, като разпитала Пламен Ченджиев, наблюдаващия прокурор и районния прокурор на Русе, съдебния секретар, адвоката на подсъдимия, съдебните заседатели, съдия Милен Петров, който делял кабинет с Александър Станчев, служители от съдебната охрана и др. Членовете на комисията се запознали с протоколите от заседанията по двете дела, прослушали аудиозаписите от тях, изслушали и самия Александър Станчев.

Комисията безспорно установила, че съдията е имал неадекватно поведение, от записите се убедила, че е имало негови смущаващи изявления, но не могла да прецени дали това се дължи на употребата на алкохол. Тя обаче приела обясненията на шефа на съда Пламен Ченджиев, според когото колегата му е пил. „Фактът, че съдия Станчев не е продължил заседанието си в следобедните часове, не се е съгласил да даде тази проба, а си е взел болнични, комисията е преценила като аргумент, че съдия Станчев е бил употребил именно алкохол и не е искал това да стане публично достояние, считайки, че така този непристоен случай ще бъде приключен“, се посочва в решението на ВАС.

Александър Станчев на свой ред заявил, че здравословното му състояние не било добро и вероятно това се дължало на приетото от него лекарство „Кетонал“ сутринта в деня на заседанието. Страничните ефекти на този медикамент били сънливост, нервност, нарушена ориентация и реч, главоболие, обща слабост, умора, световъртеж и др. Съдията не споделил с колегите си, че има проблеми със здравето, а просто си е взел болничен за два дни.

Опит за излизане от ситуацията

Според етичната комисия обаче обясненията на съдията не били убедителни и противоречали на останалите доказателства. Освен това нямало данни, че той е приел въпросното лекарство. Това е така, защото диагнозата, която му е била поставена в болничния лист, била „вирусна инфекция, неуточнена“, а изписаните медикаменти не позволявали да се заключи, че ще окажат такова въздействие върху Станчев. Нещо повече – лекарствата били изписани след съдебните заседания, по време на които се е държал странно.

Затова проверяващите възприемат тезата на шефа на РС-Русе, че поведението на съдията е вследствие на употреба на алкохол, а обясненията му са опит да излезе от ситуацията, да неглижира случилото се и все пак да обясни по някакъв начин държането си. Изводът на комисията е, че поведението на Станчев пред множество страни и други хора в залата, е било крайно недопустимо и уронващо не само неговия престиж и авторитет, но и този на съдебната система като цяло. Прието било, че поведението му е още по-укоримо, защото е проявено при разглеждане на дело за изнасилване.

На финала комисията единодушно решила, че Александър Станчев е нарушил етичния кодекс като по време на заседанията по двете дела не е бил пример за висок морал, нямал е безукорна репутация и е компрометирал честта на съдийската професия.

Въз основа на становището ѝ председателят на РС-Русе Пламен Ченджиев внесъл в Съдийската колегия предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Александър Станчев с искане да бъде наказан с понижаване в ранг за година.

На 15 декември м.г. СК на ВСС обаче му налага забележка, защото приема, че няма доказателства съдията да е употребил алкохол, няма и такива да е вземал „Кетонал“, но има достатъчно други данни за поведението му, което не съответства на принципите в етичния кодекс.

Весело и дори фриволно поведение

Станчев обжалва наложената му „забележка“ пред Върховния административен съд.

Но тричленният състав с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова (докладчик) и Юлия Тодорова отхвърля жалбата. Върховните съдии приемат за неоснователни твърденията на Станчев, че не е съобразено съотношението между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Това е така, казва ВАС, защото Съдийската колегия е приела, че поведението му в конкретния ден не се отличава с изключителна арогантност, дързост и е възприето от ограничен кръг хора. Освен това е отчетено, че действията са преустановени по волята на самия Станчев, макар да е станало след разговор с шефа на РС-Русе.

В същото време, от съществено значение е преценено обстоятелството, че нарушението е извършено при упражняване на преките служебни задължения на съдията, изразяващи се в разглеждане на наказателно дело от общ характер, чийто предмет е изисквал делото да се разглежда при закрити врата.

Поведението на съдията е било възприето от другите участници в процеса като весело и дори фриволно.

