Множеството преклузивни процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да бъдат удвоени или поне да се броят в работни, а не в календарни дни и да не текат през определени периоди на годината – например по време на лятната ваканция и коледните празници. Това предлага Софийският адвокатски съвет в становище (пълния му текст виж тук) до служебното правителство, в което остро поставя въпроса за погазването на правото на почивка на адвоката и заявява, че в момента адвокатите са подложени на непрекъснат психологически тормоз, породен от прекалено кратките срокове и невъзможността те да бъдат прекъснати.

„Трябва промяна в концептуалния законодателен подход при уредбата на процесуалните преклузивни срокове в гражданския процес, за да бъде осигурена възможност адвокатите да разполагат с право на почивка, с каквото разполагат не само магистратите, а всички други граждани, полагащи труд.Крайно време е да засвидетелстваме уважение към непосилния и психологически обременяващ труд на адвокатите, да създадем условия за тяхната всеотдайна работа за защита на гражданите и юридическите лица, да гарантираме на адвокатите техни основни човешки права, опазване на тяхното здраве и семейства“, заявява ръководството на Софийската адвокатска колегия (САК) в становището, подписано от председателя му Стефан Марчев.

Повод за него са огласените за обществено обсъждане в края на 2022 г. от Министерството на правосъдието промени в Закона за съдебната власт и ГПК, свързани с въвеждането на електронното правосъдие („Лекс“ представи подробно предложенията, можете да се запознаете с тях тук).

Столичните адвокати дават серия от предложения по конкретните текстове, включително и за подобряване на уредбата за връчване на адвокатите, която междувременно беше променена (виж тук).

Специално внимание обаче заслужава темата с кратките преклузивни срокове в ГПК, която сега САК поставя ребром, по ясен и недвусмислен алармира за проблемите и дава варианти за решение. А при въвеждане на електронно правосъдие, намирането на решение става още по-належащо, тъй като за разлика от връчването на хартиени книжа и съобщения, което може да бъде извършено само докато адвокатът физически се намира в кантората си, то електронното връчване може да се извърши и извън работно време, в почивни и празнични дни.

Удължаване на всички преклузивни процесуални срокове

„Предлагаме да бъде законодателно променен режимът на преклузивните процесуалните срокове по ГПК и АПК, които са невъзможно къси с оглед на съвременните реалности и следва да бъдат поне удвоени“, пишат столичните адвокати.

Те сочат, че е „твърде кратък“ едномесечният срок за отговор на исковата молба (по чл.131 ГПК). Като „извънредно къс“ определят двуседмичния срок за отговор на исковата молба по чл. 367 ГПК. И двата са скрепени с преклудиращото действие, което има предопределящо значение за целия по-нататъшен ход на процеса.

„Невъзможно къси са едноседмичните срокове за отстраняване на нередовности на искова молба или други молби, които следва да бъдат удължени поне на две седмици. Исковите молби биват оставяни без движение предимно за да може адвокатът да представи заверени от страната/клиента преписи от доказателствата или да представи платежен документ за платена държавна такса. И двете нередовности не могат да се отстранят без съдействието на клиента на адвоката – налага се да се намери лицето, представляващо съответното дружество или физическото лице ищец, и да му се изискат оригинали на писмените доказателства или да се осигури заверка на преписите от това лице, или пък да се осигурят от това лице средства за заплащане на такса или други разноски. В рамките на този срок много често в практиката на адвокатите се оказва, че контакт с клиента не може да бъде осъществен, клиентът е извън страната, клиентът се намира в болнично заведение или е контактен с вирусно болен и т.н. Това много често налага адвокатът сам да заверява преписи, сверявайки с огромен обем оригинални документи, приложени към исковата молба, или адвокатът да заплаща дължимите такси от личните си средства. Понякога тези такси и разноски са в значителен размер и няма как да бъдат осигурени и заплатени от адвокат. Необходимо е да бъда удвоени сроковете за въззивно обжалване и за отговор на въззивна жалба, които следа да бъдат удължени на един месец“, пише САК. И напомня, че австрийският Граждански процесуален кодекс предвижда четириседмичен срок за въззивно обжалване и отговор на въззивна жалба.

Според САК е крайно наложително да бъдат удвоени сроковете за касационно обжалване и за отговор на касационна жалба, чиято продължителност стане поне два месеца. „Известно е каква огромна по обем работа извършва адвокат, натоварен с дело, което подлежи на касационно обжалване, предвид необходимостта да проучи стотици и хиляди съдебни актове, които са постановени по въпросите за допустимост на касационното обжалване, за да подготви адекватна касационна жалба и изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК“, обясняват адвокатите.

Определението „инфарктно кратък“ е заслужил в становището им тридневният срок за възражение по жалба срещу действия на съдебен изпълнител (чл. 436, ал. 3 ГПК).

