Софийският районен съд (СРС) отмени като незаконен акт на Теодора Точкова, тъй като прие, че от 2 април 2020 г. тя не е главен съдебен инспектор и сезира прокуратурата, че самоволно е извършила действие, което е в кръга на служба, която не заема. В решението си съдът говори за узурпиране на власт и констатира, че правният нихилизъм на Народното събрание е довел до конституционна криза в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Както е известно, мандатът на Точкова като шеф на ИВСС изтече през април 2020 г., а този на инспекторите – още на 14 март 2020 г. Оттогава се смениха три парламента, а сега почна мандатът и на четвърти, но нов състав на ИВСС така и не беше избран. През това време 11-имата в инспектората не са спирали да изпълняват функциите си.

Глобата на Методи Лалов

Случаят, заради който СРС сезира прокуратурата за казуса с Точкова, е на бившия съдия Методи Лалов. По закон той е длъжен до една година от напускането на съдебната система да подаде декларация за имущество и интереси пред ИВСС. Оставката на Лалов беше приета на 17 септември 2019 г. Изтича една година, но той не подава декларация. Така след още месец – на 20 октомври 2020 г. му е съставен акт за административно нарушение. Той е съставен отсъствено и препис от него е връчен на новата месторабота на Лалов, който стана общински съветник, чрез служители на Столичната община, при условията на отказ, който е удостоверен с подписите на двама свидетели.

Въз основа на акта на 29 март 2021 г. Теодора Точкова издава наказателно постановление, с което налага 400 лв. глоба на Лалов.

Именно въпросното наказателно постановление е предмет на делото, по което СРС констатира, че Точкова вече не е главен съдебен инспектор и следователно всичките ѝ актове след 2 април 2020 г. са незаконосъобразни.

Защо Точкова вече не е главен съдебен инспектор

В решението си съдия Мирослав Петров установява, че Теодора Точкова е избрана за главен съдебен инспектор на 2 април 2015 г.

„Мандатът на главния инспектор на ИВСС е петгодишен, който извод произтича от изричния нормативен регламент на чл. 132а, ал. 2 КРБ, като в процесния случай същият е изтекъл на 2 април 2020 г., имайки предвид, че неговото начало не е обусловено от момента на встъпване в длъжност. При това положение е повече от очевидно, че към датата на издаване на наказателното постановление – 29 март 2021 г. лицето Теодора Точкова не е притежавала посоченото длъжностно качество, респективно не е разполагала с властнически правомощия да санкционира въззивника Лалов, досежно твърдяното административно нарушение“, заявява съдията.

В решението си той анализира конституционната и законова уредба и подчертава, че 5-годишният мандат на главния съдебен инспектор е регламентиран в основния закон. Той се позовава на разпоредбите от Закона за съдебната власт (виж карето), които уреждат сроковете за избор на състав на ИВСС и го обвързват с изтичане на мандата на предишния, както и хипотезите за освобождаване от длъжност „преди изтичането на мандата“ на главният инспектор и инспекторите.

„От анализа на цитираната нормативна уредба се налага несъмнен извод, че правомощията на главния инспектор и инспекторите се прекратяват ex lege, т.е. по силата на закона с изтичането на срока на техния мандат или пък предсрочно, при изчерпателно изброените хипотези на чл. 48, ал. 1 ЗСВ, при които се провежда нов избор, поставящ началото на нов мандат. И в двата случая обаче не е предвидена правна възможност за изричното или имплицитно продължаване на срока на мандатите, като именно от момента на прекратяването (в широк смисъл) се поражда и правото им по чл. 50, ал. 1 ЗСВ – при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“, пише СРС.

И цитира ключовото решение на Конституционния съд (по дело №12/2010 г. пълния му текст виж тук) по отношение на мандатите, в което се заявява: „…уреждането на мандатите е съобразно съвременните демократични принципи на изграждане и осъществяване на държавната власт. Изключена е безсрочността при упражняване на власт и това е завоевание на демократичната държава. В крайна сметка всяка власт произтича от суверена и е израз на народовластие. Безсрочността е негово отрицание“.

„Тангира с недопустима узурпация на властническите правомощия“

Позовавайки се директно на Конституцията, съдия Петров напомня, че цялата държавна власт произтича от народа и подчертава, че „никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“.

