Съдийка от Административен съд София-град (АССГ), забавила стотици дела, е освободена от системата. Решението беше взето днес от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 на 2 гласа.

Става дума за Росица Бузова. На 16 юли СК я отстрани от длъжност за три месеца. Срещу нея има две дисциплинарни производства – едното по предложение на шефа на АССГ Радостин Радков, а другото – на ИВСС. Те са обединени, защото и в двата случая става дума за драстични забавяния на дела.

Бузова не се е явявала на работа, а делата, които е обявила за решаване, оставила на бюрото си. Имало дори протоколи по дела от май и юни, които не са подписани от Бузова. Заради бездействието ѝ тези дни в АССГ се провело общо събрание, на което делата ѝ, по които не са извършвани процесуални действия, са били преразпределени.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков сподели днес с колегите си, че всекидневно получава сигнали от страни и адвокати за забавените дела на Бузова. Той напомни, че съдийката е подала оставка преди няколко месеца и призова колегите си да я освободят. „В интерес на правосъдието е делата да бъдат приключени. Това удря по имиджа на административното правосъдие. Едно такова поведение е непростимо“, каза Чолаков.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов заяви, че ще го подкрепи.

Боян Магдалинчев обаче каза, че няма да гласува за оставката. „Действително става дума за тежка хипотеза на немарливост, пренебрежително отношение и нарушаване на справедливост. Срещу нея има образувано дисциплинарно производство за уволнение за тези нарушения. Ако гласуваме оставката, ще трябва да прекратим производството и тя ще си получи обезщетенията, ще излезе от системата като я наградим за бездействието ѝ: Ето парите, бъдете здрава и щастлива. А че хората чакат с години, няма значение“, каза Магдалинчев.

Всъщност чл. 225, ал. 2 от Закона за съдебната власт е предотвратил тази възможност, тъй като предвижда: „Обезщетението по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 165, ал. 1, т. 3 и 5, както и когато комплексната оценка от последната атестация на съдията, прокурора или следователя е отрицателна. Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3, както и когато съдия, прокурор или следовател подаде оставка при образувано срещу него дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Т.е. Бузова не следва да вземе никакво обезщетение.

Стефан Гроздев внесе малко яснота като уточни, че за утре е насроченото първото заседание по дисциплинарното производство, на което ще се проведе редовна процедура по призоваването на Бузова.

Вероника Имова се присъедини към становището на Магдалинчев и поиска решението за оставката да бъде отложено до приключване на дисциплинарното производство.

Олга Керелска обаче заяви, че утре ще се проведе първото заседание по него и то няма да бъде решено тогава, а тепърва ще се събират доказателства. „Не считам, че предложението да го отложим и да изчакаме е оптимално. Бих подкрепила колегата Чолаков“, каза тя.

Виждайки накъде вървят нещата, председателят на ВАС отново взе думата: „Трябва да държим сметка за баланса между интересите на правосъдието, които трябва да намерят приоритет, пред това дали тя ще получи обезщетение, при положение че не е изчистила делата с години“. После уточни, че Бузова имала неизписани актове от над две години. „Всички обявени за решаване дела са в съда, а тя не идва на работа“, каза Чолаков.

Така Вероника Имова промени позицията си и каза, че действително трябва да се държи сметка на интересите на правосъдието.

А Атанаска Дишева напомни на кадровиците за решението на Конституционния съд, с което беше обявена за противоконституционна разпоредбата от ЗСВ, според която магистрати с висящи дисциплинарни производства не могат да бъдат освобождавани от системата. И призова колегите си да държат сметка какво е постановил КС.

С 9 на 2 гласа оставката на Росица Бузова беше приета, като изрично беше записано, че решението влиза в сила от датата на вземането му. Против бяха  Боян Магдалинчев и Боян Новански.

ВСС даде възможност на Мирослава Тодорова да обжалва неприетата ѝ атестация

Сериозен спор между административни съдии се разрази на днешното заседание на Съдийската колегия по друг въпрос. Всичко започна от решението на Върховния административен съд, с което беше отменено гласуване на СК за намаляване на оценката от атестацията на Мирослава Тодорова поради липса на мотиви.

