Как да работи териториалното отделение към районен съд, какъв да е районът му на действие, какви процесуални действия ще се извършват него, как да се разпределят делата. Това са част от въпросите, на които Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, координатори по проект по Оперативна програма „Добро управление“ за реорганизация на съдилищата, са дали отговори с предложения за промени в Закона на съдебната власт (ЗСВ), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Те ще бъдат представени и обсъдени на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) във вторник, което е посветено на избрания от кадровиците „Модел 4“ за реформа на съдебната карта.

Както е известно, моделът предвижда окръжният съд да стане основен първоинстанционен, а в районните съдилища да се гледат по-леки дела. Наред с това се предлага 55 районни съдилища да станат териториални отделения.

За да се осъществи този модел, Димитрова и Шекерджиев предлагат изменения в няколко закона.

Родова подсъдност

По отношение на гражданските дела се предвижда на окръжен съд да станат подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 2000 лв., както и делата за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването на брак.

Ето какво предлагат Димитрова и Шекерджиев да гласи чл. 104 от ГПК:

Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

  1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му, за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването или несъществуването на брак между страните;
  2. (отм);
  3. исковете за собственост и други вещни права върху имот, с изключение на исковете за делба на съсобствен недвижим имот;
  4. исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 2 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове, за вземания по актове за начет, за наследство, за унищожаване или намаление на завещания, за делба на наследство и за унищожаване на доброволна делба;
  5. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;
  6. исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство;
  7. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

Що се отнася до наказателните дела, то на окръжен съд се „качват“ делата за грабеж и приготовление за него (чл. 198 и чл. 200 от НК), за присвояване (чл. 201, чл. 202, ал. 1, т.1 и т. 2 и ал. 2, чл. 204, чл. 205 от НК), обсебване (чл. 206 от НК), измама (чл. 209 – чл. 211 НК), използване на документ с невярно съдържание с цел присвояване на чуждо движимо или недвижимо имущество (чл. 212, ал. 1-5, чл. 212б, чл. 213 от НК), изнудване (чл. 213а, ал. 1-4, чл. 214, ал.1-3), както и всички стопански и финансови престъпления (чл. 219 – чл. 260в от НК), престъпления против дейността на държавни органи (чл. 269 – чл. 307а от НК), документни престъпления (чл. 308 – чл. 319е от НК), които до момента са се разглеждали като първа инстанция от районните съдилища.

Структура и дейност на териториалните отделения

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев предлагат редица изменения в ЗСВ, с които по-подробно да се регламентира работата на бъдещите териториални отделения.

Най-напред се предвижда случайно разпределение на делата и в ТО.

Въвеждат се допълнителни правомощия на двете колегии на ВСС. Те ще могат да правят предложения до Пленума на съвета за определяне на населените места, в които се разкриват териториални отделения към съответния районен съд или районна прокуратура, като определя и районите им на действие. Съдийската колегия пък сама ще може да определя постоянния и непостоянния състав на съдиите в районните съдилища и териториалните отделения към съответния РС.

Законът за съдебната власт вече няма да определя районния съд като основен първоинстанционен (в чл. 76, ал. 1). В него обаче се записва, че към РС има териториални отделения и се регламентира: „Териториалното отделение осъществява правораздавателната функция на районния съд в обособена част от неговия съдебен район“.

Предвижда се още в ЗСВ да се уреди, че магистратите от съответния районен съд гледат дела и в ТО към него – като постоянни и непостоянни състави, а заседанията се провеждат в сградата по седалището на съда или на ТО.

Предложените промени и допълнения предвиждат при приемане на решение за разкриване на териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура, да се определят и районите им на действие. Определянето на „мини-съдебен район“, в рамките на съдебния район на районния съд е от съществена важност за определянето на конкретното териториално отделение, в което да се извършват процесуалните действия. Предвидено е там, където има такива териториални отделения, действията да се извършват в конкретно определено такова, а не по избор на страните, с оглед спазване на принципа, че правосъдието не следва да се отдалечава от гражданите, а и за да не се създават възможности за манипулиране на процеса, „избор“ на състав, затруднения за ответната страна и т.н. Като правомощие на всяка колегия във ВСС е предвидено определянето на постоянния брой на съдиите и прокурорите в териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура“, изтъкват Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев.

Друго предложение за промяна в ЗСВ е не само при всеки РС, но и при всяко ТО да има бюро за съдимост, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията.

Двамата предлагат в чл. 345, ал. 2 от ЗСВ да се предвиди, че съдебните служители ще могат да изпълняват задълженията си и в друго населено място в рамките на същия съдебен район до 45 дни от години при необходимост.

