Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за малко да прекрати конкурса за повишаване в Наказателната колегия на Върховния касационен съд като за първи път кадровици поставиха под съмнение проведената процедура, извършеното класиране и обективността на съдия Лада Паунова от ВКС като член на конкурсната комисия.

През декември 2017 г. беше обявен конкурс за повишаване в НК на ВКС като свободните места бяха четири. Конкурсната комисия в състав трима съдии от ВКС Капка Костова, Лада Паунова и Мина Топузова, членът на КАК Иванка Шкодрова, която е съдия в ОС-Перник, както и Бойко Рашков извърши класирането. Така първите четири места бяха заети от Красимира Медарова (САС), Невена Грозева (САС), Бонка Янкова (ОС-Търговище и член на Комисията за атестирането и конкурсите през последните две години) и Надежда Трифонова (САС). След часове спорове трите съдийки от САС бяха повишени единодушно, а Бонка Янкова с 10 на 4 гласа.

Дискусията започна председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който заяви, че за него има съществени процесуални нарушения на процедурата като постави под съмнение обективността на съдията от ВКС Лада Паунова. Причината за това е, че през 2016 г. съдия Паунова е предложила Бонка Янкова за член на КАК като казала, че я познава в лично и професионално качество. А сега е била член на конкурсната комисия и като такава е оценявала Янкова за ВКС. За Чолаков процедурата е опорочена и Съдийската колегия е административният орган, който трябва да реагира.

След това председателят на ВАС заяви, че за първи път се провежда конкурс по новите правила в ЗСВ, приети през 2016 г. И сега се установява, че има проблеми. Единият, според Чолаков е, че в конкурсните комисии участва член на КАК, който не е на длъжност съдия във ВКС, а окръжен съдия, който на свой ред оценява работата на апелативни съдии. В случая се има предвид Иванка Шкодрова, която е съдия в ОС-Перник и член на КАК.

Другият мотив на председателя на ВАС беше, че често в конкурсните комисии влизат преподаватели, които са и адвокати и като такива се явяват по дела пред съдии, които после оценяват.

Драгомир Кояджиков каза, че е категоричен – процедурата е нарушена, Лада Паунова е трябвало да си направи отвод, защото по приятелска линия се завишават оценки.

И Даниела Марчева сметна, че има опорочаване на процедурата. Тя обаче се спря на мотивите като изрази несъгласие с една част от тях. Например – съдия с три акта годишно, получава отлична оценка, а работата на онези, които са свръхнатоварени, е оценена като задоволителна.

Според нея имало конфликт на интереси в казуса с Бонка Янкова, защото тя като член на КАК не може да участва в конкурса.

Севдалин Мавров заяви, че има принципно възражение – не приема прескачането на инстанции, като според него не е морално районни и окръжни съдии да участват в конкурсите за ВКС.

„Никой от участниците в конкурса не е поискал отвод на членове на комисията. Отводът е личен акт и въпрос на вътрешно убеждение, субективна преценка на съответния член е дали да се отведе поради това, че познава участници в конкурсната процедура или че може да бъде и максимално обективен и безпристрастен при оценяването.

Ако приеме, че може да бъде обективен и може да упражни възложените от закона правомощия и да изпълни функциите, ние не сме органът, който ще каже, че има нарушение на процедурата. По-голямата част от тук присъстващите имаме повече от 20 години стаж и ние непрекъснато работим с колеги, които участват в конкурси, с някои сме близки приятели, с други имаме колегиални отношения. Ако се позовем на това, че колега познава участник в конкурса или е изразил мнение по отношение на качествата, се изправяме пред опасността да не може да конституираме нито една конкурсна комисия“, заяви на свой ред Цветинка Пашкунова. Тя заключи, че процедурата подлежи на съдебен контрол и проверката на законосъобразността ѝ е работа на ВАС.

По отношение на несъвършенствата в закона, Пашкунова се съгласи с Чолаков. Но заключи, че законът е действащ и ВСС работи въз основа на действаща нормативна уредба, която прилага с разбиране и разум.

Красимир Шекерджиев започна с призива да се отделят темите и колегията най-напред да изясни въпроса дали има опорочена процедура.

Той напомни, че през 2016 г. той и много негови колеги около масата са били на Пленума на ВКС и са запознати с изявлението, направено тогава от Лада Паунова в подкрепа на номинацията на Бонка Янкова за член на КАК.

„Не е тайна, че тя е единственият човек, който ме предложи за член на ВСС. Нямам никакви, никакви, никакви съмнения в почтеността, компетентността, безпристрастността на съдия Лада Паунова и по отношение на който и да е друг колега от конкурсната комисия. В предложението ѝ, с което номинира Бонка Янкова за член на КАК, тя пише, че я познава от 30 години в лично и професионално качество. Каза същото и устно отново на Пленума. Не знам как е във ВАС, но този тип пленуми се провеждат във ВКС така, защото всеки върховен съдия има възможност да каже, ако познава някой от кандидатите. Нормално е наказателните съдии да се познаваме. Да кажеш, че познаваш някого и да увериш колегите си, че ще се справи за позицията, за която кандидатства, а после да бъдеш участник в конкурса… не смятам, че има каквото и да основание за отвод“, заяви Шекерджиев.

