Близо две години след края на мандата им и при предстоящо отпадане на кариерните и финансовите бонуси, членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са поискали съветът да се произнесе по молбите им да се върнат в съдебната система на по-висока позиция, научи „Лекс“.

Заявленията им са от пролетта на 2020 г. и сега след многократно обявените намерения на правосъдния министър Надежда Йорданова за отпадане на бонусите (в петък официално беше публикуван и законопроект, виж тук) са настояли за разглеждането им.

Особеното в тях е моментът, от който инспекторите искат да бъдат освободени от ИВСС – не с изтичането на мандата им, а от избора на нов състав на инспектората. Т.е. те хем искат да продължат да получават заплати като инспектори (над 10 000 лв. за главния инспектор и по над 9000 лв. за инспекторите) за един неопределен период, който вече се проточва почти две години след края на мандата им, хем да се възползват от кариерен бонус и да се върнат в системата на по-висока длъжност.

ИВСС се състои от 11 души. Главен инспектор е Теодора Точкова, членовете са 10 – петима са съдии, а петима прокурори и следователи.

Петгодишният мандат на Точкова изтече на 9 април 2020 г. По информация на „Лекс“, четири дни по-късно (на 13 април 2020 г.) Точкова е подала молба до ВСС да бъде възстановена като съдия във Върховния административен съд (ВАС), т.е. на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора. През 2015 г. Точкова беше председател на Административен съд-Хасково.

В молбата си до ВСС тя пише следното: „Предвид факта, че към настоящия момент не е проведен избор за нов главен инспектор на ИВСС и с оглед реализирането на един от основните принципи на функциониране на администрацията – непрекъсваемостта в нейната дейност, на свое заседание, проведено на 12 март 2020 г., ИВСС взе решение главният инспектор и инспекторите да продължат да изпълняват функционалните си задължения в ИВСС до встъпването в длъжност на избраните от парламента нов главен инспектор и инспектори“. Точкова се позовава на Решение №13 по к.д. №12/2010 г., както и на няколко решения на ВАС. Освен това тя моли заявлението ѝ да бъде разгледано след освобождаването ѝ като главен инспектор (подробно за позицията на Точкова за изтеклия мандат и за исканията за кариерни бонуси виж по-долу).

Всъщност в цитираното в заявлението ѝ решение на КС изрично се посочва, че за правния режим на мандата „същностното е едно единствено – предоставени, по установен ред от Конституцията или основан на нея закон, правомощия за определен срок“. Най-общо трайното тълкуване на КС е, че установените в Конституцията мандати (особено в хипотезата на недопустим втори мандат, както е за ИВСС) не могат да бъдат удължавани нито изрично, нито мълчаливо с продължаване на фактическото изпълнение на функциите (анализ на практиката на КС и на проблема с мълчаливото продължаване на мандата на ИВСС от конституционния съдия Красимир Влахов виж тук). Проблемът с неизбирането на нов ИВСС стана повод и съдът инцидентно да констатира, че актовете на настоящия състав са незаконни (виж тук).

Също през март 2020 г. молби да бъдат възстановени на длъжност са подали Игнат Георгиев и Любомир Крумов. Георгиев, който беше шеф на АдмС-Перник, също е поискал кариерен бонус – да бъде „повишен“ във ВАС.

Крумов е единственият, пожелал да се върне на старата си работа – като съдия в Софийския окръжен съд.

По информация на „Лекс“, по-късно официално потвърдена от ВСС, Мария Нейкова, Любка Кабзималска и Александър Мумджиев също са поискали съветът да ги възстанови на по-високи длъжности. Нейкова беше прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, сега иска във Върховната касационна прокуратура, Кабзималска беше в СРП, но иска да бъде възстановена в СГП, а Мумджиев от следовател в отдела към СГП е пожелал да бъде назначен в Националната следствена служба.

Останалите петима инспектори няма как да се възползват от кариерен бонус. Трима от съдиите – Лидия Стоянова, Теодора Нинова и Юрий Кръстев, вече са навършили 65 години и няма да се върнат в съдебната система. Генади Георгиев пък преди избора му в ИВСС беше прокурор във Върховната административна прокуратура, а Стефка Мулячка – следовател в Националната следствена служба.

