Съдийската колегия обобщи делата, които се гледат при извънредното положение.

Първоначалният списък беше очертан от кадровия орган на 15 март, но беше актуализиран в три последователни заседание. Вчера членовете на колегията оформиха окончателно кръга от делата, които ще се гледат при извънредното положение, като на този етап отказаха да включат и редица други, за които настояват адвокати. Допълването на списъка ще става плавно и след анализ, като кадровиците ще следят и продължителността на извънредното положение.

Освен това те предоставиха възможност всеки председател на съд по своя преценка да решава кои дела, извън изрично посочените, може да се гледат през периода на извънредното положение.

Наред с това Съдийската колегия задължи шефовете на съдилища да предприемат и строги мерки срещу разпространяването на коноравируса.

Ето какво реши СК на ВСС:

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК;
– Делата по чл. 66 от НПК;
– Делата по чл. 67 от НПК
– Делата по чл. 69 от НПК;
– Делата по чл. 70 от НПК;
– Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
– Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;
– Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;
– Делата по чл. 427 от НПК;
– Делата по Раздел II от Закона за здравето;
– Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
– Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
– Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
– Дела по чл. 355 от НК;
– Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;
– Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК;
– Делата по чл. 225, ал. 6 от НК;
– Делата по чл. 326, ал. 2 от НК.

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
– Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
– Делата за обезпечаване на доказателства;
– Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

– Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
– Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
– Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
– Делата за обезпечаване на доказателства;
– Делата по чл. 111 от ЗИНЗС;
– Делата по Глава ХV от АПК.

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т. 1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1, 2 и 3.

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

7. Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

9. (отм., решение на СК на ВСС, протокол № 11/31.03.2020 г.)

10. Забранява се достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т. 1, 2 и 3.

11. Задължава административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради.

12. Забранява се достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.

13. Указва на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

14. След отпадане на извънредното положение, задължава административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

15. Задължава административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16. Задължава административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

19. Указва, че в правомощията на административните ръководители е и преценката за администриране и разглеждане и на други дела извън посочените в решенията на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.2020 г. и № 10/16.03.2020 г., които имат спешен и неотложен характер.

 

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Никодим Кръстев
Никодим Кръстев
05 април 2020 3:08
Регистриран

Ако тази публикация не беше тук в „ЛЕКС”, то щях да я приема за фалшива новина. Трудно ми е да повярвам, че съдиите, тези които следва да тълкуват и прилагат закона точно и според неговия смисъл са взели решение, което на практика „допълва и изменя” Закона за извънредното положение (ЗИП). В чл. 3, ал. 1 същия закон ясно и точно е указано следното: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства,…” Въведеното изключение от спирането на проц.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 12:39
Гост

Някой има ли представа защо не се администрират делата в момента? Това е административна работа, която се върши от служителите, а те така или иначе трябва да са на работното си място. Защо се трупат новопостъпилите документи, без да се обработват и някой има ли представа колко време ще е необходимо след това да се администрират натрупаните повече от месец, а може би и няколко месеца дела? Книжата се подават по пощата, няма контакт с трети лица, служителите си работят по кабинетите, ако трябва – на смени по един, за да няма контакти между тях. Другото, което не разбирам, е… Покажи целия коментар »

Закон и ред
Закон и ред
01 април 2020 15:44
Гост

Пишеш глупости . „Администрирането на делата“ не е „административна работа“ и не се извършва от „служителите“ , а от съответния съдия , който издава разпореждания и те технически се изпълняват от служителите . Според Закона за извънредното положение за спрени всякакви срокове , включително и тези за страните и съда . Не се връчват призовки и книжа . Как и какво да се администрира , още повече че повечето съдии и служители нямат достъп до съдебните сгради . Освен да мерим делата на грамаж или да ги ползваме за гири , друго не ни е разрешено ….

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 12:14
Гост

Уж няма да гледат всички дела,а на сайта на ВКС пише,че ще бъде създадена организация за образуване на Касациоони производства за по постъпили във ВКС книжа от 13.03.2020 до 01.04.2020.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:35
Гост

То не остана. За 13 дни нямаше нужда въобще да циклят.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
01 април 2020 11:11
Гост

И защо няма да обявяват съдебните актове? – за да настане след това хаос от молби за продължаване на сроковете ли? ВСС както винаги, е по-скоро проблем за правосъдието, отколкото помощник. И цялата сыдебна система в БГ е архаична, загрижена само за себе си, независимо от обществената полза. Винаги съм казвал,че съдиите трябва да се увеличат двойно, а сегашните заплати на съдиите да се намалят с 1/2, за да се финансират новите бройки – така че се премахне това богопазоно положение на съдиите сега, и ще се ускори правораздаването.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:36
Гост

Е, не сте съвсем прав. Има съдилища, които правят изключение.

