Съдия от районния съд в Пловдив се оплака от „откровен служебен тормоз“ от председателя на съда Иван Калибацев.

В жалба до Административен съд-Пловдив Татяна Маслинкова заявява, че по предложение на Калибацев Висшият съдебен съвет (ВСС) е образувал дисциплинарно производство срещу нея без проверка на изложените факти, които нямат общо с пряката ѝ съдийска работа, както и без да се отчетат емоционалните и репутационни последици. А това производство на свой ред е послужило като основание председателят на РС-Пловдив да я лиши от премия, като тя намира преднамереност и зла умисъл в действията му.

Маслинкова твърди още, че в подобни ситуации се нарушават базисните за правовата държава принципи за защита от произвол и за наличие на ефикасни средства за защита. Тя моли АдмС-Пловдив да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург, свързано с независимостта на съдията от административния ръководител, както и да обяви за нищожна заповедта на Калибацев, с която е лишена от премия.

Как започва всичко

Татяна Маслинкова е дългогодишен съдия в районния съд в Пловдив и до 2020 г. отношенията ѝ с председателя Иван Калибацев са колегиални. Преди две години обаче тя и още няколко нейни колеги поставят въпроса за разликата в натоварването на гражданското и наказателното отделение. И тогава нещата се влошават.

Иван Калибацев с редица свои заповеди иска обяснения от Маслинкова за движението на делата ѝ във връзка със спазването на въведените в РС-Пловдив несъществуващи в други съдилища времеви стандарти.

Стига се дотам, че в началото на март т.г. председателят на РС-Пловдив внася предложение в Съдийската колегия, с което иска уволнението на Маслинкова за това, че е закъсняла за работа повече от три пъти за месец и не се явила в съда в продължение на два дни.

На 21 март т.г. Комисията „Дисциплинарна дейност“ на колегията разглежда предложението и го приема за допустимо, сочейки, че е издадено от компетентен орган, съгласно чл. 312 от ЗСВ, съдържа изложение на фактите и обстоятелствата, за които се твърди, че съставляват дисциплинарно нарушение, а основанието е ясно формулирано и разбираемо. Затова комисията предлага, а на 29 март СК на ВСС образува дисциплинарка срещу Татяна Маслинкова и избира състав, който да я разгледа.

Междувременно съдийката от Пловдив изпрати писмо до Съюза на съдиите в България, в което сочи, че е подложена на тормоз и вече няма надежда нещата да се решат (повече по темата виж тук).

През юли ВСС реши да раздаде по една заплата премия на магистратите и служителите. Кадровиците разрешават на административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да упражнят правомощията си по правилата за определяне на допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) на съдиите, прокурорите и следователите. Средствата за бонуси трябва да са в рамките на утвърдените бюджети и се отпускат на основание чл. 9 от правилата, който предвижда допълнителни трудови възнаграждения за постигане на резултати по конкретни задачи (виж повече тук).

В тази връзка Иван Калибацев издава заповед, в която описва какви са постъпленията на делата в гражданското отделение, колко са разгледани, колко са свършени от 1 януари до 30 юни 2022 г. и посочва, че съдиите изпълняват отговорно възложените им задачи. С тези мотиви той определя по една заплата бонус на съдиите в РС-Пловдив на основание чл. 3, т. 2 от правилата на ВСС, но, позовавайки се на чл. 5, ал. 2, т. 7, лишава от премия Татяна Маслинкова, защото срещу нея има висяща дисциплинарка (пълния текст на правилата виж тук).

Маслинкова (представлявана от адвокатите Тея Екимджиева, Милена Докова и Катина Бончева от „Екимджиев и партньори“) обжалва пред Административен съд-Пловдив отказа на Калибацев да ѝ определи ДТВ. Тя иска съдът да обяви заповедта за нищожна като издадена от некомпетентен административен орган. Проблемът, произтича от решението на ВСС за бонусите, в което са посочени нормативни основания (единствено чл. 7 във връзка с чл. 9 от правилата), които не оправомощават председателите на съдилища да определят размера на премиите на съдиите за постигнати резултати.