Формата на управление и на държавно устройство в страната, установените демократични ценности и гражданското общество предполагат нулева конституционна търпимост спрямо безсрочното изпълнение на функциите на държавен орган от дадена личност, независимо от привидно правомерните подбуди за обезпечаване пълнотата на неговия персонален състав и осигуряването на „приемственост“. Подобно погрешно и противоконституционно разбиране, манифестирано от издателя на оспореното НП Теодора Ангелова Точкова в значителен времеви период, тангира с недопустима узурпация на властническите правомощия на фигурата на главния инспектор на ИВСС и противоречи на мандатността като основен принцип за функционирането на публичните власти, тяхното разделение и държавността“, заявява съдията в решението си .

Правният нихилизъм на НС е създал конституционна криза в ИВСС

От решението става ясно, че представителят на ИВСС по делото на Лалов е защитавал тезата, че наказателното постановление на Точкова е законосъобразно, тъй като липсва акт, въз основа на който тя да е освободена от длъжност. Освен това юрисконсултът е заявил, че с това, че Точкова продължава да изпълнява функциите си на главен съдебен инспектор, „се гарантират последователност и приемственост в държавните органи и тяхната дейност“.

Съдия Мирослав Петров категорично отхвърля тези доводи. Той заявява, че цялата нормативна уредба показва, първо, че мандатът на главния инспектор не може да бъде продължен, и второ, че правомощията му се прекратяват с неговото изтичане и не е необходим никакъв акт на Народното събрание за това. Съдията напомня, че такъв не е имало по отношение на предишния главен инспектор Анна Караиванова.

СРС подчертава, че мандатът е предвиден в обществен интерес, предотвратява трансформацията на държавната власт в диктатура и е своеобразна гаранция за независимост на държавния орган при осъществяване на функциите му.

„Доводи за противното не могат да се изведат и от демонстрирания правен нихилизъм от върховния законодателен орган в страната, който е абдикирал в продължителен период от време от вменените му с Конституцията задължения за рекрутиране на състава на ИВСС и чиято пасивност предизвиква конституционна криза, досежно невъзможността посоченият държавен орган да функционира в съответствие със закона“, пише съдия Петров.

И за да покаже докрай защо тезата за оставане на поста, въпреки изтичането на мандата, до избор на нов ИВСС, е несъстоятелна, той дава следния пример: „Това би означавало да се допусне главният инспектор и инспекторите да продължат мълчаливо да изпълняват функциите си и при евентуално предсрочно прекратяване на мандатите им при условията на чл. 48, ал. 1, т. 2, 4 и 5 ЗСВ – влизане в сила на съдебен акт за извършено престъпление, лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност или тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, до избирането на нови такива, а това е правен абсурд“.

Що се отнася до приемствеността съдия Петров напомня едно особено мнение на покойния председател на КС Румен Янков: „Самолюбивият интерес, присъщ на човека на власт, е да дава предимство на собственото си желание за значимост и по правило е склонен да залага делото в името на властта. След време „тя става цел на естествените му егоистични импулси“. В крайна сметка човешкият опит е показал, че трайното упражняване на власт от едно лице може да има за последица постигането и на негативни резултати. Тези в общи линии са основанията Конституцията да определя различни по време периоди от време, през които властта може да бъде упражнявана от едно лице.“ (пълния текст на особеното мнение виж тук).

Когато липсата на компетентност осъществява и състав на престъпление

„Липсата на компетентност, независимо от нейните разновидности – материална, персонална, териториална или по време, представлява хипотеза, граничеща с недопустим административен произвол. Органите на държавната власт могат да упражняват функциите си дотолкова, доколкото това е предвидено в съответния нормативен акт. Напускайки тези рамки, действията им се окачествяват като незаконосъобразни и представляват неправомерно вмешателство в чужда правна сфера“, заявява съдия Петров.

И подчертава, че този драстичен порок води до незаконосъобразното ангажиране на отговорността на Методи Лалов. „Неговото санкциониране представлява недопустима държавна принуда от страна лице, неразполагащо с властнически правомощия, поради изтеклия му мандат като главен инспектор на ИВСС и което на практика съзнателно, самоволно и целенасочено извършва действия, попадащи в кръга на посочената служба, без да има право да я заема, считано от 2 април 2020 г., пише съдът.

