Ако искат да получат помощ по схемата 60:40, фирмите ще трябва да доказват спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ този, в който се подава заявлението за компенсации, спрямо същия месец на 2019 г. Това прие днес Министерският съвет в чаканото постановление за помощта на бизнеса, което влиза със задна дата от обявяването на извънредното положение – 13 март 2020 г.

То е изпратено в Европейската комисия, за да одобри тя отпускането на тази държавна помощ. Министърът на труда Деница Сачева обяви, че още от утре ще може да се кандидатства.  Агенцията по заетостта вече публикува пълната информация за програмата (с нея можете да се запознаете тук)„Направили сме мярката максимално гъвкава, може например работодателят да не я поиска за всички свои служители, а само за някои“, каза Сачева.

Премиерът Бойко Борисов обяви, че, за да се осъществи тя, днес Министерският съвет ще гласува актуализация на бюджета, като каза, че за нея са необходими най-малко 1,5 млрд. лв.

Има 7 сектора, които няма получат помощ. Те са А, К, О, Р, Q, T и U според Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). Това са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Според датата си на регистрация фирмите ще доказват спада на приходите спрямо различни периоди. Тези, учредени преди 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% през „месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година“. Т.е. ако през април 2020 г. бъде подадено заявление за помощ по схемата 60:40 за март 2020 г., фирмата ще трябва да докаже спад с поне 20% спрямо март 2019 г.

Тези, учредени след 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% „през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.“.

Има обаче 14 сектора, които ще могат да кандидатстват държавата да поеме 60 на сто от заплатата на заетите в тях, без да доказват, че приходите им са намалели. Сред тях са търговията на дребно, транспортът, хотелиерството, ресторантьорството, туризмът, артистите, спортистите и т.н. Те са изброени в приложение към постановлението. Няма да доказват спад на продажбите и „работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето“ (Списък на секторите, които няма да доказват спад на приходите от продажби).

Както вече е известно, мярката се прилага, само за да се запази заетостта, т.е. за да не бъдат съкратени работници. Част от бизнеса обаче я определи като неефективна, тъй като на практика с нея държавата не поема 60% от заплатата, а 23 на сто от нея, което е недостатъчно (виж изчисленията на Асоциацията на индустриалния капитал тук).

За финансиране на част от възнагражденията на персонала могат да кандидатстват фирми, които са спрели работа изцяло или частично, или са я преустановили само по отношение на отделни служители. От нея ще могат да се възползват и тези, които са въвели непълно работно време, независимо дали за част или за цялото предприятие. За тях компенсацията ще се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсации няма да се изплащат за служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение, нито за работници, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на такива, за които фирмата получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Очаквано постановлението предвижда, че помощ ще може да се получава за не повече от три месеца.

60-те процента, които ще дава държавата, са от осигурителния доход за януари 2020 г.

Ето как ще се определя той:

  • за лицата, които имат отработени дни, среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец януари;
  • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец януари;
  • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
  • за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
  • за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Остатъкът до пълния размер на заплатата се изплаща от работодателя, като той трябва да внесе и осигуровки.

Условията

Първото условие за отпускане на помощта 60:40 е работодателят да осъществява стопанска дейност в България, като може да е местно физически или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице.

Второто е да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, по отношение на които не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение.

Третото изискване е работодателят да не е обявен или в производство по несъстоятелност, или в ликвидация.

Следващото условие е да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсация, за период не по-малък от този, за който са изплатени. И да не прекратява трудови договори на служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации.

И последното е формулирано така: „Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа“.

Най-важното изискване е да се представят документи, които удостоверяват спад на приходите от продажби.

Процедурата

Кандидатстването ще може да започне, когато изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издаде заповед за откриване на процедура за това, а информация за това какви ще са редът и условията за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на ведомството и на таблата в бюрата по труда.

Той ще издаде и образец на заявлението за изплащане на компенсации, което ще може да се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в бюрото по труда, „обслужващо територията по месторабота на работниците и служителите“, за финансирането на чиито заплати се кандидатства.

Към заявлението се прилагат:

  1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
  2. декларация за запазване на заетостта (по образец);
  3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
  4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации с трите им имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите;
  5. декларация с IBAN на платежна сметка на работодател (по образец).

Кой отговаря на условията да получи компенсация, ще решава комисия към всяко бюро по труда. Тя ще има 7 дни, за да разгледа заявлението.

Тя ще проверява служебно в Националната агенция за приходите дали са изпълнени двете най-важни изисквания за отпускане на помощта – дали приходите са спаднали с поне 20% спрямо съответния период и дали работодателят дължи данъци и осигуровки. Служебно ще се проверява дали са налице и другите условия.