Предвижда се при превръщане на районен съд в териториално отделение, магистратите да се преназначават в съответния районен съд по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, а служителите, чиито длъжности не се съкращават – по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

В случаите, в които специален нормативен акт предвижда съществуване или функциониране на служби или териториални структури към съответния районен съд и на мястото на този съд бъде създадено териториално отделение, се запазва възможността тези служби да продължат да функционират към териториалното отделение. По този начин се решават въпросите, свързани със съществуването на такива структури, създадени извън съдебната власт, но следващи структурата на районните съдилища“, се предвижда още да бъде записано в преходните и заключителните разпоредби в ЗСВ. Там се предлага да се отбележи и че когато специален закон предвижда извършването на процесуални действия пред РС, същите могат да се извършат и пред неговото ТО, освен ако не е предвидено друго.

В тази връзка се предлагат и леки корекции в няколко разпоредби в ГПК и Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

Предвижда се в чл. 105 от ГПК да се добави нова ал. 2, която да гласи следното: „Когато съобразно правилата на родовата подсъдност е компетентен районен съд, към който има създадени териториални отделения, искът де предявява чрез съответното териториално отделение по чл. 76, ал. 3 от ЗСВ“.

Аналогични разпоредби се предвиждат за исковете за юридическите лица, за заявленията в заповедните производства и за молбите в охранителните производства.

В ЗННД се предлага да бъде записано, че когато към съответен районен съд има ТО, районът на действие на нотариуса е районът на съответното ТО. Това би следвало да означава, че няма да има промяна в районите на действие на нотариусите, но пък от друга страна в преходна разпоредба се предвижда следното: „При закриване на районен съд и създаване на териториално отделение, започнатите нотариални производства от съответния нотариус към него, се довършват по досегашния ред“.

Съюзът на съдиите: Предложението кои районни съдилища да станат териториални отделения е произволно

Предложенията за закриване на 55 районни съдилища и превръщането им в териториални отделения е произволно, защото не почива на актуален, подробен и сравнителен анализ за ролята на районните съдилища. Това се казва във второ становище на Съюза на съдиите в България (ССБ) до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) по повод обявения преработен доклад за осъществяването на „Модел 4“ за реформа на съдебната карта (виж повече тук).

ССБ вече веднъж изрази критично становище по първоначалния вариант за реорганизация на съдилищата (виж тук). В сегашната позиция (пълния ѝ текст виж тук) от организацията отбелязват, че въпреки преработката на модела, те не откриват разлики, нещо повече – предложенията за реформа на съдебната карта почиват на стари данни.

От съюза изтъкват, че подготвителната и аналитична дейност във връзка с предприетата реформа на структурата на районните съдилища се основава най-вече на информация за натовареността на съдиите и то единствено на статистическа такива. Не са използвани данните за географското, териториалното, социално-икономическото, транспортното, демографското състояния на районите, отбелязва ССБ.

Друг недостатък, който съзира организацията, е липсата на обсъдена и приета концепция за ролята на районния съд като основен първоинстанционен съд, като политическите съображения за определянето им като такива са, че тяхната дейност стои най-близо до гражданите.

Такава концепция е необходима предпоставка и условие, което да послужи на Съдийската колегия да отчете спецификата и ролята в местната общност на всеки един районен съд, а не както сега се предлага, да се има предвид само натовареността по статистически данни и необходимостта от специализация на съдиите по отделения. Следва да се има предвид и това, че в районните съдилища ролята на съдията не се свежда само до разглеждане и администриране на съдебните дела, а следва да се отчита нарастващото значение на съдията по отношение на специфичните нужди на уязвимите групи граждани – тогава, когато те имат досег с правосъдието“, посочват още от ССБ.

И отбелязват, че СК на ВСС трябва да проведе широко обсъждане, в рамките на което да се приеме концепция за ролята на районните съдилища в системата на правораздаването, като се отчетат всички функции, които изпълняват районните съдии, а не само тези, които са свързани с разглеждане на делата. От съюза добавят, че колегията е трябвало да извърши и анализ на районните съдилища в страната, вследствие на който да се определят онези, които да бъдат превърнати в териториални отделения. Но тъй като такъв анализ липсва, организацията определя като произволно предложението кои съдилища да станат ТО.

ССБ припомня, че концепцията на действащите граждански и наказателен процесуални закони е, че районният съд е основен първоинстанционен съд. „Превръщането на окръжните съдилища в основни първоинстанционни съдилища ще затрудни съществено достъпа на гражданите до правосъдие, защото 28 окръжни съдилища са отдалечени значително от повечето населени места в съдебните райони“, изтъкват от съюза.

