Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) да бъде преработена, защото в настоящия си вид е изключително тромава, отнема много време при обработка на делата и като цяло пречи на работата ни. Това казват магистрати от няколко съдилища в писма до Висшия съдебен съвет, научи „Лекс“. Те настояват системата да бъде така „преправена“, че да е удобна, полезна и да помага на съдиите.

Проблемите, с които се сблъскват магистратите не са малко и забавят работата им. Казват, че новата система е толкова усложнена, че елементарни действия отнемат прекалено много време. А колкото повече съдилища се включват в ЕИСС, която е уеб базирана, толкова по-бавна става интернет връзката, което допълнително затормозява работата. Като пример съдии сочат, че един час е отнело разпределението на четири дела. Около 15 минути отнема регистрирането на едно дело. Ако това не бъде коригирано, магистрати се опасяват, че работата на най-натоварените съдилища като СРС, на практика ще блокира.

В последните седмици във ВСС постоянно постъпват писма и сигнали от съдии, които посочват проблемите и настояват за спешното им разрешаване.

Това накара трима членове на Съдийската колегия – Боряна Димитрова, Даниела Марчева и Севдалин Мавров, да поискат свикване на извънредно заседание на кадровия орган, на което да бъдат обсъдени тревожните сигнали от съдилищата. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е свикал заседание за 25 август. Те ще обсъдят варианти за облекчаване на работата във връзка с полагането на електронния подпис.

Оказва се обаче, че не навсякъде има проблеми. Някои съдилища като Софийския апелативен съд, окръжните съдилища в Плевен и Сливен, районните в Русе, Варна, Сливен и Несебър са доволни от системата, казват само, че имат нужда от допълнително обучение и съдействие от разработчика – фирмата „Информационно обслужване“.

Единната информационна система на съдилищата е разработена по проект по Оперативна програма „Добро управление“. Целта е чрез нея съдилищата да преминат изцяло към електронна обработка на делата като това е съществена крачка към реализирането на електронното правосъдие.

В системата са включени всички налични деловодни системи, тази за случайно разпределение на делата и за отчитане на натовареността. Има връзки с други като Бюрото за съдимост, Единната система за противодействие на престъпността и др. Иначе ЕИСС се състои от общо 38 модула – 19 функционални и 19 системни.

Няколко пъти „Информационно обслужване“ демонстрира пред ВСС възможностите на системата.

И така през юни, след решение на ВСС, започна пилотното внедряване на ЕИСС в 17 съдилища – апелативните съдилища в София и Велико Търново, в окръжните съдилища във Варна, Благоевград, Велико Търново, Смолян, както и в районните съдилища в Елена, Велико Търново, Костинброд, Сливница, Омуртаг, Търговище, Елхово, Тополовград, Чепеларе и Смолян.

В края на юли пък ВСС одобри график за поетапното внедряване на системата във всичките останали съдилища, без административните и Върховния административен съд.

Първи сигнали за проблеми

Но още в първите дни на работа с нея пилотните съдилища останаха разочаровани, става ясно от призив на магистратите от районния и окръжния в Смолян, както и от РС-Чепеларе.

Те се обърнаха към всички свои колеги от останалите 14 съдилища с апел да ги подкрепят в искането им ЕИСС да бъде спряна, докато не бъде преработена. „Колкото повече съдилища се присъединят към нас, толкова повече шанс имаме да не допуснем работата ни да се усложни неимоверно от програма, която, според нас, е най-лошата от всички, с които сме се сблъсквали досега. Не бива да се оставяме да ни бъде натрапено едно излишно бреме и е време да се възползваме от възможността да повлияем ефективно на решение, което толкова драстично ни засяга“, пишат магистратите от Смолян и Чепеларе до колегите си.

В самото предложение до ВСС за спиране на системата, съдиите отбелязват, че тя представлява сериозна пречка за дейността им. „Вместо да ускори процесите, тя ги забавя, като удвоява, а при въззивните дела – утроява, времето, необходимо за обработката на делата, в сравнение със системата, с която работим досега. ЕИСС не дава възможност за лесно и бързо намиране и извличане на информация от тези, които я ползват; съдържа множество разрешения, които противоречат на процесуалните закони, нелогични са, излишни и несъобразени със спецификата на работата“, се казва в писмото на магистратите от Смолян и Чепеларе.

Нататък те изброяват една част от проблемите, с които се сблъскват при работата си с ЕИСС. Например в системата не е предвидено отделно образуване и водене на първоинстанционни и на въззивни дела, което противоречи на чл.80, т.8 и т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата. И още: „За изпълнение на множество елементарни действия е предвидена дълга поредица от последователни стъпки – напр. работещият сам на себе си задава т.нар. „задача“, сам си я приема, сам си възлага изпълнението и го осъществява, като липсва оправдание да се преминава през такава тромава процедура за постигане на обикновен резултат, например подписване на изготвен акт. Налага се протоколите от съдебните заседания да се подписват от всички членове на съдебния състав, в разрез с чл.150, ал. 4 ГПК и чл. 311, ал. 2 НПК и е невъзможно да се нанасят направо в системата корекции от председателя на съдебния състав в протоколите преди тяхното подписване“.

Съдиите отбелязват, че липсва възможност за общ преглед на всички постъпили в съответния съд дела по вид, предмет, страни и съответно няма възможност за търсене в ЕИСС по тези показатели. Посоченото е пречка, например, за служебна проверка налице ли е основание за приложение на чл.126 или чл.299 от ГПК, респ. на чл.213 от ГПК, се казва в писмото до ВСС.