Адвокатите изтъкват, че удвояването на тези процесуални срокове, ако бъде съчетано с електронно връчване, няма да се отрази съществено на процеса, защото сега пък връчването на съобщения и книжата се бави значително, тъй като  призовкарите чакат да се натрупат съобщения за един адвокат, за да ги донесат в кантората му, а не връчват ежедневно.

Алтернатива

Като алтернатива на удвояването на сроковете, адвокатите предлагат те да се броят в  работни дни.

„Евентуалните аргументи, че подобна промяна би затруднила изчисляването на срокове, не могат да бъдат споделени, защото настоящото ниво на развитие на технологиите позволява чрез интегриране на модул за процесуални срокове чрез съответни настройки и ЕИСС, и ЕПЕП да отразяват началото и края (на конкретна дата) на определен срок, независимо дали се изчислява в календарни дни или в работни дни. …Процесуална уредба на всички срокове в ГПК в работни дни ще създаде както равенство на страните в процеса, така и възможност, чакана от адвокатите от години, да разполагат с възможност като нормални граждани да се възстановяват в дните, отредени за почивка за всички“, подчертават те.

Периоди, в които срокове не текат

„Законодателят се е погрижил в АПК за съдебната ваканция на магистратите и предвидил, че сроковете за тях – макар да са инструктивни по характера си и да не са свързани с процесуални последици за производството или правата на страните, не текат в периода на такава ваканция. Така например инструктивните срокове за насрочване и разглеждане на делото не текат за периода на съдебната ваканция, като има изрични правила, уреждащи спирането на сроковете (чл. 157, ал. 1 АПК и чл.217 АПК)“, обясняват адвокатите.

И пак дават пример с Австрия, чийто ГПК послужи за модел на нашия – там преклузивните процесуални срокове във въззивните и касационните производства не текат от 15 юли до 17 август и от 24 декември до 6 януари (§ 222 ZPO).

„В тази връзка предлагаме в ГПК да бъде създадена норма, по подобие на разпоредбата на § 222 ZPO, която да предвиди, че сроковете за въззивно и касационно обжалване на съдебни актове спират да текат през законоустановени периоди, в които всички юристи следва да почиват и да празнуват, когато почиват и празнуват всички нормални хора (и всички юристи с изключение на адвокатите)сроковете за обжалване и за отговори на жалби да спират да текат от 1 до 31 август и от 24 декември до 6 януари всяка година, с изключение на сроковете по дела, които законът изрично посочва като спешни (делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ)“, пишат от САК.

От столичната колегия припомнят, че през 2017 г.-2018 г. действаше подобно правило в чл. 61 ГПК, което беше отменено и заявяват: „Обстоятелството, че срещнатите трудности при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ГПК, изразяващи се най-вече в затруднения на съдебните служители да изчисляват срокове, които попадат частично в период на съдебна ваканция, не е основание адвокатите да бъдат лишени от възможност, с каквато разполагат всички магистрати (а и всички други юристи и хора, полагащи труд) – да почиват нормално“.

Софийските адвокати подчертават, че подобно отношение към труда на адвокатите е унизително – „да оправдаем невъзможността на адвоката да ползва почивка през съдебната ваканция с единственото обстоятелство, че това нарушава спокойствието на съдебния служител и го натоварва с излишно изчисляване на срока“. Те изтъкват, че сегашната уредба позволява на съдиите да упражняват професията си със спокойствие и липса на напрежение в работната им среда, а „налага на адвокатите непрекъснат психологически тормоз, породен от прекалено кратките срокове и невъзможността те да бъдат прекъснати, като удобството на съдебните служители и деловодители се предпочита пред гарантиране на нормален професионален и семеен живот на адвоката“.

75
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Немо
Немо
28 януари 2023 18:13
Гост

И за съда , и за адвокатите е въпрос и на умствени възможности , и на организация , и на дисциплина. Който ги няма , все ще му е трудно . Да се сдружават адвокатите , да се заместват. На крива ракета Космоса й пречи…

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:32
Гост

Много зависи колко е ангажиран адвокатът. Ако има само едно дело, за една седмица може да се напише и касационна жалба. Ако има още 100, и 3 месеца може да не стигат. Сроковете за страните /и адвоката/ са винаги преклузивни, а за съда – инструктивни. Трябва да има някакви разумни нормативно регламентирани срокове за насрочване на първо и следващи съдебни заседания. Не е нормално дело, образувано преди 3 години, още да не е насрочено. Не е нормално по бързо производство съдът да насрочи първо заседание след 1 година, а да няма решение още 2 години. Не е нормално по бракоразводно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2023 11:48
Гост

Все пак от изключенията, не могат да се правя изводи. На пръстите на едната ръка се броят съдии, които са толкова бавни и неорганизирани, какъвто е примерът Ви

Veselin
Veselin
28 януари 2023 11:18
Гост

И на мен сроковете ми тежат понякога, но не е нещо фатално. Удължаването им няма да постигне друго, освен удължаване на процеса, а както знаем, за някои колеги това си е пряка цел.