Казусът е на вниманието на Съдийската колегия от месеци. В началото на годината Комисията за атестирането и конкурсите предложи съдия Тодорова да получи оценка „много добра“ 94 точки. Но тази това предложение не събра необходимото мнозинство от 8 гласа. Въпросът беше отложен за следващо заседание на колегията, когато отново нямаше мнозинство. Едва при четвъртия опит Съдийската колегия подкрепи предложението на Боян Новански на съдия Тодорова да бъде определена оценка „добра“ – 89 точки. Именно това решение беше отменено от ВАС и преписката беше върната на СК за ново произнасяне.

Боян Новански днес се извини, че предложението му тогава е било немотивирано. И направи същото предложение, като този път посочи, че съдия Тодорова е изготвила 810 акта в едномесечен срок, а 372 – в по-дълъг, като по 232 от тях забавянето е над една година. Цитира три проверки – две на ИВСС и една на Софийския апелативен съд, които също установили забавяния при съдия Тодорова и заключи, че има системно неспазване на сроковете, заради което по критерия „общи умения за оптимална организация на работа“ трябва да ѝ бъдат намалени точките и да станат 6 от 15 възможни.

Наред с това изтъкна, че по критерия „експедитивност и дисциплинираност“ също трябва да има намаление на точките от 8 на 6, с оглед броя на наложените наказания на магистрата. Новански заяви, че съдия Тодорова на два пъти е била наказвана, като вече е изтърпяла наложените мерки и те са заличени, но въпреки това, трябва да се вземат предвид.

Боян Магдалинчев на свой ред каза, че кадровиците трябва да обсъдят само предложението на Новански, а не и това на КАК, защото то вече „е влязло в сила“.

Дишева не се съгласи с твърдението му. „Гласуването по предложения за взимане на което и да е решение представлява част от процесуалните действия в рамките на административните производства, които се осъществяват, за да се стигне до крайния акт. Те не представляват индивидуален административен акт, не се разрешава конкретният административноправен въпрос и не могат да влязат в сила самостоятелно. Контролът върху тях, заедно с контрола върху окончателния акт, следва от изрична разпоредба в АПК и съм учудена от становището точно на колегата Магдалинчев“, заяви Дишева.

Тя попита дали има административен съдия, който би приел жалбата срещу тези гласувания поради наличието или липсата на правен интерес. „Мирослава Тодорова не би имала правен интерес да ги обжалва, защото резултатът от конкретно гласуване не представяла индивидуален административен акт, подлежащ на самостоятелен контрол. Поради липсата на качеството на вносител на предложение, не би имало друг правен субект в това производство. Тогава как може да твърдим, че тези гласувания са влезли в сила. Те са част от процесуалните действия, които се осъществяват в рамките на конкретно производство и не подлежат на самостоятелен съдебен контрол“, каза още Дишева.

Тя напомни, че в ЗСВ е дадена възможност на съдията да подаде възражение срещу предложението на КАК за определяне на оценка от атестацията. И макар да няма разписана подобна разпоредба при направени от членове на съвета предложения за намаляване на оценката, Дишева призова колегите си да дадат такава възможност на Мирослава Тодорова и сега, защото противното ще доведе до съществено нарушаване на правото на защита на магистрата.

На финала тя заяви, че Новански е направил интересно тълкуване на закона и наредбата и напомни, че СК в други случаи изрично е заявявала, че няма да взема предвид заличени и изтърпени дисциплинарни наказания. Посочи и че първото, цитирано от Новански, дисциплинарно производство, е за допуснати пропуски в работата извън атестирания период.

Магдалинчев реши да обясни какво е имал предвид. И напомни, че по случая с атестирането е имало четири гласувания и се обърна към Дишева с думите: „Колега Дишева, вчера, докато гледах дневния ред, се чудех каква конструкция ще изобретите за тезата си по тази точка. Но се учудих – да твърдите, че първите три гласувания не са индивидуални административни актове! Чл. 33, ал. 4 от ЗСВ казва, че решенията на Съдийската колегия се приемат с мнозинство не по-малко от 8 гласа. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на самостоятелно обжалване. Поради това са индивидуални административни актове, влезли в сила и не подлежат на прегласуване“.

