Председателят на комисията за съдебна карта и натовареност на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева отказа да подкрепи годишния доклад на Върховния касационен съд (ВКС) и на съдилищата, защото в него не са посочени всички мерки за намаляване на натовареността, в тази връзка се говорило за реформа на съдебната карта, а тя не била съгласна да бъдат закривани съдилища, не било посочено и решение на проблема с пренаселената Съдебната палата в София.

Възраженията си Марчева изрази по време на дебата по доклада за дейността на съдилищата и ВКС за 2017 г.

В изложението си председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че в доклада е акцентирал върху неравномерната натовареност на съдилищата, необходимите законодателни мерки, реформа на съдебната карта, качеството на правораздавателната дейност и статистика по категория дела, както и на дейността на колегиите във върховния съд.

Той посочи, че е необходимо прецизиране на някои законови текстове, като например тези в НПК и ЗСВ, свързани с публикуването на съдебните решения, с които се постановява затвор, защото продължава да има различно тълкуване от магистратите по този въпрос. Напомни, че Пленумът на ВСС още на 1 февруари взе решение да поиска от Народното събрание автентично тълкуване на тази норма, но такова все още няма. Въпросът е важен, защото засяга възможността на обществото да се запознае с окончателните актове, заяви Панов.

Председателят на ВКС каза още, че в доклада са отбелязани усилията на предходния състав на ВСС за решаване на проблема на натовареността, които определи, че са в правилната посока, посочи, че има нужда от още такива.

Панов изнесе статистика за различната натовареност на съдилищата по нива. Като констатира, че Специализираният наказателен съд вече изпреварва СГС в това отношение. А Софийският районен съд остава най-натоварен на това ниво в системата. Той заяви, че неравномерната натовареност е една от основните причини за забавянето на делата, което е сред факторите за трайното недоверие към съдебната система.

Председателят на ВКС поясни, че през 2017 г. по реформата на съдебната карта не се е получил необходимият дебат, при който да бъдат отчетени всички демографски изменения, с разумна преценка и баланс между достъпа на хората до правосъдие и икономическата издръжка на органите на съдебната власт. И отбеляза, че прокуратурата вече е предприела стъпки в тази насока.

По отношение на съдебните сгради, Панов заяви, че вчера заедно с колегите си от специализираните съдилища е огледал сградата на бившия механотехникум  бул. „Ал. Стамболийски“. Тя се нуждае от ремонт, но е достатъчно голяма, за да приюти и други съдебни институции. Той съобщи също, че е намерен вариант гардеробът в Съдебната палата да не се превръща в кабинети и той е одобрен от председателите на съдилищата, които се намират в палатата. По думите му обаче палатата се пука по шевовете, а кардиналното решение е съдебни институции да бъдат изведени от там.

Панов каза още, че във Варна има сериозен проблем със сградата, а за да се реши той, е необходимо съдействието на изпълнителната власт. Вече назрява битов проблем и в Пловдив, но там има възможност за застрояване на терена около палатата.

След изложението му председателят на комисията за съдебна карта и натовареност на ВСС Даниела Марчева взе думата. Според нея докладът на Панов не дефинира проблемите в съдилищата. В него е отбелязан проблемът с натовареността, който е един и същ от години. И в тази връзка попита председателя на ВКС дали според него единственият вариант за решаването му е реформа на съдебната карта. Дали това означава закриване на съдилища, нещо, което тя не споделя, защото е „разрушително за държавността“. Попита го и защо в доклада не е отбелязано предложението на 560 съдии за промяна в ГПК на подсъдността на някои видове дела, например застрахователните, което също е мярка за справяне с проблема с натовареността. Това предложение беше направено още в предходния състав на ВСС, който обсъди със съдиите тези промени в ГПК. Тогава тези идеи за промени в ГПК бяха предадени на правосъдния министър. А този състав на Съдийската колегия направи същото – отново ги одобри и ги изпрати на министерството, като предложението за това бе внесено именно от Марчева.

Тя днес даде за пример председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и неговите срещи с депутати във връзка с промяната на подсъдността на някои административни дела след решението на Конституционния съд. И заяви, че председателят на ВКС е демонстрирал в доклада дълбоко непознаване на проблемите на съдилищата.

Лозан Панов най-напред се спря на въпроса за сградите. Обясни, че е съгласен, че Съдебната палата се пука по шевовете. И повтори какво е сторил за преразпределението на помещенията. Повтори и тезата, че в сградата на бившия механотехникум може да се нанесат и други органи на съдебната власт, както и че в зданието на ул. „Черковна“, след преместването на специализираните съдилища, може да отидат военните структури.

Той каза, че в доклада е акцентирал на промени в НПК, защото това са делата, които най-бързо достигат до хората.

За съдебната карта уточни, че има съдилища, които се намират на 15 км едно от друго и трябва да се обмисли дали е целесъобразно да е така. Панов отбеляза, че сградите ще останат, там ще се провеждат съдебни заседания, а хората няма да бъдат лишени от достъп до правосъдие. Но въпросът със съдебната карта трябва да се обсъжда и да се вземе най-доброто решение.

Панов посочи още, че споделя и подкрепя идеята за промяната на подсъдността по ГПК. Разказа, че преди два дни е имал среща с председателя на Софийския районен съд Александър Ангелов, който е заявил, че има опасност от нов ръст на натовареността зарази законодателни промени по предложение на омбудсмана. И че командироването няма да реши въпроса, а са необходими цялостни мерки.

След изложението му Атанаска Дишева взе думата с уточнението, че иска да отговори на колежката си Марчева. Дишева заяви, че въпросите за съдебната карта, натовареността и сградите не са от компетентността на председателя на ВКС, а на Висшия съдебен съвет и съответните комисии към него. А Панов имал само един глас.

Дишева напомни още, че Марчева е председател на комисията за съдебна карта и натовареност, която трябва да работи за разрешаването на изброените от нея проблеми. Отбеляза и друго – че колежката ѝ е член на работната група в правосъдното ведомство, която обсъжда промените в ГПК, но не е участвала в нито едно нейно заседание, докато съдиите от ВКС били много активни.

Даниела Марчева не отговори, а само предложи освен доклада за дейността на съдилищата за 2017 г. в Народното събрание да бъде пратен и препис от протокола от днешното му обсъждане.

С 20 гласа „за“ и 2 „против“ (Марчева и Драгомир Кояджиков) Пленумът на ВСС одобри доклада, а с 18 гласа „за“ и 4 „против“ (Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Пламен Найденов) взе решение да изпрати и протокола в парламента. Но не само за дебатите по доклада на ВКС, а и за гласуването на годишния доклад на прокуратурата, който бе приет единодушно и без дебат.

Днешното заседание започна с едноминутно мълчание в памет на прокурора от ВКП Евгени Цветанов, който е починал внезапно вчера сутринта.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
5-ко
5-ко
17 май 2018 13:39
Гост

Лозан Панов е абсолютно прав. Наистина е необходимо прецизиране на някои законови текстове.

Anonimen
Anonimen
17 май 2018 13:40
Гост

Въпросът със съдебната карта май няма да се реши скоро при тези разногласия.

Anonimen
Anonimen
17 май 2018 13:41
Гост

Освен това много съдилища ще бъдат закрити, а това е в разрез с интересите на някои.