Магистрати от Софийския районен съд (СРС) се събират утре пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС), където ще внесат поредното обръщение с искане за спешно решаване на проблемите с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Този път те призовават цялата правна общност за съвместни публични действия за въвеждане на истинско електронно правосъдие и то при условията на съществуващия риск от разрастващата се пандемия.

Апелът към колегите им е да се подкрепят взаимно и с думи, и с дела, защото не бива да позволят да бъде поругавано достойнството на съдията. „Единението ни прави истинската държавна власт, която може и трябва да поеме отговорност за условията си на труд и натовареността си“, посочват магистратите от СРС.

Те се обръщат и към Висшия адвокатски съвет и всички адвокатски съвети в страната с думите: „Уважаеми колеги, споделяме общата ценност за справедливо правосъдие в България и ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица. Подкрепете ни, защото електронното правосъдие е легитимна държавна цел за подобряване на администрирането и публичността на правосъдието! Заедно с Вас можем да постигнем тази цел, като не позволим да се компрометира електронното правосъдие чрез внедряване на негодни и времеемки технически способи“.

На трето място съдиите призовават Съдийската колегия да не допуска към все още нерешения проблем за справедливо управление на натовареността на магистратите да надградят още един, който ще доведе до задръстване на правораздавателната система. „Разчитаме на Вашата професионална съвест и отговорност, заедно с нашата подкрепа, в рамките на компетентността си да проведете високо професионална съвременна електронизация на правосъдието, а от друга страна, не допуснете нанасянето на значителни репутационни вреди за съдебната власт чрез блокиране на правораздавателния процес. Предпоставка за подобни вреди би било и евентуално Ваше решение за отстраняване на дефектите на ЕИСС преди наличието на техническа и нормативна обезпеченост за ползването ѝ, при едновременното с това внедряване и работа с продукта във всички съдилища“, посочват от СРС.

Обръщението към кадровиците е заради впечатлението им, че от известно време между съдии от цялата страна и ВСС има едностранна комуникация по отношение на ЕИСС – в кадровия орган постъпват множество сигнали срещу системата, декларации, становища и т.н., но реакция няма.

А проблемите с ЕИСС, според магистратите, водят до пряка заплаха за правораздаването като основна функция на съда, а това от своя страна води като цяло до застрашаване на един от фундаментите на правовата държава. Те изтъкват, че когато това се случва, не бива да се мълчи, а всеки съдия коректно и добросъвестно да положи усилия и да защити правосъдието и справедливостта в името на хората.

Затова магистратите призовават този път не само своите колеги от страната, но и адвокати и други юристи да ги подкрепят като отидат утре в 8.30 ч. пред сградата на ВСС, когато ще бъде внесено обръщението.

Внедряването на ЕИСС в съдилищата (без ВАС и административните) създаде сериозно напрежение в съдебната система през последните два месеца.

Председатели на съдилища, редови магистрати от всички нива и Съюзът на съдиите призоваха за спиране на въвеждането на ЕИСС поради множеството ѝ недостатъци, нейната тромавост, усложненост с множество кликвания за елементарни дейности, използването на квалифициран електронен подпис на всяка стъпка и т.н.

Миналата седмица магистрати от Софийския районен съд официално поискаха от ВСС да спре внедряването на системата до отстраняване на недостатъците ѝ. Те заявиха, че ако това не бъде сторено, ще бъдат принудени да спрат да използват ЕИСС. Съдиите се обърнаха към колегите си от цялата страна да ги подкрепят.

Съдийската колегия обсъди проблемите на 1 септември и отнесе въпроса към Пленума. На заседанието му вчера председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов предложи като допълнителна точка в дневния ред да влезе отлагане на внедряването на системата в съда, както и обсъждане на всички писма и становища. Някои кадровици се опитаха да върнат темата отново в Съдийската колегия, главният прокурор Иван Гешев каза, че спирането на системата ще нанесе сериозен репутационен удар върху държавата и ВСС, а други поискаха разговор в по-широк формат – с представители на фирмата разработчик, на Оперативна програма „Добро управление“, на Министерството на правосъдието и др. Но в крайна сметка беше решено да се проведе извънредно заседание на 16 септември, което да е посветено само на ЕИСС. Именно то е причината утре съдиите да се събират поред ВСС.

В новото обръщение съдии от СРС изтъкват, че ВСС за пореден път не е поел реална отговорност и действия по гарантиране на безпроблемната работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), като е прехвърлил изцяло отговорността за действията върху съдиите и служителите.

Отбелязват, че крайната цел на електронното правосъдие е да улесни и автоматизира процесите по администриране на делата, което да подобри ефективното им управление, да ускори приключването им и да осигури публичен достъп до актовете на съда и документите на страните в защитена среда, като позволява на съда и на страните дистанционна работа в пълен обем.