Председателят на ВАС Георги Чолаков се намеси в спора с думите, че СК е приела погрешни диспозитиви на решенията за отхвърляне. „Ако отхвърляме едно такова предложение, следва това да бъде съобщено на магистрата. Не може да кажем, че са индивидуални административни актове сега. Трябва да прецизираме какво правим от тук нататък, когато няма решение“, заяви Чолаков.

Атанаска Дишева на свой ред изрази учудването си от тезата на Магдалинчев. „Прави се една революция в административното производство и в съдебното административно производство. Ако се възприеме тази теза, определено оттук насетне ще следва да отлагаме всяко административно производство, по което няма мнозинство, за да бъде давана възможност на засегнатия магистрат да обжалва. Подобно тълкуване поставя под въпрос цялостната концепция на административното производство и подлежащия на обжалване административен акт. Това е лишено от правна и житейска логика“, заяви Дишева и попита Магдалинчев дали има административен съдия, който би допуснал за разглеждане подобна жалба.

На свой ред предложи на съдия Тодорова да бъде определена много добра атестация – 94 точки.

Цветинка Пашкунова я подкрепи. Уточни, че за атестирания период Мирослава Тодорова е постановила 1221 акта, от които 810 в едномесечен срок и именно заради забавянията на други са ѝ отнети 6 точки по критерия за умението за оптимална организация на работа. Тя също изрази мнението, че не следва да се вземат предвид дисциплинарни наказания, които вече са заличени.

Красимир Шекерджиев пък посочи, че най-големият проблем е непоследователната практика на Съдийската колегия, която в някои случаи не възприема становището на КАК и връща материалите в комисията за изготвяне на нова оценка, а в други направо я коригира – нагоре и надолу. „Ако ние приемем, че предложението на КАК вече е отхвърлено, то тогава ние като да нямаме друга възможност освен да върнем цялата преписка на комисията за изготвяне на нова атестация. Имаме основание да го направим въз основа на това, че има неизяснени факти в нашата дейност. Разумно е и да чуем становището на атестирания магистрат, но това няма как да стане в рамките на днешното заседание“, посочи Шекерджиев.

С 8 на 5 гласа мнозинството прие, че няма да обсъжда и гласува предложението на КАК за атестацията на съдия Тодорова.

След това със 7 на 6 гласа отхвърли предложението на Дишева на съдийката от СГС да бъде определена оценка „много добра“ – 94 точки. (В подкрепа на по-високата оценка гласуваха Дишева, Лозан Панов, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова. Даниела Марчева днес отсъстваше).

След този резултат Дишева заяви, че сега следва изрично да уведомят съдия Тодорова за решението за отхвърляне на предложената оценка от атестацията, защото според тълкуването на Магдалинчев тя подлежи на самостоятелен съдебен контрол. „Нека съдът каже дали представлява индивидуален административен акт, който подлежи на самостоятелен контрол. Едва след това да продължим следващите действия“, предложи Дишева.

Не възразявам и така трябва да се случи. Ако тя реши да го оспорва“, отговори Магдалинчев.

Това означава да изчакаме съда, коментира на свой ред Георги Чолаков.

В този момент Цветинка Пашкунова възкликна, че колегията трябва да съобрази чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, в който се казва: „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата“. В разпоредбата не се говори за никакви процедури и обжалване, не мога да приема тълкуването, което се направи, каза Пашкунова.

Но Вероника Имова заключи: „Нека съдът да каже“. И въпросът бе приключен, засега.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Pinokio
Pinokio
12 януари 2020 10:56
Гост

Огромното и немотивирано забавяне на дела ще доведе до огромен проблем в съдебната власт! Все повече съдии се ръководят от максимата,че когато има сложен казус е по-добре да НЕ РАЗГЛЕЖДАТ ДЕЛОТО с мисълта,че ще бъде преразпределено…и друг ще вади горещите картофи…. От друга страна тънката граница между морал и кълпави закони,вече не се разглежда от ВСС и нищо съществено не се предлага на НС за корекция. А противоречия в законите на РБ,колкото искаш……Отделно много от съдиите,не ги познават добре,и този факт води до директни свободни съчинения и тълкувания,които противоречат на елементарна логика! Според мен съдебната власт има огромен проблем,след като… Покажи целия коментар »

Стойчо
Стойчо
21 ноември 2019 8:57
Гост

Имах съмнения и известна доза скептицизъм при избора на Чолаков, но за моя радост ме опровергава. Държи се достойно и внася малко разум на фона на останалите базхаберници, които не знаят какво правят там. Като ръководител на ВАС също добре се представя …
От друга страна Магдалинчев е най-голямото падение на сервилността във ВСС, като минава дори и Узунов от предния състав.

