Върховният административен съд (ВАС) образува две нови тълкувателни дела – за изискванията за повишаване в ранг на магистратите и за последиците от установен конфликт на интереси на кмет в предходния му мандат.

За повишаване в ранг чакат ли се три години от предходното

Тълкувателно дело №3 от 2023 г. на Върховния административен съд е образувано, за да отговори на спорния в последните седмици въпрос за повишаването в ранг на магистратите.

Въпросът, по който трябва да се произнесат върховните съдии, е : „За повишаване на място в по-горен ранг на съдия, прокурор или следовател по чл. 234 от Закона за съдебната власт, необходимо ли е да са изминали три години от предходното повишаване в ранг?“.

Както „Лекс“ писа, през януари тричленен състав на ВАС заяви, че не е необходимо да са минали три години от предходното повишаване в ранг на един магистрат. Достатъчно е той да отговаря на законовите изисквания в чл. 234 от ЗСВ, а именно да има оценка „много добра“ от последната атестация, да е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има необходимия стаж за заемане на длъжността, съответстваща на по-високия ранг. Тричленният състав на ВАС допълни, че няма правно значение това, че не са минали три години от предходното повишаване в ранг, защото няма такова изискване в закона (повече виж тук).

След решението на ВАС десетки съдии и прокурори поискаха да бъдат повишени в ранг, въпреки че не бяха минали три години от предходното повишаване (виж още тук и тук).

Въпросът беше обсъден от Съдийската колегия като мнозинството от кадровиците заявиха, че това решение на ВАС е в противоречие с досегашната практика както на ВСС, така и на съда.

Заради това кадровиците се обединиха около становището, че трябва да поискат общото събрание на ВАС да излезе с тълкувателно решение по въпроса (виж повече тук). Но на няколко заседания членовете на СК не можеха да постигнат съгласие най-напред за мотивите, а след това дали искането трябва да бъде внесено от Пленума на ВСС, или от колегиите.

В крайна сметка председателят на ВАС Георги Чолаков сам сезира общото събрание.

След извършване на проучване и анализ на съдебната практика по прилагането на чл. 234 от Закона за съдебната власт, установих наличието на противоречиво тълкуване на тази разпоредба, касателно въпроса дали за повишаване на място в по-горен ранг на съдия, прокурор или следовател следва да са изминали три години от предходното му повишаване в ранг“, пише Чолаков.

И обяснява, че според първото становище за повишаване на място в по-горен ранг на съдия, прокурор или следовател по чл. 234 от ЗСВ не е необходимо да са изминали три години от предходното повишаване в ранг. „В тези случаи е без правно значение това, че магистратът не е прослужил поне три години от настъпила промяна, свързана с предходно повишаване в ранг, понеже това основание не е измежду основанията, посочени изчерпателно в нормата на чл. 234 от ЗСВ за прослужено време на съответна или приравнена длъжност. В тази разпоредба няма изискване за повишаване на място в следващ възходящ ранг като способ за кариерно развитие и израстване на съдиите, прокурорите и следователите в съдебната система, магистратът да е прослужил на съответната или приравнена длъжност с придобития ранг не по-малко от три години. Притежаваният ранг не е длъжност по смисъла на чл. 163 от ЗСВ“, пояснява председателят на ВАС. Той допълва, че разпоредбата на чл. 235 от ЗСВ, която регламентира, че повишаването на място се извършва съобразно ранговете на съдия, прокурор и следовател, е във връзка с чл. 233 от ЗСВ, определящ възходящите рангове.

Категорично това становище е застъпено от съдебния състав, постановил решението от януари т.г., предвид обстоятелството, че това е бил основният спорен въпрос по това дело, казва още шефът на ВАС. И допълва, че аргументи в посока на това становище са изложени в още две решения на съда от 2017 г., макар това да не е бил основният спорен въпрос по тези дела.

Според второто становище, продължава Чолаков, за повишаване на място в по-горен ранг на магистрат по чл. 234 от ЗСВ е необходимо да са изминали три години от предходното повишаване в ранг. „Изискването за най-малко три години, прослужени на съответната или приравнена длъжност, се прилага и когато рангът на съдията е придобит при условията на чл. 234 ЗСВ, т. е. когато вече има едно повишаване на място в ранг. Условието магистратът да е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години е относимо както при преценката дали магистратът да бъде повишен на място за първи път в ранг, така и при последващо повишаване на място. След като прослужи при този ранг нови, най-малко три години, може да бъде повишен в следващия по-висок ранг“, изтъква Георги Чолаков като цитира решения по три други дела на ВАС.

Той подчертава, че първото становище е застъпено категорично само в едно съдебно решение, но постановяването на тълкувателно решение е от особено значение за всички магистрати. Това е така, продължава Чолаков, защото след постановяването на решението от януари, във ВСС са постъпили множество искания за повишаване в ранг на магистрати, без да са изминали три години от предходното им повишаване в ранг, като всички те са оставени без уважение от кадровиците.

