Президентът Румен Радев да наложи вето на три промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), приети миналата седмица от парламента, призова днес Съюзът на съдиите в България. Става дума за т.нар. „кариерен бонус“, предвиден за съдебните инспектори, за изискването при предсрочно прекратяване на мандатите им, новите да имат пълен такъв, както и за въвеждането на едноистанционност на всички решения на Висшия съдебен съвет, с изключение на тези по дисциплинарните производства и за приемане на подзаконови нормативни актове.

„Кариерен бонус“

Липсва каквато и да е обществено необходимост от промяната, която предвижда опцията главният инспектор и инспекторите да бъдат възстановявани на по-висока длъжност от заеманата преди избора, казват в обръщението от ССБ.

Създадената привилегия противоречи на въведеното в ЗСВ конкурсно начало, на което се основава кариерният процес на съдиите, прокурорите и следователите. Възстановяването на длъжността, заемана преди избора, етимологично се свързва с връщане към състоянието преди избора, т.е. заемане на предишната длъжност, осъществявана от инспектора с приключил мандат. Заемането на по-висока длъжност не е възстановяване, а е повишаване, за което в ЗСВ е предвиден друг ред, а именно провеждане на конкурс“, посочват в писмото си до президента Румен Радев от организацията.

От ССБ отбелязват, че от „тази привилегия“ могат да се възползват инспекторите, които преди избора са били магистрати, но не и тези, които са с друга юридическа професия. Така въведената привилегия за част от инспекторите не съответства на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, изтъкват от съюза. Според цитираната разпоредба от основния закон всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Освен това от организацията твърдят, че въпросната промяна създава предпоставки за произвол. От ССБ имат предвид залегнала в ЗСВ опция колегиите на ВСС да решават дали да възстановят на по-висока позиция инспектор или на тази, която е заемал преди избора му. Проблемът с този текст е, че не са предвидени критерии, които кадровият орган да съобразява при вземането на въпросното решение.

При тази формулировка на законовия текст изначално е заложено неравно третиране при произнасянето на съответната колегия на ВСС по подадени молби от главния инспектор и инспекторите за „въстановяване” на по-висока длъжност“, заключават от организацията.

Нов пълен мандат при предсрочно прекратен

Другият проблемен, според ССБ, текст, залегнал в закона, е този, който предвижда, че при предсрочно прекратяване на мандата на инспектор, новият да не го довършва, а да започва нов пълен.

„Изискването за довършване на предсрочно прекратен мандат е предназначено да гарантира асинхронността (разминаване) на мандатите, приемствеността в колективните органи и необходимостта в състава на органа да бъдат включени съответен брой юристи с различна специализация“, отбелязват от организацията в обръщението си до президента. И добавят, че изборът, при предсрочно прекратяване на мандата, на нов член с пълен мандат е в състояние да компрометира постигането на всяка от посочените цели.

От съюза напомнят, че ИВСС взема решенията си с мнозинство на повече от половината от членовете си, независимо че проверките се извършват от главния инспектор или определен от него инспектор.

Кадровите решения на ВСС – на една инстанция във ВАС

С промените в ЗСВ беше предвидено решенията на съвета, с изключение на тези по дисциплинарните производства и за приемане на нормативни актове, да се гледат на една инстанция във Върховния административен съд.

Според ССБ обаче в резултат на тази поправка, извън обхвата на двуинстанционния съдебен контрол остават редица решения на ВСС, които по своя резултат са идентични с решенията по дисциплинарните производства. И дават три примера – когато колегията откаже придобиване на статут на несменяемост на съдията, прокурора или следователя и служебното му правоотношение се прекратява; при освобождаване от длъжност на магистрати с придобит статут на несменяемост, поради несъвместимост, както и за предсрочно прекратяване на мандата на административни ръководители и техни заместници.

Макар в обръщението на ССБ да не се споменава, на една инстанция вече ще се гледат и решенията за предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС, а не както беше доскоро – на две инстанции.

От организацията пишат, че въвеждането на едноистанционност противоречи на редица други разпоредби на ЗСВ, като по този начин недопустимо се влошава правният статус на магистратите, защото се ограничава правото им на защита в случаите, в които може да се достигне до прекратяване на служебното им правоотношение.

ССБ сочи, че цитираните изменения в ЗСВ са в противоречие с принципа на правовата държава, тъй като се отклоняват от основните изисквания за предвидимост и прозрачност на законодателния процес и правната сигурност. „Нарушават се: основното начало за право на защита на съдиите, прокурорите и следователите; принципът за равнопоставеност и равно третиране на магистратите; изискванията за предвиждане на привилегии на правните субекти по изключение; принципът за асинхронност в мандатите на конституционно установените органи, включително и тези на съдебната власт“, заключават от организацията и настояват президентът да наложи вето на тези промени в съдебния закон.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ветото е необходимо
Ветото е необходимо
03 април 2019 10:54
Гост

Дано да бъде наложено вето. И трите искания на СББ са основателни.
Кариерните бонуси са очевиден начин за създаване на „наши хора“ в съдебната ситема и е нагло да ги има.
Едноинстанционността при сходни на дисциплинарните производства нарушава правата на съответните магистрати.
А пълният мандат ще доведе до хаос в системата на мандатността при функциониране на Инспектората.

Някой си
Някой си
01 април 2019 13:22
Гост

Чудя се има ли инспектори, които са членове на ССБ?

Кики
Кики
01 април 2019 12:30
Гост

Принципът за равнопоставеност и равно третиране на магистратите би се нарушил при така приетите изменения. Това е абсурдно.

Анонимен
Анонимен
01 април 2019 11:54
Гост

ССБ нямаше да са против кариерните бонуси, ако бяха предвидени за магистрати.

Анонимен
Анонимен
01 април 2019 11:57
Гост

Напълно лобистки прокарвания.