Съдиите от Административен съд – София-област (АССО) подкрепиха намерението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да поиска от правителството да оттегли искането си до Европейската комисия за функционален анализ на системата на административните съдилища.

През октомври 2017 г. кабинетът реши да се обърне с искане за такъв анализ от външни експерти към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Преди това подобен външен анализ беше направен на прокуратурата.

В решението на правителството е посочено, че се иска осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и на системата на административните съдилища. Както и изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на ВАС и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела, и структурни мерки.

Пълният текст на становището на съдиите от АССО

„Работна група към Общото събрание на АССО изготви становище в подкрепа на направеното от председателя на ВАС Георги Чолаков становище да се предложи на Министър-председателя, заместник министър-председателя по правосъдната реформа и Министър на външните работи и Министъра на правосъдието за предложение до Министерски съвет за оттегляне на т. 6 от втория списък от искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи, одобрен с Решение № 632 от 20 октомври 2017 г. на МС“, съобщиха днес от АССО.

След гласуване съдиите от АССО са решили: „Да се предложат корекции във въпросното предложение за мониторинг, защото по времето на това решение от предишния състав на ВСС никъде не е предвидено извършване на „анализ с оглед на критериите за преценка необходимостта от съществуването на административните съдилища“, изрично посочено в т.1.3 от Искането за подкрепа, направено от Министерски съвет“. Като казват, че в това искане има позоваване на решение на Комисията по съдебна, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия на ВСС, която е с помощни функции и не е орган, който е оправомощен да излъчва самостоятелни решения. „Това решение на цитираната комисия не е одобрено от Съдийската колегия на ВСС“, заявяват съдиите от АССО.

Според тях са необходими законодателни промени, които да гарантират равномерното разпределение на делата, мобилност на щатове и съдии, бързо решаване на проблеми чрез командироване и електронно правосъдие, а не радикални структурни реформи на административните съдилища.

В становището си те се позовават на Информационното табло на Европейския съюз за правосъдието, в което по показателя „бързина на правораздаването на административни съдилища“ България е на челните места.

„По повечето от другите показатели, изследвани за правосъдните системи в съответните държави – членки, като „възможности за онлайн предявяване на искове“, „предоставяне на правна помощ“ и други, които се отчитат от Информационното табло, България е на задни позиции и дори на последни места“, посочват административните съдии. И заявяват: „След като изрично в съдържанието на Информационното табло е посочено, че събраната информация на резултатите за държавите – членки по показателите, за които се събира информация, служи за определяне приоритетите за финансиране, буди недоумение фактът, че се одобряват проекти, свързани с дейности, по които България е на челните места“.

Според съдиите искането на правителството до ЕК за подкрепа е направено без да е отчетено становището на Съдийската колегия на ВСС и това, че вече има приет функционален анализ на ВАС и административните съдилища. По думите им то не е съобразено и с предвидените мерки по пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа. „Никъде в приоритетите по специфична цел 6 „Развитие на отделните институции на съдебната власт“, в предвидените мерки, очаквани резултати и индикатори за изпълнение, не е предвидено извършване на „анализ с оглед на критериите за преценка необходимостта от съществуването на административните съдилища“, изрично посочено в т.1.3 от Искането за подкрепа, направено от Министерски съвет“, пишат от АССО.

В становището се посочва, че административното правораздаване не би могло да се разглежда отделно от останалите звена в съдебната система в контекста на проблемите ѝ. „Структурна реформа само на административните съдилища, още по-малко чрез закриване или съкращаване, не би довела до очакваните резултати“, пишат още съдиите.

И заявяват, че изготвянето на функционален анализ в момента, когато има внесени предложения за законодателни промени, основно касаещи подсъдността на административните дела, би било преждевременно и безмислено. „Налице е дублиране на оценки, тъй като с решение от 25.07.2017г. на ВСС е приет функционален анализ на натовареността на ВАС и системата на административните съдилища, с набелязани конкретни мерки“, пишат съдиите.

Според АССО е необходимо обобщаване на извършените анализи за състоянието на административното правораздаване в държавите-членки и извеждане на добрите практики, като при тях се вземат предвид и постигнатите положителни резултати в България.

В становището си те, заявяват, че заложените мерки в пътната карта по Актуализираната стратегия вече не отразяват променените условия и извършването на съдебната реформа, би трябвало да бъде базирано на първо място на анализа по показателите на Информационното табло на ЕС. И казват, че едва след такъв задълбочен анализ може да се набележат дейности, за които е нужна подкрепа и съответно финансиране по проекти.

„Другото означава да не се отрази обективно състоянието на българската съдебна система и да се разруши положителното, което работи. Необходими са законодателни промени гарантиращи равномерното разпределение на делата, мобилност на щатове и съдии, бързо решаване на възникнали проблеми чрез командироването, електронно правосъдие, а не радикални промени свързани със структурни реформи на административните съдилища“, заключават административните съдии от София-област.

Преди това със становище в подкрепа на предложението на Георги Чолаков за оттегляне на искането за външен анализ излязоха и колегите им от Бургас.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Kolibesov
Kolibesov
26 април 2018 14:25
Гост

Естествено, че колегите няма да искат външен анализ. Нали така ще се видят грешките им.

Аnonimen
Аnonimen
26 април 2018 14:21
Гост

Те делата си се разпределят равномерно. Просто някои докладчици се бавят с разглеждането им.

5-ко
5-ко
26 април 2018 14:16
Гост

Един такъв анализ би бил много полезен за работата на административните съдилища.

Анонимен
Анонимен
26 април 2018 13:58
Гост

А бе структурните реформи трябва да са си радикални.