Закон и ред
Закон и ред
01 април 2020 15:36
Гост

Уважаеми Бай Ганьо , няма пречка съдиите да се пуснат на минимална заплата . Тогава всичко читаво ще напусне /включително и аз/ и ще останат само пълните некадърници и тези които разчитат изключително и само на рушвети . Ако искаш да видиш какво се случва в държавна институция след понижаване на заплатите може да посетиш някое РЗИ или социална служба и да им видиш кадрите . Тествай се за корона-вирус или поне за алкохол , защото според мен имаш висока температура и не разсъждаваш трезво ….

Бай Ганьо
Бай Ганьо
02 април 2020 11:16
Гост

A според мен не си никакъя съдия – друг е въпроса, че съдиите никак не са ‘читаво’ – пишат глупости на воля

Цветков
Цветков
01 април 2020 11:11
Гост

Ох те докаааато се съберааааатттт, докаатооо вземат единно решениееее….. докатоооо го гласуваааааат и то пандемията минала и дошла Коледа. Истинската Коледа имам предвид. Че това сега е първоаприлски майтап.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:37
Гост

Майтап, майтао, колко да е майтап? Това си е голата истина.

Филипа
Филипа
01 април 2020 11:10
Гост

за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

самото изказване и/или документално изписване ме дразни. На третата седмица от карантината те се събрали и решили някакви общи стъпки. В същото време тази карантина изтича след още седмица. Друг е въпроса, че тя ще се удължи. Но защо се слага крайна дата.? “ това и това ще се случва от тази ДО тази дата…“ ма тя тази дата НЕ Е крайната такава.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:37
Гост

Кой да ти мисли за тези подробности? 🙂

СантиМина
СантиМина
01 април 2020 11:08
Гост

А питам аз точка 7 толкова ли бе трудно да си приложи и в нормални условия, не само в извънредни такива?
Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

Гаверон ще се изкаже!
Гаверон ще се изкаже!
01 април 2020 11:07
Гост

След отпадане на извънредното положение, задължава административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

И административните ръководители ще станат писарушки, точно както са и общо практикуващите лекари, наричани на старобългарски “ ДжиПИ“ 😉

ЪНСириЪс
ЪНСириЪс
01 април 2020 11:06
Гост

След отпадане на извънредното положение, задължава административните ръководители…това не е ясно кога ще се случи. Не, не се знае.

Харалампи
Харалампи
01 април 2020 11:05
Гост

18. Призовките и съобщенията за делата по т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

Това е далеч по-сигурния вариант, че човека ще си получи призовката. Не да се дебнат по входовете, като партизани.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:38
Гост

Е, по телефон как ще удостоверят самоличността?

Руменов
Руменов
01 април 2020 11:05
Гост

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително. Ще се правят ли после още събирания и гласувания какво ще се случва и какво не, защото 12. 04 е след няколко дни, а извънредното положение по мое мнение, ще се проточи поне до юни. Та въпроса ми е, понеже не са казали до изтичане на извънредното положение, а са пляснали тая крайна дата, та след нея ще правят ли пак… Покажи целия коментар »

Тошков
Тошков
01 април 2020 11:02
Гост

15. Задължава административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
Ето това на пръв поглед е нещо малко, но е много съществено. С такива стъпки ние ще преборим тази коварна вирусна инфекция.

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 11:39
Гост

В Конституционният съд е такава стерилна обстановка. Човек с кеф да ходи на работа.

Тошков
Тошков
01 април 2020 11:02
Гост

Радвам се, че излизат с общо решение. Сега на страната и най-вече на народа му е нужна единност

Попов
Попов
01 април 2020 11:01
Гост

😀 Наистина ми е забавно. Кризата ще свърши, те докато решат какво ще се гледа и как ще се гледа. Простооо виц е цялата държава.

дела трябват, а не думи ;)
дела трябват, а не думи ;)
01 април 2020 11:00
Гост

Хубаво е, че са направили консолидирана версия, но много допълване иска. Много! Държавата не е спряла и не бива да спира, но нашият съд по същество не работи.