Решението на съда обаче не завършва с това. Съдия Петров първо информира Методи Лалов, че има право да претендира обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (чл. 3) за евентуалните вреди, които му е причинила „упражнената спрямо него репресия“.

А след това заявява: „В заключение, настоящият съдебен състав намира за необходимо да отбележи, че не би могъл да се превърне в безмълвен констататор на наличните по делото фактически данни за евентуално престъпно посегателство по чл. 274, ал. 1 НК – „Който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема…се наказва с….“, поради което препис от наказателното постановление и от настоящото решение следва да се изпратят на Софийска районна прокуратура с оглед извършването на суверенна преценка за осъществен състав на умишлено престъпление от общ характер“.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административен съд София-град.

 

 

78
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
МЕТОДИ БЪЧВАРОВ
МЕТОДИ БЪЧВАРОВ
12 декември 2021 18:14
Гост

НИМА ЛАЛОВ КОЙТО НЕ ПРИЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА (А МОЖЕ БИ НЕ ПОЗНАВА?) НЕЙНОТО ИМПЕРТИВНО ПРАВО СЕГА ГО ЗАЩИТАВА? ДАЛИ ЛАЛОВ Е ПРИЛАГАЛ ТАКА ИМПЕРАТИВНАТА НОРМА НА КОНСТИТУЦИЯТА КАКТО СЕГА ГО ЗАЩИТАВА КОГАТО БЕШЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС? ДАЛИ САМО ТОЧКОВА Е НЕЛЕГИТИМНА, НЕ ЧЕ НЯКОЙ ХРАНИ КЪМ НЕЯ СИМПАТИИ? НЕ РАБОТИ ЛИ И СЪДА В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ПАР.4 ВЪВ ВРЪЗКА ПАР.3, АЛ.2 ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА КОНСТИТУЦИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ? „Това не означава ли че се допуска съдебната власт да продължава мълчаливо да изпълняват функциите си и при лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност или тежко нарушение или… Покажи целия коментар »

Румен Николов
Румен Николов
12 декември 2021 16:17
Гост

Това решение е пълна глупост.

Пожизнена каскетна власт!
Пожизнена каскетна власт!
10 декември 2021 12:59
Гост

Мхм, на Каскета като му изтече мандата, той ще може да продължи да упражнява функциите си пожизнено, ако не изберат друг на негово място или няма необходимото мнозинство за това. Това е прекалено сложна материя за троловете на Пеевски, но бай Ставри лично ще му я обясни след време.

Прокурора
Прокурора
10 декември 2021 0:14
Гост

Подали сме десетки сигнали против Точкова, Нинова и други „инспектори“. Същото е дереджето и с изтеклите мандати на цялото КЗЛД. И кой знае още колко комисии и инспекторати са отлетели в небитието, но продължават диктата над народа. Трябва ПРБ да вземе да се самосезира и да провери. Например КЗЛД, КЗП, КЗД, (Д)КЕВР… Ехеее, засегнах интересите на милиардери само с тези четири комисии. Ми само Тооплофикация София ЕАД, всеки месец ОГРАБВА населението с ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ЛЕВА, според проверки на СГП преди години. Ами ЧЕЗ? Ами ВЕОЛИЯ с нейната гарантирана печалба от 3000 процента! Само фарма мафията може да догони Веолия, но… Покажи целия коментар »

Todor
Todor
09 декември 2021 19:20
Гост

Това решениe няма общо с правото и е повече публицистично есе. Доколкото познавам добре стила на съдията, не мисля, че е способен сам да сътвори това. Очевидно, бидейки от либерално-джендърската гилдия в СРС, този текст му е даден, за да буни духовете.
А духовете ги бунят с идеята или Мирослава Тодорова, или Атанаска Дишева да бъде избрана за главен инспектор. Бас ловя.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 21:40
Гост

Не зная дали е от „либерално-джендърската гилдия“, но трябва да се престане с тези мантри – аз също съм либерален човек, смятам, че правата на жените трябва да се отстояват (Вие, може би, като „патриотар“, считате за нормално да бъдат унижавани жените – антиджендъре). Трябва ли да бъда принизен от такива изказвания, като Вашето, „патриотарче“?!! И какво собствено искахте да ни кажете с Вашето „появяване“ във форума.? Нищо съществено – „Бас ловя“! Дребни душици се опитват да налагат примитивни мнения – този бил „джендър“, онзи бил „бунил“ някого. Овладейте се!!!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 22:23
Гост