В него се обяснява още, че при въззивните дела затрудненията са повече, защото се налага всеки един от тримата съдии да преминава през ненужната поредица от стъпки, за да приключи даден етап от обработката на делото.

Магистратите от Смолят и Чепеларе са на мнение, че в най-натоварените съдилища ЕИСС ще предизвика истински срив, което задължително трябва да се избегне.

Настояваме да не бъдат заставяни съдиите и съдебните служители да изтърпяват внедряването и работата с ЕИСС в настоящия й нелеп вид, само за да се усвоят европейските средства, предвидени за нея, или да се обслужат лобистки интереси. ЕИСС в сегашното й състояние вреди на нашата работа, което означава, че не съществува причина, дори от финансов характер, която да оправдава налагането ѝ.

Няма житейска и професионална логика, макар да е установено при изпробването й, че дадена програма е неудачна, тя да се въвежда в съдилищата, още повече, че дейността на съда се извършва в името на народа и е израз на държавността“, се казва още в писмото до съвета.

Магистратите предлагат да се създаде комисия, в която да участват съдии, служители и представители на разработчика – „Информационно обслужване“, да се съберат мнения от всички заинтересовани, да се коригира системата и едва тогава да се въведе.

Съдии от ОС-Варна: ЕИСС е все по-бавна, част от презентираните функционалности не работят

Варненският окръжен съд, който бе един от пилотните, в които бе въведена системата, също има сериозни възражения. От там изпратиха писмо до съвета, в което изброяват забележките си. Част от тях са били отстранени, но други са останали.

Един от основните проблеми е изискването за поставяне на електронен подпис от всички съдии от тричленния състав на документи, които по принцип се подписват от един магистрат.

Дават за пример протокол от съдебно заседание, което е отложено. До момента той е бил подписван от председателя на състава и от секретаря, но ЕИСС изисква и тримата съдии от състава да го парафират с електронен подпис, което е напълно излишно и ненужно. „Друго противоречие е при писмата за изпращане на дела за обжалване – на хартия се подписва от докладчика по делото, а в системата се подписва от този, който физически изпраща писмото“, посочват от съда във Варна.

Макар да има модул за натовареността, той на практика не работи, защото не я изчислява автоматично. Съдиите са принудени ръчно да вкарват броя на делата, които разглеждат.

От Варна отбелязват и нещо друго. Въпреки че разработчикът беше заявил пред ВСС по време на представянето на системата, че магистратите ще имат дистанционен достъп до нея от всяко мобилно устройство, това реално е невъзможно, защото влизането в системата за електронен подпис може да бъде осъществено само от работното им място в съда.

И още едно разминаване между презентацията и реалността – системата няма връзка с Бюрото за съдимост, въпреки че това изрично беше казано от разработчиците пред кадровиците през юни.

Варненският окръжен съд е единственият окръжен съд в страната, който има договореност с Министерството на правосъдието за осигуряване на достъп по бюрата „Съдимост“ в цялата страна (113 бази данни на районните съдилища) и оторизирани служители извършваха необходимите справки сами“, напомнят от съда.

Те са забелязали, че колкото повече съдилища се включват в системата, толкова по-бавна и тромава става тя. И дават следните примери:

Изпълнение на задача за подписване – необходими са девет кликвания с мишката и един път въвеждане през клавиатурата. Шест секунди се чака, за да върне системата съобщение за успешно подписване;

Образуване на закрито заседание – необходими са 14 кликвания и два пъти въвеждане на данни от клавиатурата;

Вписване на акт към заседание и подписването му – налага се да се извършат 22 кликвания + въвеждането на самия акт + въвеждане на ПИН код“.

Независимо кой ще изпълнява горепосочените действия – дали съдия или деловодител/секретар, то забавянето идва от извършването на множество действия. Като се има предвид, че в момента е внедрена в половината от съдилищата в страната, като не са включени най-големите – софийските и ВКС. При пълното натоварване на системата, когато ще се прилага навсякъде, вероятността от забавянето на работата на програмата е много вероятна“, посочват от ОС-Варна.

От там добавят, че за да се направи справка в Националната база данни „Население“ се е изисквало въвеждането на много по-малко данни. След внедряването на ЕИСС това се е променило, като вече е необходимо посочването например и на ЕГН на човека, за когото се прави справка. А това затруднява допълнително работата.

Съществени проблеми са неточното попълване на електронните книги, невъзможността за корекции при нанасяне на данни. На практика системата изключва човешката грешка при работа с нея, а не следва да е така, доколкото при корекция всеки един потребител работи с електронния си подпис и оставя следа, при която се вижда кой кога и защо е правил корекции.
Тези грешки може да доведат до създаване на записи в ЕИСС, или актове, които не съответстват на хартиения носител“, отбелязват още от съда във Варна.

Заключението им е, че системата е била въведена пилотно в много суров вид, интерфейсът не е user friendly (най-общо приятелски – лесен за употреба и добре организиран – б.а.), липсва интуитивност при структуриране на информацията. А и е видно, че разработчикът на ЕИСС няма преки впечатления от работата на съда, какви са процесите и спецификите му, става ясно от становището на ОС-Варна.

От там обобщават, че основите и идеята за ЕИСС са добри, но изпълнението не е на ниво. Отбелязват, че няма добра комуникация с изпълнителя на идеите за подобрения, които са мотивирани от гледна точка на ежедневната работа по дела и съкращаване и оптимизиране на процесите. Според съда, ако своевременно бяха създадени работни групи за отделните модули, ако бяха направени допитвания до съдиите и тестова среда, в която да се видят грешките и да се отстранят своевременно, нямаше да се стигне до сегашната ситуация. Сега се налага в работна, реална среда да искаме промени, за които обаче не винаги се получава положителен резултат, посочват магистратите и служителите от Варна.

