Деветмесечният срок, в който класираните под чертата магистрати могат да бъдат повишени по вече приключен конкурс, ще тече от датата на взeмане на решението на съответната колегия, а не както беше досега – да се чака окончателното произнасяне на съда.

Ако някой кандидат откаже да встъпи на длъжността, на която е класиран, то той няма да може да участва в процедурите по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Това следва от промените в наредбата за конкурсите, които бяха приети днес от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Измененията са в чл. 43, регламентиращ прилагането на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, според който в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, колегията приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка не по-ниска от много добър „5,00“.

Начинът, по който се изчислява 9-месечният срок към настоящия момент, не създава условия за предвидимост на крайната дата, на която същият изтича. При действащата подзаконова нормативна уредба изтичането на посочения срок е поставено в зависимост от заемане на конкурсните длъжности чрез встъпване в длъжност на кандидатите, назначени с влезли в сила решения на съответната колегия на ВСС“, обясниха от ВСС.

Освен това, затруднения възниквали и заради това, че понякога делата във Върховния административен съд (ВАС) продължават с години, а ВСС междувременно е длъжен да обяви нови конкурси за повишаване, при които обаче не е съвсем наясно колко са свободните места.

Към чл. 43 се създава и ал. 9, според която: „В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същи орган на съдебната власт, и при наличие на освободена в срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност, решението за назначаване по посочената разпоредба се приема в конкурса за преместване“.

Въведена е и още една разпоредба, според която отказът на класиран магистрат да встъпи в длъжност прегражда възможността той да участва в процедурата по чл. 193, ла. 6 от Закона за съдебната власт.

При общественото обсъждане на проекта във ВСС е постъпило становище от 16 магистрати, които изтъкнаха, че не разбират какво налага промените в наредбата за конкурсите. Те казаха още, че процедурата по чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт е приключила за 70 съдии и прокурори, останали са 10, които са поставени в неравностойно положение, защото им е отказано да бъдат повишени по този текст.

Според магистратите предложенията за промени на наредбата са в отклонение на общовалидните правни принципи за издаване на административни актове (включително и нормативни), а именно принципите на съразмерност и равенство, регламентирани в чл. 6 и чл. 8, ал. 2 от АПК, както и е несъответствие с принципите за последователност и предвидимост, регламентирани в чл. 13 от АПК, практиката на Съда на Европейския съюз, Конституционния съд и правната доктрина.

Магистратите изтъкнаха още, че тези предложения ще доведат до редица усложнения и посочват, че имат предвид конкретно две разпоредби.

Става дума за чл. 43, ал. 3 и ал. 5 от проекта за изменения на наредбата.

Според първата 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ започва да тече от датата на приемане на първото решение на ВСС, с което някой магистрат, който е участвал в конкурсна процедура и е класиран на свободно място, е повишен или преместен, независимо от евентуална бъдеща отмяна на решението.

Алинея 5 на чл. 43 от наредбата пък гласи: „Решението за назначаване по реда и условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, се приема от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след влизане в сила на решението за повишаване или преместване по реда на чл. 193, ал.3 от ЗСВ и встъпването в длъжност на назначените кандидати в съответния орган на съдебната власт“.

Според магистратите при тези разпоредби ВСС няма да може да се произнесе по молбата на първата „резерва” в срок, тъй като решение за назначаването ѝ следва да се вземе едва след влизане в сила на решението по чл. 193, ал. 3 ЗСВ (класиран и повишен кандидат). Тогава производството би следвало да се спре, за да не се формира мълчалив отказ, подлежащ на самостоятелно обжалване, посочиха още съдиите и прокурорите. Нещо повече, според тях, тези разпоредби ще предизвикат промени и в съдебното производство. Ако ВАС отмени решение на повишаване на класиран кандидат и върне преписката на етап ново оценяване, това може да доведе до различно класиране и различни „резерви”.

Те възразиха и срещу предложението в наредбата да се запише, че разпоредбите на чл. 43, ал. 2-9 ще се прилагат по отношение на всички неприключили до влизането им в сила конкурси, с изключение на тези, по които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Магистратите посочиха, че от мотивите на вносителите не става ясно как точно ще се улесни прилагането на чл. 193, ал. 6 ЗСВ и къде са били затрудненията до сега, както и защо в противоречие с правната сигурност и законодателните решения, е по-удачно приключването на конкурсната процедура да се поставя в зависимост от едно не влязло в сила решение, вместо от такова, което да се ползва със стабилитет.

Дори да се приемат по-ограничителни правила при назначаването по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, то в отделен параграф следва изрично да се предвиди, че предлаганите промени ще се прилагат само за конкурси, които ще се обявяват след влизането им в сила, а по отношение на обявените до момента конкурси ще се прилагат досегашните условия и ред“, е становището на съдиите и прокурорите.

От ВСС им отговориха, че вече има окончателно произнасяне на Върховния административен съд, който отмени §6 от наредбата, даващ право на магистрати да бъдат повишени по приключен по стария ред конкурс.

Приемането на посочените изменения ще регламентира ясно кога предходната конкурсна процедура се счита приключила за целите на назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, кога започва да тече нормативно установеният 9-месечен срок, какви са правните последици от отказа на кандидат назначен по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, да встъпи в изпълнение на длъжността, кога се приема решението за назначаване по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и какви са предхождащите го действия, които извършва съответната колегия на ВСС“, казаха още от съвета.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Най-сетне
Най-сетне
20 април 2019 17:53
Гост

Една малка умна промяна, в морето от хаос и противоречива уредба.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 11:35
Гост

Добре е, че ВАС отмени §6 от наредбата, за да не се объркат съвсем нещата.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 11:32
Гост

Много положителна промяна, имайки впредвид, че делата във ВАС продължават с години.

5-ко
5-ко
18 април 2019 11:33
Гост

Да, така докато някой, класиран под чертата чака да измъдрят решението, пропуска други възможности.