Всички те обаче биха могли да се възползват от финансовия бонус по чл. 225, ал. 4 от Закона за съдебната власт, който гласи: „При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване“. За да стане това обаче те трябва да бъдат освободени от ИВСС.

През последните дни някои инспектори са се обърнали към ВСС с настояване да разгледа молбите им от 2020 г. Главният съдебен инспектор Теодора Точкова не е сред тях. В отговор на запитване на „Лекс“ от ИВСС заявиха, че тя не е подала оставка, а за останалите си колеги нямала информация, защото оставката е личен акт.

Дали желанията на инспекторите за кариерен бонус ще бъдат удовлетворени зависи изцяло от съответната колегия на ВСС.

В чл. 50, ал. 1 от ЗСВ се казва следното: „При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“.

Ал. 2 на същата разпоредба гласи: „В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора“.

Същевременно кадровици съзират проблем по повод искането на инспекторите да бъдат възстановени на по-високи позиции от момента на встъпването на новия състав на ИВСС. Опасенията са, че от една страна може да има взето решение на съответната колегия за възстановяването на магистрата на по-висока длъжност, а от друга – докато те официално встъпят, законът вече да е променен и кариерните бонуси да отпаднат. Т.е. към момента на възстановяването на инспектора на новата му по-висока магистратска длъжност, подобен акт няма да има законова опора.

Теодора Точкова: Всеки има право на личен избор и не може да бъде винен за желанието му да се ползва от действащата законова уредба

Всеки има право на личен избор и не може да се вини за желанието си да се ползва от действащата законова уредба. Това е въпрос на личен избор и лично решение“. Това заявява главният инспектор Теодора Точкова в позиция по повод информацията за молбите на съдебни инспектори да бъдат възстановени на по-висока длъжност, считано от встъпването на новия състав (пълния текст на писмото виж тук).

В нея тя излага и виждането си защо ИВСС не може да спре да функционира, въпреки изтеклия мандат на главния инспектор и на инспекторите.

Точкова отбелязва, че действително мандатът на инспекторите е изтекъл, но правомощията им не са прекратени, защото не е проведен нов избор, нито пък е започнала процедура за това в Народното събрание.

Главният инспектор и инспекторите не носят вина, че продължават да изпълняват задълженията си в ИВСС, за да осигурят функционирането на държавния орган до избора на нов от Народното събрание. Именно от законодателния орган зависи своевременното обявяване на процедурата за избор на нови инспектори и Инспекторатът не следва да бъде обвиняван за липсата на такъв избор, още по-малко за функционирането си в условията на изтекъл мандат“, казва Точкова.

Тя изтъква, че ИВСС е постоянно действащ орган и той не може да спре да функционира и именно заради това продължава да осъществява правомощията си.

Теодора Точкова посочва, че непрекъсваемостта на работата на инспектората е залегнала в разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗСВ, която изисква Народното събрание да избере нов главен инспектор и инспектори не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на техния мандат. В настоящия случай, продължава тя, това трябваше да стане не по-късно от 14 януари 2020 г. за инспекторите и не по-късно от 9 февруари 2020 г. – за главния инспектор.

С така уредената процедура по избор на главен инспектор и инспектори е заложено реализирането на един от основните принципи на функциониране на администрацията, а именно – непрекъсваемостта в нейната дейност. С него се гарантират последователност и приемственост в работата на държавните органи.

Конституционният съд има няколко решения, разглеждащи въпроса за мандата, като в свое решение по к. д. № 12/2010 г. ясно е дефинирал различния правен режим на мандатите. Разликата при мандата на колективните органи, спрямо едноличните се изразява в това, че само мандата на колективния орган е подчинен на конституционния принцип за осигуряване на непрекъсваемост в дейността на органа и в този смисъл не може да се приеме, че с изтичането на мандата на главния инспектор и инспекторите правомощията им се прекратяват“, заявява главният инспектор.

Тя цитира и решения на Върховния административен съд по две дела (10272/2013 г. и 5698/2014 г.), в които ВАС е обсъдил легитимността на първия главен инспектор на ИВСС (предвид изтеклия му мандат), като се е позовал на същото решение на КС по к. д. № 12/2010 г. Съдът е приел, че „чрез мандатността се цели ефективно функциониране на институциите и временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник не следва да се възприема като насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация“.