Съдии от Благоевград с 42 забележки към системата

Шефката на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова на свой ред е изпратила две писма до ВСС. Първото е до Гергана Мутафова, която е ръководител на проекта за изграждането на ЕИСС. В него Бельова в 42 точки изброява забележките, които с колегите ѝ имат по отношение на системата.

Част от тях се припокриват с тези, констатирани от други съдилища. Но посочва и други.

Бельова отбелязва, че ОС-Благоевград досега е работил с деловодната система АСУД, в която е успял да създаде пълни електронни копия на делата. „Към настоящия момент в ЕИСС сме образували над 250 дела и нито едно от тях не е пълно електронно копие на хартиената за разлика от всяко едно дело, образувано в АСУД, като причината се корени именно в недостатъците на новата система. В ЕИСС липсва нагледност, потребителят не получава представа дали е извършил всички необходими стъпки, за да приключи конкретната задача“, пише Бельова.

Много сериозен проблем според нея е свързан с правата за достъп до дела. „Протоколите при закрити врати, както и делата с ограничен достъп са видни за всички деловодители, секретари, архивари, защото всички имат роля „Ограничен достъп“. Всички те работят по конкретни дела с ограничен достъп и затова достъпът следва да се задава на ниво потребител до конкретно дело. По този начин е реализирано в АСУД.

Вече имаме образувани дела за осиновяване, съдебните актове по тях съдържат чувствителна информация. Вписвайки ги в ЕИСС, означава, че ще са достъпни за преглед освен от докладчика по делото, така и от всички деловодители, секретари, архивари, което е недопустимо. Така стои въпросът и по отношение на наказателните дела за одобряване на протоколи по реда на чл.161 ал.2 от НПК. От друга страна те не съставляват класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ, поради което спрямо тях не може да приложим разпоредбата на т.8.2. от Методическите указания за работа на съдилищата с ЕИСС“, казва Бельова.

Нещо повече, продължава тя, според чл. 360з, ал. 2 от Закона за съдебната власт електронно дело е съвкупност от свързани електронни записи в информационната система на органа на съдебната власт, която съдържа всички електронни документи. „Това означава, че всички документи, вкл. и с ограничен достъп, трябва да са част от електронното дело в ЕИСС, но не трябва да са видими от всички с роля „Ограничен достъп“, а само от потребителите, които ги обработват“, заключава шефката на окръжния съд в Благоевград.

Стъпките за подписване на един съдебен акт са изключително тромави, продължава тя. Изискат се множество кликвания, връщания в различни табове, поне три пъти съдията трябва да натиска бутона „изпълни“, за да стигне до полето, на което да положи електронен подпис, разказва шефката на ОС-Благоевград. В тази връзка тя посочва, че системата изисква актът да бъде подписан от тримата съдии по едно и също време, а не може само председателят да го парафира, както гласят процесуалните правила.

Като допълнителен проблем отбелязваме и тромавата реализация на извеждане на членове на въззивен състав при отводи, което изисква впоследствие отново нанасяне на вече въведената информация и в съдебното заседание“, заявява още Бельова.

И още: „Въпреки че системата е единна, в същото време и Окръжен съд- Благоевград, и Апелативен съд-София са пилотни съдилища, се оказа, че дело, въведено в ЕИСС от ОС-Благоевград, обжалвано в АС-София, не можа да се свърже с въззивното дело на АС-София (също в ЕИСС), защото няма възможност това да се направи след образуването на делото във въззивния съд. Пропусне ли се това да се случи на ниво входящ документ, мисията става невъзможна. Вследствие на това в електронната папка на нашето дело липсва актът на горната инстанция, дори няма възможност да го прикачим сканирано. Освен това, при положение че не е своевременно създадена връзката между двете дела, няма възможност да се отрази и резултатът от обжалването. Всичко това ще създаде множество последващи затруднения, когато ще се налага да се правят съответните справки, статистически отчети, атестации на съдиите“.

Председателката на ОС-Благоевград посочва още, че по отношение на въззивните дела в ЕИСС на този етап се вписва само номер на първоинстанционното дело, но програмата не извлича кой е първоинстанционният съд и това трябва да се гадае от номера на делото.

Вариантът на ЕИСС към настоящия момент по никакъв начин не оптимизира работата на съдиите и служителите. Напротив затруднява я с множество екрани и препратки. Справки по делата се правят много бавно и изключително трудно, отнема много време. Необходимо е отваряне на множество полета, табове и екрани за елементарни действия и справки. Липсва автоматизация на процесите, едни и същи действия се налага да се преповтарят многократно, програмата по никакъв начин не е оптимизирана с цел да улеснява потребителите…

В изпратените до нас методически указания от ВСС, с които ни се указва създаването на празни бланки на съдебни актове единствено с цел генериране на номер, а изписването им и мотивирането им извън системата по други начини, противоречи на смисъла и на целите на единната информационна система като стъпка към електронното правосъдие в България“, казва още Бельова.

Затова тя и колегите ѝ настояват ВСС да предприеме необходимите действия и разработчикът да отстрани недостатъците и пропуските.

По информация на „Лекс“, други съдилища от страната като в Перник, Хасково и Велико Търново, също са изпратили писма с искания за преработка на ЕИСС така, че да е полезна и удобна за ползване. На други места съдии събират подписи, за да поискат също преправяне на системата.