Взето е предвид и цялостното поведение на съдия Станчев, и по-конкретно нежеланието от негова страна да оцени собственото си поведение и да прояви критичност към него. Като съществено обстоятелство е посочен и отказът на съдията да се подложи на проверка за употреба на алкохол, тъй като с подлагането на подобна проверка същият би могъл да опровергае създаденото впечатление в част от лицата, които са възприели поведението му като такова, повлияно от употреба на алкохол“, изтъква ВАС.

И допълва, че е изключително важно и обстоятелството, че преди шефът на съда да обърне внимание на Александър Станчев, че поведението му се дължи на употребата на алкохол и че ще влезе отново в зала само ако даде проба, не е имало никакви данни за влошено здравословно състояние. Магистратът не е споделил такова нещо нито пред членовете на състава, нито пред колегите си, нито пред секретаря.

Доказателство за посещение при лекар представлява издадения на съдията на същата дата 10 октомври 2019 г., болничен лист за временна неработоспособност за два дни — до 11 октомври 2019 г., за който е безспорно, че е издаден след приключване на съдебното заседание по НОХД № 1387/2019 г. (делото за изнасилване – бел. ред.). Предвид горното, назначаването на съдебно-медицинска експертиза би било безпредметно, поради обстоятелството, че изследването на здравословното състояние на лицето към 10 октомври 2019 г. – датата, на която е проведено съответното заседание, няколко месеца след това при липса на писмени доказателства, изхождащи от съответните компетентни здравни органи относно здравословното състояние на съдията и употребата на този лекарствен препарат, не би довело до изясняване на релевантни към предмета на спора факти“, посочва ВАС.

Според съда в случая има нарушение на етичния кодекс – държането на Станчев е в противоречие с обществените очаквания за дължимо поведение на онези, които осъществяват една от основните ценности на демократичното общество – правосъдието. „Престижът на една институция е доброто име, което притежава тази институция, както и авторитетът, който тя има в обществото. Т. е. действието или бездействие, с което е нарушен Кодексът за етично поведение на българските магистрати, следва да е довело до уронване на доброто име и на авторитета на съдебната власт. В случая са налице данни, че поведението на магистрата в проведеното съдебно заседание, е станало достояние на определен кръг от хора извън съдебната система“, заключава ВАС.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бай Хой
Бай Хой
09 май 2021 8:48
Гост

Съдията пеерас пеерас 😀

Прокурора
Прокурора
07 май 2021 23:11
Гост

Organiziranata Престъпност е концентрирана именно в съдебната власт. Много съдии и съдийки са се продали на мафията. В това число от СРС, СГС, АССГ, ВАС, ВКС. ГЕРБСПДПСДСБКП си имат свои престъпници съдии и прокурори, които им прикриват престъпленията. Създадената Специализирана Прокуратура е пък да прикрива съдиите-престъпници. Това е държавна тайна, нали?

Бай Хой
Бай Хой
09 май 2021 8:50
Гост

Каскетя и Тиквата при бай Ставри да протестират :))))

Анонимен
Анонимен
07 май 2021 8:03
Гост

Напълно разбирам възмущението Ви , но ……
има много причини на човек да не му е добре
Каъв е проблема в правилата на съда да се вкара задължително тестване преди заседанието за алкохол и наркотици не само съдиите , а и прокурорите и адвокатите ?!?

llllllllll
llllllllll
05 май 2021 22:00
Гост

Пародия на съдия, не само заради този случай. Въпреки, че имам над 20г. юридически стаж, бях потресен от срещата ми с този субект, а за качеството на актовете му нямам коментар. Освен всичко друго изпълнява и поръчки и то без всякакви скрупули.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 21:21
Гост

В МВР, ако откажеш проба за алкохол, дори и в неработно време, те уволняват по етичния кодекс. Явно един полицай на пътя, с заплата 1000 лв, трябва да е по авторитетен от съдия.

111
111
06 май 2021 21:27
Гост

Има логика-на 6,8 милиона население имаме 50 000 служители в системата на МВР. С това фактически сме на първо място в света по брой служители съотносимо към населението. Това е официална статистика.Така,че унолнен пият служител не е проблем на фона на общата бройка, която издържаме като данъкоплатци.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
05 май 2021 18:51
Гост

Абе Вий мен уважавате ли ме бе? Ко кат съм се натаралянкал?