Борец за свобода/независимост, хаха и да му е даден текста, това оправдава ли го? Има ли по-безотговорно поведение да подпишеш готов текст?
Аре стига вече, тая система има нужда не от пеленачета, дето да им се обяснява всеки ден как да работят, а от хора, които имат съзнанието и отговорността за дейността, която им е възложена…

Децата в детската градина….

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 22:34
Гост

И този глупост след глупост – „хаха“, „детска градина“. Кажете нещо съществено по акта – останалото е плява!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 22:46
Гост

Сладур, „по същественото по акта“ – ще го казва следващата инстанция, ако е надлежно сезирана… Тук е публична трибуна, където членовете на Суверена могат да си кажат мнението, Схващаш ли?

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 23:52
Гост

Поне, когато нищо друго смислено не можете да изкажете, преписвайте буквално – не „по същественото по акта“, а „нещо съществено по акта“, не „сладурчо“!

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 10:08
Гост

Щом не схващаш, не мога да ти помогна. Но мога да ти дам съвет – потърси специализирана помощ, а пък в общуването си тук бъди по-смирен!
Остани си със здраве!

Съдия
Съдия
10 декември 2021 11:37
Гост

Това решение може би е съобразено формално с правото, но то пиставя въороса – може ли държавата да остане да функционира без органи, само защото висшият ирган НС , не си върши работат или не би могъл да събере това мнозинство от – забележете 2/3. Ето защо, за мен това решение е неразумно и продуктувано от вътрешни на докладчика нагласи. Последното е видно от енергията и обема на текста, който можеше да се съкрати в рамките на половин страничка.

Хаха
Хаха
09 декември 2021 19:10
Гост

В момента,в който видях автора на този съдебен акт,и моментално спрях да чета статията…изводите всеки може сам да си ги направи..

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 23:43
Гост

Аз пък си правя изводите какъв тъпак си ти като ти чета коментара.

Лицемер
Лицемер
09 декември 2021 18:20
Гост

Да вади нож на умряло куче всеки може…

незнайко
незнайко
09 декември 2021 18:05
Гост
Хhh
Хhh
09 декември 2021 17:47
Гост

Чак пък престъпление….мотивите следваше да свършат до – не е компетентна. Другото са излишества, за да влезем в лекса. Всеки цитира Р. Янков и се равнява с него. Самоизтъкване чиста форма.

Съдия
Съдия
09 декември 2021 17:25
Гост

Като не може този да си сдържа нервите, поне да се беше отвел.

Браво
Браво
09 декември 2021 17:29
Гост

Като Точкова не може да спазва закона, да не беше ставала гл. инспектор! И да се беше отвела в дома си 5 минути след края на работния ден на 20.04.2020г и повече да не се бе върнала в инспектората. Нека разкаже щом държи да е инспектор какво стана с ЦУМгейт?

Браво
Браво
09 декември 2021 17:24
Гост

Това че НС не си е свършило работата не може да е оправдание на една загубена, самозабравила се, нагла лелка да извършва престъпления, нали така? Чуждите неправомерни действия не извиняват в никой случай собствените такива, нали така? Точкова е престъпник, също като Иван и Сотир.

Съдия
Съдия
09 декември 2021 16:55
Гост

Това ми изглежда като отмъщение срещу инспектората. При вдички положения е някаква форма на нетазумност и лека лудост или най малкото инфантилност. Странният съдебен акт в никакъв случай не е добър. Поне така мисля.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 16:41
Гост

Правният нихилизъм на НС е създал конституционна криза в ИВСС…и за това трябва да отговаря Точкова? Браво, колега!