Функционалната необходимост от непрекъсваемост предотвратява междувластието, като осигурява успешното функциониране на държавните органи и е в основата на демократичния процес, изискващ работещи институции, като гаранция за съществуването на правовата държава“, изтъква Точкова.

И допълва: „Именно с оглед осигуряването на дейността на този орган, който ще спре да функционира в условията на непроведен избор, продължихме да осъществяваме правомощията на институцията вече две години, а подаването от наша страна на молби за възстановяване на длъжност през 2020 г. беше обусловено от законовата разпоредба на чл. 50, ал. 1 ЗСВ, която предвижда, че „при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1, главният инспектор и инспекторите в 14- дневен срок от изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“, а ал. 2 на същия текст урежда, че когато горната молба не бъде уважена, съответната колегия на ВСС следва да възстанови тези лица на длъжността, заемана преди избора. За онези от нас, на които предстоеше връщане в съдебната система, беше наложително да спазим законовия 14-дневен срок и да подадем молба за възстановяване на длъжност до колегиите на ВСС, като дали ще бъдем възстановени на по-горна длъжност или на същата, зависи от произнасянето на  съответната колегия.     

А що се отнася до подадени нови молби от инспектори до ВСС, с искане съветът да се произнесе по молбите им от 2020 г., всеки има право на личен избор и не може да се вини за желанието си да се ползва от действащата законова уредба. Пак повтарям, това е въпрос на личен избор и лично решение“.

На финала на писмото Теодора Точкова заявява, че трябва да спрат внушенията, че ИВСС е нелегитимен и не работи, защото такова публично говорене вреди на институцията и на държавността въобще. „В този смисъл Народното събрание трябва да си свърши работата и да обяви процедура за избор на нов главен инспектор и инспектори, защото от това бездействие страда авторитета на институцията, а това не е полезно нито за магистратите, нито за хората, които се обръщат за съдействие към Инспектората“, категорична е Точкова.

 

 

 

52
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
инж.ХрАн.Сбиркова Канавос
инж.ХрАн.Сбиркова Канавос
18 март 2022 10:49
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
въпрос
въпрос
02 февруари 2022 6:20
Гост

Къде в западна европа, източна европа има съдебни инспектори?

ССБ-Дай България-Сорос
ССБ-Дай България-Сорос
02 февруари 2022 10:00
Гост

Румъния, Франция, Испания, Унгария, Португалия, но там няма тъпи, мързеливи и злобни магистрати!

Стамат
Стамат
01 февруари 2022 20:09
Гост

10 000 заплати и пак реват, що не вземат да дойдат в разследването в МВР, да поработят 200 дела годишно за 1700 лева плюс денонощни дежурства, баси юридическата буржоазия.

Другарят Биларев
Другарят Биларев
01 февруари 2022 16:34
Гост

Ми и те са хора, бе! Какво искате?! Не може само вие да получавате бонуси

16-ти април
16-ти април
01 февруари 2022 15:05
Гост

Вре3ме е за КОЛЕКТИВЕН ИСК срещу ВСС за бездействие за непроведени конкурси! И всичкото бонус – на ползу роду и ощетените магистрати, дето вече ВТОРА ГОДИНА чакаме нещо да тръгне. Срам и позор! Какво точно правите, ако един скапан конкурс за повишаване Ви отнема повече от две години?! Обезщетенията – от личното бездействие, а не скрити зад колективната безотговорност! И тоя ИВСС защо досега не ги наказа, бре! Не има написа едно предписание поне?!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 15:33
Гост

Бегай у Курило с твойте колективни искове, бе лузър. И си говорете нон стоп с директорката Цветеславка на каквито теми си искате – от едно котило сте….

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 16:24
Гост

ИВСС да надпише „предписание“ на ВСС да проведе конкурс?? Моля спешно да опресните юридическите си знания по административно право и процес, както и за взаимотношенията между отделните административни органи.

xsdfcgvhbjn
xsdfcgvhbjn
01 февруари 2022 14:21
Гост

Шуробаджанащина с кариерните бонуси трябва да приключи за всички. Когото ще възстановямват – на старото му място, на старата позиция. За по-висока – да върви на конкурс заедно с всички кандидати! От къде – накъде за приближените на партията-майка ще има бонуси? То вече и легално признахме, че у нас всичко е за нашите хора! Срамота! И това ми било съдебна система!