Абе
Абе
05 май 2021 17:42
Гост

Че е резил- резил е. Има обаче подробност- човекът е син на бивша председателка на окръжен съд и също бивш член на ВСС. Да не мислите, че когато майка му колеше и бесеше беше друго? Къде беше ВСС тогава? Всичко се знаеше още в ония времена! Сега коментарите ви направо са в стила на умрялото куче и ножа. Може да е снизходително наказанието, но все пак е нещо на фона на корупция и безнаказаност в управлението на съдебната система, за изроденото чудо прокуратура пък да не отваряме дума

Кукуригу
Кукуригу
05 май 2021 16:36
Гост

Друго не коментирам, явно човекът е бил на градус, даже не само един градус, ама особено ме впечатли това въпиющо пиянско провинение, че не предупредил вещите лица за наказателната отговорност. :-0

Да не говорим, че секретарките това често го пишат, още преди да си го казал (знаят си), а понякога може и да си го казал и те да пропуснат. 😉

Ники
Ники
05 май 2021 14:57
Гост

Само е наказан със „забележка“. Този въобще няма място в съдебната зала повече.

аман бе
аман бе
05 май 2021 14:35
Гост

Защо не е уволнен? В съдебната система има свърхконкуренция за влизане-веднага ще се намери кандидат при конкуренция поне стотина кандидата за едно място. Второ-съдебната система е свърхфинансирана, и в добавка със свръхпривилегии и свръхбонуси. При това положение-инсталираните ще съобразявате с поведението си! Нали досега мантрата беше,че към магистратите имало завишени изисквания, и затова са по-добре платени. Е оказва се, че срещу завишените заплати няма санкции при недопустимо поведение.
Тръгнал да се подсмихва, държал се весело и прави странни жестове при дело за изнасилване?! Че това е гнусно.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 12:20
Гост

Отражение на цялата ни система. Гнусна и пропаднала. А колко млади и съвестни хора се явяват на изпитите за младши магистрати. Как при такава конкуренция ей такива влизат не знам. Някой коментирал, че ако го уволнили трудно би си намерил работа висококвалифицирания, Ами като е тъй да съобразява поведението си, дай да прави к’вот си иска и да се гаври с хората, ама няма да го уволняваме сакън, няма да може да си намери работа. А относно несъразмерно тежкото му наказание – срам. От професионална колегиалност още малко с мед ще ги намажат.

Смачкана Мира
Смачкана Мира
05 май 2021 10:42
Гост

Те са несменяеми. Сами си определят бюджета, самонаказват се, самобонусират се и ето ги резултатите. Те са извън времето, пространството, държавата, правото.

Ха-ха
Ха-ха
05 май 2021 8:32
Гост

Ако рецепционист в хотел отиде пиян на работа директно го гонят, ако съдия отиде пиян на работа – забележка, явно да си съдия е по-маловажно, недопустимо е магистрат да се яви в нетрезво състояние, било то и веднъж.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 9:20
Гост

Сравнението е неуместно. Нискоквалифицираният работник веднага след уволнение може да си намери друга нискоквалифицирана работа. Ако юрист бъде лишен от правоспособност повече няма да може да се занимава с каквото цял живот е учил и практикувал. Провинението в случая изобщо не е маловажно, но да се иска уволнение за една-единствена пиянска изцепка без особено тежки последици е прекалено.

