Деветмесечният срок, в който класираните под чертата магистрати, могат да бъдат повишени по вече приключен конкурс, да започва да тече от датата на взeмане на решението на съответната колегия, а не както е сега – да се чака окончателното произнасяне на съда.

Такава промяна в наредбата за конкурсите предлага правната комисия на Висшия съдебен съвет.

Измененията са в чл. 43, регламентиращ прилагането на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, според който в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, колегията приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка не по-ниска от много добър „5,00“.

Начинът, по който се изчислява 9-месечният срок към настоящия момент, не създава условия за предвидимост на крайната дата, на която същият изтича. При действащата подзаконова нормативна уредба изтичането на посочения срок е поставено в зависимост от заемане на конкурсните длъжности чрез встъпване в длъжност на кандидатите, назначени с влезли в сила решения на съответната колегия на ВСС„, пише в мотивите към проекта за изменения на наредбата, който бе публикуван за обществено обсъждане.

Освен това затруднения възникват и заради това, че понякога делата във Върховния административен съд продължават с години, а ВСС междувременно е длъжен да обяви нови конкурси за повишаване, при които обаче не е съвсем наясно колко са свободните места.

Затова правната комисия предлага чл. 43, ал. 2 и ал. 3 да гласят:

(2) За целите на назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия съдебен съвет повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт“;

(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на приемане първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото в случай на обжалване„.

Ако някой кандидат откаже да встъпи на длъжността, на която е класиран, то той няма да може да участва в процедурите по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Правната комисия предлага в чл. 43 от наредбата да се добави и нова алинея, която предвижда: „В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същи орган на съдебната власт, и при наличие на освободена в срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност, решението за назначаване по посочената разпоредба се приема в конкурса за преместване“.

С оглед новата редакция на чл. 43 се предлага отмяна на §1 от ПЗР на наредбата, според който предходната конкурсна процедура е приключила, когато конкурсните длъжности са заети чрез встъпване в длъжност на кандидатите назначени с влезли в сила решения на съответната колегия ВСС. „Възприетият подход при изчисляване на началния момент на 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ създава яснота, предвидимост и възможност за правилно и законосъобразно планиране на последващите конкурсни процедури. По този начин ще бъде обезпечено нормалното функциониране на органите на съдебната власт, доколкото ще бъдат своевременно попълнени, при спазване на изрични и конкретни правила, освободените в съответния орган на съдебната власт места. Въвеждането на ясно регламентирани граници, в които протича 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, създава предпоставки за целесъобразност, прозрачност и последователност при осъществяване на кадровата политика на съдебната власт„, се казва в мотивите.

Другото предложение на правната комисия е да бъде отменен §6 от ПЗР на наредбата, който дава възможност на магистрати, участвали в конкурси по стария ред – преди промените в ЗСВ от 2016 г. и класирани под чертата, да бъдат повишени по реда на чл. 193, ал. 6 от закона.

Въпросът беше обсъден на заседание на Съдийската колегия в края на септември, когато Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева предложиха този параграф от преходните разпоредби на наредбата за конкурсите да отпадне. Мнозинството в колегията беше на мнение, че §6 от наредбата противоречи на закона, защото придава обратна сила на материалноправна норма (чл. 193, ал. 6 от ЗСВ).

Същевременно във ВАС има висящо дело по жалба на Карамфила Тодорова от Софийския градски съд, която атакува именно §6 от ПЗР на наредбата. Чака се произнасянето на петчленен състав на съда. Жалбата доведе до спирането на над 40 дела, образувани срещу решения на съвета за повишаване на основание на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Доведе и до спиране на разглеждане от ВСС на молби на магистрати да бъдат повишени по този ред.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Дано да е за добро
Дано да е за добро
14 ноември 2018 16:08
Гост

В крайна сметка жалбата на Карамфила Тодорова доведе до някои неуредици.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2018 15:55
Гост

За да няма противоречия със ЗСВ, §6 от наредбата трябва да бъде отменена.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2018 15:42
Гост

Тези неуредици идват от факта, че делата във Върховния административен съд продължават с години.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2018 15:37
Гост

Разумно предложение.