Премахване на противоконституционния монопол
Премахване на противоконституционния монопол
28 януари 2023 7:24
Гост

Премахнете адвокатския монопол за процесуално представителство-който е напълно противоконституционен! Правоспособен юрист, невписан като адвокат да може да представлява граждани пред съд! Сегашната забрана по същество представлява забрана за упълномощаване, сключване договори по ЗЗД, а това е незаконно, като се има предвид,че правоспособен юрист-неадвокат е точно толкова квалифициран, колкото юрист, вписан като адвокат. Дали ще се впишеш като адвокат или не-всеки сам си „преценя“, особено, ако не планираш редовно да осъществявашщ процесуално представителство , а иде реч за няколко случая годишно!!!! Като на адвокатите им е трудно-има 200 000 други юристи. 95 процента нямат законови пречки(тоест не са съдии или прокурори),… Покажи целия коментар »

Име
Име
28 януари 2023 9:36
Гост

Да, съгласен съм, това вече прие уродлива форма, ако ще те изпитват втори път, ще те оценяват повторно, то това е абсурдно.

Вождизъм, това е диагнозата, една Партия, тоталитарен монопол, ако беше нормален монопол – ОК, дават ти членска карта и си ок.

Veselin
Veselin
28 януари 2023 11:14
Гост

А пък аз даже си мисля, че завършен първи курс би бил достатъчен за процесуално представителство, нали?

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 18:19
Гост

Предлагам Пешо Заварчикът да може да осъществява процесуално представителство пред ВКС. Всичко що може или не може да пише и да чете, да има право да фъфли и да срича пред съда, говорейки неясни и несвързани неща. И да няма преклузии, а изцяло служебно начало – съдът да е длъжен да помага и насочва неграмотния ищец или ответник как да упражни процесуалните си права, които всеки елементарен човек може да разбере. Съдебното производство ще бъде бързо, ефективно и качествено. Тогава съдиите и клиентите най-сетне ще оценят стойността на адвокатския труд и че всъщност адвокатът им помага, превеждайки брътвежите и бляновете… Покажи целия коментар »

Безпристрастен
Безпристрастен
28 януари 2023 1:50
Гост

Не е по темата, но сега се сетих сега пиша. При около 14000 адвоката как няма поне съгласие на половината и да излязат на протест срещу безумните решения на съдии. Много ми се иска някой претендиращ, че разбира да ми каже как така чл. 280(3) ГПК дерогира чл. 124 във вр. чл. 5,ал.1 и ал.2 от Конституцията. Член 124 не препраща към закон (ГПК). Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. За разлика от чл. 124 предходния чл. 123 препраща към закон. Чл. 123. В определени от закона… Покажи целия коментар »

Име
Име
28 януари 2023 9:41
Гост

Селекция на жалби трябва да има, защото е трудно разглеждането на споровете, то не е един жалбоподател, има по хиляда дела ВКС на година. Даже са и 2000, условно.

Име
Име
27 януари 2023 22:43
Гост

Ми то се получава естествена отпуска през лятната ваканция. Не е нещо да ти е опряно дулото в главата.

С две думи – приятно е за ухото, да нямаш работа, но е утопия – именно лятото трябва да си дежурен, това е повелята на дълга.

С 2 думи – обратно на работа. Включително и за мър-мър обикновените срокове.

Жана
Жана
27 януари 2023 21:13
Гост

Сроковете са си психически тормоз, но това е част от работата ни. На който не му харесва може да си смени професията. Аз имам друг проблем – за страните сроковете са преклузивни, а за съда са инструктивни. За една нищо и никаква екзекватура девет месеца чакам решение. По 3-4 месеца вече е нормално да чакаш решение, а във ВКС можеш да си откараш и две години в чакане и като дойде решението или определението да си забравил за какво става дума изобщо. Крайно време е сроковете и за съда да станат преклузивни – до 3 месеца най-късно решение или съдията… Покажи целия коментар »

Владо
Владо
28 януари 2023 10:30
Гост

Факт е , че някои колеги прекаляват с бавното писане на решения . Просто чипът им е сгрешен – не са работили извън „системата“ и не се усещат как изглеждат отвън . Хората искат да им се реши спора и като цяло не ги интересуват прекрасните 10-15 страници мотиви . Разбира се , не трябва и да се претупват нещата …..но по-добре няколко отменени акта на година отколкото да караш хората да чакат с години . И пак няма гаранция , че като бавиш делото , някоя горна инстанция няма да те отмени така , че няма смисъл . Иначе… Покажи целия коментар »