Conservator legis
Conservator legis
05 май 2021 10:46
Гост

Г-н Анонимен, вашият пример също е неуместен. Никъде авторът на първия коментар не говори за лишаване от юридическа правоспособност, а за разговорното „гонене“, което може да приравним на дисциплинарно уволнение. В чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ е предвидено наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност на съответния магистрат. Наказаното лице не губи правото си да упражнява други юридически професии въобще, тъй като не е лишен от общата юридическа правоспособност и може да се впише като адвокат например. Що се отнася до наказанието „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, действително споделям вашето мнение, че същото би се явило несъответно и явно несправедливо… Покажи целия коментар »

аман бе
аман бе
05 май 2021 14:43
Гост

Рецепционист не е нискоквалифициран труд-учиш туризъм за да работиш това. Но виж-съдия е нискоквалифициран труд-в България всеки може да се справи да го върши, при тотално неносене на отговорност, а и при непознаване на основни правни принципи и правила не се носи отговорност(съдия от софийския апелативен съд написа,че договорът за наем учредявал право на ползване-и подобна некомпететност не доведе до никакви последици!). И друго-уволнение на съдия не го лишава от правоспособност-подобно твърдение е изумително невярно-или съзнателно пишете неистина, или не го знаете, и в двата случая не е добре-в България липсва процедура за отнемане правоспособност на юрист, това не го… Покажи целия коментар »

Меринчев
Меринчев
05 май 2021 8:13
Гост

Поредната простотия се сътвори в милата ни татковина.

Nikolov
Nikolov
05 май 2021 8:13
Гост

Ходил е пиян на работа. Ако аз се изтипосам в офиса и се държа „фриволно“ и съм весел и се хиля тъпо, после работя идиотски дали ще ме отстранят за година и после да ме върнат или директно ме уволняват и после ходи на следващ работодаел да обясниш защо и как. Ние в обедната почивка дори една бира не пием.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 8:12
Гост

Истинска излагация. Понижен ЗА ГОДИНА? Абе вие ако нямате уважение към институцията, то какво уважение да имат хората бе? А че и престъпници с основно или без образование, които влизат за дело и псуват.

ЬрВьн
ЬрВьн
05 май 2021 8:11
Гост

На финала комисията единодушно решила, че Александър Станчев е нарушил етичния кодекс като по време на заседанията по двете дела не е бил пример за висок морал, нямал е безукорна репутация и е компрометирал честта на съдийската професия.

Да го понижат за година? Сериозно? Той ако си има проблеми с алкохола трябва да иде да се лекува и евентуално ако се справи пак да може да е съдия. Но това няма как да стане за година.

Radosveta
Radosveta
05 май 2021 8:10
Гост

За мен този човек повече не може да се нарича съдия и е редно да бъде изключен, глобен, че дори сам той да бъде съден.

Саливерстров
Саливерстров
05 май 2021 8:09
Гост

Изключително несериозно и дори цинично поведение. Разбирам да беше дело срещу кражбата на 10 кокошки, но тук говорим за сериозно престъпление.

Съдебен спор
Съдебен спор
05 май 2021 11:49
Гост

Има ли несериозни престъпления?

Живко
Живко
05 май 2021 8:08
Гост

Ако трябва да сме честни и Волен Сидеров беше пиян в студиото на Панорама.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 8:11
Гост

Да де ама очакванията към Волен Сидеров са си ниски принципно.

Димитриев
Димитриев
05 май 2021 8:08
Гост

„…а на финала прочел присъда преди да са приключили съдебното следствие и пледоариите на страните.“
Ами той си е имал решението в главата преди да свърши всичко. Какво ще се мотае. Да пести време за още пиене. :D:D:D:D:D:D:D
Сериозно – това е нелепо!

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 8:07
Гост

Не може толкова леко наказание за този човек. Фактически той е опозорил институцията. Това е повече от несериозно. Трябва повече никога да не влиза в съдебната зала.

12345
12345
05 май 2021 8:02
Гост

„Нали сте във фактическо съжителство със сина си”!!!!! Ей това е хитът!

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 8:04
Гост

Не си прав, друго си е да четеш присъда преди пледоариите. Срам ме е от съдията, но ме е срам и от наказанието.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 8:00
Гост

Кетонал?! Боже това новият Златен корен ли е?! Много грозен опит за измъкване

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 7:48
Гост

Забележка?! Тия са го смазали!!!

срам!
срам!
05 май 2021 7:58
Гост

Напълно съм съгласен за тази излагация в съдебна зала, забележка не е адекватно наказание. Абсолютно е без значение дали е пил алкохол, или „Кетонал“ – трябвало е щом усети, че е неадекватен, да прекрати разглеждането на делото. А не да се подсмихва на изнасилената жена. Срам!