Евентуалното спиране на внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) ще нанесе сериозен репутационен удар не само върху Висшия съдебен съвет (ВСС), а и върху държавата. Още повече, че скоро се очаква да излезе и докладът за върховенството на закона за България, в който ще бъде обсъден и този въпрос„. Това заяви главният прокурор Иван Гешев на днешното заседание на Пленума на ВСС по повод предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за включване на допълнителна точка в дневния ред, свързана с ЕИСС.

Панов поиска внедряването на системата във ВКС да бъде отложено, поради съществени проблеми, които ще блокират работата най-вече на Наказателната колегия. По график от днес до 18 септември ЕИСС трябва да бъде въведена във ВКС. Панов каза още, че е редно към материалите за заседанието на съвета да бъдат приобщени и всички писма от съдилища, в които се излагат редица трудности при работата със системата.

ВСС обаче не пожела да обсъди днес проблемите, а отложи дебата за сряда.

След близо два часа спорове и упреци, че се цели просто усвояване на едни средства и след предупрежденията за репутационния удар, мнозинството в съвета реши днес да се не занимава с темата. Имаше и предложения въпросът отново да се върне в Съдийската колегия, въпреки че на 1 септември в продължение на над пет часа членовете ѝ обсъждаха трудностите в работата на ЕИСС.

През последните близо два месеца във ВСС постъпиха много становища от съдилища от цялата страна. Проблемите, с които се сблъскват магистратите, не са малко и забавят работата им. Те казват, че новата система е толкова усложнена, че елементарни действия отнемат прекалено много време и изискват множество кликвания. Освен това изискването да се използва квалифициран електронен подпис за всяко процесуално действие допълнително усложнява работата и я забавя.

На 1 септември Съдийската колегия реши да отнесе два въпроса до Пленума на ВСС – необходимо ли е използването на КЕП за всяко процесуално действие или само за подписване на крайния съдебен акт и може ли да се отложи внедряването на системата на Софийския градски и Софийския районен съд. Междувременно СК на ВСС попита Оперативната програма „Добро управление“, с чиято финансова подкрепа беше изградена системата, дали и какви санкции ще понесе съветът, ако отложи внедряването ѝ в някои софийски съдилища.

По информация на „Лекс“ от ОПДУ са изпратили отговор до съвета, в който се казва, че евентуалното отлагане на внедряването на системата на СГС и СРС ще доведе до финансови корекции, вероятно около една четвърт от общата сума, която е малко над 6 млн. лева.

Какъв е проблемът във ВКС

Освен всички останали трудности, един от основните проблеми е свързан с начина на сформиране на съставите в Наказателната колегия на ВКС, който не е предвиден в Единната информационна система на съдилищата.

Практиката в НК на ВКС е следната – на всяко шестмесечие на случаен принцип се разпределят съдиите по състави за съответните дати. При постъпване на дело, докладчикът се избира чрез жребий. След това председателят на отделението насрочва делото за най-близката свободна дата на докладчика. Той от своя страна влиза в зала заедно със състава, който е определен да заседава на съответната дата. Всъщност за разлика от останалите съдилища, в НК на ВКС няма постоянно действащи тричленни състави. И именно тази система за сформирането им не е предвидена в ЕИСС.

А това означава, че след внедряване на системата във ВКС, Наказателната колегия може да спре да работи, защото няма да има как да формира съставите си.

На заседанието днес стана ясно, че председателят на ВКС е сигнализирал фирмата разработчик „Информационно обслужване“ за този проблем. Но от там са отговорили, че този начин на формиране на съставите въобще не е бил залегнал в техническото задание и това е доработка, която трябва да бъде възложена от Висшия съдебен съвет. Според Лозан Панов това на практика означава, че трябва да се доплати за функционалността. Шефът на ВКС обърна внимание и на факта, че всъщност системата не отговаря и на правилата за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС.

Заради това той поиска внедряването ѝ във ВКС да бъде отложено до извършването на доработката.

Наред с това отбеляза, че има много други писма от съдилищата, в които се поставят сериозни проблеми при работата с ЕИСС, които също трябва да бъдат обсъдени.

Кой трябва да реши проблемите – Пленумът или Съдийската колегия?