Владо
Владо
27 януари 2023 20:05
Гост

Съгласен съм , че някои срокове по ГПК са прекалено къси и може малко да се удължат ……но адвокатите да не си помислят , че някой ще им спре сроковете през т.нар.съдебна ваканция . Тази игра вече сме я играли и се видя , че не става и лично съм участвал в отмяната на тази „убавина“ . Първо , ако някой все още не е разбрал „съдебната ваканция“ не означава , че съдиите и служителите не ходят на работа цяло лято . Ходят …и кой знае защо мои познати адвокати всеки път са „учудени“ , че ме виждат на работа… Покажи целия коментар »

Танто за кукуригу
Танто за кукуригу
27 януари 2023 18:27
Гост

Те щото съдиите и прокурорите не пишат указания само за да отхвърлят за момента папката…

адвокат
адвокат
27 януари 2023 18:04
Гост

Според мен предложенията са отчасти основателни, а именно: 1. Срок за отговор на искова молба по гражданско дело – 1 месец е достатъчен. 2. Срок за отговор на искова молба по търговско дело – 2 седмици не са достатъчни. Трябва да се уеднакви със срока по гражданските дела /1 месец/. Сроковете за допълнителна искова молба и допълнителен отговор на допълнителната искова молба са ок да са 2 седмици. 3. Срок за частна жалба – в повечето случаи 1 седмица не е достатъчна, особено при прекратяване на производството, отказ за допускане на обезпечение и др. Трябва да са 2 седмици. 4.… Покажи целия коментар »

Ясен си
Ясен си
27 януари 2023 17:56
Гост

Да, точно един такъв пияница в съдийска тога ми беше сметнал държавна такса над 3 000 хил. лв., при реална 200 лв. А пък какви простотии написа в решението, в НИП-а трявба да го изучават. А ти когато си спазиш инструктивните, но законови, срокове, както и задължението да постановиш законосъобразно решение, тогава ругай адвокатските номера.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 16:46
Гост

винаги подават нередовни жалби и искови молби, за да печелят време и да се ориентират, защото някои даже и не знаят какво да правят. Отделно, пишат неверни дати кога са получили призовките и така също печелят допълнително дни за работа. Но като стане всичко електронно, няма да може да се правят маймунджолъците и вече почват да надигат вой до небесата за „кратки срокове“. Не ги е срам! Пияници и лобисти!!

ПиХ
ПиХ
27 януари 2023 14:31
Гост

Сроковете наистина имат нужда от удължаване. (Електронното връчване също дава + 7 дни.)
Не особено удачен е обаче аргументът с указанията за нередовности – ищецът е имал цялото време на света да подготви исковата молба, да завери преписи и да плати такса.
Не е приемливо и това с ваканцията. Неслучайно беше отменена. Освен това, адвокатът е професионалист, често е и адвокатско дружество, и съответно дължи да си намери заместник, докато е в отпуск.

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 14:41
Гост

Договорът за адвокатска услуга е с оглед на личността, намерете ми едно адвокатско дружество в провинцията и ще ви поздравя. Моля, извадете си главата от пясъка и разберете, че законите са за цяла България, а не на софиянци да им е удобно и комфортно, както и на съда не следва да му е комфортно, той там е да работи. Ако не му се работи да стане адвокат и да види толкова ли е лесно. Пък цялото време на света има съда, когато дойде клиент 5 дни преди изтичане на давностен срок имай ти цялото време, но не на света, а… Покажи целия коментар »

Име
Име
27 януари 2023 17:02
Гост

Сами си правите комплексите от провинцията и аз съм така – когато отида в чужбина и то – говорим за чужбина – Цариброд. Все цъкаме по друг град.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 14:20
Гост

Как едномесечен срок за отговор на искова молба е кратък, а надават вой до небесата ако съдията не постанови решение в такъв срок. Имайте предвид, че адвокат има по 1 или максимум 2 отговора да даде, а на съдията в натоварените съдилищата излизат от 5 до 8 дела за решения на седмица и все в едномесечен срок трябва да се произнесе. Айде, адвокатите от САК малко да се заработят, а не да се кипрят с тоги, които обличат само за снимка, за да оплакват орисията си. Кой, каквото е искал, това работи, а законът е еднакъв за всички. Събличайте тогава… Покажи целия коментар »

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 14:44
Гост

Как го видя 1 или 2, развесели ме, тази седмица съм написал 4 (четири) отговора на искови молби и една въззивна жалба, имах и две касационни, но те ми отлежават в главата вече половин месец и са почти готови. Срокът им е след няма и по-малко от десет дни. Отделно имам да пиша две искови молби, да се разхождам да вписвам искова молба до Агенция по вписванията, разни молби и молбички, факт – пожалиха ме, поне обезпечения не съм писал тази седмица. Нали не вярвате, че тези дела не се образуват сами.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 16:43
Гост

Като ти е толкова тежко и натоварено и си недоволен от многото работа, винаги може да напуснеш адвокатурата и отиди другаде. Работата ти ще има кой да я поеме. Ама шубето е голям страх! Навикът – също….