Времето е абсолютна ценност за всички ни, защото определя възможността съдията да упражнява правомощията си съобразно закона и да постига конституционната си цел да защитава правата на гражданите и юридическите лица, като постановява справедливи решения. Информационните системи трябва да пестят време на съдията, а не да му възлагат допълнително технически задължения, които изискват еднакво или по-голямо време от нужното за правораздаване. Крайно време е и правната уредба да разтовари съда от техническите канцеларо-административни задължения, за да има ефективно правосъдие в България“, посочват съдиите.

Според тях е пълен абсурд ВСС да иска от съдиите да се примирят с ползването на дефектна, необмислена система и да отказва да я поправи предварително. При разработването на тази система с неподходящи и тромави функционалности не е ползвана правната експертиза на действащи съдии, нито опитът на реално натоварени служители в съдебната система, изтъкват магистратите.

Те не приемат тезата да се плащат пари за изработка, преди тя да отговаря на необходимите изисквания. „Още по-малко нормално е да започва работа с тази некачествена изработка, при положение, че са на разположение доказали ефективността си системи. Ако ВСС действително осъществява “добро управление”, ако проявява грижата на добър стопанин, той няма да бърза да приеме некачествената изработка, за да даде начало на гаранционните срокове и да разходва от допълнително предвидените човекочасове дейности на разработчика“, казват съдиите.

И напомнят, че „ВСС е нарочно избран постоянно действащ орган за администриране (обслужване) на дейността на съдилищата и прокуратурите“.

Негова е отговорността с предоставените му от данъкоплатците средства да осигури качествено обслужване. Поради това и не приемаме опитите да се вменят на съдиите и служителите пасивността и неумението на нарочно избраните и получаващи възнаграждение изпълнители и ръководители“, се казва още в обръщението.

Съдиите отбелязват, че законодателството не урежда хипотеза, при която съдебните актове да се постановяват в два оригинала – хартиен и електронен. Мотивирайки се с разпоредби от Закона за съдебната власт, те заключават, че понастоящем единствено саморъчно подписаният съдебен акт е валиден като с прилагането му по делото магистратът е изпълнил законовите си задължения.

Съдията дължи подчинение преди всичко на закона, а в някои хипотези ЕИСС налага действия в разрез и със законовите правила“, посочват от СРС.

Те дават конкретни идеи за подобряване на работата на Единната информационна система на съдилищата, като реализирането им трябва да бъде възложено от Съдийската колегия на „Информационно обслужване“:

  1. „Да се въведе възможност за подаване на електронни изявления от страните, включително реална такава за заявление за издаване на заповед за изпълнение или да посочи какво е необходимо, технически и ресурсно за това.
  2. Да се разработят следните функционалности: за множествено подписване; база данни със съдебните решения, в която да се търси свободно и структурирано по ключови думи; за генериране и използване на типизирани редактируеми проекти на съдебни актове; за изпращане на съдебните актове на електронен адрес на страната и автоматично отбелязване на резултата; калкулатор за таксите и разноските; автоматичен индикатор за идентичност на страните по делата; за достъп до делата и актовете на други състави, но с отпадане на възможността да се запаметяват промени в общата информация за дело на друг докладчик, включително съдебен състав, шифър и др.
  3. Да се преработи системата така, че да разграничава датата на откритото заседание, в което е постановен актът (присъда, решение) или което касае протоколът, от датата на обявяване на акта (техническото му качване и електронно подписване) и да ги обозначава отделно (вкл. в т.нар. „шапка“ на съответния акт). В противен случай, от една страна, се създава възможност за манипулиране на актове, издадени с по-ранна дата (качени „празни бланки“), а от друга страна, се получава разминаване между реалната дата на заседанието и отразяването ѝ в протокола, което носи риск от отмяна на съдебните актове. Следва да се създаде възможност в ЕИСС да се генерират определени документи по време на открито съдебно заседание (РКО, уведомления по ДОПК и др.), преди в системата да бъде качен и подписан протоколът от заседанието. Иначе се създават ненужни затруднения за свидетели и страни при възстановяване на направени от тях разноски, както и усилия за последващо връчване.
  4. Да осигури всички технически и организационни действия, за да включи пълноценно СРС в Единния портал за електронно правосъдие. В противен случай скъпата ЕИСС ще дава справки по новите дела само на хартия на гише при пандемия“.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съвсем между другото да попитам...
Съвсем между другото да попитам...
15 септември 2020 18:14
Гост

а къде са служителите в цялата работа, сакаш само Тяхна чест са принудени да работят с тази недомислена програма ЕИСС? По-точно къде е ръководството на прословутото сдружение на съдебните служители, което да заеме адекватна позиция и да иницира също форма на протест? Или това сдружение е само на хартия, докато всъщност председателстващият го е зает единствено да паразитира доволно в комфорта на удобния си, скъпоплатен, безделнически стол в СГС?

