Отмяна на текста от наредбата за конкурсите, с който се дава възможност на магистратите да бъдат повишени по конкурси, приключили по стария ред в Закона за съдебната власт, т.е. преди промените в него от 2016 г., готви Съдийската колегия.

Става дума за §6 от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители, приета от Пленума на ВСС в началото на 2017 г. и пряко свързан с разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, която гласи: „В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.“

Колегията отказа директно да вземе решение за отмяна на §6, което да внесе за обсъждане в Пленума на ВСС, защото не е спазена законовата процедура за промяна на нормативните актове. Законът за нормативните актове изисква първо да се изготви проект, с мотиви към него и оценка за предварително въздействие. Те трябва да бъдат публикувани на сайта на съвета за обществена консултация в продължение на 30 дни.

Мнозинството от членовете на колегията, които взеха думата днес, бяха на мнение, че §6 от наредбата противоречи на закона, защото придава обратна сила на материалноправна норма (чл. 193, ал. 6 от ЗСВ).

Спор имаше в две насоки. Най-напред дали да не се изчака решението на петчленен състав на Върховния административен съд, пред когото има образувано дело по жалба на съдия Карамфила Тодорова с искане за отмяна именно на този параграф.

Освен това членовете на колегията умуваха как да процедират с внесените днес три предложения за повишаване на съдиите Галя Вълкова, Екатерина Стоева и Таня Кандилова от Софийския районен съд в Софийския градски и Софийския окръжен съд.

Една част от кадровиците бяха на мнение, че не могат да третират трите съдийки по различен начин от техни колеги, които вече са назначени.

„Вратата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е отворена за едни магистрати, а за други, чието назначаване предстои, се затваря. Както каза един колега – безобразие е да се придава обратно действие в нормативен акт, но е безобразие и да се отмени при висящи процедури“, заяви Олга Керелска.

Цветинка Пашкунова сподели позицията ѝ и добави, че наредбата е факт и колегията е длъжна да постави магистратите в равни условия.

Красимир Шекерджиев също настоя трите съдийки да бъдат назначени. Той напомни, че молбите им са подадени преди съдебната ваканция и ако го е нямало предложението на отмяна на §6 от наредбата, те щяха да бъдат повишени без спорове. „Няма нито една добра причина да откажем да ги повишим. Това са живи хора и ние трябва да може да обясним защо по отношение на тях имаме различно решение“, заяви още Шекерджиев.

Друга част от кадровиците пък бяха на мнение, че процедурата по тяхното повишаване трябва да бъде замразена до произнасянето на ВАС, което в крайна сметка беше подкрепено от мнозинството.

По отношение на висящия казус пред ВАС, Атанаска Дишева напомни, че в жалбата на Карамфила Тодорова има наведени доводи за нищожност на §6 от наредбата и затова тя застъпи становището, че трябва да се изчака все пак произнасянето на съда, което ще даде насоки на съвета как да процедира. И Вероника Имова беше на мнение, че трябва да се изчака ВАС.

Но Цветинка Пашкунова отговори, че колегията може да започне процедурата по ЗНА за изменение на наредбата, без задължително да чака съда.

Именно това предложение беше одобрено от повечето от колегите ѝ, като с това ще се заеме правната комисия на съвета.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 септември 2018 22:19
Гост

Наистина не разбирам кому и защо е нужно да се отменя преходен параграф, който практически е изчерпил действието си. За тези три случая, така ли? Защото всички останали вече са назначени, а отмяната не може да засегне вече взетите решения от Съвета. Защото тогава наистина би се придало обратно действие на норма. С параграфа не се придава такова, защото не се преурежда вече приключилия конкурс. Но последният спор е без значение сега, защото вече всички са назначени. Излиза, че зорът да се отмени параграфа е за трите колеги, тъй като няма други случаи, които да попадат към него. Има само… Покажи целия коментар »

Мара
Мара
26 септември 2018 11:46
Гост

Колега, Вие демонстрирате типичният начин на мислене в системата, който доведе поначало до тази идиотия с пар.6- приеха го заради определени хора.
Ама разбира се, дайте до последно да държим сметта под килима. Разбира се, какво значи тук някаква си законосъобразност след като трябва да се уредят едни трима колеги /без значение въобще кои са те/. Хайде и те в кюпа от безобразия, кариерното им развитие и лично благосъстояние е по-важно от това да сме принципни, най-вече да сме съдии.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2018 13:30
Гост

Подкрепям изцяло мнението на Цветинка Пашкунова. Няма пречка да се започне процедурата по Закона за нормативните актове.

Ася
Ася
25 септември 2018 13:27
Гост

В случая с наредбата се дописва ЗСВ, което е недопустимо.

Минувач
Минувач
25 септември 2018 13:06
Гост

Абсолютно съм съгласен, защото наредба №1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители противоречи на ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2018 13:12
Гост

Ще видим проекта с мотивите към него. Тези промени не винаги са целесъобразни.