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 20:25
Гост

Не всички имаме майка и татко, които да ни натикат в системата или сме готови да си преглътнем чистата съвест и да сме удобни… Предпочитам да заспивам с чиста съвест!

Питане
Питане
27 януари 2023 14:19
Гост

И откъде – накъде адвокатът ще се претрепва да пише по празници отговори на искови молби, въззивни и касационни жалби с основания за допускане, след като делото му е влачено с години и опорочено по най-безочлив начин от съда?!

Адвокат - САК
Адвокат - САК
27 януари 2023 14:14
Гост

Абсолютно прави са колегите! Точно преди съдебната ваканция и особено в навечерието на коледните дни корумпетата изцвъкват най-големите мръсотии във вид на погазващи закона, практиката и доказателствата по делото, съдебни актове – очевидно залагайки страната по делото да не успее да реагира.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 13:53
Гост

и сега като угодим на адвокатите за сроковете да не се притеснявали психически и да си гледали семействата, после всички ще обвиняват съда и съдиите, че делата се проточват още повече заради адвокатските капризи! Но явно ГПК и АПК са създадени за удобство на адвокатите, а не на страните по споровете!!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 13:44
Гост

Абе шефа на САК Стефан Марчев не е ли любовника на Валя Гигова. Ето че и в адвокатурата властва шуробаджанащина.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 13:10
Гост

А защо изобщо трябва да се подават нередовни искови молби?!

Адвокатите не знаят ли от самото начало, че са нужни преписи от исковата молба и от доказателствата и да е внесена държавна такса? Би трябвало да знаят и какъв точно иск предявяват.

Любител
Любител
27 януари 2023 12:37
Гост

Противоречат си колегите, осигуряването на почивка е несъвместимо с това сроковете да се броят в работни дни. На практика това означава да имаш допълнително събота и неделя за работа, щото те не се броят за срок. А какво правим със сроковете в седмици и месец ? Пък и защо да е малко едномесечен срок за отговор на искова молба, като приемеш работата, си планирай времето. Не говоря за случаите , когато клиента дойде два дена преди да изтече срока. Виж, срока по търговските дела е наистина кратък, и то за дела , които обичайно са с по голяма фактическа и… Покажи целия коментар »

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
27 януари 2023 12:37
Гост

Прожцесуалните срокове са изключително кратки на фона на противоречивата съдебна практика, множеството тълкувателни дела, прякото и косвено приложение на правото на ЕС. Казано иначе правото се усложни много, съдиите мислят и се произнасят в „закрито заседание“ по всеки малко по-различен процесуален въпрос и пишат решения в най-добрия случай по няколко месеца, а адвокатът трябва да е като в „минута е много“. Адвокътът също трябва да помисли, да го обсъди с клиента и да вземе решение за процесуално поведение или действие. На практика няма и в сравнително правен и исторически аспект по-кратки срокове. Така, че предложението е изключително разумно и нека… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 12:03
Гост

Така де, върнаха възможността за укриване на адвокатите при връчване по чл. 51 ГПК, въведоха възможност за безкрайно шиканиране на делото с изменението на чл. 142, ал. 2 ГПК, сега защо да не се пробват и да направят сроковете безкрайни. В крайна сметка не е луд този, който яде баницата.

няма грешка
няма грешка
27 януари 2023 12:54
Гост

А пък на мен ми хареса начина, по който са отделени юристите от нормалните хора 🙂 – „…почиват и празнуват всички нормални хора (и всички юристи с изключение на адвокатите) „

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 15:25
Гост

И на мен ми хареса .Сега ВСС и инспекторатът да видим как ще броят приключване на дело в три месечен срок или шест месечен срок -90% или 93 %, ама грънци. Да се включат: летни ваканции , пролетни ,коледни и грипни също. Предложението го подкрепям с двете си ръце.