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 16:18
Гост

Етапи на болката:
1. Гняв
2. Пазарене
3. Депресия
4. Приемане

Някой
Някой
15 септември 2020 14:08
Гост

Грозно е да се оплаквате, че сте свърхнатоварени щом имате време да се шляете по улиците

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 14:51
Гост

За ВСС ли говориш? Така си е !

ВЛК
ВЛК
15 септември 2020 15:00
Гост

Защо, те ще отидат до ВСС и ще се върнат в рамките на едно зацикляне на програмата…вместо да стоят пред нея и да се ядосват, поне да отидат да си излеят гнева на който трябва…

Коментиращ
Коментиращ
16 септември 2020 0:19
Гост

Заповядай“Някой“си при нас,постоянно има свободни места,но хората идват на конкурсите,поработят, а след мах месец бягат с 300 и не се обръщат

Мирела
Мирела
15 септември 2020 13:06
Гост

Да се похваля! Днес успях сама само за 15-20 минути да отразя в системата определение за насрочване по чл. 267 от ГПК на въззивно гражданско дело. Със старата програма това ми отнемаше 15-20 секунди. Да живее ЕИСС! 😜😜😜

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:39
Гост

За 2 седмици могат да се обобщят предложенията и за 1 месец да се отразят в ЕИСС. Голямо чудо, ако заработи от 1.11, а не от днеска

неадекватно!!!
неадекватно!!!
15 септември 2020 11:52
Гост

Абе как може да има такива нагли хора!Ти му казваш, че тази система за нищо не става, защото изначално е сбъркана и не може да помага на съдиите, а им пречи, то ти говори за „отстраняване на проблеми“!Как ще отстраниш проблеми, като то самата ЕИСС е проблема и саботира работата на съдилищата?!Вън ЕИСС от съдилищата, ХОРАТА , ЗДРАВЕТО ИМ И ПРАВАТА ИМ СА ПО-ВАЖНИ ОТ ПАРИТЕ, КОИТО СТЕ ВЗЕЛИ ЗА ТОЗИ АБСУРД!!!

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:00
Гост

Ако не бяха толкова нагли, нямаше изначално да участват в схемата и нямаше да са „наши хора“.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 14:13
Гост

То така или иначе срокът по закон е 01.01.2021. Защо са решили така от всс. Вероятно парата да усвоят навреме.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:28
Гост

Главния каскетолог на Републиката и Висшият задкулисен съд – на пряко подчинение на Доган сарай – срещу цялата правна гилдия, епизод пореден. #ПОЗОР #ОСТАВКА #ЗАТВОР

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:06
Гост

Че тя цялата гилдия досега не ги ли е подкрепила бре.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:06
Гост

Надежда всяка тука оставете им е малко случая на хората

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:06
Гост

Мошенническа работа. На какво се дължи забавянето в разрешаването на проблема

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:04
Гост

Много е гадно така като стане. Уж ти правят нововъведения за да ти помогнат да работиш и в следващия момент всичко забива и до там

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:04
Гост

НЕ бе не е сериозно. Вие нали разбирате, че те се мотаят с този казус вече седмици и не се намира решние

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:03
Гост

Като виждаме как се решава този проблем и можем да си направим изводите за много неща в нашата мила татковина

Харалампи
Харалампи
15 септември 2020 11:03
Гост

Изключително слабо решение, не знам от кого зависи, от държава ли от ВСС ли но просто..

Филип
Филип
15 септември 2020 11:02
Гост

„Спешно“? ТЕ искат да се реши проблема от Юли. То вече не е спешно

Димитрова
Димитрова
15 септември 2020 11:02
Гост

Твърдо за съм. Не може по тоя ахмашки начин да се случват неата. Това не е някъде зад Урал в крайна сметка.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 11:01
Гост

Тая драма
Край няма!

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 10:56
Гост

Само със събиране пред ВСС няма да стане! Голяма част от парите са взети предварително, защото информационно услужване е задължено да участва авансово в проекта.На кого смятате, че са раздадени бонуси, за да спечели фирмата и да й се обезпечи гладка процедура? Абсолютно наложително е сезиране на европейски институции и то най- вече във връзка с темата за безграничните правомощия на главния прокурор и възможността му явно еднолично да решава какво ще се случи в съдебната система! Необходимо е в тези жалби да се осветлят връзките на хора като Вероника Имова и други зависими във ВСС от управление или кариера… Покажи целия коментар »

ПРЕДЛАГАМ
ПРЕДЛАГАМ
15 септември 2020 11:23
Гост

Да си пратим всички над 70 жалби вече до българските евродепутати

Силви
Силви
15 септември 2020 21:50
Гост

Такова чудо няма . При положение, че няма обучение и никой не знае какво точно трябва да направи. Поредните усвоени едни пари за нищо. Жалко, жалка картина до няма и къде. Жалко за хората, които ще работят. Ама и техните нерви имат граница. Когато няма кой да протоколира или да е деловодител, тогава ще стане ясно.
Или отново не им пука.