Освен това съдийката настоява да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, който да отговори на серия от въпроси, свързани с независимостта на съдията от административния ръководител.

Мотивите

В жалбата адвокатите на съдийката се спират първо на образуваното срещу нея дисциплинарно производство. И сочат, че твърдените от Калибацев нарушения на трудовата дисциплина – отсъствие от работа и закъснения, са в противоречие с правилата за работа по време на пандемията от COVID-19, приети от Съдийската колегия през 2020 г. Тогава кадровиците препоръчаха да няма струпване на магистрати по кабинетите, като онези от тях, които не са дежурни и в графика, няма нужда да ходят до съдебната сграда. Освен това указаха на председателите на съдилища да организират дистанционна работа на съдиите, а тези от тях, които трябва да присъстват физически, да бъдат не повече от двама в кабинет и при спазване на необходимото разстояние (виж правилата тук).

Важно е да се отбележи, че поради спецификата на съдийската работа, която често се налага да бъде извършвана извън работно време и извън сградата на съда, подобен контрол избирателно и явно тенденциозно е осъществяван от председателя само спрямо жалбоподателката и още няколко съдии, позволили си да изразят критично мнение за организационните методи на Иван Калибацев. Несъмнено служебно известен на административния ръководител на ПРС е и фактът, че поради същата специфика на съдийската работа, формално обявеното работно време не се спазва стриктно. Ето защо, прилагайки дискриминационен подход, Калибацев предлага за дисциплинарно наказание само жалбоподателката, без да извърши подобна проверка спрямо всички останали съдии от ПРС“, се казва в жалбата.

След това Маслинкова коментира „връзката“ между фактите по дисциплинарното дело и основанията, въз основа на които е лишена от премия.

Както вече стана ясно, производството срещу нея е за нарушаване на трудовата дисциплина, а допълнителните трудови възнаграждения са за постигнати резултати по конкретна задача. В жалбата се изтъква, че в заповедта си Калибацев не е изяснил как твърдените от него нарушения са свързани с резултатите от работата на съдия Маслинкова, които са единственото основание за получаване и съответно лишаване от премия.

След като релевантните актове на административния ръководител – предложението му до ВСС за образуване на дисциплинарно производство и обжалваната заповед не съдържат данни за връзка между твърдените нарушения на жалбоподателката и резултатите от работата ѝ, следва да се приеме, че лишаването ѝ от ДТВ, само на основание образуване на дисциплинарно производство, няма общо с професионалните ѝ резултати. Следователно обжалваният административен акт преследва друга паралегална цел, която няма общо с резултатите от работата на съдия Маслинкова“, посочват адвокатите.

Освен това, продължават те, ВСС е образувал дисциплинарното производство без да направи каквато и да е предварителна преценка за основателността на изложеното в предложението и неговата правна издържаност (Върховният административен съд вече е имал възможност да се произнесе в няколко свои решения срещу отказите на съвета да образува дисциплинарни производства. В тях ВАС най-общо казва, че съответната колегия на ВСС има право на преценка на обосноваността на предложението преди образуване на дисциплинарното производство и че възприемането на тезата за автоматичното образуване на дисциплинарка би довела до засягане на законни интереси на магистратите, тъй като само фактът на образувано дисциплинарно производство, независимо от неговия изход, би имал последици за тях във връзка с повишаването им в длъжност, при заемане на длъжност, при подаване на оставка, при изплащане на обезщетения и други хипотези, уредени в ЗСВ – виж повече тук и тук). В случая, както беше посочено, проверката се изчерпва с констатациите, че предложението е от компетентен орган, съдържа изложение на фактите и обстоятелствата, а основанието е ясно формулирано и разбираемо.