Веднага след докладване на точката обаче се разрази спор за това кой трябва най-напред да обсъди темата – Пленумът или Съдийската колегия.

Според Боян Новански, тъй като не само ВКС, а и много други съдилища имат проблеми със системата, въпросът трябва да се реши кардинално. Затова предложи той отново да се върне в колегията, която отново да покани ръководителя на проекта Гергана Мутафова, „Информационно обслужване“, съдии, но и представители на Оперативна програма „Добро управление“ и на Министерството на правосъдието. По думите му това се налага, защото очевидно имало нужда от  спешни законодателни промени във връзка с електронното правосъдие.

Имаме нужда от много отговори на много въпроси, каза Новански.

Той беше подкрепен от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, който също поиска темата отново да влезе в дневния ред на СК на ВСС, където да се реши дали ще се иска спиране на системата, премахване на КЕП или по-добри функционалности. И после да се предложи конкретно решение и на Прокурорската колегия като част от Пленума.

Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова обаче възразиха срещу връщане на въпроса в Съдийската колегия. И двете напомниха, че компетентен да взема решения за информационните системи е Пленумът. Освен това Съдийската колегия над пет часа обсъжда проблемите с ЕИСС на 1 септември.

Но се съгласиха, че трябва да се даде време на колегите им от ПК да се запознаят с огромния обем от материали, за да вземат информирано решение. И предложиха да се свика извънредно заседание на Пленума във вторник или най-късно в сряда.

„Да не забравяме, че от 14 до 18 септември ЕИСС се внедрява във ВКС. Предстои и в СРС и СГС, където са проведени тестове на 8 и 9 септември. Колегите са ни сезирали с конкретни проблеми и недостатъци. Спешно трябва да се вземе решение. Получавам множество обаждания от колегите от ВКС, които сигнализират за липса на функционалности, свързани със случайното разпределение, което може да доведе до възпрепятстване на правораздавателната дейност“, заяви Цветинка Пашкунова.

Вероника Имова, която е координатор по проекта, обаче заяви, че повечето забележки са от техническо естество и се работи по отстраняването на недостатъците. Тя добави, че ЕИСС е въведена в 152 съдилища и 41 000 съдебни акта са генерирани с електронен подпис.

Имова отбеляза, че всъщност най-сериозните проблеми, които поставят съдиите, са свързани с множеството кликвания и използването на КЕП. По думите ѝ обаче, тъй като това е свързано с изпълнението на проекта, то трябва да се получат отговори от ОПДУ, от „Информационно обслужване“ и от Министерството на правосъдието, защото електронното правосъдие е държавна политика.

„Да чуем всички възможни институции, освен страните по договорите, да чуем становищата и на всички други държавни органи, които са свързани със задължението тази система да се внедри и да работи“, каза Имова.

По думите ѝ когато ЕИСС бъде внедрена във всички съдилища, тогава започва да тече гаранционният срок от 24 месеца, през който може да се отстранят всички недостатъци.

И заключи, че въпросът трябва да отиде в СК на ВСС.

Удар по репутацията на държавата и на ВСС

Главният прокурор Иван Гешев заяви, че на всички е ясно, че системата е направена за съдиите, че всички техни забележки и затруднения, които препятстват работата им, трябва да бъдат съобразени и отстранени. Но и той застъпи позицията, че това най-напред трябва да направи Съдийската колегия и после темата да влезе в дневния ред на Пленума.

Главният прокурор обаче предупреди: „Едно евентуално спиране на внедряване на системата ще нанесе сериозен репутационен удар върху държавата и върху ВСС. Доколкото съм запознат с договора, няма пречка след внедряването на системата да бъде съставен констативен протокол, в който да бъдат отразени всички забележки и разработчикът да отстрани всички недостатъци. Колегите от Съдийската колегия да изслушат ръководителя на проекта, „Информационно обслужване“, защото проблемите на съда задължително трябва да се решат, като цената не бива да е спиране на системата. Отново казвам – това ще е сериозен репутационен удар върху страната ни и в частност върху ВСС. Ако някой цели това, трябва да го каже. Част от това ще бъде включено в доклада за върховенството на закона за България.“

Усвояване на средства на всяка цена?

Идеята темата да се прехвърли отново в Съдийската колегия, която не е компетентна да решава въпроси, свързани с информационните системи, ядоса Лозан Панов и Атанаска Дишева.