съдия от прованса
съдия от прованса
09 декември 2021 15:57
Гост

Всеки луд с номера си, в СРС- някои с по два!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:14
Гост

И всичко това за една глоба от 400 лева? Малииии

Браво
Браво
09 декември 2021 17:20
Гост

И за 40 стотинки да беше, правосъдието е въпрос на принципи, а не на келепир. Жалко, че предимно селско-феодалното население, което си мисли, че с възклицание „малии“ придава някаква важност на написаното, смята че това да откажеш да платиш и да ходиш на съд, когато неправомерно някой иска да открадне от теб и прикрива тази кражба с нередовно наказателно постановление, е форма на „скръндза“ .. .е много е жалко. За 1 стотинка би следвало да се ходи на съд, след като нечии права са погазени от узурпирал власт, нередовен чиновник! Точкова – Оставка и затвор. А след това да разкаже… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 18:21
Гост

Малиииииииии

Инспектор
Инспектор
09 декември 2021 21:26
Гост

Ууууууууу за браво, уууууууу

ОФФФФ аман от корифеи, но работта не вършат, а....
ОФФФФ аман от корифеи, но работта не вършат, а....
09 декември 2021 13:53
Гост

Доста се е поувлякъл , колегата !!! То актовете на ИВСС може и да са незаконни, но не по вина на Точкова , че чак и състав по НК. Това, че НС не си е свършило работата не е вина на Точкова това са цели 4 НС вкл, а и това новото. Те не се хващат с такива проблеми наследени, а искат да създадат чист нови проблеми, които ще попаднат в омагьосан кръг на нов параграф 22. Ами тогава ранният съдия да потърси отговорност и на съставите на НС, там си е пълно с виновници. А и сега също не… Покажи целия коментар »

Браво
Браво
09 декември 2021 17:22
Гост

Това че НС не си е свършило работата не може да е оправдание на една загубена, самозабравила се, нагла лелка да извършва престъпления, нали така? Чуждите неправомерни действия не извиняват в никой случай собствените такива, нали така? Колега … Срам ме е че има такива колеги като теб. Точкова е престъпник, също като Иван и Сотир.

Закриване на Спецовете!
Закриване на Спецовете!
09 декември 2021 12:48
Гост

Брилянтни мотиви, смели и абсолютно правно издържани! Толкова много компетентни професионалисти има в СРС, СГС и САС и явно това е причината бившите управляващи да си направят един Спецсъд с един послушко начело като Ушев, който винаги им уважава безумните и нямащи нищо с правото искания, представляващи на практика чисто политически поръчки, дори да се касае за неоснователно задържане под стража в продължение на няколко години. Такива съдии ни трябват като този колега от СРС, а не изпълняващите престъпни поръчки на управляващите Спецове.

Съдия ВКС
Съдия ВКС
09 декември 2021 21:52
Гост

Абе, колега, да не си бил задържан в спеца!?

Срам
Срам
09 декември 2021 12:39
Гост

Поредната престъпна гавра с правото у нас. Гарантирана от калинките на ГЕРБ и ДПС.

Скандална забава на съда да издаде решение
Скандална забава на съда да издаде решение
09 декември 2021 12:33
Гост

Кога АССГ ще се произнесе по делото за цената на билета? Две години чакане на решение по казус и цключително ниско ниво на правна сложност е повече от скандално. СО готви нова наредба за цената на билета, и спорът по старата наредба ще бъде прекратен, без решение. Тоест по този начин няколко години незаконна цена на билета беше търпяна с подкрепата на съда(визирам и първото, вече прекратено дело за цената на билета).

Димитров
Димитров
09 декември 2021 12:06
Гост

Правният нихилизъм в Народното събрание е очеваден

Anonimen
Anonimen
09 декември 2021 12:08
Гост

Искрено се надявам това правителство да сложи край на порочната практика.

до анонимен
до анонимен
09 декември 2021 12:38
Гост

Коалиция БСП-ДБ малко в повече идва…Комунисти и антикомунисти да се коалират е странно.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 12:05
Гост

Сякаш Точкова и останалите са виновни, че политици и депутати си бъркаха в носа две години и не избраха нов ИВСС. Сякаш някой друг им е виновен на тия гащници, че приеха нефелни изменения в Конституцията, измислени от Христо Иванов в компанията на Боко благодарение на „историческия компромис“. Сякаш друг им е виновен, че Великото Народно Събрание определи такава роля на главния прокурор в съдебната система. Кой ми ака в гащите, че не разбрах?