Ломброзо
Ломброзо
01 февруари 2022 13:37
Гост

На снимката е представителна извадка на лош генетичен материал!

Вили Ванили
Вили Ванили
01 февруари 2022 13:33
Гост

Lex, това е поредната статия, в която заемате страна. Не отива на претенциите на сайта за независимост и безпристрастно отразяване на събитията.

Гигов, председател на САК
Гигов, председател на САК
01 февруари 2022 12:56
Гост

Могат, дават си! Заслужават!

Изкарайте и вие, някой да ви пречи цървули с цървулите!

Ad nauseam
Ad nauseam
01 февруари 2022 12:47
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни, ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Точков
Точков
01 февруари 2022 12:46
Гост

Това искане ми се вижда доста нагло.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 12:24
Гост

две години, а колко пара и бонус, тц,тц,тц.
сега васаджии, още по добре, че и нещо отстрани
вместо да се натискат да не се избира нов инспекторат още десетина години, явно ги сърби лява ръка

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 11:13
Гост

Нагло е, но е според закона. Сега, ако им уважат молбите, може да се окаже, че инспекторите ще намажат от кариерните бонуси, но членовете на ВСС – не, защото за тях вече ще са отменени. Ето защо, считам, че молбите ще се отхвърлят на принципа „Не може Вуте да е добре, а аз да съм зле“. Отделно, тия дето искат във ВАС, чолака не ги ще. За прокурорите и следователите не знам, там се движат в друга вселена

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 10:48
Гост

ВАС е с две степени по-висока длъжност от административен съд. Една степен е апелативен съд. Точкова за пореден път се опитва да се облагодетелства незаконно. Ще видим дали от СК на ВСС ще нарушат закона, за да й угодят.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 11:08
Гост

Глупости! Гледат се степените в административното правораздаване, а не в общите съдилища, обладани от кухавелки и кухавелковци

Нов
Нов
01 февруари 2022 12:43
Гост

Що за простотия? Административните съдии да не дойдоха от космоса през 2007? Дойдоха от „общите съдилища с кухавелки и кухавелковци“. Същата манджа, даже по-рядка…

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 16:09
Гост

Някои да! Други дойдоха отвън и то много на брой. Проверявай си инфото. те тия дето дойдоха от „общите съдилища с кухавелки и кухавелковци“ наистина си останаха такива

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 20:15
Гост

Степените са в ЗСВ байно и Точкова много добре го знае, защото достатъчно дълго работи в съда. Пък ти гледай където си искаш.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 9:34
Гост

Премахването на кариерните бонуси е повече от правилна стъпка. Това си е чисто и самоцелно привилегироване. Всеки, който отива на друга длъжност за някакъв мандат знае защо го прави, както и трябва да знае, че това не му дава право да прескача другите.
Достойна позиция на съдия Крумов! Но са малко такива примери.

Тити
Тити
01 февруари 2022 12:48
Гост

За жалост вече много рядко може да се срещнат такива.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 16:45
Гост

Е, човекът си е направил сметка, че в САС ще има много повече работа от СОС за почти същите пари.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 9:18
Гост

Ей, много са гладни тея…

Рори
Рори
01 февруари 2022 12:49
Гост

И нагли, и лакоми.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 9:12
Гост

Всички във ВАС искат да се бутат. Явно там е далаверката.

съдия
съдия
01 февруари 2022 9:00
Гост

Чу се в нашия съд, че ще идват двама инспектори. След няколко дни се отваря вратата на кабинета ми и един пълничък и намусен ме пита кой съм. Не как се казвам, а кой съм: „Вие кой сте?“ И аз казвам, че съм съдия … Той ме гледа по същия начин и със същата физиономия на снимката и избоботва: „Инспектор Мумджиев!“, но с интонация, звучаща с някакъв респект към самия себе си. Може би искаше да припадна на колене пред божеството, не знам. Но се изненада, че не трепнах, не подскочих раболепно и не затанцувах като някаква балеринка от провинциален… Покажи целия коментар »

Георги Ат.
Георги Ат.
01 февруари 2022 9:14
Гост

Имате си лична тоалетна, понеже ключът стои във Вас? Или ключът за съдебната тоалетна е при вас, съдията, за да следите кой я използва или е най-нормално да сте блюстител на нужника и всеки да минава да го иска? Толкова въпроси без отговор само от историята Ви, защо е ненормално вие да имате ключ за тоалетната и не е нормално той да стои в деловодството?