Гуню Адвокатина
Гуню Адвокатина
27 януари 2023 11:23
Гост

Другарите адвокати леко са се объркали. Не знам защо са решили, че ГПК трябва да се грижи за тяхното щастие и тяхното лично житие битие, вкл. тяхната почивка. Да им припомним, че гражданският процес съществува само ЗА СТРАНИТЕ, които са централни фигури в процеса. Адвокатите са споменати само на три места в ГПК – чл. 32, чл. 51 и чл. 284, а страните са споменати в стотици разпоредби. Ако толкова им е тежко на адвокатите, то никой не ги кара да бъдат адвокати – подават искане за отписване и им свършват всички споменати „страдания“. И само да им припомним, че… Покажи целия коментар »

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:33
Гост

Аз ще Ви напомня, че тогава ако съдия си забавеше решението директни се санкционираше от административния ръководител и такива паразити в съдебната система нямаше, които получават заплата, но не вършат и за 5 лв. работа. Актовете се постановяваха в зала, и да, точно по граждански дела! Нямаше такова нещо като да чакаш две години съдебно решение или да ти насрочат дело за след една или две години. Моля, слезте малко на земята и се осъзнайте, че ГПК не е за удобство на съда и за това как съда иска да се случва процеса.

Впечатлен читател
Впечатлен читател
27 януари 2023 11:18
Гост

В съвкупност с предстоящото електронно връчване по ЕПЕП, действително е наложително сроковете да се удължат или респективно да се броят единствено в работни дни, включително адвокатите да имат възможност за ваканция. Не е нормално да се изисква да си с непрекъснат достъп до интернет – за да получаваш каквито и да било съобщения, да тече един невъзможно кратък преклузивен срок и да следва да се реагира почти незабавно. Не смятам, че при удължаване на срока делата ще се забавят. Напротив! Делата се бавят в повечето пъти не заради адвоката, а заради „инструктивните срокове“ за решаване на дела – решенията много… Покажи целия коментар »

.......
.......
27 януари 2023 11:14
Гост

И после бавно правосъдие…..

Да се позволи процесуална защита от НЕАДВОКАТ!
Да се позволи процесуална защита от НЕАДВОКАТ!
27 януари 2023 10:56
Гост

Очевидното решение, щом на адвокатите им е трудно-да се позволи процесуално представителство да се извършва и от неадвокат. НЕКА ДА ОТПАДНЕ АДВОКАТСКИЯ МОНОПОЛ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ИСТРАНАТА САМА ДА ИЗБЕРЕ КОЙТО ДА УПЪЛНОМОЩИ! Въпрос на едно изречение промяна в закона! В Англия е възможно асистиране пред съд от неадвокат чрез прецедента Mckenzie friend-оказва се,че успенаемостта при правно асистиране от неадвокат, и дори неюрист е същия процент, като успеваемост при защита от адвокат. Щом на адвокатите им е трудно, нека страната да може да избира процесуален представител и неадвокат-и той да следи срокове и тн. Например друг юрист-неадвокат, защо не-архитект-по… Покажи целия коментар »

Предложенията накратко
Предложенията накратко
27 януари 2023 11:05
Гост

В обобщение накратко предложенията, защото диатрибата стана дълга: -ДА ОТПАДНЕ АДВОКАТСКИЯ МОНОПОЛ ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ,конкретно на граждани. За начало всеки юрист да може да бъде процесуален представител на граждани(при фирмите проблемът се решава -с напълно допустим граждански договор за юрисконсулт на граждански договор-има и депутат, който е юрисконсулт на граждански договор, значи можело…),дори и да не е вписан като адвокат. В последствие да се позволи всеки гражданин да бъде процесуален представител, отговорност на страната е кой ще упълномощи, а не държавата да решава вместо страната кой може да защити интересите й в съда. Въпрос на едно изречение промяна в… Покажи целия коментар »

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:18
Гост

То в САЩ по малки граждански спорове правораздават лица, които НЕ са юристи и нямат юридическо образование. Предлагам щом съда е така натоварен да го разтоварим като се назначат съдии без юридическо образование. И без това качеството на актовете е потресаващо…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 11:44
Гост

до чайника Абсолютен факт е, че в Англия съдиите по 95 процента от делата са … неюристи. Това са т-нар. magistrates https://www.gov.uk/become-magistrate Ако българските съдии узнаят,че в Англия масовите дела са поверени на неюристи, които при това не получават заплата, доброволци са, пари за дрехи-няма, ще получат уртикария. В Англия-и съдиите са неюристи-по масовите дела, съдиите юристи , на заплата гледат под 5 продента от делата, и процесуалното асистиране може да се върши от неюристи. Аз отдавна съм на мнение, чеизвеждането на правораздаването от монопола на юристите следва да се случи. Като се замислите-бледи опити има-има цял съд, половината съдии… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
27 януари 2023 12:18
Гост