Не всички са недоволни

Има съдилища обаче, които не споделят мнението на колегите си. В писма до съвета магистратите от Софийския апелативен съд, окръжните съдилища в Плевен и Сливен, както и от районните съдилища в Русе, Варна, Сливен и Несебър изтъкват, че разработчикът им е оказал пълно съдействие при внедряването на системата. Казват, че е имало множество трудности и огромни неясноти, които са предизвикали затруднения, но са били преодолени със съдействието на фирмата.

Някои от тях отбелязват, че все още възникват проблеми в работата и заради това ще продължат да разчитат на разработчика и на допълнителни обучения.

ВСС: Всеки сигнал се разглежда

Всички отправени до момента сигнали, констатации и забележки се разглеждат и са изготвени отговори на поставените въпроси. А една голяма част от несъответствията са вече отстранени от разработчика и своевременно са предадени версии на софтуерния продукт. Това става ясно от отговор на ръководителя на проекта по изграждането на ЕИСС Гергана Мутафова след запитване от „Лекс“. Тя пояснява, че е организирана и специална среща с представители на пилотните съдилища за обсъждане на проблемите.

Мутафова напомня, че системата дава възможност в реално време да се подават сигнали за проблеми и несъответствия при работата ѝ. Но този начин на комуникация се използва и за изпращането на всякакви други предложения, идеи и искания.

Като всяка нова система, която е внедрена първо в 17 пилотни съдилища, а към момента и в още 73 съдилища, се наблюдава очакван завишен интерес и желание за генериране на нови идеи, предложения за промени, искания за оптимизации, което значително увеличава и броя на публикуваните заявки в системата за съобщаване на инциденти. Разработчикът, съвместно с ВСС, работи за своевременно разглеждане и отработване на подадените заявки, като тези от тях, които представляват искания за промени в одобрената система ще бъде разгледани детайлно, анализирани и след вземане на решение от страна на възложителя, чрез заявяване допълнително реализирани от „Информационно обслужване“ АД. Разбира се, изключително внимание следва да се обърне на факта, че системата е съфинансирана със средства от ЕС и подлежи на много сериозен контрол на дейностите и разходваните средства на европейските данъкоплатци, поради което всички промени в нея следва да са обосновани, не противоречащи на техническите спецификации, ясни и детайлно разписани преди разработчикът да пристъпи към реализация. Не малко са случаите на противоречиви, взаимно изключващи се искания и такива в разрез с одобрените функционалности обсъждани многократно по време на реализация на системата“, отбелязва Мутафова.

Тя напомня, че системата се състои от общо 38 модула, че обединява всички действащи до момента деловодни системи и действия, свързани с документооборота, случайното разпределение, изчисляване на натовареността, финансовото управление на сумите по делата и изготвяне на статистическите отчети към ВСС.

В тази връзка, информацията, която е необходима за обезпечаване на тези функционалности неминуемо води до изискване за въвеждане на повече данни. Възможностите, които системата предоставя са значително повече, с оглед и на техническите спецификации на възложителя и широкия обхват на заложените изисквания към ЕИСС. За да изпълнява една система за управление на дела повече функции, извън чисто деловодните такива, наличието на изчерпателна информация е основополагащо.

От тази гледна точка, на потребителя се създава усещане, че извършва повече действия в новата ЕИСС, от действията, които е извършвал до момента, а същевременно осигуряването на всички необходими данни се явява ключово, за да е възможно тя да предостави допълнителните функции“, се казва още в отговора от ВСС.

Нещо повече, продължава Гергана Мутафова, до момента работата на потребителите се е извършвала в различни, отделни системи – посочените вече три вътрешни, много външни, включително регистри и други. Сега, след като са обединени в ЕИСС, е логично да има допълнително действия за достъпване до различните системи, да въвежда отново вече попълнени данни, прехвърляне от една система в друга, свикване за работа на потребителя с различен потребителски интерфейс и функции. В момента, чрез ЕИСС реално потребителят има възможност с еднократно влизане в системата (само с въвеждане на ПИН на КЕП в ЕИСС) да получи възможност да извършва действия по едно дело и то в един екран, без да влиза в няколко различни системи, да достъпва различни менюта и да превъвежда информация, нещо което не се отразява като обективен факт при работа досега с всички системи в съдилищата, поясняват от съвета.

По отношение на организацията на екраните, с оглед изпълнението на изискванията на възложителя, записани в техническите спецификации („Потребителският интерфейс трябва да е ориентиран към изпълняваните задачи, като текущия работен екран на потребителя трябва да съдържа цялата необходима информация за изпълняваната задача. Организацията на потребителският интерфейс трябва да групира логически всички данни, необходими за изпълнение на дадена задача, като потребителите не трябва да се налага да навигират извън текущия екран и да е необходимо да се връщат обратно в него в процеса на нейното изпълнение“), логическото групиране на данните е реализирано чрез табове, които са елементи на текущия екран за работа по едно съдебно дело. Забранено е използването в потребителския интерфейс на pop-up екрани, нещо, което е характерно за досега действащите деловодни системи. Не може да не се направи разграничение между възможностите на една десктоп система, които се цитират в писмата, но и които се явяват ограничения по задание на централизирана уеб-базирана система, каквато е ЕИСС“, казва ще Мутафова.

В отговор на възраженията за електронните дела ръководителят на проекта посочва, че те имат два аспекта – извършване на всички процесуални действия само в електронна форма, което само по себе си автоматично води до създаване на електронна папка на делата и от друга страна, поддържане на електронна папка на делото, огледална на хартиената папка.

Мутафова добавя, че създаването и поддържането на електронна папка на делото при наличието на хартиени такива зависи от следните условия:

Вътрешната организация на деловодната дейност, която предвижда дигитализиране на всички документи по делата. „Създадените чрез ЕИСС електронни документи като протоколи от случайно разпределение, призовки, актове, писма, ИЛ и други чрез генериране в системата автоматично се записват в електронната папка по делата и стават неразделна част от тях. Останалите документи по делата, сред които иницииращите документи, приложенията към тях, съпровождащите и доказателствени документи, чиито първоизточник е на хартиен носител, могат да станат част електронната папка по делото само ако са сканирани от служителите и се прикачат в ЕИСС“, казват от съвета.

Друго условие е техническата обезпеченост за дигитализиране на документите по делата. „Тук ще дадем пример със заявено изискване в ЕИСС да се премахне валидация за прикачване на сканирана върната призовка в цялост и отрязък на връчена на страна по делото такава. Мотивът зад това искане е липса на техника, с която тази част от процеса по призоваване да бъде коректно документирана в системата и да се снеме цифров вид на посочените документи“, се посочва в отговора на съвета до „Лекс“.

От там добавят, че в ЕИСС има функционалности за прикачване на сканирани предварително файлове, а така също и директно сканиране през системата, което минимизира риска от допускане на грешки, породени от прикачване на документи по други дела. Осигуряването на пълен огледален дигитален образ на папката на делото е реализирано в системата, но може да бъде постигнато само при наличие на горепосочените предварителни условия, отбелязва Гергана Мутафова.

Тя отговаря и на забележката за ограничения достъп. Обяснява, че той може да бъде на ниво документ и на ниво дело в системата. „Роля „Ограничен достъп“ предоставя потребителски права за оторизиран достъп до дела и документи, маркирани с атрибут „Ограничен достъп“.  Управлението на потребителските права за системата с такава значимост като ЕИСС е необходимо да се извършва изключително прецизно и внимателно. Неминуемо, при предоставяне на роля „Ограничен достъп“ на голям брой потребители (в някои случаи на всички), както показва практиката в някои съдилища, в които ЕИСС е внедрена, води до опорочаване на смисъла на реализирания оторизиран достъп на определен кръг от потребители“, се казва в отговора до „Лекс“.

В него се посочва, че преминаването към ЕИСС е съпроводено с промяна в модела на работа и е възможно да възникнат грешки, „произтичащи от първоначална неувереност и недостатъчно познаване на функционалностите в детайли“. „Наличието на такива грешки не бива да използва като основание за премахване на валидации в системата, разширяване на възможностите за корекции и премахване на данни (въпреки стриктното изискване за забрана на изтриване на данни от системата съгласно ТС) и това да се превръща в порочен модел на работа още от началото на внедряване на новата система“,  казва още Мутафова.

И изтъква, че има не само негативни, но и положителни нагласи сред съдиите за работата на системата и ползите от нея.

72
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
възмутен
възмутен
01 септември 2020 18:48
Гост

Искам да попитам членовете на СК, знаят ли какво е електронно правосъдие въобще????За прокурорката Мутафова и разработчиците е ясно, те не са и длъжни да знаят, но съдиите от СК, ЗНАЯТ ЛИ? Еректронно правосъдие ли е да поставяш кепове на служители , купени от фирмата на същите разработчици , върху всеки документ в една система ?Електронно правосъдие ли е съдията сам да си задава като малоумен задачки по цял ден за да стигне до акта си и да го напише,а при късмет и изведе от същата система?Електронно правосъдие, може ли да се извърши, като то тази програма няма електронна свързаност… Покажи целия коментар »

Волтер
Волтер
25 август 2020 22:16
Гост

Напълно подкрепям! Нима не разбрахте че ВСС не ги е грижа за нас! Важното е че прибраха голямата кльопачка…и са сити и доволни …много ги е грижа , че едно дело ще се изработва за цял ден….а какво да говорим за натовареност в Софийски районен съд до близо 90 000 постъпления на година! А няма проблем , висящността на един съдия ще стигне до 2 000- 3 000 на месец.А няма проблем, че всички дори и даа спим в съда няма насмогване…а няма проблем, че народа чака съдебни решения…и че все повече съдии и служители ще напускат дори и да… Покажи целия коментар »

Апостол
Апостол
25 август 2020 22:51
Гост

Извинявай, напомняш ми за лирическия герой в „Приказка за стълбата“ на Хр.Смирненски, но не разбрах за каква кльопачка става въпрос?

Таня
Таня
25 август 2020 3:19
Гост

А защо изобщо я използвате ? При нас няма подобна глупост и проблеми. Спрете да я ползвате.

Анонимен
Анонимен
25 август 2020 6:22
Гост

И къде е това при вас

Шопар Пеевски
Шопар Пеевски
25 август 2020 1:22
Гост

Понеже отново ГЕРБавата компания, спечелила не една обществена поръчка, на Кънчо и Ралчо, „Информационно обслужване“ , са сделали това произведение на софтуерното инженерство 😀 Там явно работят софтуерни примати или стругари с клавиатура и интенрет! Просто качеството на всичките им софтуерни продукти, на всички нива, на които са спечелили поръчки е потресаващо! То си е за прокуратура ама с тая прокуратура, трябва и чушкопек и казан за ракия да откраднат, че да се самосезира. Чудя се как така каскет Гешев се хвали, че плаши олигарсите и корумпираната класа, а се хвали само с успешното намаляване на битовата престъпност 😀 ОСТАВКА… Покажи целия коментар »

Шопар Пеевски
Шопар Пеевски
25 август 2020 1:21
Гост

Понеже отново ГЕРБавата компания, спечелила не една обществена поръчка, на Кънчо и Ралчо, „Информационно обслужване“ , са сделали това произведение на софтуерното инженерство 😀 Там явно работят софтуерни примати или стругари с клавиатура и интенрет!
Просто качеството на всичките им софтуерни продукти, на всички нива, на които са спечелили поръчки е потресаващо! То си е за прокуратура ама с тая прокуратура, трябва и чушкопек и казан за ракия да откраднат, че да се самосезира.

Чудя се как така каскет Гешев се хвали, че плаши олигарсите и корумпираната класа, а се хвали само с успешното намаляване на битовата престъпност 😀
ОСТАВКА!

лъжа за САС
лъжа за САС
24 август 2020 23:54
Гост

В САС 40 съдии и съдеБни служители се подписаха срещу системата още на 10 август.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 23:03
Гост

Лъжете за Русе.

Магистрат
Магистрат
24 август 2020 22:16
Гост

ВСС трябва да прояви разум. ЕИСС не е това, което е необходимо на работещите в съдилищата. Тя не подпомага, не улеснява, а забавя дейността. Актовете са грозни. Цял ден изпълнявам и задавам задачи. Въпреки недобрия вид, актовете, различни от тези в заповедните производства, могат да се считат за приемливи, но тези по 410 и 417 ГПК са уникални – цяло геройство е сътворяването им. Най-неприемливото е това, че актът е невидим в реален вид преди създаването му с генериран номер. Как е възможно това – да няма възможност да се правят корекции преди да се генерира pdf файл. И ако… Покажи целия коментар »

Софтуерен инженер
Софтуерен инженер
24 август 2020 23:49
Гост

Има възможност за корекция. Ако е допусната грешка примерно на сумите, то те могат да бъдат коригирани, след което се стартира нова(повторно) задача „Изпращане за подпис“. Изпълнението на този процес води до нанасяне на корекции във вече съществуващия документ, като това действие не генерира нов номер на съдебния акт.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 23:58
Гост

Ей, глупак, ние нямаме по 1 дело, че да си го джуркаме цял ден като оня обикновен Дани. Форсирането на системата е за лапачката по ОПДУ, и пак Михаил Пелтека!

Софтуерен инженер
Софтуерен инженер
25 август 2020 1:31
Гост

Искам да Ви поднеса своите извинения г-н Анонимен, ако съм причинил някакъв вид дразнения на мрежестата ВИ нервна система. Прав сте, не сте виновен Вие, че разчитате на тази толкова ограничена, като възможности система(нямам предвид ЕИСС, става въпрос за мрежестата ВИ нервна система). Все пак с такива ограничени възможности е трудно да си промените мускулната памет на ръцете, а да не говорим за намиране на простата логика в ЕИСС. Все пак сте прав, по лесно е да се работи водейки се от сигналите идващи от нервните Ви окончания, отколкото да се потърси логика в дадено действие. Но пък Вие сте… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 21:54
Гост

Няма съдия или служител в Районен съд- Русе, който да харесва тази глупост

Иванов
Иванов
24 август 2020 21:35
Гост

Убеден съм, че ако на потребител на АСУД се покаже САС, той ще реагира по същия начин, по който и когато е видял ЕИСС (и обратното) Различни платформи – различен начин на работа.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 21:45
Гост

Това, че сте убеден, не означава, че сте прав.

Иванов
Иванов
25 август 2020 12:32
Гост

Това може да каже само човек, който не е виждал нито системата на САС, нито АСУД!Двете системи си приличат, като в тях има и логика на процеса, бързи , лесни, оперативни, без глупости, без излишни манипулации и губене на време.Всеки, който е работил с едната, веднага се оириентира и може да работи с другата.Нямат нищо общо с този абсурд сега!!!

Биляна Димитрова
Биляна Димитрова
24 август 2020 20:08
Гост

Проблемите са сериозни и препятстват работата сериозно, губят време и енергия, а това трупа умора и напрежение.

icon
icon
24 август 2020 19:34
Гост

Искам да попитам -какво е възнаграждението на членовете на ВСС, участващи в екипа за одобрение и внедряване на тази нова система? Вярно ли е, че общата стойност на проекта е 8 милиона лева Вярно ли е ,че до 10% от сумата е за възнаграждение на екипа ? Това ли са действителните мотиви за одобрение на негодната програма и упоритото настояване същата да бъде внедрена ?

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
24 август 2020 19:32
Гост

Други проблеми – всеки съдебен акт, след като бъде изпратен за подпис, се генерира като PDF файл, а не във WORLD. Затова всяко негово „отваряне“ не е отваряне (като във WORLD ) , а е сваляне на файла от сървъра на локалния компютър , което задръства компютъра. Отделно от това, след като е подписан с електронните подписи, няма възможност да се отстрани каквато и да било техническа грешка (цифра, буква,име на секретар, име на участващ прокурор и т.н.). В този случай се създава нов файл, с нов номер- защото простотията е такава, че дори всеки протокол от заседание получава номер… Покажи целия коментар »

1234567
1234567
24 август 2020 21:57
Гост

Word се казва бе Иво, научи се …. излагаш се

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
25 август 2020 12:53
Гост

Прав си, грешката е моя . Благодаря за корекцията .
Все пак -надявма се,че не си съгласен само с това, а приемаш същността на съдържанието ?

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
25 август 2020 12:58
Гост

А поради невъзможност в този сайт за редакция на постовете -дори и в отговора по-долу допуснах грешка. Но, уважаеми граждански колега от БОС, -надявам се ,че това не е проблем за работата на прехвалената ЕИСС

John
John
25 август 2020 11:08
Гост

Какъв ще да е тоя електронен документ, ако Сульо и Пульо ще нанасят корекции след като е подписан?!

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
25 август 2020 12:55
Гост

Точно това е проблем -липсата на възможност за корекции.

Анонимен
Анонимен
25 август 2020 15:45
Гост

Грешките трябва да се коригират преди подписване на файла.

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
24 август 2020 19:26
Гост

Съдия съм в Окръжен съд Благоевград, който е един от пилотните съдилища по този проект. От повече от два месеца и половина се мъчим с тази програма и трябва да ви кажа, че по-негоден продукт не съм срещал до момента. Съсипваме изключително лесна за работа и чудесно изработена програма (АСУД), за да се внедрява някакъв продукт не защото е по-добър, а ЕДИНСТВЕНО ЗА ДА СЕ УСВОЯТ ПАРИ ПО ЕВРОПРОЕКТ. Това ,че програмата е тотално негодна, неразбираема, трудна за работа и абсолютно непригодна за съдебната система никой не го интересува. Писахме писма до ВСС -те отказаха както срещи с нас, така… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 18:12
Гост

Вероятно е ЕИСС да заприлича на Skynet от филма „Терминатор“ и да терминира всичко живо в съдебната система поетапно

Съгласен
Съгласен
24 август 2020 17:26
Гост

1. КОЙ точно реши прокурор да отговаря за система, която ще бъде внедрена в съдилища? 2. КОЙ допусна, Информационно обслужване да си пробута няколко хиляди електронни подписа, които се оказа, че могат да бъдат използвани само от работното място (а не влизане с профил, например)? 3. Обсъждана ли е системата с представители на съдилищата, КОЙ е участвал в обсъждането, има ли запазени протоколи (записки) от тези срещи? 4. Ако е възможно безплатно да се правят корекции сега, защо не са направени преди? Ако не е безплатно – КОЙ ще понесе отговорност за тая простотия? КАКВО точно ВСС ще обсъди на… Покажи целия коментар »

Simo
Simo
24 август 2020 18:00
Гост

Вече си мисля, че този НЯКОЙ е получил сериозна сума от доставчика. Това неглежиране на проблема е пълна пародия.

John
John
25 август 2020 10:56
Гост

абе господин анонимен, на някой хрумна ли му на акъла, че системата може да се достъпва през VPN-и, чието създаване и поддържане е работа на ВСС ако ще ги прави централно, или на председателя на съда ако ще ги правят и поддържат локално!

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 17:09
Гост

Предстоят трудни времена, в които съдийската общност няма да бъде защитена от ВСС,защото ако ВСС имаше капацитет нямаше да допусне това!

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 15:05
Гост

Моля lex.bg да посочат кой точно от РС Варна е изказал подобно мнение, като в противен случай считам, че трябва да бъде докладван сайта за разпространяващ фалшиви новини! Няма съдия или служител в РС Варна, който да не е потресен от системата и да чуди дали да изпълнява преките си задължения или да обслужва системата!

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 18:43
Гост

Абсолютно същото важи и за РС-Русе!

skynet
skynet
24 август 2020 22:00
Гост

Всички съдии от Русе са потресени от калпавата и негодна програма! Лъжа е, че сме били доволни!
Да не сте анкетирали погрешно някой прокурор от Русе?

Съдия
Съдия
24 август 2020 14:56
Гост

Има ли въобще доволен от тази система? Да се въведе централизирана обща система е важно и е една от необходимите стъпки към електронното правосъдие. Ама с тази система стъпката е в противоположна посока.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 14:07
Гост

Най-най-най- лошата и недомислена система, която може да съществува. Нейната цел е да „СГРОМОЛЯСА“ правосъдието ни, така както стана и със Здравеопазването ни !
Мутафова да си я взима, и да си работи тя с нея!
Срам и позор!

yyy
yyy
24 август 2020 13:54
Гост

Няма съд, доволен от системата. Ръководителите на цитираните съдилища са подписали предварително подготвени от ИО становища, за да тушират напрежението и да измият очите на компрометираната Мутафова.
Боряна, не те ли е срам, че участваш в този проект?

yyy
yyy
24 август 2020 13:51
Гост

Прокуратурата- вън от съдебната система!
Защо изобщо, уважаеми членове на СК, допуснахте прокурор до ръководи този важен проект?

Уууууууууу
Уууууууууу
24 август 2020 17:27
Гост

Айде стига с тия разделения бе? Дали е прокурор или съдия не е важно, важни са качествата на конкретния индивид.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 23:08
Гост

Вън прокуратурата от съдебната власт и вън корумпетата от ВСС! Колко взеха Мутафова и Димитрова по проекта?

Уууууууууу
Уууууууууу
25 август 2020 8:38
Гост

Взели са толкова, колкото е трябвало да вземат. Ти завиждаш ли им?

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 13:32
Гост

Районен съд – Варна НЕНАВИЖДА програмата! Няма магистрат или служител, който да каже добра дума за нея. Всъщност, малко вероятно ми се струва, в цялата страна да се намери някой /разбира се без ИС/, който доброволно да поиска, да работи с ЕИСС.

Митко
Митко
24 август 2020 13:23
Гост

Бельова пак се изявява. Нека каже за случващото се в палатата а не за еисс.

Кико
Кико
24 август 2020 13:16
Гост

а Пловдив?

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 13:15
Гост

а Пловдив?

Жоро
Жоро
24 август 2020 13:13
Гост

Прокурор Мутафова дали знае, че още преди да се натресе тази допотопна система на съдилищата, те са си имали и то далеч по-добри и по-разработени системи, с които всичко, което предлага тази нова система са си вършели , при това 10 пъти по-бързо и по-лесно.Кой я е излъгал, че открива топлата вода, че съдиите и до сега достъпваха различни регистри и ЕИСС от своите системи, и до сега попълваха първоначални данни но с 10- пъти по-малко кликвания.Как е възможно заповедно дело да се обработва 40 минути, прокурор Мутафова има ли представа как се образуват и обрабогтват по 50-70 заповедни на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 12:46
Гост

Пълна лъжа е, че районния съд в гр. Варна е доволен от системата. Не знам кой ви е сервирал тази грешна информация. Всички сме ЗА премахването й.

Лука
Лука
24 август 2020 12:44
Гост

Недопустимо е някаква си „система“ да противоречи на процесуалния закон и на установени от години практики . Освен това „замисълът“ на т.нар.“система“ е да превърне – за пореден път – съдиите в помощник-деловодители и писарушки . Вместо съдията да мисли за право и справедливост , по цял ден ще стои пред компютъра да вкарва документи и да ги подписва . Резултатът е ясен – поредна деградация на правосъдието .

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
24 август 2020 12:00
Гост

Тя не е тромава, тя е един провал, заедно с ЕПЕП. Пълен грандиозен провал на поредната българска малоумна глупост, която, вместо да е улеснение, реално е новото ганьовско изобретение. В момента едни ай-ти идиотчета /специалистчета/ обикалят съдилищата и внедряват тези малоумщини, като „обучават“ съдии и деловодители в това недоразумение. Не съм изненадан въобще, защото ние българчетата това си можем. Не е до Бойко, Мойко, Каскета и т.н. Това са ни възможностите. Разберете го най-накрая.

Димс
Димс
24 август 2020 11:48
Гост

Липсата на техника също е голяма пречка за работата на служителите.

Чавдар
Чавдар
24 август 2020 11:45
Гост

Е, какво направиха в крайна сметка? Смениха читавата деловодна система с тази, която не работи както трябва.

Андрей
Андрей
24 август 2020 18:09
Гост

Преди време трябваше да внедряваме нова деловодна система – Latona, която да смени тази на Кодинов. Нямаше такива драми. Сядаш на компютъра, 15 минути работа, генерираш парола и всичко е о.к. Фирмата си беше свършила работата перфектно. А сега КОЙ в крайна сметка ни натрапи това половинчато подобие на система?

СТоян
СТоян
24 август 2020 11:43
Гост

Стига бе! Цели 15 минути за едно дело. Това е нелепо.

yyy
yyy
24 август 2020 13:58
Гост

Не е 15 минути- повече. Днес написах разпореждане за насрочване за 2 минути и ми отне (засичах с часовник) 25 минути за вкарването на разпорежднето и насочването на делото към съответния деловодител.

Мич
Мич
24 август 2020 16:13
Гост

Това че вие не могете да работите със системата не означава, че и други не могат

Симеон
Симеон
24 август 2020 11:40
Гост

Пълен цирк. От толкова време се прави тази система. Гледаха я как функционира, тестваха я. И пак не работи.

123
123
24 август 2020 11:06
Гост

Всички виждат проблемите на системата и добросъвестно апелират за нейното функционално подобрение, но тези проблеми са невидими за ръководството на определени съдилища. Защо ли?!

Хаха
Хаха
24 август 2020 12:51
Гост

Тия проблеми се преекспонират, затова са невидими

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:54
Гост

Надявам се да няма проблем да се преработи. Нелепо е

Сиси
Сиси
24 август 2020 11:35
Гост

Дано да има такава възможност.

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:54
Гост

Пародия по български

John
John
25 август 2020 11:05
Гост

а, къде спахте 3 месеца, а не се самокомандировахте до пилотните за да видите кое как работи, ама българина чака яйцето да му дойде на Д-то и тогава се сеща за някои работи!

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:53
Гост

Надявам се че ще се вслушат хората от които зависи

Ани
Ани
24 август 2020 10:53
Гост

Не, РС- Варна изобщо, ама изобщо не е доволен от програмата

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:53
Гост

Ооределено смятам, че трябва да се улеснява работата на хората посредством техника, а не да става по-мудна

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:52
Гост

Не се и съмнявах, че има бъгове

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:51
Гост

Ужким за уледнение се направиа а то

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:50
Гост

Подкрепям инициативата им

Анонимен
Анонимен
24 август 2020 10:46
Гост

Време е да променят нещо

Любенова
Любенова
24 август 2020 10:45
Гост

Нормално

системен администратор в РС
системен администратор в РС
24 август 2020 11:08
Гост

Хаха. от това изречение „ВСС: Всеки сигнал се разглежда“ надолу до края на статията се повтарят като мантри заучени фрази, които нямат нищо общо с реалната среда и обстановка в съдилищата, поне касаещи чисто „съдебната“ деловодна работа. От изказванията струи някакъв необясним бодряшки оптимизъм, неподкрепен с доказателства. За разлика от това в статията над това ключово изречение има описани реални такива от различни съдилища. Силно се надявам, а сигурно и всички колеги, служители и съдии, да се се вразумат отговорните за този хаос хора от ВСС и да изискат от разработчика да направи съответните промени в ЕИСС, иначе с тази… Покажи целия коментар »