Георги Ат.
Георги Ат.
01 февруари 2022 8:51
Гост

Мумджиев и Кръстев да си оправят панталоните! Като видя някой с такива гащи и всичко разбирам за тях …

288
288
01 февруари 2022 22:56
Гост

Първият от споменатите първо трябва да изтрезнее, че е гротеска като обикаля из страната. Всички обаче си мълчат, въпреки че го знаят. Докато системата не почне да се самоизчиства от търтеи, плужеци, корумпирани и прочие, няма как да се оправи.

Калин
Калин
01 февруари 2022 8:44
Гост

Незнам, то си е мой проблем това де, но аз съм учен да работя, таботя, работя, да се изгърбвам от работа и евентуално в един момент някой да забележи, че съм кадърен и че работя много и да ми увеличи парите. Не ходя да се моля за увеличения на парите, явно така съм учен и изпитвам дори някакво стеснение и неудобство да си искам увеличение на заплатата. Обаче явно някой хора нямат никакви скруполи. И съм срещал в живота си и хора, които работят в пъти по-малко от мен, допускат небивали грешки и въпреки това те отиват и си мрънкат… Покажи целия коментар »

Спартан
Спартан
01 февруари 2022 8:41
Гост

Мисля, че инфлацията ги принуждава да искат пак да работят. Че и на по-високи позиции, че и за повече пари.

Ради
Ради
01 февруари 2022 12:52
Гост

Къса ми се сърцето. С техните доходи…

Дердиев
Дердиев
01 февруари 2022 8:41
Гост

Абе аман бе.

Сминдух!
Сминдух!
01 февруари 2022 8:41
Гост

Това е тъпо. След две години се сетили.

Хари
Хари
01 февруари 2022 12:53
Гост

Зор да хванат последният влак.

Бишъп
Бишъп
01 февруари 2022 8:37
Гост

Ами те и сметките за ток се покачиха…трябват си увеличения на доходите.

Друм
Друм
01 февруари 2022 8:37
Гост

Работили са. Всеки работил е заслужил да получи бонус, който е повече признание, отколкото финансова инжекция.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 8:37
Гост

Хайде сега да видим какво ще направи ВСС, става интересно

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 8:28
Гост

Две години си кротуваха в ИВСС, сега когато заговориха, че ще махат бонусите, поискаха да се гледат молбите им. Не е ли нагличко

Spartan
Spartan
01 февруари 2022 8:39
Гост

Нагличко е.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 8:23
Гост

Ако бях във ВСС щях веднага да разгледам молбите и да ги възстановя на заеманите преди избора длъжности, считано например от 1 март. И приключвам случая 😊

Ашмурев
Ашмурев
01 февруари 2022 8:39
Гост

Определено щяхте да сте top of the top.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 8:20
Гост

Ей, тарикати. Хем нагоре, хем хубави заплати.

Babanatev
Babanatev
01 февруари 2022 8:40
Гост

Ако вървиш нагоре в професията – естественно е да ти се увеличават парите, бе!

въпрос
въпрос
01 февруари 2022 8:03
Гост

Лекс бг, абе нямате ли намерение да напишете за общото събрание на САК-щото имаше любопитни моменти… Все пак в САК членуват 6000 човека, а съдебните инспектори са далеч по-малко.

Меморандум
Меморандум
01 февруари 2022 8:38
Гост

Е, може и за Гешев от вчера да се пише.

гост
гост
01 февруари 2022 8:46
Гост

И далеч не са добре заплатени, само 10 000лв. заплата, а толкова много свършена работа…

Статистик
Статистик
01 февруари 2022 12:57
Гост

Има хора, които с тази запката живеят цяла година.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 11:04
Гост

Що? Кво е станало? Да не са били Марчев?

Марчев
Марчев
01 февруари 2022 12:53
Гост

Аз съм вече господин Гигов.