Председателят на ВКС заяви, че явно има вече формирано мнозинство за вземане на решение и то е въпросът да се протака във времето, независимо от проблемите на съдилищата. Той напомни, че срокът за въвеждането на ЕИСС във ВКС днес започна да тече и кадровиците трябва спешно да вземат мерки за отстраняване на нередностите и пропуските.

„Това, което е най-важно, явно е да се финализира проектът, за да се усвоят средства, да се чуе министърът, но да не се чуят аргументите на магистратите. Не само ВКС има проблеми, има сигнали от други съдилища – колегите от Варна, Смолян и от множество други съдилища. Всичко друго е по-важно, а не това, което искат съдиите“, заяви Лозан Панов.

Атанаска Дишева изрази недоумението си какво отново ще се обсъжда в Съдийската колегия, след като тя вече се е занимавала с проблема. „Очевидно целта е да се тупа топката, въпросът да не се реши днес и да стане безсмислено неговото евентуално разрешаване. Трябва ясно да се каже, ако някой има за цел самоцелно да бъде внедрена ЕИСС на всяка цена, за да се оправдае харченето на едни пари“, каза Дишева.

После се обърна към главния прокурор: „Кое е репутационен удар – дали внедряването на система, която не отговаря на потребностите на съдиите и служителите, която не улеснява работата им по прозрачен и пълноценен начин, или временното отлагане на въвеждането на всички функционалности до отстраняване на недостатъците? Въпросът ми е риторичен“.

И, по думите ѝ, за да не останат съдиите с впечатление, че единствената цел на ВСС е да бави решението по въпроса, тя предложи да се свика извънредно заседание на Пленума за утре или за сряда.

„Времето тече, системата се внедрява, а съдилищата затъват все повече в битка с ЕИСС“, заключи Дишева.

Опитът на Гергана Мутафова да насочи гласуването към връщане на темата в Съдийската колегия предизвика остра реакция от част от кадровиците, които я попитаха откога Пленумът решава какъв да е дневният ред на СК.

На финала ВСС предпочете да се събере отново в сряда сутринта, за да обсъди всички въпроси и проблеми около Единната информационна система на съдилищата.

52
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Али Баба
Али Баба
14 септември 2020 22:10
Гост

Какъв репутационен удар, бе …. репутационният удар е за прокуратурата, защото ръковидителят на проекта е прокурор, който хал хабер си няма от работата на съдилищата. Днес например 2 часа и 30 минути се опитвах да обезвижа частна жалба поради невнасяне на такса – така и не открих как става. Предполагам, че в някое от хилядите подменюта има подобна вързожност /надявам се, че разработчика е предвидил, че не всички жалби са редовни/, но така и не открих /с ппомощта на 2 съдебни секретари и 3 деловодители/ как да обвържа разппорлеждането ми за без движение с жалбата. Естествено, че от ИО са… Покажи целия коментар »

RedNeck
RedNeck
14 септември 2020 20:02
Гост

Профана с каскет де си вре козирката, където не му е работа? Това да не е годишен отчет на ТКЗС, да позира с дядовци в хоремага и да си мисли, че е много умен? За електронна система на съдилищата става въпрос, не за поръчкаджийство в Специализираната каскетура, че да се изхожда по темата.

Иглика Стоилова
Иглика Стоилова
14 септември 2020 18:58
Гост

Аз не разбира какво толков мрънкате? Система като система – като всяка друга такава изисква период на свикване. От две седмици работя с нея като деловодител и мога да ви кажа, че системата много улеснява в някои моменти. Друг е въпроса че ВСС се не си направи труда да направят качествено обучение. Запознат съм и с проблема, с който се срещат възрастните съдии, които не знаят как се държи мишката пък камо ли да работят с уеб базирана система. Относно Информационно обслужване, аз смятам че са си свършили добре работата и много добре ми обясниха хората, които бяха при мен… Покажи целия коментар »

Глупости
Глупости
14 септември 2020 21:06
Гост

Герберастко тролче, колко взе за този пост? Написал се „Иглика Стоименова“, а малко по-надолу- „Запознат съм и с проблема, с който се срещат възрастните съдии“ . . това ли са герберастките опорки, системата е пърфект, защото са усвоили парите герберасти, а сега съдиите са им криви? Я вземи си определи пола поне, и тогава пиши.