Диана
Диана
09 декември 2021 12:47
Гост

Не става въпрос за вина, а за основни принципи !
Напълно споделям мотивите на колегата.
Бих допълнила, че поведението на Т. Точкова, Караиванова и пр., показва не знаене – най-малко, а при наличие на такова – умишлено незачитане на правовия ред, защото в деня, следващ изтичането на мандата тя трябваше да си е в къщи, изчакваща акт за възстановяването й на работа на преди заеманата от нея длъжност.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 12:03
Гост

И по назад във времето в практиката на КС е така, с Решение № 4 от 21 април 2005 г. по к.д.№ 11 от 2004 г. е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 28, ал. 9, изр. 2 ЗСВ от 1994 г., отменения, дето позволяваше председателите на върховните съдилища и гл. прокурор да продължат да изпълняват длъжността си след изтичане на конституционно установения срок от седем години, до встъпване на новоназначените на техните места. „За да гарантира стабилност на статуса на тези магистрати и тяхната несменяемост на заеманата длъжност, основният закон в ал. 3 на чл. 129 изчерпателно изброява основанията… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 11:56
Гост

Това не е съдебно решение. Това двучи като дописка в Дневник или Капитал от баба Петя или „анализ“ от БИПИ на мадам Вегертседерова, даже тя беше развила някакви подобни тези в Де факто лигъл преди време. Смях…..

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 12:38
Гост

За троловете на Пеевски, Дневник и Капитал са виновни също и за попадането на спонсора им в списъка „Магнитски“.

Диана
Диана
09 декември 2021 12:56
Гост

Обратно на теб считам, че това е съдебно решение, в което са изложени действително осъществените факти и същите са квалифицирани адекватно на действащото право.
Не ти изглежда като съдебно решение, защото считаш за проява на съдийска арогантност отричането на компетентност на Гл.инспектор ли ?!?!
Напротив, така трябва да се казва истината – в прав текст !

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 14:38
Гост

Бе каква истина бе, кретени? Истината в празните ви кратуни, може би и нищо друго – вие сте всички за Курило и да си говорите с д-р Гълъбова :))))

ЕКПЧ
ЕКПЧ
09 декември 2021 11:47
Гост

Адмирации…! Браво!

Хахахах
Хахахах
09 декември 2021 11:37
Гост

Хахахах, Точкова и останалите неправомерно са взимали и заплати !!!
Трябва да ги върнат с лихвите

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 11:31
Гост

Няма как да има липса на компетентност при издаването на наказателното постановление, щото видиш ли, бил изтекъл мандата на наказващия орган. Такава теза е напълно идиотска. Точкова не е виновна, че НС не си е свършило работата да й избере наследник на поста, а докато все пак се някога избере, тя не може да не действа кат главен инспектор, тъй като административните органи трябва да осъществяват властническата и изпълнително-разпоредителната си дейност във всеки един момент, вкл. и когато са с изтекъл мандат, с подадена оставка и всякакви други хипотези. Изобщо няма и да коментирам тъпотиите, че извършеното осъществявало състав на… Покажи целия коментар »

Симеон
Симеон
09 декември 2021 10:47
Гост

Много разочароващо решение. Доказва, че съдиите не са готови да прилагат българската конституция.

Сенека :)
Сенека :)
09 декември 2021 12:17
Гост

Чини ми се, че е от малкото смели състави, които имат смелостта пряко да приложат КП норми. Свалям шапка на съда.

Симеон
Симеон
09 декември 2021 12:44
Гост

Първо, обикновените съдилища по правило отказва да прилага конституцията. Второ, същите съдилища винаги прилагат конституцията, ако се засегнат привилегии на съдебната власт, което прави отвратително впечатление. Трето, на всичкото отгоре, в случая съдът грешно я е приложил, защото, ако следваме логиката на съда, ще останем без всякакви инситуции и държава. До назначаване на ново лице, заемащия длъжността продължава да упражнява правомощяита, ако изрично не е посочно друго – това е доста базов принцип за всички мандатни отношения. Четвърто, ако обикновеният съд наистина можеше да прилага конституцията, щеше редовно да прилага и Конвенцията, а не го прави, което е допълнително доказателство,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 13:00
Гост

Само внимавай покрай шапката да не свалиш и гащите :)))))

Симеон
Симеон
09 декември 2021 13:27
Гост

Явно това е модерно доразвитие на българската конституционна доктрина – всеки съд сам да си преценя какво пише в конституцията.