Призова колегите си да не поставят под съмнение почтеността на Лада Паунова, защото ако членовете на съвета кажат, че е била пристрастна и е следвало да се отведе, това означава, че поставят под съмнение нейната почтеност и безпристрастност.

„В определен етап от професионалното си развитие, ние познаваме по-голямата част от колегите. Много пъти в тази зала съм чувала от колегите, членове на ВСС, че познават еди кой си както в професионален, така и в личен план. Но няма нито един случай, в който някой тук да си е направил отвод на това основание. Ако сега кажем, че Лада Паунова е трябвало да се отведе, то и ние да процедираме по същия начин – да се отвеждаме от гласуване по този въпрос. Внушенията за пристрастност някак си станаха модерни. Правят се непрекъснато опити неудобен по една или друга причина член на ВСС или на комисия да бъде отстранен от взимане на решения, защото резултатът от неговото гласуване не съответства на нечие виждане“, заяви на свой ред Атанаска Дишева.

Според нея всички тези въпроси е нямало да бъдат поставени на обсъждане, ако класирането на Бонка Янкова не беше такова.

Вероника Имова заяви, че не може да каже какво значи да познаваш някого в личен план, може да бъде в по-тесен или по-широк смисъл. Въпросът за отвода, по думите ѝ, е въпрос на вътрешна преценка, но според нея не трябва да оставят никакви съмнения в обективността на членовете на конкурсните комисии. Но дали е опорочена процедурата или не, ще каже съдът, стана ясно още от думите на Имова.

Главният инспектор Теодора Точкова, след като изслуша цялата дискусия, не се сдържа и взе отношение по съществото на въпроса.

Според нея колегията изземва правомощия на съда, защото той е този, който ще каже дали има опорочена процедура, данни за отвод и т.н. „Не може да се говори априори и да се поставя под съмнение целият конкурс с мотив, че има конфликт на интереси. Конфликтът на интереси се установява и за това има органи“, заключи Точкова.

Председателят на ВКС Лозан Панов напомни на кадровиците, че нито предходният състав на съвета, нито другите преди това са си позволявали да излагат аргументи против конкурсна процедура, позовавайки се на несъвършенства на закона, нито пък е воден дебат дали може да се променя класирането, проведено от комисията. И призова законът да бъде приложен такъв, какъвто е.

По отношение на аргумента за прескачане на нива, Панов заяви, че някои съдии с асансьор се придвижват по инстанциите. А за преподавателите-адвокати напомни само, че има и членове на ВСС, които са адвокати и това не е било проблем досега. Що се отнася до това дали процедурата е опорочена, то това ще реши съдът, заключи Панов.

Така с 6 на 8 гласа членовете на колегията не приеха, че има допуснати съществени процесуални нарушения на процедурата.

Съдия Лада Паунова е дългогодишен наказателен съдия. Тя се ползва с уважение в магистратите среди и миналата година беше избрана за председател на комисията, която преброяваше гласовете при избора на членове на ВСС. Била е лектор в Националния институт на правосъдието, има участия в международни семинари по въпросите за сътрудничеството при изпълнение на Европейската заповед за арест, по защитата на свидетели и сътрудници на правосъдието в наказателното производство, по съдебните практики в областта на тероризма. Има издадени книги като една от тях е на тема „Организирана престъпна група“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анчо Димитров
Анчо Димитров
11 октомври 2018 21:32
Гост

Панов въобще с какви очи коментира придвижването с асансьор, след като той пикира във ВКС със самолет и то правителствен.

Колега
Колега
11 октомври 2018 19:25
Гост

Ех, Лада, Лада… с най-добри чувства.

Магистрат
Магистрат
11 октомври 2018 19:00
Гост

Адмирации за принципната позиция на Георги Чолаков. Тя е сред малкото останали неща, които подкрепят колегите да продължават напред, въпреки всичко.

Свидетел
Свидетел
11 октомври 2018 17:40
Гост

Лада Паунова много добре е знаела, че е в нарушение, но е мислила да мине между капките. Тази жена не ми харесваше още когато дойде във ВКС.

Надя
Надя
13 ноември 2018 16:58
Гост

Съдия Лада Паунова е професионалист, перфекционист!
Негативно за нея би се изказал човек, който или не я познава добре или ръководен от някакви други подбуди!

Огнян
Огнян
11 октомври 2018 17:16
Гост

Георги Чолаков ми прави много добро впечатление не за първи път. Ето от такива хора има нужда системата- безпристрастни професионалисти.