За да извърши пълноценен контрол за законосъобразност на обжалваната заповед и за да не откаже дължимото правосъдие на съдия Маслинкова, Административен съд-Пловдив е длъжен инцидентно (ad hoc) да установи явните фактически и логически пороци в предложението на Иван Калибацев до ВСС, което е основание както за образуване на дисциплинарното производство срещу жалбоподателката, така и на обжалваната заповед“, заявява защитата на Маслинкова и допълва, че съдът трябва да изясня няколко въпроса. Те са дали сочените от шефа на РС-Пловдив нарушения са съвместими с правилата за работа при пандемия, свързани ли са твърдените нарушения с резултатите от работата на Маслинкова и как точно, ако се приеме, че има връзка.

Само след отговор на горните въпроси АдмС-Пловдив би могъл обосновано да заключи дали предложението на Иван Калибацев до ВСС за дисциплинарно производство, автоматично водещо до лишаване на жалбоподателката от ДТВ, не е злоупотреба с административно правомощие и дали обжалваният административен акт е издаден в съответствие с целите на закона. (чл. 146, ал. 1, т. 5 от АПК)“, пишат адвокатите.

Те съзират противоречия на правилата за ДТВ със залегналите в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) принципи за съразмерност и равенство. И посочват, че правилата дават възможност на административния орган да наложи произволна санкция чрез лишаване на магистрат от ДТВ на чисто формално основание – наличие на дисциплинарка, без оглед на това какви реални факти стоят зад предложението за образуването ѝ.

Нещо повече, според защитата на Маслинкова, противоречия има и с чл. 13 от Конвенцията за защита правата на човека и чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС, които гарантират достъп до ефикасни средства за защита: „Обжалваната заповед несъмнено засяга собствеността и репутацията на жалбоподателката, попадащи в предметния обхват на Конвенцията и на Хартата. Ето защо, ако АдмС-Пловдив се задоволи с бланкетно позоваване на чл. 5, ал. 2, т. 7 от Правилата, без да констатира противоречието му с императивни норми от по-висок юридически ранг, и без да изследва фактите, свързани с дисциплинарното дело, неизбежно би нарушил цитираните разпоредби. Така той би влязъл в колизия и с чл.5, ал. 2 от АПК, според който: „Когато закон или подзаконов нормативен акт противоречи на международен договор, ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България, прилага се международният договор“.

В жалбата се обяснява, че фактът на образуване на дисциплинарно производство не означава, че то ще приключи с налагане на наказание, а до влизането в сила на окончателното решение магистратите се считат за невиновни в извършването на нарушение. Следователно не може да се твърди, че магистратите с висящи дисциплинарки са в идентично положение с онези, на които вече е наложено наказание с влязъл в сила акт. „Противното би означавало, че лице, обвинено в престъпление, може да се ползва от закрилата на закона, доколкото неговото участие в деянието и вината следва да бъдат доказани в нарочно производство, преди да му бъде наложена санкция, а привлеченият към дисциплинарна отговорност съдия следва да търпи ограничения на правата си, които имат санкционен характер, само поради факта на образуваното срещу него дисциплинарно производство, без предпоставките за отговорността му да са установени. При посоченото нормативно основание, чл. 5, ал. 2, т. 7 от Правилата, ограничаването на правата на привлечените към дисциплинарна отговорност, преди да им бъде наложено наказание, нарушава в недопустима степен същите. Правното регулиране, съдържащо се в закон, следва да бъде пълно и конкретно, като не е допустимо в подзаконов нормативен акт, каквито са Правилата, послужили за основание за издаване на процесната заповед, да се запълват пропуски в същия, като основанието за решаването му да се търси в подзаконовия акт, а позоваването на закона да е без значение (Решение № 11 от 5.10.2010 г. на КС по к. д. № 13/2010 г.)“, изтъква защитата  на Маслинкова пред АдмС-Пловдив.

В жалбата на съдийката се излагат съображения и за нарушаване на конституционните принципи на независимост на магистратите, като сочат, че подобна „злоупотреба с дисциплинарни и административни правомощия, приложени за нелегитимно санкциониране на изразено от съдия критично мнение“ е констатирана от съда в Страсбург по делото на съдия Мирослава Тодорова (повече за решението на ЕСПЧ виж тук).

