Служебните бележки за изплатени доходи и удържан данък вече да не се издават на хартия. Вместо това, работодателите и платците на доходи ще предоставят информацията към данъчната администрация и така всички данни автоматично ще се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на хората.

Това е едно от заложените изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които днес бяха приети от правителството. Целта на промените е облекчаване и намаляване на административната тежест за физическите лица, съобщиха от Министерския съвет. Предлага се още и преминаване изцяло към подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващите се.

Законопроектът предвижда още предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател, да се облагат с окончателен данък, а не с такъв върху годишна данъчна основа. Друго предложение е стойността на необлагаемите награди и предметни печалби да се увеличи на до 100 лева.

Наред с това правителството днес прие и други промени в данъчното законодателство.

Одобрени бяха изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) като с тях се въвеждат разпоредби на директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Запазва се действащото правило за регулиране на признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица и се предлага да бъде въведено и ново – за ограничаване на приспадането на лихви. Въвежда се праг, при който правилото за ограничаване не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, е до 3 000 000 евро.

Със законопроекта се предлага да се въведе режим за облагане на печалба, която произтича от контролирани чуждестранни дружества. Мярката е насочена към предотвратяване на случаите на избягване на прилагане на агресивно данъчно планиране, водещо до значително по-ниско облагане или изцяло до необлагане на доходите. Предложението съдържа и разпоредби, които гарантират предотвратяването на двойно данъчно облагане на лицата.

Кабинетът гласува и изменения в Закона за местните данъци и такси, според които данъкът върху леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.

Друго предложение на кабинета е при осъществяване на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство нотариусите да извършват проверка за наличие на данъчни задължения върху автомобила. Като това ще става чрез автоматизиран обмен на данни със системата, която поддържа Министерството на финансите, при посредничеството на информационната система на МВР, до която нотариусите вече имат достъп. Според законопроекта в 7-дневен срок след извършване на сделката придобиване на имот или автомобил, нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права и за платения данък и  основата, върху която е определен.

С промени в Закона за акцизите и данъчните складове се въвежда се специален ред за уведомяване на митническите органи за бутилирани алкохолни напитки и ограничени серии пури с колекционерска стойност. Промяната е направена заради възникнали практически казуси, свързани с държането на високо алкохолни напитки без бандерол с висока колекционерска стойност, уточняват от правителството.

Според приетите днес промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия кабинетът предлага всички потребителски опаковки на тютюневи изделия, произведени или внесени в ЕС след 20 май 2019 г., да бъдат маркирани с уникален идентификатор. „Издател на идентификатори“ ще бъде печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва и други подизпълнители. Идеята на тази маркировка е да може продуктите да бъдат проследени по веригата на доставка, както и разрешаване на проблема с незаконната им търговия.

В Закона за данъка върху добавената стойност са въведени отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС. Предвидена е възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител на определени видове стоки, които не са акцизни и не са предназначени за крайно потребление. Хората, които отговарят на законовите условия, ще могат да начисляват дължимия при внос данък в справката-декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение.

Чрез предложението за генериране в електронен вид на фискалния/системния бон се предвижда да се даде възможност за предоставянето му на купувача в случаите, в които се извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, при които няма физически контакт между доставчика и получателя. Друга идея е НАП да поддържа публичен електронен списък на електронните магазини като целта е потребителите да бъдат защитени при пазаруване онлайн, както и да се намали сивият сектор в интернет търговията.

В Закона за счетоводството е предвидена процедура за публикуване на годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани в регистъра към Агенцията по вписванията и които ще се възползват от дадения им по закон срок до 31 декември 2020 г.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човек
Човек
10 октомври 2018 14:33
Гост

Електронният обмен на документи ще облекчи административната тежест за физическите лица.

Саня
Саня
10 октомври 2018 14:31
Гост

Много ми допада идеята за маркировката на тютюневите изделия, защото това ще ограничи незаконната им търговия.

Георги
Георги
10 октомври 2018 14:23
Гост

Би било много добре при покупка на МПС нотариусите да извършват проверка за наличие на данъчни задължения. А не после настоящият собственик да е отговорен за неплатените данъци.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2018 20:48
Гост

Я пак прочетете какво сте написали, та нотариусите и сега извършват такава проверка. А относно това кой докога и откога дължи данък, вземете да прочетете малко.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2018 14:05
Гост

ЗДДФЛ има много недостатъци и има нужда от промяна. Подаването на годишни данъчни декларации по сегашния начин е пълен абсурд с цялото това събиране на служебни бележки и редене по опашки.

Мишева
Мишева
10 октомври 2018 14:07
Гост

С електронен подпис става много лесно, обаче нямам намерение да се снабдявам с такъв само заради една декларация. Така, че искрено се надявам да се приемат предложените изменения.