Любител
Любител
09 декември 2021 10:45
Гост

„Тангиране“ е понятие от геодезията. Вярно, има смисъл и на „допира се“ или „граничи“ , но си остава понятие от геодезията.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 11:33
Гост

Може да е записал второ вишо по геодезия съдията

Сенека :)
Сенека :)
09 декември 2021 12:22
Гост

Види ти, живеех в заблуда дека било од геометрия.

оф
оф
09 декември 2021 10:34
Гост

„Тангира с недопустима узурпация на властническите правомощия“

Ми да няма съдебната власт инспекторат и толкоз. Аз така разбирам решението на съда. Тагнгирало с недопустима узурпация …

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 7:41
Гост

Да. Налична е узурпация на власт. Също на ниво последните две служебни правителства. Но не познавате Конституцията и не следите прилагането или погазването й от органите на власт.

оф vol. 2
оф vol. 2
10 декември 2021 8:43
Гост

Познавам добре Конституцията и от прочита й, както и този на ЗСВ се убеждавам, че следва в период над една година да няма функциониращ инспекторат, a всички действия в противното тангират с узурпация на власт, точно както е посочил първоинстанционният съд.

Сапунджиев
Сапунджиев
09 декември 2021 10:21
Гост

Разгеле

Рики
Рики
09 декември 2021 12:14
Гост

На Точкова най- накрая ще й сложат точката.

Сен Жак
Сен Жак
09 декември 2021 10:21
Гост

То беше всеобща тайна, че не си върши работата.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:21
Гост

Добра работа на съда

Лозан
Лозан
09 декември 2021 12:15
Гост

Безспорно.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:20
Гост

Да се надяваме, че няма да се случват повече такива глупости

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:20
Гост

Актовете на ИВСС са незаконни и това се знаеше от всеки.

Anonimem
Anonimem
09 декември 2021 12:16
Гост

А защо чакаха толкова дълго, за да вземат мерки?

Ferdinand
Ferdinand
09 декември 2021 10:19
Гост

Абсолютно правилно решение на съда

Красимир Влахов:
Красимир Влахов:
09 декември 2021 10:19
Гост

Според чл. 44, ал. 1 ЗСВ Народното събрание е длъжно да избере главен инспектор и инспектори не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на техния мандат…. Вече две поредни легислатури – 44 Народно събрание и 45 Народно събрание (независимо от краткия живот на второто), останаха пасивни при решаване на този въпрос, за значимостта на който е достатъчно да се посочи, че се отнася до законността на състава на конституционно установен държавен орган, чието функциониране е от важно значение за ефективността, отчетността и интегритета на съдебната власт. Едва ли оправданието следва да се търси в… Покажи целия коментар »

Джош
Джош
09 декември 2021 10:19
Гост

Точкова се изложи, като кифладжия

Кики
Кики
09 декември 2021 12:18
Гост

И то не за първи път.

Подлизурковеца
Подлизурковеца
09 декември 2021 10:18
Гост

Съда взе правилно решение

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 12:06
Гост

пълният член, бе неграмотник!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:17
Гост

Не виждам защо някои хора мъчат и себе си, и съдебната система. Най-добре е като другаря Янкулов да напуснат и да отидат към Антикорупционни фондове, фронтове и други такива, и да смучат чужди грантове, вместо да харчат пари на данъкоплатците, „работейки“ като магистрати. И без това, правят същото, каквото и в НПО-тата, само че в съдебната система, а това не е редно

Джош
Джош
09 декември 2021 10:19
Гост

Абе те и тия грантове не се смучат ей така

4567
4567
09 декември 2021 10:16
Гост

Крайно време беше някой съд да каже това, което всички мислят и знаят. Всички актове на ИВСС са незаконни от момента, в който изтече мандатът на този състав. Точка.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:08
Гост

Щом прочетох Мирослав Петров, спрях да чета от там нататък. Просто не ми се четат глупотевини.

Кондов
Кондов
09 декември 2021 10:40
Гост

Обосновете се.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 12:07
Гост

на квадрат.

Обосновка
Обосновка
09 декември 2021 12:52
Гост

Шиши дава кинти да пишем глупости