Глупости
Глупости
14 септември 2020 21:08
Гост

Поправям се, не „Стоименова“, а „Стоилова“. А дано и ти се поправиш.

Съдия
Съдия
14 септември 2020 21:33
Гост

Като не си разбрал, какво си вреш каскета дето не ти е работа

Уно
Уно
14 септември 2020 22:57
Гост

Иване, пиши си от твоето име, а не на някаква измислена деловодителка. Какво ти обещаха да говориш тия глупости? Чувстваш се много силен, но скоро собствените ти съдии ще те изметат заради навеждането ти.

очевидно е
очевидно е
15 септември 2020 10:48
Гост

Очевидно е, че не си никаква служителка в никакъв съд, а вероятно от студентите, упражнявали се по тази система, натерсена след това на съдилищата. Ако си изгубиш половин ден с елементарно дело , заради блокиране и неадекватност на тази система, друго опера ще пееш. Какво значеине има обучението, като системата е неадекватна и е с алгоритъм „иди ми дойди ми, иди ми дойди ми, напред-назад, напред- назад, а сега отначало „.Ако вие студентите имате време за такива геймърски експерименти, съдилищата нямат!Нито ви щат обучението, нито неадекватната програма!Взимайте си я и си играйте с нея в къщи или в прокуратурата. Никой… Покажи целия коментар »

защо?
защо?
14 септември 2020 18:11
Гост

Добре де, тогава как г-н Чолаков и административните съдилища ще прилагат електронно правосъдие, като те не са потребители и няма да ползват „великото творение“ на Мунтафова, Имова и неюристите?!Те не са ли нанесли вече тоя „имиджов удар“ по държавата с това си неучастие или удара се нанася само от определени съдилища?Г-н Чолаков, Вие защо сте изключили Вашите съдилища от работата с тази велика система , след като е толкова добра, неземна и прекрасна и с такава охота вдигате ръка да се налага на останалите съдилища?!?Българинът го е казал :“На чужд гръб и 100 тояги са малко“….

съдия
съдия
14 септември 2020 16:16
Гост

А сега де ! Кой взе парите,за да гарантира на Информационно обслужване ,че абсолютно некадърно създаданета програма ще бъде въведена ,за да блокира работата на съдилищата – Имова, Мутафова или Гешефтаря ?
Но тъй като са трима -вероятно става въпрос за ОПГ, нали ?

Хаха
Хаха
14 септември 2020 22:30
Гост

Не вярвам да си съдия щом така разсъждаваш, ако все пак си такъв аз ще си изгоря публично диплома от СУ.

съдия
съдия
15 септември 2020 10:02
Гост

Незабавно я изгори !! Съдия съм и то от първите ,дето опитаха ужаса на тая програма
Но се съмнявам ,че ти имаш диплома, а от СУ -със сигурност нямаш

Репутация
Репутация
14 септември 2020 14:07
Гост

Самата ЕИСС е репутационен удар.

Репутация
Репутация
14 септември 2020 14:05
Гост

Присъединете се към дискусията…

грамотна
грамотна
14 септември 2020 13:50
Гост

Обидно ми е да чета ръководство, пълно с правописни грешки! Няма нито едно изречение, което да е без грешка.

грамотна
грамотна
14 септември 2020 13:48
Гост

Присъединете се към дискусията…

грамотна
грамотна
14 септември 2020 13:47
Гост

Присъединете се към дис<кусията…

Вяра
Вяра
14 септември 2020 12:44
Гост

Да са мислили преди това! Такава глупост е ЕИСС. Създаваш съдебен акт и сам си го пращаш като задача, че трябва да го подпишеш! Такива неудачи има, че не знаеш да плачеш ли или да се смееш! И държа да зная поименно съдиите, които са били консултанти!

Соня
Соня
14 септември 2020 13:28
Гост

Няма съдии консултанти

Драгостинов
Драгостинов
14 септември 2020 21:15
Гост

Защо да има съдии консултанти!? Само се пречкат на потъналите в работа и отговорности председатели (когато им изнася се броят да съдии), съдебни деловодители, съдебни администратори, адмнинистративти секретари, съдебни помощници. Съдиите трябва да се съкратят. И без това има достатъчно „съдебни“- съдия по вписванията(какво съди …), съдебен изпълнител(кво му е съдебното …). Накъсо :правосъдие без съдии. Така деловодната система ще се спаси от грозни критики.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:36
Гост

Нека изпратим всички наши възражения срещу системата до комисията LIBE. Нека да се види за каква репутация говори нареченият от тях бандит.

без страх
без страх
14 септември 2020 12:48
Гост

Подкрепям с две ръце!
Професионален дълг, да не говоря за морален дълг е ставащото във ВСС да стане достояние на комисията LIBE, като бъдат приложени всички постъпили във ВСС възражения срещу внедряването на мъртво родената ЕИСС.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 1:15
Гост

Ех, непоправими наивници, какво още трябва да се случи, за да разберете, че никой няма да ви обърне внимание?

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:33
Гост

ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ОЩЕ ЕДНА ГОЛЯМА ЛЪЖА, МНОГОКРАТНО ЛАНСИРАНА ОТ НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ЖЕНСКИ РОД НА СК на ВСС, КОИТО СА ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ЗАЩОТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ ТЯСНО КЪМ ПРОЕКТА: СИСТЕМАТА НЕ РАБОТИ С КЕП ОТ ДРУГ УПЪЛНОМОЩЕН ИЗДАТЕЛ, ОСВЕН ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ! КАКЪВ КЕП Е ТОВА? НЕ Е ЛИ ТОВА ПРЯК КОНТРОЛ НА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪРХУ ДЕЛАТА В ИНТЕРЕС НА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА- ГЕРБ И ПРОКУРАТУРАТА НА РБ, ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ГЕРБ? ВЕРОНИКА ИМОВА Е ПОСОЧЕНА ОТ ГЕРБ ЗА ЧЛЕН НА ВСС, БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ Е ПОСОЧЕН ОТ ГЕРБ ЗА ЧЛЕН НА ВСС, ТОВА НЕ Е ЛИ ОЧЕВАДЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ?!

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:45
Гост

Защо говорите глупости, колега. Ние работим с Борика и имаме достъп до ЕИСС

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:59
Гост

Кои точно сте вие? Защото май сте единствени.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 18:41
Гост

Ти хапчетата редовно ли ги пиеш?

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:31
Гост

Колеги, единственото спасение е да готвим писмо до Европейска комисия и Европейски парламент, за да се види нагледно, че наистина бандити са се разпасали в българската съдебна система!

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 18:50
Гост

Гответе, те ще ви кажат! Че сте много, че не работите, иди в районен съд след обяд в провинцията – няма никой, че харчите държавни пари за нищо, че не ставате така, както сте я подкарали! Че хората ви чакат с години да си решат проблемите и се отчайват от бързината ви и, че губят всякакъв интерес от съда, че за пари служите перфектно, че не ходите на работа, а зяете за пари- дмс-си, дрехи…..

адвокат
адвокат
14 септември 2020 12:31
Гост

Главният прокурор е репутационен удар върху държавата.

без страх
без страх
14 септември 2020 12:27
Гост

Много е простичко. Има сключен договор за изработка (ТЗ във вр. със ЗЗД) между възложител (ВСС) и изпълнител (ИО), констатирани са несъвършенства в операционната система – казано на правен език НЕДОСТАТЪЦИ, които затрудняват работата на ползвателите й, отново казано на правен език – СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ! И пита се в задачката: Следва ли да бъде спряно инсталирането й във всички съдилища докато не бъдат изправени недостатъците – БЕЗ допълнително заплащане, т.е. за сметка на ИО??? Ами ДА! Какво има да се чудят от ВСС? Аре да се стягат и да работят така, че от действията им да личи, че стриктно спазват… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 18:53
Гост

Уникални глупости!

Ето за това!
Ето за това!
14 септември 2020 12:25
Гост

Днес за пореден път всички видяхме, ЗАЩО, прокуратурата трябва да излезе от съдебната власт и защо не й е мястото в нея!Защото не може районна прокурорка да говори с такъв невъзпитан назидателен тон на председателя на Върховен касационен съд и да бламира взети решения на цялата СК и съдиите в страната за нещо, което всички съдилища, повтарям ВСИЧКИ съдилилища, споделят едно и също общо мнение-че е проблем и пречи в работата им, до степен на пълен блокаж.Няма съд , който до сега да е написал черно на бяло различно мнение. Не може съдиите да сигнализират, че трябва спешно решение, защото… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 18:56
Гост

Ти си страшен илитерат!/ за да не ме изтрият използвам израза/ проблема на системата си е работа на съда. Това се каза днес, ако не си разбрал?

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 12:17
Гост

Фактът е, че България в момента не е демократична държава и няма никаква разделение на властите. Измъченият занаят, с който се занимаваме, има по-малко стойност и значение с всеки изминал ден. Ние си избираме колко и как ще се борим срещу това.

Брей, репутацията, а?
Брей, репутацията, а?
14 септември 2020 12:13
Гост

Да попитаме тогава г-н Гешев, как така няма да пострада репутацията на държавата от това, че с така нар.ЕИСС , но не отговаряща на името си, няма да работят всички административни съдилища в страната, които продължават и сега да работят със старите програми на общите съдилища, но пък видите ли, тази репутация щяла много да пострада , ако общите съдилища продължат да работят със същите си програми като административните , вместо с ЕИСС?Е как за едните може, а за другите не?А Мутафова да каже, вярно ли е че в работната група даже и специалистите не са били такива, а студенти,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 18:58
Гост

Абе, гунчо! Гешев и за администр. съдилища да отговаря?

Anonimen
Anonimen
14 септември 2020 12:11
Гост

Гешев защо се изказва неподготвен. Селският туризъм му се удава повече. Да си се отдаде отново на него.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2020 12:10
Гост

За репутация говори този, който в Западна Европа го изобразяват като каскет върху тиква! Барни Ръбъл поне лично гледаше (макар и като теле в железница) как се „джуркат“ дела, а кухата каскетна лейка надали му остава време за такива сложни материи покрай шерифско-селския туризъм, който развива.

Anonimen
Anonimen
14 септември 2020 12:10
Гост

Юь шеюс два часа спорове и упреци можеха да вземат решение, а не да си губят времето.

Anonimen
Anonimen
14 септември 2020 12:09
Гост

ВСС обаче не пожелал да обсъди днес проблемите! За кой ли път?

Георги
Георги
14 септември 2020 12:07
Гост

Няма ли най-накрая някой да си поеме отговорностите и да се приключва с тази драма? Невъзможно е да се работи с това подобие на система.

Sasho
Sasho
14 септември 2020 12:05
Гост

И от кога държавата ни има някаква репутация? И пред кого?

Гейтс
Гейтс
14 септември 2020 12:01
Гост

А ВСС като плащаше на ИО и подписваше договора, защо не предвиди тестване на системата, макар и за две седмици, което щеше да реши много от проблемите?

Вътрешен
Вътрешен
14 септември 2020 12:02
Гост

Защото бързат – да спазят и без това изпуснатите срокове и да платят повече на ИО.

Мунчо
Мунчо
14 септември 2020 12:03
Гост

Бързат да платят на Информационно обслужване, бавейки решението на проблемите. Йезуити долни!

Геле
Геле
14 септември 2020 12:06
Гост

А и после да им се плащат електронни подписи. Пари на вятъра.

Асен
Асен
14 септември 2020 12:00
Гост

Разделете най-после ВСС на съдийски и прокурорски, за да не стават такива неща. Да, знам за промяна на Конституцията и т.н., но не знам защо самата идея плаши толкова много сегашния ВСС и въобще магистратите.

Възмутен
Възмутен
14 септември 2020 11:58
Гост

Защо главният прокурор се произнася за система, която използват съдиите? това е възмутително вмешателство!

Асен
Асен
14 септември 2020 11:58
Гост

Защото не му пука и освен това иска съдиите да се гърчат.

къде е морала тук?
къде е морала тук?
14 септември 2020 12:08
Гост

А защо прокурорите, които няма да я ползват, Чолаков, който няма да я ползва, адвоката, който няма да я ползва и пенсионираните съдии, които няма да ползват ЕИСС ,решават вместо другите, които принуждават да работят с това безумие,дали да го ползват или не?!С кое морално право питам ??

Торент
Торент
14 септември 2020 11:56
Гост

Да, защото заради нестабилността и несигурността ще се случи втори НАП Лийкс.