Освобождава ли се кмет заради конфликт на интереси в предходен мандат

Второто тълкувателно дело на ВАС за годината е образувано заради две противоречиви решения на самите върховни съдии. Те са застъпили различни виждания за това дали се прекратяват пълномощията на кмет, за когото е установен конфликт на интереси по време на предходния му мандат.

Въпросът по тълкувателното дело е: „Приложима ли е разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в хипотеза, при която по време на упражняван мандат от кмет е влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, но за нарушение, извършено по време на предходен мандат на кмета?“.

„Според едното становище, макар актът за установяване на конфликт на интереси да е влязъл в сила по време на упражняван мандат от кмет, ако същият е за нарушение, извършено по време на предходен мандат като кмет, то разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА е неприложима и не следва да се прекратяват предсрочно правомощията на кмета в неговия нов мандат“, сочи председателят на ВАС в предложението си за образуване на тълкувателно дело. Това виждане е застъпено в решение за кмета на община Болярово и постановено от върховните съдии Марио Димитров, Иван Раденков и Румяна Лилова (пълния му текст виж тук).

Според колегите им Галина Христова, Пламен Петрунов и Албена Радославова конфликтът на интереси в предходен мандат е основание за освобождаване на кмета. Те изтъкват, че релевантен за спора е моментът на влизане в сила на акта на КПКОНПИ – да е по време на упражняван мандат от кмет и е без правно значение, че нарушението, за което е издаден актът за установяване на конфликт на интереси, е извършено по време на предходен мандат. Решението се отнася до кмета на община Септември (пълния текст на решението виж тук).

В искането си за образуване на тълкувателното дело председателят на ВАС Георги Чолаков отчита, че има само две противоречиви решения, но подчертава, че правният спор има широк обществен резонанс и е свързан със засягане на важни обществени интереси, а всяко двете решения може да послужи за съдебна практика при последващи дела.

Съдия Чолаков прави и следния коментар: „Следва да се посочи още, че разпоредбата, предмет на искането за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС, а имено – чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА осигурява добросъвестно, независимо и безпристрастно осъществяване на властническите функции в обществен интерес предвид специфичното социално и правно качество на заемащите публична длъжност лица – кметовете, да действат от името на държавата и само в обществен интерес. Постигането на основната ѝ цел – да осигури безпристрастност, независимост и непредубеденост, е свързано с прекратяването на правомощията на кмет по отношение, на който с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ. Такова установяване е свързано с нарушаване на независимостта и безпристрастността, свързано с постигане на частни цели, което противоречи на изискването публичната длъжност да се изпълнява само в обществен интерес“.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Филип
Филип
28 март 2023 15:35
Гост

Ще чакаме решението. Но няма да е скоро за съжаление.

Анонимен
Анонимен
28 март 2023 15:34
Гост

Вярно е становището, че рангът не е длъжност. Изискването за три години на съответната длъжност касае само първоначалното повишаване в ранг. Логиката на закона е, че ако например дойде човек от външен конкурс за окръжен съд, който има преди това 10 години юридически стаж извън системата, той не може незабавно да получи ранг „съдия в апелативен съд“ без да е прослужил поне три години от назначаването си, най-малкото защото иначе не може да бъде атестиран. След като прослужи тези три години, той ще получи ранг „съдия в апелативен съд“, но ще си остане на длъжността в окръжен съд, на която… Покажи целия коментар »

Дани
Дани
28 март 2023 15:13
Гост

Мазало и то на макс!

Любенов
Любенов
28 март 2023 15:13
Гост

Пак ще се газират

Иванова
Иванова
28 март 2023 15:10
Гост

Дали ще се реши?

Ники
Ники
28 март 2023 15:05
Гост

Сега ще завалят едни искания за повишаване в ранг.

Milev
Milev
28 март 2023 15:10
Гост

Да не валят. Ако мога да перефразирам генерала от Ковида.

Рики
Рики
28 март 2023 15:02
Гост

За мен конфликтът на интереси в предходен мандат е основание за освобождаване на кмета.

Мишев
Мишев
28 март 2023 15:11
Гост

Абе тия казват вместо бонбон – бонбоНА. Какво повече да коментираме?

Юлоян
Юлоян
28 март 2023 14:59
Гост

Поредното противоречиво тълкуване на разпоредбата.

Kynev
Kynev
28 март 2023 15:11
Гост

Няма противоречие. Всеки си тълкува, както му изнася.

Щерев
Щерев
28 март 2023 14:52
Гост

Не виждам защо трябва да са минали три години от предходното повишаване в ранг на един магистрат.

Хари
Хари
28 март 2023 14:54
Гост

Да, при положение, че няма такова изискване в закона.

Мавродиев
Мавродиев
28 март 2023 15:12
Гост

Айде бе, то пък по тая стълбица искате да се катерят/катерите за няколко месеца де… еее…

Стаменов
Стаменов
28 март 2023 15:11
Гост

А веднага ли да го повишат? След 3 месеца?

Ivanov
Ivanov
28 март 2023 15:12
Гост

Бе ти може и да не виждаш, ама има защо