Фирмата ще получава уведомление дали е одобрена или не, до два работни дни от произнасянето на комисията.

Компенсациите ще се изплащат от НОИ.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Никой
Никой
06 април 2020 9:37
Гост

Тя кризата не беше предвидена в този мащаб и не е Ф16 да си я поръчаш и да знаеш кое колко струва. Коронавирусът няма ценоразпис на предлаганите услуги, но наред с адмирациите към щаба, който направиха и неговите усилия трябва да е ясно, че при максимално спазване на изискванията за социална изолация и карантина, който може трябва да работи, в противен случай щетите от икономическата криза ще са много по-големи от здравната. Колкото за помощите, ние нямаме възможностите на нито една от богатите държави и не можем по никакъв начин да се сравняваме с тях, но точно затова и според… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
30 март 2020 21:37
Гост

Изплескали са парите – позната ми е ситуацията, Правителството е един пубертет, нека да наречем с истинските имена – разпсовисаха парите за Ф-16, бе набери първо консерви – Наполеон например е разчитал консерви за армията да издържи, акълът на тези в къде им е – тъпа работа – да ни оставят на домашни провизии.

Кирчева
Кирчева
30 март 2020 14:51
Гост

Дано всичко това сработи. Дано!

Христова
Христова
30 март 2020 14:51
Гост

Има некоректни шефове. Те махат служителите си дори при нормални обстоятелства за нищо. Какво остава сега при криза.

Апологизе!
Апологизе!
30 март 2020 14:51
Гост

Като ме махнат от кръчмата след седмица много важно за тия помощи. Отивам на борсата и тогава изцяло пари само от държавата. Да го видя и работодателя ми какво ще прави.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 16:50
Гост

По принцип има алтернатива заведенията да разнасят храна по домовете.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 16:52
Гост

Айде няма нужда точно сега да си поръчаш храна от вън. Няма да заслабнете.

Spiro
Spiro
30 март 2020 14:50
Гост

Спокойно. Да не се притеснява финансовия министър. Пари ще има. Те половината са си уволнили работниците и няма да имат документите за да кандидатстват.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 17:03
Гост

Е, не е така. Има и коректни шефове. А пък е и в техен интерес да си запазят работниците.

Лелиева
Лелиева
30 март 2020 14:49
Гост

Все пак не е ясно колко ще се възпозлват от това или вече работодателите панически са ги уволнили. Не забравяйте, че кадърните няма да ги махнат, но хората, които са готвачи или нещо такова ще махнат, защото за там не се иска кой знае каква квалификация. Събират хората от улицата. В резултат като махнат готвач на 9 месеца в кръчмата, ще наемат след половин година друг с 3 месеца опит някъде. Не им дреме.

Руменов
Руменов
30 март 2020 14:48
Гост

Горско и рибно стопанство кога ли е получавало помощ от държавата, та сега.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 17:05
Гост

А не бива да е така. После защо нямали сме икономика разбираш ли.

Иванов
Иванов
30 март 2020 14:47
Гост

Ами нормално. Училищата си работят и е редно да си получават учителите пълни заплати.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 18:14
Гост

Да, редно е да си получат заплатите. А иначе училищата не работят.

бошлаф
бошлаф
30 март 2020 14:46
Гост

Това е псевдопомощ! Нищо на квадрат. Докато БНБ не гласува отсрочване на внсоките по кредитите, всичко е бошлаф

Тодор Р
Тодор Р
30 март 2020 14:46
Гост

условията за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на ведомството и на таблата в бюрата по труда.

Айде да тръгнат сега всички до там да четат на таблата… нали не трябва да излизаме бре.

Мариета
Мариета
30 март 2020 14:45
Гост

Уви ударът ще е голям и ще има загуби. Хубавото е, че това ще е финансова криза създала се за седмици, а не както през 2008 с бавни стъпки. затова и няма да е толкова продължителна според мен. А и след нея всеки ще иска да пътува, да почива. Ще се засили жаждата за живот. И в резултат кръчмите и баровете пак ще са пълни. И пак ще има пътуващи.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 18:11
Гост

Последен проблем ми е дали ще пътувам. Ще го преживея, само да свършва този ад.

Ристевски
Ристевски
30 март 2020 14:43
Гост

Имам приятелка сватбена агентка. тя има малка фирма и най-вероятно няма да може да се справи с положението, а и надали ще получи помощ.

Анонимен
Анонимен
30 март 2020 18:12
Гост

Жалкото е, че много хора със свободни професии ще останат на улицата.