Мнение
Мнение
20 ноември 2019 16:47
Гост

ВСС се показва като една квартална говорилня, а не като орган, който взима законосъобразни решения и действа в интерес на съдебната система и правата на гражданите. Не е красиво така и е редно там да се отсяват най-кадърните измежду магистратите.

Тц-тц
Тц-тц
20 ноември 2019 16:50
Гост

Кой ще ги отсява? Прокурорите дето си избират Гешев под строй? Министър Кирилов, който като влезе в стаята и колективното IQ пада под нулата? Или правителството, което е като премиера си? Или парламентът, където смислени хора от десетилетие няма?

Георги Колев
Георги Колев
19 ноември 2019 15:46
Гост

Абе тия от парламентарната квота въобще юристи ли са, не познават закона, основни принципи на правото, два пъти за едно и също искат да наказват.. Сякаш управляващите нарочно подбират мършата на стадото да ги представлява в съвета..

без страх
без страх
19 ноември 2019 15:53
Гост

От където и да погледнеш – мърша до мърша и няма край….
Във всички структури е такова положението.

Трябва да се сложи край, колкото и да боли.
Не казвам да събаряме „къщичката“ си, а трябва основно да бъде почистена.

без страх
без страх
19 ноември 2019 15:45
Гост

Пак ли с Мирослава Тодорова се занимавате?

Оказва се, че тя се явява голЕм трън в очите на тези, които искат „главата“ й.
Ееее, стига де, мОла вас, осъзнайте се и давайте гласа си „ЗА/против“ като спазвате законите и актовете на КС.

Какви мухи ви бръмчат в главите?

Не ви ли стана ясно, че решенията на колективния орган не са ИАА? Ерго, не подлежат на съдебен контрол.

Ако и това не сте разбрали, моля напуснете. Не сте достойни за заемане на този административен по характера си пост.

Алооооу, мнозинствто от СК на ВСС – СРАМОТА!

анонимен
анонимен
19 ноември 2019 15:31
Гост

Мирослава Тодорова да заведе дело за вреди срещу главанаците от ВСС. То бива, бива простотии, ама трябва да се сложи край.

браво, жоро
браво, жоро
19 ноември 2019 15:21
Гост

всъщност Чолаков за пореден път се доказа като най-адекватен. мисли за хората, за делата, а не ръси ангро простотии, за да се прави на велик

анонимен
анонимен
19 ноември 2019 15:26
Гост

Той беше в доста наср..о положение – да лавира между двамата си колеги. Не иска да обиди Магдалинчев като заеме страната на Дишева. Не му е леко 🙂

анонимен
анонимен
19 ноември 2019 15:10
Гост

Магдалинчев е счупил днес тъп…ра. Продължава да ме изумява ината му да не съобразява решението на Конституционния съд. Да не говорим пък за обезщетението, което няма как да бъде взето при висящо дисциплинарно с искане за уволнение. И това ми било върховен съдия. Срам!

вън!
вън!
19 ноември 2019 15:08
Гост

По-правилно е да си ходи. Хората чакат с години решение! Това е безобразие, а Магдалинчев нещо точно административното право май му куца?!

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2019 14:46
Гост

Естествено, че трябва да бъде давана възможност на засегнатия магистрат да обжалва.

анонимен
анонимен
19 ноември 2019 15:14
Гост

Да, но когато е приключена цялата процедура, а не някакви междинни гласувания. Трябва да бъде изпълнен фактическият състав, за да се обжалва. Не знам от какво е провокирана тезата на Магдалинчев – от некомпетентност или от неистовото желание да се саморазправи с Мирослава Тодорова дори за сметка на правото.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2019 15:39
Гост

По-скоро второто.

Фен на съдебната система
Фен на съдебната система
19 ноември 2019 14:43
Гост

Боян Магдалинчев явно не е наясно с чл. 225, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Диди
Диди
19 ноември 2019 14:40
Гост

Само така! Заради такива нелоялни колеги ние се затрупваме с работа.