ССБ има сериозни резерви и към определената норма за натовареност в доклада, която е разработена поотделно по материя и съдебни инстанции, а видовете дела са разпределени по групи според тяхната специфика. „Считаме, че групирането на делата в голяма степен почива на предположения и необосновани хипотези за тяхната различна тежест (фактическа и правна сложност) според времето, което е необходимо за тяхното разглеждане и решаване“, изтъкват от организацията и добавят: „От съществено значение е и обстоятелството, че с доклада се предлага отделна норма за натовареност за различните видове дела и съдебни инстанции – така няма да може да се постигне изравняване и сравняване на натовареността между всички съдии, а само между съдиите, които разглеждат един и същ вид дела. Смисълът на СИНС, а и на нормата за натовареност изобщо е, да даде критерий, който е еднакво валиден за всички съдии, независимо какви дела разглеждат“.

От ССБ изтъкват като сериозен недостатък и това, че предложенията не са обсъдени с широк кръг заинтересовани страни – не е отчетено становището на представителите на останалите юридически професии, местните общности, представителите на останалите власти. Като пример за това сочат декларацията от Общото събрание на адвокатите от страната, както и становища на различни представители на засегнатите местни общности.

Продължаваме да отстояваме идеята, че реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт, а засяга основни права на гражданите и поради това следва да отчита всички значими фактори, а не само данните за натовареността на съдиите. Освен това считаме, че промяната на териториалната структура на районните съдилища няма как да е успешна без цялостна концепция за реформа на административно-териториалното устройство на страната и в този смисъл, за преосмисляне на териториалната структура на окръжните, административните и апелативните съдилища“, казват още от ССБ и категорично заявяват, че подкрепят идеята да има реформа на съдебната карта, но схващана като цялостен, добре обмислен процес, който включва задълбочен анализ на редица въпроси.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Правосъдие за всеки
Правосъдие за всеки
06 юни 2021 19:36
Гост

То така се почва.Сега териториално отделение,след това нищо.ВСС винаги може да направи обосновка за слаба натовареност и неефективност.Ако ще правят нещо да закриват тотално и да се слага край на тази история.

ММММ
ММММ
07 юни 2021 13:53
Гост

Не съм съвсем съгласна. Наличието на отделения дава възможнтост за повече субекти на териториален принцип да имат по-близък до тях съд или прокуратура. Пълната им липса би довела до затруднения. С намаляване на населението у нас реално наистина има нужда от съкращения да цели структури – както в държавната администрация, в областните управи, така и в съдебната система. Няма нужда на всяка паланка даима цял съд/прокуратура. За 15 години има областни градове с на половина стопило се население, което няма как да не рефлектира и да не доведе до подобна промяна. Ако, разбира се, искаме да сме обективни, а не… Покажи целия коментар »

Модел 5
Модел 5
05 юни 2021 9:23
Гост

Валя Гигова е против! Пожелавам успех на всички протестиращи срещу модел 4. С такива съюзници и подкрепа, врагове не ти трябват! Най-накрая всички ще се изпокарат и нищо няма да променят. Само ще сменят караула. С новата Конституция. Всички съдии и прокурори изборни, мандатни, отчетни, отзоваеми, без ВСС, ИВСС, учителски институт в правосъдието, рода, милиционери, РАБФАК, ПУЦ, Задочно, първа линия на Приморско, Америка за България и т.н. и т.н.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2021 9:54
Гост

Мирча Кришан: И краставицата съдържа 99 % вода.
А модел 4 е пълно безумие.

До модел 5
До модел 5
05 юни 2021 11:53
Гост

То се вида , кой е значим в адвокатурата. След 4 години мандат най-много гласове от всички действащи членове на ВАдвС и безусловен избор на първи тур. И ако и това постигнем – нищо да не се промени ще е достатъчно да се запази нормалността в правосъдието. И стига вече противопоставяне, врагове и други щуротииш. Всички сме „за“ за работещо правосъдие, но без абсурдни и никому ненужни промени.

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
04 юни 2021 20:47
Гост

Има очевидни недомислици, които се установяват с прости примери. Ако окръжните станат основни първоинстанционни ( което ще стане ако районните гледат дела с интерес 2000 лева), въззивният съд ще е апалативния. При положение, че има 5 апелативни съдилища, голямо разхождане из страната ще има. Оказва се, че за съседски спор за 2 500 лева заем, страните от Петрич, да речем, ще се съдят в Благоевград, а след това и в София. Същото е и за хората от Видин. Не искам да ги мисля в планинските райони на Смолянски съд или Северна България през зимата. Малко разум! И никой не казва,… Покажи целия коментар »

Гост
Гост
04 юни 2021 22:04
Гост

Прав сте. Например дело за развод на съпрузи от с. Кулата, намиращо се на границата с Гърция ще се разглежда на първа инстанция в Благоевград, а на втора в София. Що за безумие.

Стамат
Стамат
04 юни 2021 18:31
Гост

Тук един гражданин ми суфлира в ухото, че според него двамата координатори, наред с незабавните си оставки, трябвало и да върнат абсолютно незаслужено получените от тях по проекта пари …

Въпрос
Въпрос
05 юни 2021 8:30
Гост

Дайте първо да изясним колко взеха, че явно това е причината мутрите от ВСС да извиват ръцете на всички!

Районен съдя Гост
Районен съдя Гост
04 юни 2021 17:38
Гост

Този модел няма да реши нито един проблем, ама нито един, но ще разбие работеща система. Проблемът на българските граждани не са районните – първоинстанционни съдилища, девета дупка на кавала. Рибата се вмирисва от главата, казано е. Има ли икономическа обосновка за този бъдещ батак. Колко пари на бюджета ще се спестят от „реформата“? Май ще доведе до обратния ефект обаче.

Немарчев
Немарчев
05 юни 2021 9:13
Гост

Айде БРЕ! Работеща система. Това че, винаги може да стане по-лошо е така. Ама … работеща система?!

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:59
Гост

ТВЪРДО ЗА МОДЕЛ 4!!! ТРЯБВА РЕФОРМА! СТИГА ЛЕЖАХТЕ В МАЛКИТЕ СЪДИЛИЩА НА КУРОРТ! ПРЕВРЪЩАНЕ В ТО И ТОВА ЩЕ Е!
ПОДКРЕПА ЗА ШЕКИ И БОРЯНА!!

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 16:20
Гост

Недялко, обърши пяната от устата и от мегафона и се връщай в Кафяво-правен свят, където Гешев винаги е радост.

123
123
04 юни 2021 15:11
Гост

Очевидно „работата“ много е напреднала – вече се предлагат и изменения в процесуалните закони и в устройствения. На както се казва: „Кипи безсмислен труд“. Колко ли обаче ще е допълнителното възнаграждения за него? Може би е редно ССБ да отправи до ВСС този въпрос! Обаче още няколко месеца ще ни губят времето и усилията, за да опровергаваме очевидното – този модел за реформа е изначално сбъркан и никога няма да бъде въведен, колкото формално упорити да са неговите „апологети“.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:10
Гост

Значи ще ни преназначават в ТО, звучи като предстояща буря. Значи установил си се, имаш семейство в някой областен град да речем, не можеш да шофираш например и хоп идва реформата и ти казват – ами ти ще си постоянен състав в съд на примерно 50 км от семейството ти. Ми много добре звучи, а критериите къде са за това преназначение. Значи няма да обърнат само подсъдността, но ще разбутват яко хората по места. От всичко не мога да разбера какво точно се спестява – същият щат, че и повече, пак има ТО и сгради за поддържка и персонал

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 16:04
Гост

Целта е да се натикат в десета глуха неудобните и непослушните съдии, а очевидно зле подготвените да получат кариерен бонус за вярна служба на олигархията. Редно е съдиите да се присъединят към протеста на адвокатите в понеделник, защото ценностите са едни и същи – да не се допусне абдикация на държавата така, както службогонците направиха кариера в здравеопазването.

Очарован
Очарован
04 юни 2021 14:52
Гост

Анализ се трябва. То Янаки Стоилов може да го направи за 1-2 седмици този анализ, за да може „новото“ правителство направо да ги зекрие, за да не губи време и да не се разсейва с незначителни неща, като съдебна реформа.

Anonimen
Anonimen
04 юни 2021 14:14
Гост

Прави са, че се засягат основни права на гражданите. За това хората ще недоволстват.

Aфи
Aфи
04 юни 2021 14:14
Гост

Да се вдигнат всички, пък да видим как ще закриват.

Дима
Дима
04 юни 2021 14:12
Гост

Те не си оправили концепцията за ролята на районния съд като основен първоинстанционен съд, пък тръгнали да реформират.

Anonimen
Anonimen
04 юни 2021 14:13
Гост

Без да се проведе широко обсъждане, няма да се получи каквата и да е реформа.

Stavri
Stavri
04 юни 2021 14:10
Гост

Естествено е недоволството да нараства. Този модел за нищо не става.

Anonimen
Anonimen
04 юни 2021 14:09
Гост

Щом въпреки преработката на модела, не се откриват разлики, значи не са си свършили работата като хората.

Stamat
Stamat
04 юни 2021 14:10
Гост

Толкова са го и пипнали да го преработят. Пълно безхаберие.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 14:03
Гост

Не разбирате ли, че този модел няма да се случи – кой депутат ще се върже на тотално разбичкване на системата? Те верно са малоумни, но чак толкова, а и си гледат интереса

Kiki
Kiki
04 юни 2021 14:16
Гост

Лошото е, че гледат своя интерес, а не за това сме ги избрали.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 18:01
Гост

Дреме ми. След ЕИСС нищо не е същото…

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 13:56
Гост

Модел 4 е позор! Оставка и затвор!