Имам приятел, който е съдебен преводач в Англия и от него знам, че въпросните дела, за които говорите, са такива например за престъпления, за които не се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 1 година (тук говоря за наказателните дела, за граждански и пр. не знам). Какъв процент са тези дела не знам. По тях участва юрист секретар (забележете), който съветва неюриста съдия. Останалото е Кралски съд, за съдиите в който моято приятел каза, че за един следобед могат да обърнат начина на паркиране, ако решат, като ми каза още, че наскоро са насрочили дело за края на 2024… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
27 януари 2023 12:25
Гост

А за статуса на съдиите в Кралския съд е достатъчно да се знае следното (това пък го знам от български прокурор, който е работил съвместно с британските служби и беше ходил в Англия в тази връзка), което се твърди, че е истина:
При постъпването на съдията му се дава нещо като празен чек, където той посочва сумата, която желае да му се плати от краля. Така един съдия решил да види какво ще стане и написал някаква огромна сума. Сумата му била платена, но бил директно уволнен като съдия от краля/кралицата с аргумента, че кралската дума не подлежи на съмнение.

Име
Име
27 януари 2023 10:24
Гост

Разумно е, защото не може да се включиш, ако имаш и технически задачи, напр. да посещаваш и други ведомства нещо.

Но досега не съм изпускал срок, но качеството е ниско на произведените документи, особено – частни жалби, изобщо има стрес.

А иначе – сътрудниците са от помощ, поне да имаш с кого да коментираш, едно-друго.

Обаче – не си ли хванеш сам работата – не разчитай на сътрудници, така да кажем.

Има резон при всички положения, защото наистина е сложна система и интелектуално е трудно.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 10:19
Гост

Сроковете даже трябва допълнително да се скъсят, а не да се удължават. Само абсолютен мързеливец или претрупан с работа адвокат може да твърди, че един месец за касационно обжалване и за отговор на искова молба били много кратки срокове. 1 месец е 1/12 от годината бе, това време за нищо го нямате, а живота е твърде кратък. Делата се точат с години, правосъдието трябва да е динамично, а вие искате съвсем да го затлачите с двумесечни, тримесечни и сигурно годишни срокове. Излагате се тотално!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 10:28
Гост

Ми като един месец ти е дълго време що въведоха задължителна медиация. Така делото ще се удължи с месеци заради медиацията, а свръхвсичко ще трябва да се следи и за размяната на книжа за медиацията, за медиационни заседания, за анализ на оферта и контраоферта по време на медиацията. Така не с години, а с декади ще се точат делата. Делба с 30 съделители(в превод-страната и адвокатът-това са 60 човека да се яват , всимки да са здрави, за да не се налага отлагане), колко време ще продължи само медиацията -2 -3-5 години?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 11:12
Гост

Медиацията няма нищо общо с поставения проблем за сроковете. Това си беше законодателна изцепка на 48ото НС, защото тъпите Кирчо и Кокорчо са поели ангажимент да променяме Закона за медиацията заради кинтите по ПВУ. А защо са решили така, питай не магистратите, а умните хищни хиени-юристки от ПП.

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 12:05
Гост

точно ВСС е в основата и отчитането на проектите им по норвежкия фонд… Та съдебната власт се изживя като законодателна и виждаме до къде я докарахме – тотална липса на правосъдие и магистрати с чиновническо мислене!

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:21
Гост

Само човек, който е тотално институционализиран може да напише такъв коментар, ако сте магистрат – сте срам за тогата и клетвата, която сте положили! Какви са тогава съдиите, които с години не постановяват съдебно решение и една бременност е по-кратка от темпа с който те постановяват съдебен акт?! Делата се точат с години не защото адвокатите ги бавят, а защото съда е забравил, че трябва да правораздава!

Анони
Анони
27 януари 2023 9:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 10:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Бай Съдьо
Бай Съдьо
27 януари 2023 9:50
Гост

И туй предлагат ‘ората, които много обичат института на т.нар. „жалба за бавност“ ?! Мило, трогателно, чак пуснах сълза…

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:23
Гост

Жалба за бавност е резултат от бездействието на магистрата, или казано по-просто, когато не е постановил акт с години…

Чинийка
Чинийка
27 януари 2023 14:04
Гост

Постъпва ми отговор на ИМ 15 дни след получаване от ответника на разпореждането по 131. На следващия ден ми постъпва и молба за бавност и насрочване на делото в о.з. Не обобщавайте.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 януари 2023 9:44
Гост

„Известно е каква огромна по обем работа извършва адвокат, натоварен с дело, което подлежи на касационно обжалване, предвид необходимостта да проучи стотици и хиляди съдебни актове, които са постановени по въпросите за допустимост на касационното обжалване, за да подготви адекватна касационна жалба и изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК“ Адвокатското лоби надуши възможност да си прокара целите, виждайки нестабилността в парламента и прави всичко възможно да ги постигне. С извинение, но касационното обжалване надгражда предходните 2 инстанции и в повечето случаи е пада едно преписване от ИМ или отоговора. Няма съвестен, човек, който да води дело на долни нива,… Покажи целия коментар »