В случая гарантираната от Конституцията независимост на съдия Маслинкова брутално е накърнена чрез административен тормоз и произволна „санкция“, наложена от председателя на ПРС, по следния злонамерен и тенденциозен начин: отправяне на предложение до ВСС за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание на съдия Маслинкова; въпреки явната фактологична и правна неиздържаност на предложението, автоматичното образуване на дисциплинарно производство пред ВСС то става формално основание за лишаване на жалбоподателката от ДТВ. По описания начин, явно злоупотребявайки с формално легитимни процедури, председателят на ПРС упражнява административен тормоз върху съдия с добра професионална репутация, уронвайки професионалния ѝ авторитет в юридическото съсловие. Това несъмнено е в състояние да руинира чувството за независимост и интегритет на всеки магистрат, въздигнати като базисни принципи на Конституцията и фундамент на правовата държава“, изтъкват адвокатите на съдийката.

И заключават, че незаконосъобразността на заповедта на Калибацев произтича и от нарушаване на принципа на независимост на съдиите и искат актът да бъде обявен за нищожен, както и Административен съд-Пловдив да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург със следните въпроси:

(1) Член 19, параграф 1, втора алинея от ДЕС трябва ли да се тълкува в смисъл, че е приложим по дело, по което национална юрисдикция е сезирана с жалба срещу заповед на административен ръководител на съд, с която е разпоредено да не се изплащат средства за допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) на съдия, само поради факта, че срещу него е образувано, но не е приключило, дисциплинарно производство пред Висшия съдебен съвет (ВСС), т.е. налице ли са основанията, за да се постави под съмнение независимостта на съдията от административния ръководител?
(2) От значение ли са за отговора на първия въпрос следните обстоятелствата:
(а) Дисциплинарното производство, инициирано по предложение на административния ръководител, се образува автоматично от ВСС, без каквато й да е предварителна преценка на фактологичната и правната му издържаност  (в практиката на ВСС се приема, че тази преценка е въпрос по съществото, а не по допустимостта на предложението);
(б) Дисциплинарното производство е образувано по искане на същия административен ръководител, който е издал заповедта за лишаване на конкретния съдия от ДТВ;
(в) Формалното наличие на дисциплинарно производство е единственото, но достатъчно фактическо и правно основание за издаване на заповедта, с която е заповядано на съдията да не се изплащат средства за ДТВ, което произтича от чл. 5, ал. 2, т. 7 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, утвърдени от Пленума на ВСС;
(г) Целта на ДТВ е да се наградят съдиите от съответния съд „за постигнати резултати по конкретни задачи“.  (чл. 3, ал. 1, т. 2 от Правилата във вр. с чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Наредбата)), а твърдените в дисциплинарното производство „нарушения“ на трудовата дисциплина не са свързани с резултатите от професионалната й работа, а с неспазване на работното време;
(д) Засегнатият съдия системно е критикувал работата на административния ръководител на множество общи събрания на съдиите в СРС.
(е) Спрямо другия съдия, публично критикувал работата на същия административен ръководител, също са образувани дисциплинарни производства пред ВСС, по сигнал на този административен ръководител и също му е отказано ДТВ по тази формална причина.
(3) Ако на първия въпрос, във връзка с уточненията от втория въпрос, бъде отговорено положително, допуска ли член 19, параграф 1, втора алинея от ДЕС прилагането на правила на ВСС, според които формалното подаване на искане от административен ръководител на съд срещу съдия от същия съд за образуване на дисциплинарно производство, автоматично води до образуване на такова, а образуването на дисциплинарно производство е достатъчно фактическо и правно основание да бъде отказано ДТВ на съдията?

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
чичовото
чичовото
03 октомври 2022 12:14
Гост

Чудя се докога това петричко недоразумение Калибацев ще се подвизава в Пловдив и в съдебната съдебната система като цяло?!?! Това момченце е толкова вредно, че трябва да е приоритет за отстраняване наравно с Гешев. Всеизвестни са връзките на чичо му Борис Калибацев с масонската мафия на Гергов и Цацаров. Той и затова е сложен там – да им прокарва интересите и да им изпълнява поръчките. За повече от това акъл няма…

:))))
:))))
01 октомври 2022 10:27
Гост

Калибацев е много силен юрист като цяло. Добре, че е той, та малко така вкара ред и дисциплина в Районния съд в Пловдив. Административният ръководител трябва да удря с юмрук по масата, за да имат страх и респект към него.

чичовото
чичовото
03 октомври 2022 12:00
Гост

Хахаха, много силен юрист бил… Нищо не разбира от право това момченце. Завършило е ПУЦ-а в Благоевград с „добър“ четири и нещо.

НеЕтичен НеМагистрат
НеЕтичен НеМагистрат
01 октомври 2022 1:53
Гост

Съчувствам на колежката. Дано постигне някакъв резултат. Злоупотребите с измислените дисциплинарки трябва да се прекратят. А в прокуратурата подобни приоми са дори доста по-разпространени и честно по-фрапантни. Дерибеите в съдебната система трябва да бъдат поставени място – и то не ръководно такова!

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2022 9:00
Гост

На каква колежка съчустваш.Ти наясно ли си за какво става въпрос?
Тази Маслиноква е за уволнение. Нямате представа за нейните актове и определения. Тя се пдиграва със живота и съдбите на хората със месеци. Решения Без мотиви, без доказателствена тежест, пристрастност и…. Скоро ще има ново производство срещу нея но този път от граждани

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2022 10:08
Гост

Съдия Маслинова е отличен съдия с над двадесет години професионален стаж. Същевременно е удивително смела, една от малкото в този съд, имаща куража да се противопостави на статуквото и на един алчен за власт председател, който всички знаем какво се опитва да прави. Не пишете лъжи, продиктувани от това, че самите вие сте лишени от смисъл хора, чакащи нареждания от шефа и края на месеца, за да получите жалките си заплати, срещу които жертвате своята съвест и морал.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2022 20:01
Гост

Wow 😮 без мотиви едва ли?!? Това че Решенията и Определенията на съдията не са били във ваш (“ти”) интерес това е друг въпрос. Тя е разумен съдия, пунктуална и справедлива. Предполагал визирате себе си в репликата “нови производства срещу нея от граждани” то досега не е имало такива, но навярно вие сте първият гражданин 🤣

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2022 14:27
Гост

Пълна олигофрения.
Винаги има първи път. Само дишайте Спокйно
а и всеки знае поговорката , който се смее последен…

и не си толкова „анаонимен“- на колкото си мислиш

Нещо не разбирам
Нещо не разбирам
30 септември 2022 20:43
Гост

От кога е “тормоз” началник да изисква от работниците си да ходят на работа и да си я вършат?!?

Да се знае
Да се знае
30 септември 2022 23:22
Гост

Ганьо, председателите на съдилища не са началници на съдиите. Съдията няма началник.

Приятел
Приятел
30 септември 2022 19:49
Гост

Ти да не си онзи следовател от ст.з. дето никакъв….не вършиш,само ревеш и една те води за носа.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2022 18:57
Гост

Да ,да аз съм.

магистрат
магистрат
30 септември 2022 15:10
Гост

И Окръжния прокурор на Стара Загора ги прави такива, но се оправдава ,че му разпореждат от горе и от него нищо не зависи!

Анонимен
Анонимен
30 септември 2022 13:52
Гост

Време е Калибацев най-сетне да подаде оставка и да спре да тормози хората около себе си. Действията му доказват по несъмнен начин неговата некомпетентност. Същият беше и пълен аутсайдер и на изборите за ВСС, макар да обясняваше навсякъде , че ще го изберат, раздавайки листовки, държейки безсмислени речи и правейки странни движения с ръце, който усвои специално за изборите.

Димитров
Димитров
30 септември 2022 12:23
Гост

Този вече се излага.

Чавдар
Чавдар
30 септември 2022 12:15
Гост

Разликата в натоварването на гражданското и наказателното отделение е факт в много съдилища.

Дичо
Дичо
30 септември 2022 12:17
Гост

Така е, като си отвориш устата и търсиш справедливост, после те гонят до дупка.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2022 12:33
Гост

Където има такава разлика, има и начини за регулирането й, напр. с прехвърляне към наказателните съдии да гледат заповедни производства – поне тези по чл. 410 ГПК. Трябва разбиране и малко ум от адм.ръководител и Общото събрание на съдиите в съответния съд.

Граждански съдия
Граждански съдия
30 септември 2022 20:33
Гост

Никога наказателен съдия няма да се съгласи да гледа гражд.дела, пък били те и заповедни… няма и как да мине такова предложение пред Общо събрание… а по чл.410 гпк, когато има за отхвърляне, се пише мини-решение… не подценявам колегите-наказателни съдии, но никой не иска да си развали рахатлъка…

Анонимен
Анонимен
30 септември 2022 13:29
Гост

Но в РС Пловдив е драстична

Запозната
Запозната
30 септември 2022 20:23
Гост

Навсякъде, където има специализация по материя, има разлика в натовареността между гр. и нак.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 септември 2022 10:58
Гост

Абе добре, че е само служебен, щото днешно време има и от другия тормоз, който е по-…. личен.

Дишев
Дишев
30 септември 2022 10:50
Гост

Явно, че си избира комплексите госпдин Калибацев

Лилиев
Лилиев
30 септември 2022 10:50
Гост

Истинска излагация и позор за правораздавателната ни система.

Тодоров
Тодоров
30 септември 2022 10:50
Гост

В България ходи доказвай, че майка ти не е мъжка… като има произвол често си остава ненаказан.

Иван
Иван
30 септември 2022 10:49
Гост

В Пловдив са пропищяли от него, но явно има дебели връзки.

Харалампи
Харалампи
30 септември 2022 10:49
Гост

Подкрепям да се направи проверка на Калибацев. Обстойна.

Хихи
Хихи
30 септември 2022 23:14
Гост

Не може. Този колко пари изръси по софийски кръчми като се силеше за ОС.Ядоха и пиха, дано го помнят с добро. И работа не му свършиха.. пак да черпи.

Каменов
Каменов
30 септември 2022 10:48
Гост

ВСС и изобщо всички там се държат повече от потресаващо. Никакъв контрол, никой не следи за нищо. Събират се едни дебели чички и решават разни неща и приключват. Не дават обяснение на никого, вечено са криви.

Юри
Юри
30 септември 2022 10:48
Гост

Явно има проблем с тоя сладур в Пловдив, но никой не го бара.

Рики
Рики
30 септември 2022 12:25
Гост

Защото има яки връзки.

Чико
Чико
30 септември 2022 10:47
Гост

Е то излиза, че е най-добре ВСС да не беше давало никакви пари за да няма драми?

Кастра
Кастра
30 септември 2022 10:47
Гост

Какво значи „През юли ВСС реши да раздаде по една заплата премия на магистратите и служителите.“? Тоест тия сядат и решават да им дадат по още една заплата? Абе защо на мен не решава така шефа да ми даде една заплата ей така, защото съм много готин? И то в средата на лятото? Еййй чиновническа работа – винаги е била блага бее…

Pencho
Pencho
30 септември 2022 11:08
Гост

Не е важно аз да съм добре, важно е на Вуте да му е зле.
Завистта изпива отвътре и пречи повече на завистника отколкото на завидения.

P.S. Никой не може да спре шефа ти да ти даде премия, ако не ти дава вероятно има защо.

Шашка
Шашка
30 септември 2022 10:44
Гост

Не реши ли оня ден ВСС, че Калибацев си е топ и няма проблем с него?

Фики
Фики
30 септември 2022 12:28
Гост

Да. Явно не им се занимава. Сега си имат друг проблем да си уредят службицата след като ги разпуснат.