Off
Off
27 януари 2023 9:40
Гост

Ох, просълзих се. Естествено така трябва да бъде, към всички възможности за шиканиране на процеса, трябва да се добави и удължаване на всички възможни срокове, та да може делата да се точат поне по 5 години. В случаите, когато адвокатът е поел делата на 30-тина клиенти наведнъж, но не иска да си наеме сътрудник, автоматично цялата съдебна администрация трябва да започне да му служи, да му следи сроковете, да му търси практика, да му посочва подробно нередовностите и сама да ги отстранява. В никакъв случай не трябва да се допуска тези мързеливци да помислят дори да разрушават крехкия психологически мир… Покажи целия коментар »

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:27
Гост

съдът съществува само да е удобно на съда, да си правораздава когато и както иска, в сроковете които иска. Естествено две години за насрочване на дело и две години за постановяване на съдебно решение са съвсем нормално нещо, както и е нормално 6 месеца да няма произнасяне по молба за назначаване на експертиза… О да, тези неща са си съвсем нормално, все пак съдията има и два месеца отпуска и съдебна ваканция декември-януари, пък някакви мързеливи адвокати ще го тормозят и да мисли, и да работи – я да си пусне един болничен и да си пренасрочи делата за след… Покажи целия коментар »

Венелина Фотева
Венелина Фотева
27 януари 2023 12:09
Гост

Така, така. Аз съм изчислила, че на месец, за да платя заплатите на сътрудника и секретаря, данъци, осигуровки, ток, вода и пр.режийни на кантората, счетоводно обслужване, ЗБУТ, софтуер, обслужване на техниката в кантората и т.н. и за да ми остане сума в размер на около минималната работна заплата, за да има с какво да живея, трябва да събера от клиенти общо 6000 лв. месечно. От тях веднага 1000 заминават за ДДС, над 3000 за заплати и осигуровки, останалото за другите разходи и данъци. Та тези 6000 лв. мога да ги разпределя на 30 клиента и да си наруша психическия мир… Покажи целия коментар »

Off
Off
27 януари 2023 13:41
Гост

Коментарът ми преднамерено е краен и саркастичен, а с по-голямата част от позицията Ви съм съгласна. Но с тези думи: „на бедните и онеправданите изобщо не им пука за това, че аз си нарушавам спокойствието и душевния мир, за да имат те достъп до справедливост“ имам определено проблем. Фигурата на адвоката не е на посредник между бедняка и справедливостта, защото коя кауза е справедлива, преценява съдът, а в един процес няма как всички страни да са борци за справедливост. Това ми прилича малко на средновековното схващане, че общението на човека с Бог, задължително трябва да бъде опосредствано от свещеник.

OMG
OMG
27 януари 2023 8:59
Гост

Няма значение какво се предлага, парламентът си отиде, а и последна грижа на депутатите е какво искат адвокатите, какво е справедливо, какво не е и пр. проблеми, които нямат отношение към поетите от тях ангажименти.

123
123
27 януари 2023 9:00
Гост

Не, че не може, може, ама няма да стане. Да беше Изборен кодекс и за ден ще направят всичко.

Минерва
Минерва
27 януари 2023 8:59
Гост

Удачно

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 8:59
Гост

Защо махнаха онези почивки от 45 дни в ГПК, ако се не лъжа толкова бяха

Пенчо
Пенчо
27 януари 2023 13:26
Гост

Заради няколко казуса, заради които не им хареса, че сроковете за обжалване бяха спрели.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 8:58
Гост

За голямата част от тези болки има „лек“ – чл. 63 ГПК (продължаване на срока). Напр. „Да, до Тодоровден“.

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
27 януари 2023 11:28
Гост

Ако сте съдия – ужас, или ще удължите срока за подаване на Касационна жалба :))))

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 17:23
Гост

Да, съдия съм – и нищо не е ужасно, освен самолюбието и самонадеяността Ви. Прочетете още веднъж какво съм написал и ще разберете, че „лекът“ е чл. 63 ГПК – за ГОЛЯМА част от случаите, не и за решителните срокове (но какво пък бе това?!)

Киров
Киров
27 януари 2023 8:50
Гост

Добре е да се промени. Нелепи срокове са

Raposo
Raposo
27 януари 2023 8:50
Гост

Ще им мине ли номера? Незнам

Nina
Nina
27 януари 2023 8:49
Гост

Ми правилно

Папо
Папо
27 януари 2023 8:49
Гост

Адвокатите са прави

Bobi
Bobi
27 януари 2023 8:48
Гост

Те са невъзможно къси

Okbet
Okbet
27 януари 2023 8:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица